Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmacombi (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Merking - C09DA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnIfirmacombi
ATC-kodeC09DA04
Stoffirbesartan / hydrochlorothiazide
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

irbesartan/hydroklortiazid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 150 mg irbesartan (som irbesartanhydroklorid) og 12,5 mg hydroklortiazid.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

filmdrasjert tablett

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/673/001 (14 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/002 (28 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/003 (30 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/004 (56 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/005 (56 x 1 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/006 (84 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/007 (90 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/008 (98 filmdrasjerte tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tabletter

irbesartan/hydroklortiazid

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

irbesartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan (som irbesartanhydroklorid) og 12,5 mg hydroklortiazid.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

filmdrasjert tablett

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/673/009 (14 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/010 (28 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/011 (30 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/012 (56 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/013 (56 x 1 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/014 (84 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/015 (90 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/016 (98 filmdrasjerte tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg tabletter

irbesartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 300 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte

irbesartan/hydroklortiazid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan (som irbesartanhydroklorid) og 25 mg hydroklortiazid.)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

filmdrasjert tablett

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

56 x 1 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/673/017 (14 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/018 (28 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/019 (30 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/020 (56 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/021 (56 x 1 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/022 (84 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/023 (90 filmdrasjerte tabletter)

EU/1/11/673/024 (98 filmdrasjerte tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ifirmacombi 300 mg/25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ifirmacombi 300 mg/25 mg tabletter

irbesartan/hydroklortiazid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter