Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Merking - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnImvanex
ATC-kodeJ07BX
Stoffmodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
ProdusentBavarian Nordic A/S

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PAKNING MED 20 HETTEGLASS

1.LEGEMIDLETS NAVN

IMVANEX injeksjonsvæske, suspensjon

Koppevaksine (levende modifisert Vaccinia Ankara)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) har en titer på ikke mindre enn 5 x 107 TCID50 (TCID50 = Vevkulturinfeksjonsdose)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Trometamol

Natriumklorid

Vann til injeksjonsvæske

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, suspensjon.

20 enkeltdose hetteglass.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Tines over natten ved romtemperatur. Rist forsiktig i minst 30 sekunder.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato (-20 °C +/-5 °C):

Utløpsdato (-50 °C +/-10 °C):

Utløpsdato (-80 °C +/-10 °C):

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i fryser (ved -20 C +/-5 °C eller -50 °C +/-10 °C eller -80 °C +/-10 °C) beskyttet mot lys. Utløpsdato avhenger av oppbevaringstemperatur.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU1/13/855/001

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN

IMVANEX® injeksjonsvæske, suspensjon

Koppevaksine

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Subkutan bruk

3.UTLØPSDATO

EXP (-20 °C +/-5 °C):

EXP (-50 °C +/-10 °C):

EXP (-80 °C +/-10 °C):

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose (0,5 ml)

6.ANNET

Oppbevares i fryser (ved -20 C +/-5 °C eller -50 °C +/-10 °C eller -80 °C +/-10 °C) beskyttet mot lys.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter