Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Merking - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnIscover
ATC-kodeB01AC04
Stoffclopidogrel
ProdusentSanofi-aventis groupe

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter klopidogrel

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder:

75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også hydrogenert ricinusolje og laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 filmdrasjerte tabletter

50x1 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

7 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C (for PVC/PVDC/aluminium blister)

Eller Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser (for aluminiumsblister)

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/98/070/001a 28 tabletter

EU/1/98/070/001b 28 tabletter

EU/1/98/070/002a 50x1 tabletter

EU/1/98/070/002b 50x1 tabletter

EU/1/98/070/003a 84 tabletter

EU/1/98/070/003b 84 tabletter

EU/1/98/070/004a 100 tabletter

EU/1/98/070/004b 100 tabletter

EU/1/98/070/005a 30 tabletter

EU/1/98/070/005b 30 tabletter

EU/1/98/070/006a 90 tabletter

EU/1/98/070/006b 90 tabletter

EU/1/98/070/007a 14 tabletter

EU/1/98/070/007b 14 tabletter

EU/1/98/070/011a 7 tabletter

EU/1/98/070/011b 7 tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Iscover 75 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) (BLISTER á 7, 14, 28 eller 84 tabletter)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter klopidogrel

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.ANNET

Ukedager

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Lør

Søn

Uke 1

Uke 2 (pakninger á 14, 28 and 84 tabletter)

Uke 3 (pakninger á 28 og 84 tabletter)

Uke 4 (pakninger á 28 og 84 tabletter)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) (BLISTER á 30, 50x1, 90 eller 100 tabletter)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter klopidogrel

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Iscover 300 mg filmdrasjerte tabletter klopidogrel

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder: 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og hydrogenert ricinusolje. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

4x1 filmdrasjerte tabletter

30x1 filmdrasjerte tabletter

100x1 filmdrasjerte tabletter

10x1 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/98/070/008 4x1 tabletter

EU/1/98/070/009 30x1 tabletter

EU/1/98/070/010 100x1 tabletter

EU/1/98/070/012 10x1 tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Iscover 300 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) (BLISTER á 4x1, 10x1, 30x1 eller 100x1 tabletter)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Iscover 300 mg filmdrasjerte tabletter klopidogrel

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe

3. UTLØPSDATO

Utløpsdato

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter