Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Merking - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnInvega
ATC-kodeN05AX13
Stoffpaliperidone
ProdusentJanssen-Cilag International NV

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE TIL PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1.LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 1,5 mg paliperidon.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE TIL INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter- EU/1/07/395/077 - KLAR

28 depottabletter - EU/1/07/395/078- KLAR

30 depottabletter - EU/1/07/395/079- KLAR

49 depottabletter - EU/1/07/395/080- KLAR

56 depottabletter - EU/1/07/395/081- KLAR

98 depottabletter - EU/1/07/395/082- KLAR

14 depottabletter- EU/1/07/395/083 - HVIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/084 - HVIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/085 - HVIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/086 - HVIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/087 - HVIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/088 - HVIT

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 1,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC-PTFE/ALU BLISTERPAKNINGER TIL 7 & 10 TABLETTER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3.UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 1,5 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER (NUMRE)

14 depottabletter- EU/1/07/395/089

28 depottabletter - EU/1/07/395/090

49 depottabletter - EU/1/07/395/091

56 depottabletter - EU/1/07/395/092

98 depottabletter - EU/1/07/395/093

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 1,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 1,5 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/094

350 depottabletter - EU/1/07/395/095

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 1,5 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 1,5 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 1,5 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å unngå fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/094

350 depottabletter - EU/1/07/395/095

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE TIL PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 3 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE TIL INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/065 - KLAR

28 depottabletter - EU/1/07/395/001 – KLAR

30 depottabletter - EU/1/07/395/002 - KLAR

49 depottabletter - EU/1/07/395/003 - KLAR

56 depottabletter - EU/1/07/395/004 - KLAR

98 depottabletter - EU/1/07/395/005 - KLAR

14 depottabletter - EU/1/07/395/066 - HVIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/021 - HVIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/022 - HVIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/023 - HVIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/024 - HVIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/025 - HVIT

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 3 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC-PTFE/ALU BLISTERPAKNINGER TIL 7 & 10 TABLETTER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 3 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/067

28 depottabletter - EU/1/07/395/041

49 depottabletter - EU/1/07/395/042

56 depottabletter - EU/1/07/395/043

98 depottabletter - EU/1/07/395/044

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 3 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 3 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/057

350 depottabletter - EU/1/07/395/058

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 3 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 3 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 3 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Laktosemonohydrat.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å unngå fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/057

350 depottabletter - EU/1/07/395/058

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE TIL PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 6 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINSTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/068 - KLAR

28 depottabletter - EU/1/07/395/006 – KLAR

30 depottabletter - EU/1/07/395/007 - KLAR

49 depottabletter - EU/1/07/395/008 - KLAR

56 depottabletter - EU/1/07/395/009 - KLAR

98 depottabletter - EU/1/07/395/010 - KLAR

14 depottabletter - EU/1/07/395/069 - HVIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/026 – HVIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/027 – HVIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/028 – HVIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/029 – HVIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/030 - HVIT

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 6 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC-PCTFE/ALU BLISTERPAKNINGER TIL 7 & 10 TABLETTER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 6 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/070

28 depottabletter - EU/1/07/395/045

49 depottabletter - EU/1/07/395/046

56 depottabletter - EU/1/07/395/047

98 depottabletter - EU/1/07/395/048

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 6 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 6 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MARKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/059

350 depottabletter - EU/1/07/395/060

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 6 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 6 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 6 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å unngå fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/059

350 depottabletter - EU/1/07/395/060

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE TIL PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERPAKNING (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 9 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEIER

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/071 - KLAR

28 depottabletter -EU/1/07/395/011 – KLAR

30 depottabletter - EU/1/07/395/013 - KLAR

49 depottabletter - EU/1/07/395/014 - KLAR

56 depottabletter - EU/1/07/395/015 - KLAR

98 depottabletter - EU/1/07/395/011 - KLAR

14 depottabletter - EU/1/07/395/072 - HVIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/031 – HVIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/032 - HVIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/033 - HVIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/034 - HVIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/035 - HVIT

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 9 mg

MINSTKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC-PCTFE/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 &10 TABLETTER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 9 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/073

28 depottabletter -EU/1/07/395/049

49 depottabletter - EU/1/07/395/050

56 depottabletter - EU/1/07/395/051

98 depottabletter - EU/1/07/395/052

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 9 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 9 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/061

350 depottabletter - EU/1/07/395/062

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 9 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 9 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 9 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/061

350 depottabletter - EU/1/07/395/062

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE TIL PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 12 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

30 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter - EU/1/07/395/074 - KLAR

28 depottabletter -EU/1/07/395/016 – KLAR

30 depottabletter - EU/1/07/395/017 - KLAR

49 depottabletter - EU/1/07/395/018 – KLAR

56 depottabletter - EU/1/07/395/019 – KLAR

98 depottabletter - EU/1/07/395/020 - KLAR

14 depottabletter - EU/1/07/395/075 – HVIT

28 depottabletter - EU/1/07/395/036 – HVIT

30 depottabletter - EU/1/07/395/037 – HVIT

49 depottabletter - EU/1/07/395/038 – HVIT

56 depottabletter - EU/1/07/395/039 – HVIT

98 depottabletter - EU/1/07/395/040 - HVIT

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 12 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

PVC/PCTFE/ALU BLISTERPAKNINGER TIL 7 & 10 TABLETTER (til hvit og gjennomsiktig blister)

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTERPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablet inneholder 12 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

14 depottabletter

28 depottabletter

49 depottabletter

56 depottabletter

98 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 depottabletter -EU/1/07/395/076

28 depottabletter - EU/1/07/395/053

49 depottabletter - EU/1/07/395/054

56 depottabletter - EU/1/07/395/055

98 depottabletter - EU/1/07/395/056

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 12 mg

MINSTKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTERPAKNING TIL 7 TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

3. UTLØPSDATO

EXP MM/ÅÅÅÅ

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE TIL FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 12 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/063

350 depottabletter - EU/1/07/395/064

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

invega 12 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

INVEGA 12 mg depottabletter paliperidon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver depottablett inneholder 12 mg paliperidon.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

350 depottabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Svelges hele, må ikke tygges, deles eller knuses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Anv. senest {MM/ÅÅÅÅ}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30oC.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

30 depottabletter - EU/1/07/395/063

350 depottabletter - EU/1/07/395/064

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter