Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Halaven (eribulin) – Merking - L01XX41

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHalaven
ATC-kodeL01XX41
Stofferibulin
ProdusentEisai Europe Ltd

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Yttereske 2 ml hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

HALAVEN 0,44 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning eribulin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass á 2 ml inneholder eribulinmesilat tilsvarende 0,88 mg eribulin

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Etanol, vannfri; vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass à 2 ml

6 hetteglass à 2 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

CYTOSTATIKUM

8.UTLØPSDATO

Utl.dato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/678/001 1 hetteglass

EU/1/11/678/002 6 hetteglass

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

2 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HALAVEN 0,44 mg/ml injeksjonsvæske eribulin

i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Inneholder 0,88 mg eribulin i 2 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Yttereske 3 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN

HALAVEN 0,44 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning eribulin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass á 3 ml inneholder eribulinmesilat tilsvarende 1,32 mg eribulin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Etanol, vannfri; vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass à 3 ml

6 hetteglass à 3 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

CYTOSTATIKUM

8. UTLØPSDATO

Utl.dato:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eisai Europe Ltd

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/678/003 1 hetteglass

EU/1/11/678/004 6 hetteglass

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

3 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

HALAVEN 0,44 mg/ml injeksjonsvæske eribulin

i.v.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Inneholder 1,32 mg eribulin i 3 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter