Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmasta (Irbesartan Krka) (irbesartan hydrochloride) – Pakningsvedlegg - C09CA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnIfirmasta (Irbesartan Krka)
ATC-kodeC09CA04
Stoffirbesartan hydrochloride
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ifirmasta 75 mg tabletter, filmdrasjerte

Irbesartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

3.Hvordan du bruker Ifirmasta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

Ifirmasta tilhører en gruppe legemidler som heter angiotensin II-reseptor antagonister. Angiotensin II produseres i kroppen og binder til reseptorer i blodkarene, noe som får dem til å trekke seg sammen. Dette fører til økning i blodtrykk. Ifirmasta hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene.

Dermed slapper blodkarene av og blodtrykket reduseres. Ifirmasta forsinker reduksjon av nyrefunksjon hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes.

Ifirmasta brukes hos voksne pastienter

-til å behandle høyt blodtrykk (essensiell hypertensjon),

-til å beskytte nyrene hos pasienter med høyt blodtrykk, type 2 diabetes og når laboratorieprøver har påvist nedsatt nyrefunksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

Bruk ikke Ifirmasta

-dersom du er allergisk overfor irbesartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du er gravid i tredje måned eller mer. (Det er også best å unngå Ifirmasta tidlig i svangerskapet - se ”Graviditet og amming”).

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ifirmasta og hvis noe av det følgende gjelder for deg:

-dersom du får mye oppkast og diaré,

-dersom du har nyreproblemer,

-dersom du har hjerteproblemer,

-dersom du får Ifirmasta for diabetisk nyresykdom. I så tilfelle kan det hende at legen din tar blodprøver, spesielt for å måle kaliumnivået ved dårlig nyrefunksjon,

-dersom du skal ha en operasjon eller bli gitt narkose,

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom,

-aliskiren.

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Ifirmasta».

Du må fortelle legen din hvis du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn tre måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Barn og ungdom

Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom (< 18 år) da effekt og sikkerhet enda ikke er fullstendig fastslått.

Andre legemidler og Ifirmasta

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Ifirmasta» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Det kan være nødvendig å ta blodprøver dersom du tar:

-kaliumtilskudd,

-salterstatninger som inneholder kalium,

-kaliumsparende legemidler (blant annet enkelte vanndrivende legemidler),

-legemidler som inneholder litium.

Hvis du tar visse smertestillende midler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, kan effekten av irbesartan reduseres.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Ifirmasta før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og vil anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Ifirmasta. Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Ifirmasta er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke utført studier for å undersøke effekter på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Det er ikke sannsynlig at Ifirmasta påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Noen ganger kan imidlertid svimmelhet eller tretthet forekomme ved behandling av høyt blodtrykk. Dersom du opplever disse bør du rådføre deg med legen før du prøver å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ifirmasta inneholder lakserolje

Kan forårsake urolig mage og diaré.

3.Hvordan du bruker Ifirmasta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvordan du tar medisinen

Ifirmasta er til oral bruk. Tablettene bør svelges sammen med en tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et glass vann). Du kan ta Ifirmasta med eller uten mat. Dosen bør tas på samme tid hver dag. Det er viktig at du fortsetter å ta Ifirmasta inntil legen bestemmer noe annet.

-Pasienter med høyt blodtrykk

Vanligvis starter behandlingen med 150 mg en gang daglig (to tabletter daglig). Dosen kan økes senere til 300 mg (fire tabletter daglig) en gang daglig, avhengig av effekten på blodtrykket.

-Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom

Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes foretrekkes 300 mg (fire tabletter daglig) en gang daglig som vedlikeholdsdose i behandling av diabetesrelatert nyresykdom.

Legen anbefaler muligens en lavere dose, spesielt hos visse pasientgrupper, slik som de som får hemodialyse eller de over 75 år.

Maksimal blodtrykkssenkende effekt oppnås 4-6 uker etter behandlingsstart.

Bruk av Ifirmasta hos barn

Ifirmasta skal ikke gis til barn under 18 år. Hvis et barn ved et uhell svelger noen tabletter, kontakt lege umiddelbart.

Dersom du tar for mye av Ifirmasta

Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du ved en feil har tatt for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Ifirmasta

Dersom du glemmer å ta en dose, ta neste dose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av disse kan være alvorlige og kreve medisinsk behandling.

Som med lignende legemidler er det rapportert sjeldne tilfeller av allergiske hudreaksjoner (utslett, elveblest), samt lokal hevelse i ansiktet, leppene og/eller tungen hos pasienter som tar irbesartan. Hvis du får noen av disse symptomene eller blir tungpusten, slutt å ta irbesartan og kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.

Frekvensen av bivirkningene som er listet opp nedenfor er definert på følgende måte:: Svært vanlige: kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer

Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer

Mindre vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer

Bivirkninger som ble rapportert i kliniske studier hos pasienter som ble behandlet med Ifirmasta var:

-Svært vanlige (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer): hvis du lider av høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom, kan blodprøver vise en økning i kaliumnivået.

-Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer): svimmelhet, kvalme/oppkast, tretthet og blodprøver kan vise økte nivåer av et enzym som er et mål på muskel- og hjertefunksjonen (kreatininkinaseenzym). Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom ble det også rapportert svimmelhet når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, lavt blodtrykk når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, smerter i ledd eller muskler og nedsatt nivå av et protein i de røde blodcellene (hemoglobin) ble også rapportert.

-Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer): økt hjerterytme, rødming, hoste, diaré, fordøyelsesbesvær/halsbrann, seksuell dysfunksjon (problemer med seksuell prestasjon), brystsmerte.

Enkelte bivirkninger er rapportert siden markedsføringen av Ifirmasta. Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent er: følelse av at omgivelsene spinner rundt, hodepine, endret smaksopplevelse, øresus, muskelkramper, smerter i ledd og muskler, redusert antall blodplater, unormal leverfunksjon, økt kaliumnivå i blodet, redusert nyrefunksjon og betennelse i små blodårer hovedsakelig i huden (tilstanden kalles leukocytoklastisk vaskulitt). Uvanlige tilfeller av gulsott (gulfarging av huden og/eller det hvite i øynene) er også rapportert.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ifirmasta

-Virkestoff er irbesartan. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg irbesartan som irbesartanhydroklorid.

-Hjelpestoffer er mannitol, hydroksypropylcellulose, lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-21), lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-11), talkum, makrogol 6000, lakserolje, hydrogenert i tablettkjernen og polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3000 og talkum i filmdrasjeringen.

Hvordan Ifirmasta ser ut og innholdet i pakningen

Ifirmasta 75 mg tabletter, filmdrasjerte er: hvite, ovale filmdrasjerte tabletter.

Ifirmasta 75 mg tabletter, filmdrasjerte: er tilgjengelig i esker med 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 filmdrasjerte tabletter i blister og i esker med 56 x 1 tabletter, filmdrasjerte i perforerte endoseblistrer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

ELOGIS PHARMA

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 211 1021812

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

 

Sverige

Κύπρος

KRKA Sverige AB

Kipa Pharmacal Ltd.

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ifirmasta 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Irbesartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

3.Hvordan du bruker Ifirmasta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

Ifirmasta tilhører en gruppe legemidler som heter angiotensin II-reseptor antagonister. Angiotensin II produseres i kroppen og binder til reseptorer i blodkarene, noe som får dem til å trekke seg sammen. Dette fører til økning i blodtrykk. Ifirmasta hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene.

Dermed slapper blodkarene av og blodtrykket reduseres. Ifirmasta forsinker reduksjon av nyrefunksjon hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes.

Ifirmasta brukes hos voksne pastienter

-til å behandle høyt blodtrykk (essensiell hypertensjon),

-til å beskytte nyrene hos pasienter med høyt blodtrykk, type 2 diabetes og når laboratorieprøver har påvist nedsatt nyrefunksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

Bruk ikke Ifirmasta

-dersom du er allergisk overfor irbesartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du er gravid i tredje måned eller mer. (Det er også best å unngå Ifirmasta tidlig i svangerskapet - se ”Graviditet og amming”).

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ifirmasta og hvis noe av det følgende gjelder for deg:

-dersom du får mye oppkast og diaré,

-dersom du har nyreproblemer,

-dersom du har hjerteproblemer,

-dersom du får Ifirmasta for diabetisk nyresykdom. I så tilfelle kan det hende at legen din tar blodprøver, spesielt for å måle kaliumnivået ved dårlig nyrefunksjon,

-dersom du skal ha en operasjon eller bli gitt narkose,

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom,

-aliskiren.

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Ifirmasta».

Du må fortelle legen din hvis du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn tre måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Barn og ungdom

Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom (< 18 år) da effekt og sikkerhet enda ikke er fullstendig fastslått.

Andre legemidler og Ifirmasta

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Ifirmasta» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Det kan være nødvendig å ta blodprøver dersom du tar:

-kaliumtilskudd,

-salterstatninger som inneholder kalium,

-kaliumsparende legemidler (blant annet enkelte vanndrivende legemidler),

-legemidler som inneholder litium.

Hvis du tar visse smertestillende midler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, kan effekten av irbesartan reduseres.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Ifirmasta før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og vil anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Ifirmasta. Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Ifirmasta er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke utført studier for å undersøke effekter på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Det er ikke sannsynlig at Ifirmasta påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Noen ganger kan imidlertid svimmelhet eller tretthet forekomme ved behandling av høyt blodtrykk. Dersom du opplever disse bør du rådføre deg med legen før du prøver å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ifirmasta inneholder lakserolje

Kan forårsake urolig mage og diaré.

3. Hvordan du bruker Ifirmasta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvordan du tar medisinen

Ifirmasta er til oral bruk. Tablettene bør svelges sammen med en tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et glass vann). Du kan ta Ifirmasta med eller uten mat. Dosen bør tas på samme tid hver dag. Det er viktig at du fortsetter å ta Ifirmasta inntil legen bestemmer noe annet.

-Pasienter med høyt blodtrykk

Vanligvis starter behandlingen med 150 mg en gang daglig. Dosen kan økes senere til 300 mg (to tabletter daglig) en gang daglig, avhengig av effekten på blodtrykket.

-Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom

Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes foretrekkes 300 mg (to tabletter daglig) en gang daglig som vedlikeholdsdose i behandling av diabetesrelatert nyresykdom.

Legen anbefaler muligens en lavere dose, spesielt hos visse pasientgrupper, slik som de som får hemodialyse eller de over 75 år.

Maksimal blodtrykkssenkende effekt oppnås 4-6 uker etter behandlingsstart.

Bruk av Ifirmasta hos barn

Ifirmasta skal ikke gis til barn under 18 år. Hvis et barn ved et uhell svelger noen tabletter, kontakt lege umiddelbart.

Dersom du tar for mye av Ifirmasta

Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du ved en feil har tatt for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Ifirmasta

Dersom du glemmer å ta en dose, ta neste dose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av disse kan være alvorlige og kreve medisinsk behandling.

Som med lignende legemidler er det rapportert sjeldne tilfeller av allergiske hudreaksjoner (utslett, elveblest), samt lokal hevelse i ansiktet, leppene og/eller tungen hos pasienter som tar irbesartan. Hvis du får noen av disse symptomene eller blir tungpusten, slutt å ta irbesartan og kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.

Frekvensen av bivirkningene som er listet opp nedenfor er definert på følgende måte:: Svært vanlige: kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer

Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer

Mindre vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer

Bivirkninger som ble rapportert i kliniske studier hos pasienter som ble behandlet med Ifirmasta var:

-Svært vanlige (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer): hvis du lider av høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom, kan blodprøver vise en økning i kaliumnivået.

-Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer): svimmelhet, kvalme/oppkast, tretthet og blodprøver kan vise økte nivåer av et enzym som er et mål på muskel- og hjertefunksjonen (kreatininkinaseenzym). Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom ble det også rapportert svimmelhet når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, lavt blodtrykk når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, smerter i ledd eller muskler og nedsatt nivå av et protein i de røde blodcellene (hemoglobin) ble også rapportert.

-Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer): økt hjerterytme, rødming, hoste, diaré, fordøyelsesbesvær/halsbrann, seksuell dysfunksjon (problemer med seksuell prestasjon), brystsmerte.

Enkelte bivirkninger er rapportert siden markedsføringen av Ifirmasta. Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent er: følelse av at omgivelsene spinner rundt, hodepine, endret smaksopplevelse, øresus, muskelkramper, smerter i ledd og muskler, redusert antall blodplater, unormal leverfunksjon, økt kaliumnivå i blodet, redusert nyrefunksjon og betennelse i små blodårer hovedsakelig i huden (tilstanden kalles leukocytoklastisk vaskulitt). Uvanlige tilfeller av gulsott (gulfarging av huden og/eller det hvite i øynene) er også rapportert.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ifirmasta

-Virkestoff er irbesartan. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg irbesartan som irbesartanhydroklorid.

-Hjelpestoffer er mannitol, hydroksypropylcellulose, lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-21), lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-11), talkum, makrogol 6000, lakserolje, hydrogenert i tablettkjernen og polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3000 og talkum i filmdrasjeringen.

Hvordan Ifirmasta ser ut og innholdet i pakningen

Ifirmasta 150 mg tabletter, filmdrasjerte er: hvite, ovale filmdrasjerte tabletter.

Ifirmasta 150 mg tabletter, filmdrasjerte: er tilgjengelig i esker med 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 filmdrasjerte tabletter i blister og i esker med 56 x 1 tabletter, filmdrasjerte i perforerte endoseblistrer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

ELOGIS PHARMA

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 211 1021812

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

 

Sverige

Κύπρος

KRKA Sverige AB

Kipa Pharmacal Ltd.

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte

Irbesartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

3.Hvordan du bruker Ifirmasta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ifirmasta er og hva det brukes mot

Ifirmasta tilhører en gruppe legemidler som heter angiotensin II-reseptor antagonister. Angiotensin II produseres i kroppen og binder til reseptorer i blodkarene, noe som får dem til å trekke seg sammen. Dette fører til økning i blodtrykk. Ifirmasta hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene.

Dermed slapper blodkarene av og blodtrykket reduseres. Ifirmasta forsinker reduksjon av nyrefunksjon hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes.

Ifirmasta brukes hos voksne pastienter

-til å behandle høyt blodtrykk (essensiell hypertensjon),

-til å beskytte nyrene hos pasienter med høyt blodtrykk, type 2 diabetes og når laboratorieprøver har påvist nedsatt nyrefunksjon.

2. Hva du må vite før du bruker Ifirmasta

Bruk ikke Ifirmasta

-dersom du er allergisk overfor irbesartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du er gravid i tredje måned eller mer. (Det er også best å unngå Ifirmasta tidlig i svangerskapet - se ”Graviditet og amming”).

-dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ifirmasta og hvis noe av det følgende gjelder for deg:

-dersom du får mye oppkast og diaré,

-dersom du har nyreproblemer,

-dersom du har hjerteproblemer,

-dersom du får Ifirmasta for diabetisk nyresykdom. I så tilfelle kan det hende at legen din tar blodprøver, spesielt for å måle kaliumnivået ved dårlig nyrefunksjon,

-dersom du skal ha en operasjon eller bli gitt narkose,

-dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:

-en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom,

-aliskiren.

Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.

Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Ifirmasta».

Du må fortelle legen din hvis du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes hvis du er mer enn tre måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).

Barn og ungdom

Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom (< 18 år) da effekt og sikkerhet enda ikke er fullstendig fastslått.

Andre legemidler og Ifirmasta

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:

-hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Ifirmasta» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).

Det kan være nødvendig å ta blodprøver dersom du tar:

-kaliumtilskudd,

-salterstatninger som inneholder kalium,

-kaliumsparende legemidler (blant annet enkelte vanndrivende legemidler),

-legemidler som inneholder litium.

Hvis du tar visse smertestillende midler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, kan effekten av irbesartan reduseres.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Graviditet

Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Ifirmasta før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og vil anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Ifirmasta. Ifirmasta er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.

Amming

Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Ifirmasta er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke utført studier for å undersøke effekter på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Det er ikke sannsynlig at Ifirmasta påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Noen ganger kan imidlertid svimmelhet eller tretthet forekomme ved behandling av høyt blodtrykk. Dersom du opplever disse bør du rådføre deg med legen før du prøver å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ifirmasta inneholder lakserolje

Kan forårsake urolig mage og diaré.

3. Hvordan du bruker Ifirmasta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvordan du tar medisinen

Ifirmasta er til oral bruk. Tablettene bør svelges sammen med en tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et glass vann). Du kan ta Ifirmasta med eller uten mat. Dosen bør tas på samme tid hver dag. Det er viktig at du fortsetter å ta Ifirmasta inntil legen bestemmer noe annet.

-Pasienter med høyt blodtrykk

Vanligvis starter behandlingen med 150 mg en gang daglig. Dosen kan økes senere til 300 mg en gang daglig, avhengig av effekten på blodtrykket.

-Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom

Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes foretrekkes 300 mg en gang daglig som vedlikeholdsdose i behandling av diabetesrelatert nyresykdom.

Legen anbefaler muligens en lavere dose, spesielt hos visse pasientgrupper, slik som de som får hemodialyse eller de over 75 år.

Maksimal blodtrykkssenkende effekt oppnås 4-6 uker etter behandlingsstart.

Bruk av Ifirmasta hos barn

Ifirmasta skal ikke gis til barn under 18 år. Hvis et barn ved et uhell svelger noen tabletter, kontakt lege umiddelbart.

Dersom du tar for mye av Ifirmasta

Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom du ved en feil har tatt for mange tabletter.

Dersom du har glemt å ta Ifirmasta

Dersom du glemmer å ta en dose, ta neste dose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av disse kan være alvorlige og kreve medisinsk behandling.

Som med lignende legemidler er det rapportert sjeldne tilfeller av allergiske hudreaksjoner (utslett, elveblest), samt lokal hevelse i ansiktet, leppene og/eller tungen hos pasienter som tar irbesartan. Hvis du får noen av disse symptomene eller blir tungpusten, slutt å ta irbesartan og kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.

Frekvensen av bivirkningene som er listet opp nedenfor er definert på følgende måte:: Svært vanlige: kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer

Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer

Mindre vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer

Bivirkninger som ble rapportert i kliniske studier hos pasienter som ble behandlet med Ifirmasta var:

-Svært vanlige (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer): hvis du lider av høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom, kan blodprøver vise en økning i kaliumnivået.

-Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer): svimmelhet, kvalme/oppkast, tretthet og blodprøver kan vise økte nivåer av et enzym som er et mål på muskel- og hjertefunksjonen (kreatininkinaseenzym). Hos pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom ble det også rapportert svimmelhet når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, lavt blodtrykk når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling, smerter i ledd eller muskler og nedsatt nivå av et protein i de røde blodcellene (hemoglobin) ble også rapportert.

-Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer): økt hjerterytme, rødming, hoste, diaré, fordøyelsesbesvær/halsbrann, seksuell dysfunksjon (problemer med seksuell prestasjon), brystsmerte.

Enkelte bivirkninger er rapportert siden markedsføringen av Ifirmasta. Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent er: følelse av at omgivelsene spinner rundt, hodepine, endret smaksopplevelse, øresus, muskelkramper, smerter i ledd og muskler, redusert antall blodplater, unormal leverfunksjon, økt kaliumnivå i blodet, redusert nyrefunksjon og betennelse i små blodårer hovedsakelig i huden (tilstanden kalles leukocytoklastisk vaskulitt). Uvanlige tilfeller av gulsott (gulfarging av huden og/eller det hvite i øynene) er også rapportert.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ifirmasta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ifirmasta

-Virkestoff er irbesartan. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg irbesartan som irbesartanhydroklorid.

-Hjelpestoffer er mannitol, hydroksypropylcellulose, lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-21), lavsubstitutert hydroksypropylcellulose (LH-11), talkum, makrogol 6000, lakserolje, hydrogenert i tablettkjernen og polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol 3000 og talkum i filmdrasjeringen.

Hvordan Ifirmasta ser ut og innholdet i pakningen

Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte er: hvite, ovale filmdrasjerte tabletter.

Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte: er tilgjengelig i esker med 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 filmdrasjerte tabletter i blister og i esker med 56 x 1 tabletter, filmdrasjerte i perforerte endoseblistrer. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

ELOGIS PHARMA

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 211 1021812

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

 

Sverige

Κύπρος

KRKA Sverige AB

Kipa Pharmacal Ltd.

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter