Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Teva (ibandronic acid) – Pakningsvedlegg - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnIbandronic Acid Teva
ATC-kodeM05BA06
Stoffibandronic acid
ProdusentTeva Pharma B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ibandronic Acid Teva 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ibandronic Acid Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ibandronic Acid Teva

3.Hvordan du bruker Ibandronic Acid Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ibandronic Acid Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ibandronic Acid Teva er, og hva det brukes mot

Ibandronic Acid Teva inneholder virkestoffet ibandronsyre. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater.

Ibandronic Acid Teva brukes til voksne og foreskrives til deg dersom du har brystkreft med spredning i benmassen (kalt skjelettmetastaser).

Det bidrar til å forebygge benbrudd (frakturer).

Det bidrar til å forebygge andre benproblemer som kan trenge operasjon eller røntgenbehandling.

Ibandronic Acid Teva virker ved å redusere mengden kalsium som er tapt i benmassen din. Dette bidrar til å hindre at benmassen din blir svakere.

2. Hva du må vite før du bruker Ibandronic Acid Teva

Bruk ikke Ibandronic Acid Teva

hvis du er allergisk overfor ibandronsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

hvis du har problemer med spiserøret (øsofagus), slik som innsnevring eller svelgeproblemer

hvis du ikke kan stå eller sitte oppreist i minst én time (60 minutter) om gangen

hvis du har eller tidligere har hatt lavt nivå av kalsium i blodet.

Du skal ikke ta dette legemidlet hvis noe av det ovenfor gjelder deg. Hvis du ikke er sikker, snakk med lege eller apotek før du tar Ibandronic Acid Teva.

Advarsler og forsiktighetsregler

Etter markedsføring har en bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven (ONJ) (benskade i kjeven) blitt rapportert svært sjelden hos pasienter som får Ibandronic Acid Teva i forbindelse med behandling av kreft. ONJ kan også oppstå etter at behandlingen er avsluttet.

Det er viktig å forsøke å hindre utvikling av ONJ siden det er en smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i kjeven, er det noen forholdsregler du bør ta.

Før du begynner behandlingen, fortell din lege/sykepleier (helsepersonell) dersom:

-du har problemer med munnen eller tennene som dårlig tannhelse, tannkjøttsykdom, eller det er planlagt tanntrekking

-du ikke rutinemessig går til tannlegen eller det er lenge siden du har vært hos tannlegen

-du er en røyker (da dette kan øke risikoen for tannproblemer)

-du tidligere har vært behandlet med et bisfosfonat (brukt til å behandle eller forebygge skjelettlidelser)

-du bruker legemidler kalt kortikosteroider (for eksempel prednisolon eller deksametason)

-du har kreft.

Legen din kan be deg om å ta en tannundersøkelse før start av behandling med Ibandronic Acid Teva.

Under behandlingen bør du opprettholde god munnhygiene (inkludert regelmessig pussing av tennene) og ha rutinemessig undersøkelser hos tannlegen. Hvis du bruker tannproteser, må du sørge for at disse er riktig tilpasset. Hvis du er under tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. tanntrekking), informer legen din om din tannbehandling og fortell tannlegen din at du blir behandlet med Ibandronic Acid Teva.

Ta kontakt med legen og tannlegen din umiddelbart hvis du opplever problemer med munnen eller tennene som for eksempel løse tenner, smerte eller hevelse, eller sår som ikke gror eller pussdannelse, da dette kan være tegn på osteonekrose i kjeven.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibandronic Acid Teva:

-dersom du er allergisk overfor noen andre bisfosfonater

-dersom du har svelgevansker eller fordøyelsesproblemer

-dersom du har høye eller lave blodverdier av vitamin D eller andre mineraler

-dersom du har nyreproblemer

Irritasjon, betennelse eller sårdannelse i spiserøret (øsofagus), ofte med symptomer som kraftig brystsmerte, kraftig smerte etter svelging av mat og/eller drikke, kraftig kvalme eller oppkast kan forekomme, spesielt hvis du ikke drikker et fullt glass vann og/eller legger deg ned før det er gått 1 time etter inntak av Ibandronic Acid Teva. Slutt å ta Ibandronic Acid Teva og fortell det umiddelbart til legen din dersom du utvikler disse symptomene (se avsnitt 3 og 4).

Barn og ungdom

Ibandronic Acid Teva skal ikke brukes til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Ibandronic Acid Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er fordi Ibandronic Acid Teva kan påvirke måten andre legemidler virker på. Noen andre legemidler kan også påvirke måten Ibandronic Acid Teva virker på..

Vær spesielt oppmerksom på å fortelle lege eller apotek hvis du tar noen av følgende legemidler:

-tilskudd med innhold av kalsium, magnesium, jern eller aluminium

-acetylsalicylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kalt NSAIDs, slik som ibuprofen eller naproksen. Dette er fordi NSAIDs og Ibandronic Acid Teva begge kan irritere magen og tarmen

-en type antibiotikainjeksjon som kalles aminoglykosider, slik som gentamicin. Dette er fordi både aminoglykosider og Ibandronic Acid Teva kan redusere mengden kalsium i blodet.

Inntak av legemidler som kan redusere magesyre, slik som cimetidin og ranitidin, kan i mild grad øke effekten av Ibandronic Acid Teva.

Ibandronic Acid Teva sammen med mat og drikke

Ikke ta Ibandronic Acid Teva sammen med mat eller annen drikke annet enn vann da Ibandronic Acid Teva er mindre effektivt når det tas sammen med mat eller drikke (se punkt 3).

Ta Ibandronic Acid Teva minst 6 timer etter at du har tatt noe å spise, drikke eller andre legemidler eller tilskudd (f.eks. produkter som inneholder kalsium (melk), aluminium, magnesium og jern) unntatt vann. Etter at du har tatt tabletten din, vent i minst 30 minutter. Da kan du ta ditt første måltid og drikke, og ta andre legemidler eller tilskudd (se punkt 3).

Graviditet og amming

Du skal ikke bruke Ibandronic Acid Teva hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller hvis du ammer. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan kjøre og bruke maskiner da det er forventet at Ibandronic Acid Teva ikke har noen påvirkning eller har ubetydelig påvirkning av evnen til å kjøre eller bruke maskiner Snakk med legen din først hvis du vil kjøre, bruke maskiner eller verktøy.

3.Hvordan du bruker Ibandronic Acid Teva

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Ta tablettene minst 6 timer etter at du sist spiste, drakk eller tok andre medisiner eller tilskudd annet enn vann. Vann med høy konsentrasjon av kalsium bør ikke brukes. Hvis det er en bekymring for mulig høyt kalsiumnivå i kranvannet (hardt vann), anbefales det å bruke flaskevann med lavt innhold av mineraler.

Legen din kan ta regelmessige blodprøver mens du tar Ibandronic Acid Teva. Dette er for å kontrollere at du får riktig mengde legemiddel.

Å ta dette legemidlet

Det er viktig at du tar Ibandronic Acid Teva på riktig tidspunkt og på riktig måte. Dette fordi det kan forårsake irritasjon, betennelse eller sår i spiserøret (øsofagus).

Du kan bidra til at dette ikke skjer ved å gjøre følgende:

Ta tabletten din så snart du står opp for dagen, før du inntar dagens første måltid, drikke, andre legemidler eller tilskudd.

Ta tabletten kun sammen med et fullt glass vann (ca. 200 ml). Ta ikke tabletten din med noe annen drikke enn vann.

Svelg tabletten hel. Tabletten skal ikke tygges, suges eller knuses. Tabletten skal ikke oppløses i munnen.

Etter at tabletten er svelget, vent i minst 30 minutter. Deretter kan du ta mat og drikke, og du kan ta andre legemidler eller tilskudd.

Når du har tatt tabletten skal du være oppreist (sittende eller stående) i den neste timen

(60 minutter) etter at tabletten er svelget. Ellers kan noe av legemidlet sive tilbake i spiserøret.

Hvor mye som skal tas

Normal dosering av Ibandronic Acid Teva er én tablett hver dag. Hvis du har moderate nyreproblemer, kan legen din redusere dosen din til én tablett annenhver dag. Hvis du har alvorlige nyreproblemer, kan legen din redusere dosen din til én tablett hver uke.

Dersom du tar for mye av Ibandronic Acid Teva

Hvis du tar for mange tabletter, snakk med en lege eller reis til sykehus med en gang. Drikk et fullt glass med melk før du reiser. Ikke prøv å kaste opp. Ikke legg deg ned.

Dersom du har glemt å ta Ibandronic Acid Teva

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du tar en tablett hver dag, hopp helt over den glemte dosen. Fortsett som vanlig den neste dagen. Hvis du tar en tablett annenhver dag eller en gang i uken, kontakt lege eller apotek for råd.

Dersom du slutter å ta Ibandronic Acid Teva

Fortsett å ta Ibandronic Acid Teva så lenge som legen din forteller deg å gjøre det. Dette er fordi legemidlet bare vil virke hvis du tar det hele tiden.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet Acid Teva forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Snakk med sykepleier eller lege umiddelbart hvis du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger – du kan ha behov for rask medisinsk behandling:

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):

sykdomsfølelse, halsbrann og ubehag ved svelging (beten nelse i spiserøret)

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):

kraftige magesmerter. Dette kan være et tegn på et sår i den første delen av tarmen (tolvfingertarmen) som blør, eller at magen din er betent (gastrititt)

Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 1000 pasienter):

-smerte eller betennelse i øyet

-smerter, svakhet eller ubehag i låret, hoften eller lysken siden dette kan være tidlige tegn på et mulig lårbeinsbrudd.

Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)

smerte eller sår i munn eller kjeve. Du kan ha tidlige tegn på alvorlige problemer i kjeven ( nekrose [dødt benvev] i kjevebenet).

snakk med legen din dersom du har smerter i øret, pussdannelse fra øret, og/eller en infeksjon i øret. Dette kan være tegn på benskade i øret.

kløe, opphovning av ansikt, lepper, tunge eller hals, med pusteproblemer. Du kan ha fått en alvorlig, potensielt livstruende allergisk reaksjon.

alvorlige hudreaksjoner

Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

astmaanfall

Andre mulige bivirkninger

Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 pasienter):

magesmerter, fordøyelsesproblemer

lave nivåer av kalsium i blodet

svakhet.

Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100 pasienter):

-brystsmerter

-kløende eller nummen hud (parestesi)

-influensaliknende symptomer, føle generell uvelhet eller smerte

-munntørrhet, rar smak i munnen eller svelgeproblemer

-anemi (blodfattig)

-høye nivåer av urea eller høye nivåer av paratyroidhormon i blodet.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ibandronic Acid Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter ”Utløpsdato” og på blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibandronic Acid Teva

Virkestoff er ibandronsyre.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 50 mg ibandronsyre (som natrium monohydrat). Andre innholdsstoffer er:

tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, povidon K-30, krysspovidon (type A), kolloidal vannfri silika, stearinsyre

tablettdrasjering: titandioksid (E171), hypromellose, makrogol 400, polysorbat 80.

Hvordan Ibandronic Acid Teva ser ut og innholdet i pakningen

-Ibandronic Acid Teva filmdrasjerte tabletter er hvite, bikonvekse, kapselformede, merket med ”50” på en side og glatt på den andre.

-Ibandronic Acid Teva er tilgjengelig i blisterpakninger (PVC/Aclar/PVC – Aluminium) i kartonger á 28 eller 84 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Tilvirker:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen

Ungarn

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Czech Industries s.r.o Ostravska 29/305,

747 70 Opava-Komarov Tsjekkia

Teva Operations Poland Sp.z o.o ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ibandronic Acid Teva 150 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ibandronic Acid Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ibandronic Acid Teva

3.Hvordan du bruker Ibandronic Acid Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ibandronic Acid Teva

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ibandronic Acid Teva er og hva det brukes mot

Ibandronic Acid Teva tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater. Legemidlet inneholder det aktive stoffet ibandronsyre. Ibandronic Acid Teva kan reversere bentap ved å stoppe ytterligere bentap og øke benmassen hos de fleste kvinner som bruker det, selv om de ikke selv kan se eller føle en forskjell. Ibandronic Acid Teva kan medvirke til å redusere risiko for benbrudd (frakturer). Denne reduksjonen i benbrudd er påvist for ryggraden, men ikke for hoften.

Ibandronic Acid Teva er forskrevet til deg for behandling av benskjørhet (osteoporose) etter overgangsalderen fordi du har en økt risiko for brudd. Benskjørhet er svinn og skjørhet i benvevet, noe som er vanlig hos kvinner etter overgangsalderen. I overgangsalderen slutter kvinnens eggstokker å produsere det kvinnelige hormonet østrogen, som hjelper til å opprettholde et friskt skjelett.

Jo tidligere en kvinne når overgangsalderen, desto større er risikoen for brudd ved benskjørhet.

Andre faktorer som kan øke risikoen for brudd er:

-ikke tilstrekkelig med kalsium og vitamin D i kosten

-røyking, eller for mye alkohol

-ikke tilstrekkelig spasering eller annen mosjon

-andre familiemedlemmer med benskjørhet

En sunn livsstil vil også hjelpe deg til å få mer utbytte av behandlingen din. Dette inkluderer

-å spise en balansert kost, rik på kalsium og vitamin D,

-gå turer eller foreta annen mosjon,

-ikke røyke og ikke drikke for mye alkohol.

2. Hva du må vite før du bruker Ibandronic Acid Teva

Bruk ikke Ibandronic Acid Teva

-hvis du er allergisk overfor ibandronsyre eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet som er angitt i del 6.

-hvis du har visse problemer med spiserøret (øsofagus) slik som innsnevring eller svelgeproblemer

-hvis du ikke kan stå eller sitte oppreist i minst én time (60 minutter) av gangen

-hvis du har, eller tidligere har hatt lavt innhold av kalsium i blodet. Kontakt legen.

Advarsler og forsiktighetsregler

Etter markedsføring har en bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven (ONJ) (benskade i kjeven) blitt rapportert svært sjelden hos pasienter som får Ibandronic Acid Teva for benskjørhet. ONJ kan også oppstå etter at behandlingen er avsluttet.

Det er viktig å forsøke å hindre utvikling av ONJ siden det er en smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i kjeven, er det noen forholdsregler du bør ta.

Før du begynner behandlingen, fortell din lege/sykepleier (helsepersonell) dersom:

-du har problemer med munnen eller tennene som dårlig tannhelse, tannkjøttsykdom, eller det er planlagt tanntrekkingdu ikke rutinemessig går til tannlegen eller det er lenge siden du har vært hos tannlegendu er en røyker (da dette kan øke risikoen for tannproblemer)du tidligere har vært behandlet med et bisfosfonat (brukt til å behandle eller forebygge skjelettlidelser)du bruker legemidler kalt kortikosteroider (for eksempel prednisolon eller deksametason)du har kreft.

Legen din kan be deg om å ta en tannundersøkelse før du starter behandling med Ibandronic Acid Teva.

Under behandlingen bør du opprettholde god munnhygiene (inkludert regelmessig pussing av tennene) og ha rutinemessige undersøkelser hos tannlegen. Hvis du bruker tannproteser, må du sørge for at disse er riktig tilpasset. Hvis du er under tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. tanntrekking), informer legen din om din tannbehandling og fortell tannlegen at du blir behandlet med Ibandronic Acid Teva.

Ta kontakt med din lege og tannlege umiddelbart hvis du opplever problemer med munnen eller tennene som for eksempel løse tenner, smerte eller hevelse, eller sår som ikke gror eller pussdannelse, da dette kan være tegn på osteonekrose i kjeven.

Noen personer må vise spesiell forsiktighet når de tar Ibandronic Acid Teva. Rådfør deg med legen din før du tar Ibandronic Acid Teva:

-dersom du har forstyrrelser i mineralstoffskiftet (slik som vitamin D mangel),

-dersom nyrene dine ikke fungerer normalt,

-dersom du har svelge- eller fordøyelsesproblemer

Irritasjon, betennelse eller sår i spiserøret kan oppstå, ofte med symptomer som kraftig brystsmerte, kraftige smerter etter svelging av mat og/eller drikke, sterk kvalme eller oppkast, spesielt dersom du ikke drikker et fullt glass vann sammen med Ibandronic Acid Teva og/eller dersom du legger deg ned innen én time etter at du har tatt Ibandronic Acid Teva. Dersom du utvikler slike symptomer, skal du slutte å ta Ibandronic Acid Teva og kontakte lege umiddelbart (se punkt 3).

Barn og ungdom

Ibandronic Acid Teva skal ikke brukes til barn eller ungdom under 18 år

Andre legemidler og Ibandronic Acid Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Spesielt:

-Tilskudd som inneholder kalsium, magnesium, jern eller aluminium, fordi det kan påvirke effekten av Ibandronic Acid Teva.

-Acetylsalisylsyre og andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (inkludert ibuprofen, diklofenaknatrium og naproksen) kan irritere mave og tarm. Ibandronic Acid Teva kan også gjøre dette. Så vær spesielt forsiktig hvis du tar smertestillende eller betennelsesdempende (antiinflammatoriske) midler, når du samtidig bruker Ibandronic Acid Teva.

Etter at du har svelget din månedlige Ibandronic Acid Teva tablett, vent i en time før du tar noen andre legemidler, det gjelder også midler mot dårlig fordøyelse, kalsiumtilskudd eller vitaminer.

Ibandronic Acid Teva sammen med mat og drikke

Ikke ta Ibandronic Acid Teva sammen med mat. Ibandronic Acid Teva er mindre effektivt når det tas sammen med mat.

Du kan drikke vann, men ikke annen drikke.

Etter at du har tatt Ibandronic Acid Teva, må du vente i 1 time før du inntar dagens første måltid og ytterligere drikke. (se avsnitt 3. Hvordan du bruker Ibandronic Acid Teva).

Graviditet og amming

Ibandronic Acid Teva skal kun brukes av kvinner etter overgangsalderen (postmenopausale kvinner) og må ikke brukes av kvinner som fortsatt kan få barn.

Bruk ikke Ibandronic Acid Teva hvis du er gravid eller ammer.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan kjøre bil og bruke maskiner da det er forventet at Ibandronic Acid Teva ikke har noen påvirkning eller ubetydelig påvirkning av din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ibandronic Acid Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.

Den vanlige dosen med Ibandronic Acid Teva er én tablett én gang i måneden.

Når du tar din månedlige tablett

Det er viktig å følge disse anvisningene nøye. De er laget for at din Ibandronic Acid Teva tablett skal nå magen din raskt, slik at sjansen for å irritere spiserøret blir minst mulig.

-Ta én Ibandronic Acid Teva 150 mg tablett én gang i måneden.

-Velg en dag i måneden som du lett vil huske. Du kan velge enten den samme datoen (som den 1. i hver måned) eller den samme dagen (som den første søndagen i hver måned) for å ta din Ibandronic Acid Teva tablett. Velg datoen som passer din rutine best.

-Ta din Ibandronic Acid Teva tablett minst 6 timer etter at du sist spiste noe eller drakk noe, bortsett fra vann.

-Ta din Ibandronic Acid Teva-tablett

- etter at du har stått opp for dagen, og

- før du har spist eller drukket noe (tas på tom mage)

-Svelg tabletten med et fullt glass vann (minst 180 ml).

Ta ikke tabletten din med vann med høy konsentrasjon av kalsium, fruktjuice eller annen drikke. Hvis det kan være for høyt kalsiumnivå i kranvannet (hardt vann), anbefales det å bruke flaskevann med lavt innhold av mineraler.

-Svelg tabletten hel - Ikke tygg den, ikke knus den, ikke la den oppløses i munnen din.

-I løpet av den neste timen (60 minutter) etter at du har tatt tabletten

-ikke legg deg ned; hvis du ikke forblir oppreist (stående eller sittende), kan noe av medisinen lekke tilbake i spiserøret ditt

-ikke spis noe

-ikke drikk noe (unntatt vann hvis du trenger det)

-ikke ta andre medisiner

-Etter at du har ventet en time, kan du innta dagens første måltid og drikke. Når du har spist, er det i orden å legge seg ned hvis du ønsker det, og du kan ta annen medisin hvis du trenger det.

Fortsett å ta Ibandronic Acid Teva

Det er viktig at du fortsetter å ta Ibandronic Acid Teva hver måned, så lenge legen din forskriver det til deg. Etter 5 års bruk med Ibandronic Acid Teva, vennligst rådfør deg med legen din om du skal fortsette å bruke Ibandronic Acid Teva.

Dersom du tar for mye av Ibandronic Acid Teva

Hvis du ved en feil tar mer enn én tablett, drikk et fullt glass melk og kontakt lege med én gang.

Ikke prøv å kaste opp og ikke legg deg ned – det kan føre til at Ibandronic Acid Teva irriterer spiserøret.

Dersom du har glemt å ta Ibandronic Acid Teva

-Hvis du glemmer å ta tabletten om morgenen den dagen du har valgt, ikke ta en tablett senere på dagen.

Se heller i kalenderen og finn ut når din neste planlagte dose er:

-Dersom du har glemt å ta tabletten den dagen du har valgt og det bare er 1 til 7 dager til din neste planlagte dose…

Ta aldri to Ibandronic Acid Teva-tabletter samme uke.

Du bør vente med å ta tabletten til neste planlagte doseringsdag og ta den som normalt. Fortsett deretter å ta én tablett én gang i måneden på de dagene du har planlagt og markert i din kalender.

-Dersom du har glemt å ta tabletten den dagen du har valgt og det det er mer enn 7 dager til din neste planlagte dose…

Du bør ta en tablett om morgenen den neste dagen etter at du husket det. Fortsett deretter å ta én tablett én gang i måneden på de dagene du har planlagt og markert i din kalender.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Snakk med sykepleier eller lege umiddelbart hvis du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger – du kan ha behov for rask medisinsk behandling:

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

kraftig smerte i brystet, kraftig smerte etter svelging av mat og drikke, kraftig kvalme, eller oppkast, problemer med å svelge. Du kan ha fått en alvorlig betennelse i spiserøret, muligens med sår eller innsnevring i spiserøret

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)

kløe, opphovning av ansikt, lepper, tunge eller hals, med pusteproblemer

vedvarende smerte og betennelse i øyet

ny smerte, svakhet eller ubehag i låret, hoften eller lysken. Du kan ha tidlige tegn på et mulig uvanlig brudd i lårbenet

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)

smerte eller sår i munn eller kjeve. Du kan ha tidlige tegn på alvorlige problemer i kjeven (nekrose [dødt benvev] i kjevebenet)

snakk med legen din dersom du har smerter i øret, pussdannelse fra øret, og/eller en infeksjon i øret. Dette kan være tegn på benskade i øret.

alvorlig, potensiell livstruende allergisk reaksjon

alvorlige hudreaksjoner

Andre mulige bivirkninger

Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 pasienter):

hodepine

halsbrann, ubehag ved svelging, magesmerter (kan være på grunn av betennelse i magen), fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré

muskelkramper, stivhet i ledd og kropp

influensalignende symptomer, inkludert feber, skjelving og hutring, følelse av ubehag, skjelettsmerter og verking i muskler og ledd. Snakk med sykepleier eller lege hvis noe av dette blir plagsomt eller varer i mer enn et par dager

utslett

Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100 pasienter):

svimmelhet

luft i maven (promping, oppblåsthet)

ryggsmerter

tretthet og utmattelse

astmaanfall

Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 1000 pasienter):

betennelse i tolvfingertarmen (øverste del av tarmen) som fører til magesmerter

elveblest (utslett)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibandronic Acid Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter ”Utløpsdato” og på blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibandronic Acid Teva

Virkestoff er ibandronsyre.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg ibandronsyre (som natrium monohydrat).

Andre innholdsstoffer er:

tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, povidon K-30, krysspovidon (type A), kolloidal vannfri silika, stearinsyre

tablettdrasjering: titandioksid (E171), hypromellose, makrogol 400, polysorbat 80.

Hvordan Ibandronic Acid Teva ser ut og innholdet i pakningen

Ibandronic Acid Teva filmdrasjerte tabletter er hvite, bikonvekse, kapselformede, merket med ”I150” på en side og glatt på den andre.

Ibandronic Acid Teva er tilgjengelig i blisterpakninger (PVC/Aclar/PVC – Aluminium) i kartonger á 1 eller 3 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Tilvirker:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Ungarn

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Czech Industries s.r.o

Ostravska 29/305,

747 70 Opava-Komarov

Tsjekkia

Teva Operations Poland Sp.z o.o ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter