Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Merking - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnGardasil
ATC-kodeJ07BM01
Stoffhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProdusentMSD VACCINS

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST PÅ ESKEN

Gardasil, injeksjonsvæske, suspensjon – enkeltdose hetteglass pakning med 1, 10, 20

1.LEGEMIDLETS NAVN

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot humant papillomavirus [Type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorbert)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder: HPV type 6 L1-protein 20 µg HPV type 11 L1-protein 40 µg HPV type 16 L1-protein 40 µg HPV type 18 L1-protein 20 µg

adsorbert på amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,225 mg Al).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon.

1 hetteglass til engangsbruk, 0,5 ml,

10 hetteglass til engangsbruk på 0,5 ml hver.

20 hetteglass til engangsbruk på 0,5 ml hver.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) bruk.

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/357/001 – pakning med 1

EU/1/06/357/002 – pakning med 10

EU/1/06/357/018 – pakning med 20

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

TEKST PÅ HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon i.m. bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose, 0,5 ml

6.ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST PÅ YTTERESKEN

Gardasil, injeksjonsvæske, suspensjon – ferdigfylt sprøyte uten kanyle, pakning med 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot humant papillomavirus [Type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorbert)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder: HPV type 6 L1-protein 20 µg HPV type 11 L1-protein 40 µg HPV type 16 L1-protein 40 µg HPV type 18 L1-protein 20 µg

adsorbert på amorft aluminium-hydroksyfosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 1 dose, 0,5 ml ferdigfylt sprøyte uten kanyle.

10 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter uten kanyler.

20 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter uten kanyler.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) bruk.

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/357/003 – pakning med 1

EU/1/06/357/004 – pakning med 10

EU/1/06/357/019 – pakning med 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST PÅ YTTERESKEN

Gardasil, injeksjonsvæske, suspensjon – ferdigfylt sprøyte med én kanyle, pakning med 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot humant papillomavirus [Type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorbert)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder: HPV type 6 L1-protein 20 µg HPV type 11 L- protein 40 µg HPV type 16 L1-protein 40 µg HPV type 18 L1-protein 20 µg

adsorbert på amorft aluminium-hydroksyfosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 1 dose, 0,5 ml ferdigfylt sprøyte med én kanyle

10 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter med én kanyle til hver sprøyte 20 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter med én kanyle til hver sprøyte

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) bruk.

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/357/005 – pakning med 1

EU/1/06/357/006 – pakning med 10

EU/1/06/357/020 – pakning med 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE TEKST PÅ YTTERESKEN

Gardasil, injeksjonsvæske, suspensjon – ferdigfylt sprøyte med to nåler, pakning med 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot humant papillomavirus [Type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorbert)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder: HPV type 6 L1-protein 20 µg HPV type 11 L1-protein 40 µg HPV type 16 L1-protein 40 µg HPV type 18 L1-protein 20 µg

adsorbert på amorft aluminium-hydroksyfosfatsulfat (0,225 mg Al).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 1 dose, 0,5 ml ferdigfylt sprøyte med to kanyler

10 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter med to kanyler til hver sprøyte. 20 enkeltdoser, 0,5 ml ferdigfylte sprøyter med to kanyler til hver sprøyte.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær (i.m.) bruk.

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/357/007 – pakning med 1

EU/1/06/357/008 – pakning med 10

EU/1/06/357/021 – pakning med 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikettekst på ferdigfylt sprøyte

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Gardasil injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

i.m. bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ǺǺǺǺ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose, 0,5 ml.

6. ANNET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter