Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Merking - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHBVaxPro
ATC-kodeJ07BC01
Stoffhepatitis B, recombinant surface antigen
ProdusentMSD VACCINS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE HBVAXPRO 5 mikrogram - enkeltdose, hetteglass - forpakning med 1, 10.

1.LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

5 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 0,5 ml hetteglass

10 enkeltdoser, 0,5 ml hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/001/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/018/NO forpakning med 10

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 5 mikrogram - enkeltdose, hetteglass + Injeksjonssprøyte med nål - forpakning med 1.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Suspensjon til injeksjon

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

5 mikrogram.

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 0,5 ml hetteglass.

1 steril injeksjonssprøyte med nål.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/019/NO – forpakning med 1

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HBVAXPRO 5 µg

Suspensjon til injeksjon

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

IM bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Ristes godt før bruk.

3.UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6.ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 5 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte uten nål - Forpakning med 1, 10, 20, 50.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

5 mikrogram.

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 0,5 ml, ferdigfylt sprøyte uten nål.

10 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter uten nål

20 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter uten nål

50 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter uten nål

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/004/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/005/NO forpakning med 10

EU/1/01/183/020/NO forpakning med 20

EU/1/01/183/021/NO forpakning med 50

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 5 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte med 1 separat nål - Forpakning med 1, 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

5 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 0,5 ml, ferdigfylt sprøyte med 1 separat nål.

10 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter med 1 separat nål (til hver sprøyte)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/022/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/023/NO forpakning med 10

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 5 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte med 2 separate nåler - Forpakning med 1, 10, 20, 50.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

5 mikrogram.

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 0,5 ml, ferdigfylt sprøyte med 2 separate nåler.

10 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter med 2 separate nåler (til hver sprøyte) 20 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter med 2 separate nåler (til hver sprøyte) 50 enkeltdoser, 0,5 ml, ferdigfylte sprøyter med 2 separate nåler (til hver sprøyte)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/024/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/025/NO forpakning med 10

EU/1/01/183/030/NO forpakning med 20

EU/1/01/183/031/NO forpakning med 50

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HBVAXPRO 5 mikrogram

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HBVAXPRO 5 µg

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

IM bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Ristes godt før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,5 ml

6. ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE HBVAXPRO 10 mikrogram - enkeltdose, hetteglass - forpakning med 1, 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (1 ml) inneholder:

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * 10 mikrogram Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 1 ml hetteglass.

10 enkeltdoser, 1 ml hetteglass.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/007/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/008/NO forpakning med 10

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HBVAXPRO 10 µg

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

IM bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Ristes godt før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 10 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte uten nål - Forpakning med 1, 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER(ER)

1 dose (1 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

10 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 1 ml, ferdigfylt sprøyte uten nål

10 enkeltdoser, 1 ml, ferdigfylte sprøyter uten nål

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/011/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/013/NO forpakning med 10

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 10 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte med 1 separat nål - Forpakning med 1, 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (1 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

10 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 1 ml, ferdigfylt sprøyte med 1 separat nål

10 enkeltdoser, 1 ml, ferdigfylte sprøyter med 1 separat nål (til hver sprøyte)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/026/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/027/NO forpakning med 10

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

HBVAXPRO 10 mikrogram - enkeltdose, ferdigfylt sprøyte med 2 separate nåler - Forpakning med 1, 10, 20.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 10 mikrogram

Suspensjon til injeksjon i ferdigfylt sprøyte

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (1 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

10 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 1 ml, ferdigfylt sprøyte med 2 separate nåler

10 enkeltdoser, 1 ml, ferdigfylte sprøyter med 2 separate nåler (til hver sprøyte) 20 enkeltdoser, 1 ml, ferdigfylte sprøyter med 2 separate nåler (til hver sprøyte)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/028/NO forpakning med 1

EU/1/01/183/029/NO forpakning med 10

EU/1/01/183/032/NO forpakning med 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HBVAXPRO 10 mikrogram

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HBVAXPRO 10 µg

Suspensjon til injeksjon

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

IM bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Ristes godt før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE HBVAXPRO 40 mikrogram - enkeltdose, hetteglass - Forpakning med 1.

1. LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 40 mikrogram

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (1 ml) inneholder:

 

Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * ..................

40 mikrogram

Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+).

* Fremstilt i Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA-teknologi.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, natriumborat og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Suspensjon til injeksjon

1 enkeltdose, 1 ml, hetteglass.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ristes godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/183/015/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HBVAXPRO 40 mikrogram

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HBVAXPRO 40 µg

Suspensjon til injeksjon.

Hepatitt B-vaksine (rDNA)

IM bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Ristes godt før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter