Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Merking - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHelicobacter Test INFAI
ATC-kodeV04CX
Stoff13C-urea
ProdusentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJE

YTRE KARTONG, 1 KRUKKE/50 KRUKKER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Ingen

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral solution

1 pakke med diagnostisk test inneholder:

1 krukke som inneholder 75 mg 13C-urea pulver til oral solution 4 utåndingsbeholdere til utåndingsprøver

1 bøyelig sugerør Pakningsvedlegg Pasientskjema

Ark med strekkodeetiketter

1 pakke med diagnostisk test inneholder:

1 krukke som inneholder 75 mg 13C-urea pulver til oral solution 2 utåndingsbeholdere til utåndingsprøver

1 bøyelig sugerør Pakningsvedlegg Pasientskjema

Ark med strekkodeetiketter

1 pakke med diagnostisk test inneholder:

50 krukker som inneholder 75 mg 13C-urea pulver til oral solution 100 utåndingsbeholdere til utåndingsprøver

50 bøyelig sugerør

50 Pakningsvedlegg

50 Pasientskjema

50 Ark med strekkodeetiketter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

For massespektrometri

For infrarød spektroskopi

Les vedlagte bruksanvisning.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

MELLOM KARTONG, 50 KRUKKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Ingen

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral solution

50 krukker med 75 mg 13C-ureapulver til oralt bruk

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

KRUKKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

Oral bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv.senest> <EXP>

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

6.ANNET

Engangsprøve

Pulver til oral solution

Les vedlagte bruksanvisning

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Reseptpliktig legemiddel.

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik und NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLASJE

YTRE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI til barn i alderen 3 til 11 år 45 mg pulver til oral solution 13C-urea

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En krukke inneholder 45 mg 13C-urea.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Ingen

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral solution

1 pakke med diagnostisk test inneholder:

1 krukke som inneholder 45 mg 13C-urea pulver til oral solution 4 beholdere for utåndingsprøver

1 bøyelig sugerør Pakningsvedlegg Pasientskjema Ark med etiketter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

Les vedlagte pakningsvedlegg

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/003/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

KRUKKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Helicobacter Test INFAI til barn i alderen 3 til 11 år 45 mg pulver til oral solution 13C-urea

Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv.senest> <EXP>

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Ett glass inneholder 45 mg 13C-urea.

6. ANNET

Engangsprøve

Pulver til oral solution

Les vedlagte bruksanvisning

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Reseptpliktig legemiddel.

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

BOKSER TIL PUSTEPRØVENE: GLASS ELLER PLASTIKK

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Helicobacter Test INFAI

2.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

3. UTLØPSDATO

4. PRODUKSJONSNUMMER

6. ANNET

Beholdere for utåndingsprøver

00-minuttersverdier 30-minutterverdier Strekkodeetiketten festes rundt

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ARK MED ETIKETTER OG KLISTRELAPP

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Helicobacter Test INFAI

2. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

3. UTLØPSDATO

4. PRODUKSJONSNUMMER

6. ANNET

Ark med etiketter og klistrelapp

Strekkode til pasientskjema

Klistrelapp til forsegling

Strekkoder for 00-minuttersverdier

Strekkoder for 30-minuttersverdier

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE

EMBALLASJE

YTRE KARTONG, PAKNINGSTØRRELSE Á 50

1. LEGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Ingen

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral solution

CLINIPAC BASIC

50 krukker inneholdende 75 mg 13C-urea pulver til oral oppløsning

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

MELLOM KARTONG, 50 KRUKKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Ingen

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til oral solution

50 krukker med 75 mg 13C-ureapulver til oralt bruk

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

KRUKKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Helicobacter Test INFAI 75 mg pulver til oral solution 13C-urea

Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

<Utløpsdato> <Anv.senest> <EXP>

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch nummer

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

En krukke inneholder 75 mg 13C-urea.

6. ANNET

Engangsprøve

Pulver til oral solution

Les vedlagte bruksanvisning

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Reseptpliktig legemiddel.

Markedsføringstillatelsesnummer:

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

44799 Bochum Tyskland

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter