Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Merking - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHexyon
ATC-kodeJ07CA09
Stoffdiphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
ProdusentSanofi Pasteur Europe

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Hexyon – Kartong for ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Pakke på 1,10 eller 50.

Hexyon – Kartong for ferdigfylt sprøyte, med én separat kanyle. Pakning på 1 eller 10. Hexyon – Kartong for ferdigfylt sprøyte med to separate kanyler. Pakke på 1 eller 10.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), hepatitt B (rDNA), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenzae type b (konjugert), (adsorbert)

DTaP-IPV-HB-Hib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én dose (0,5 ml) inneholder:

 

Difteritoksoid

≥ 20 IE

 

Tetanustoksoid

≥ 40 IE

 

Antigener for Bordetella pertussis: Pertussistoksoid/ Filamentøst hemagglutinin

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatitt B overflateantigen

10 µg

 

Haemophilus influenzae type b polysakkarid

12 µg

 

konjugert til tetanusprotein

22–36 µg

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Trometamol

Sakkarose

Essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin

Vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) uten kanylel

10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) uten kanyle

50 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) uten kanyle

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) med 1 kanyle

10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) med 10 kanyler

1 ferdigfylt sprøyte (0,5 ml) med 2 kanyler

10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) med 20 kanyler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær bruk.

Ristes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevar vaksinen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Hexyon – Kartong for ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Multipakning på 50 (5x10) (inkludert «blue box»)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), hepatitt B (rDNA), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenzae type b (konjugert), (adsorbert)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én dose (0,5 ml) inneholder:

 

Difteritoksoid

≥ 20 IE

 

Tetanustoksoid

≥ 40 IE

 

Antigener for Bordetella pertussis: Pertussistoksoid/Filamentøst hemagglutinin

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatitt B overflateantigen

10 µg

 

Haemophilus influenzae type b polysakkarid

12 µg

 

konjugert til tetanusprotein

22–36 µg

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Trometamol

Sakkarose

Essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin

Vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte .

Multipakning: 50 (5 pakker på 10) ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) uten kanyle.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær bruk.

Ristes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevar vaksinen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/829/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Hexyon – Kartong for ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Pakke på 10 for multipakning (uten «blue box»)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), hepatitt B (rDNA), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenzae type b (konjugert), (adsorbert)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én dose (0,5 ml) inneholder:

 

Difteritoksoid

≥ 20 IE

 

Tetanustoksoid

≥ 40 IE

 

Antigener for Bordetella pertussis: Pertussistoksoid/ Filamentøst hemagglutinin

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatitt B overflateantigen

10 µg

 

Haemophilus influenzae type b polysakkarid

12 µg

 

konjugert til tetanusprotein

22–36 µg

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Trometamol

Sakkarose

Essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin

Vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte . 10 ferdigfylte sprøyter (0,5 ml) uten kanyle. Del av en multipakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær bruk.

Ristes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevar vaksinen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/829/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Hexyon – Kartong for hetteglass. Pakning på 10.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), hepatitt B (rDNA), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenzae type b (konjugert), (adsorbert)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én dose (0,5 ml) inneholder:

 

Difteritoksoid

≥ 20 IE

 

Tetanustoksoid

≥ 40 IE

 

Antigener for Bordetella pertussis: Pertussistoksoid/ Filamentøst hemagglutinin

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatitt B overflateantigen

10 µg

 

Haemophilus influenzae type b polysakkarid

12 µg

 

konjugert til tetanusprotein

22–36 µg

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Trometamol

Sakkarose

Essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin

Vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon 10 hetteglass (0,5 ml)

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær bruk.

Ristes før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP: MM/ÅÅÅÅ

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Må ikke fryses.

Oppbevar vaksinen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/829/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett – ferdigfylt sprøyte

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6.ANNET

Sanofi Pasteur Europe

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett – Hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6. ANNET

Sanofi Pasteur Europe

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter