Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izba (travoprost) – Pakningsvedlegg - S01EE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnIzba
ATC-kodeS01EE04
Stofftravoprost
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

IZBA 30 mikrogram/ml øyedråper, oppløsning travoprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva IZBA er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker IZBA

3.Hvordan du bruker IZBA

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer IZBA

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva IZBA er og hva det brukes mot

IZBA inneholder travoprost og tilhører en gruppe medisiner som kalles prostaglandinanaloger. IZBA brukes til å redusere høyt trykk i øyet hos voksne. Dette trykket kan føre til en sykdom som heter

glaukom.

2. Hva du må vite før du bruker IZBA

Bruk ikke IZBA

dersom du er allergisk overfor travoprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Rådfør deg med lege hvis dette gjelder for deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

IZBA kan øke lengden, tykkelsen, fargen på og/eller antall

øyevipper.

Forandringer i øyelokkene, inkludert uvanlig hårvekst eller forandringer i vevet rundt øyet, er også blitt observert.

IZBA kan gradvis forandre fargen på iris (den fargede delen av øyet). Denne forandringen kan være permanent.

Hvis du har gjennomgått kataraktkirurgi, må du rådføre deg med lege før du bruker IZBA.

Hvis du har, eller har hatt øyebetennelse (iritt eller uveitt), må du rådføre deg med lege før du bruker IZBA.

Travoprost kan absorberes gjennom huden. Dersom noe av legemidlet kommer i kontakt med huden, skal det vaskes bort umiddelbart. Dette er spesielt viktig hos kvinner som er gravide eller forsøker å bli gravide.

Hvis du bruker myke kontaktlinser, må du ikke bruke øyedråpene når linsene dine er satt inn. Vent 15 minutter etter at du har brukt dråpene før du tar på linsene igjen.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker IZBA.

Barn og ungdom

Bruk av IZBA anbefales ikke til personer under 18 år. Rådfør deg med lege hvis dette gjelder for deg.

Andre legemidler og IZBA

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Bruk ikke IZBA dersom du er gravid. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du kan bli gravid, må du bruke sikker prevensjon mens du bruker IZBA.

Bruk ikke IZBA dersom du ammer. IZBA kan gå over i morsmelken.

Kjøring og bruk av maskiner

Du kan oppleve at synet ditt blir midlertidig uklart etter at du har brukt IZBA. Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.

IZBA inneholder hydrogenert ricinusolje og propylenglykol som kan forårsake hudreaksjoner og hudirritasjon.

3.Hvordan du bruker IZBA

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er

Én dråpe i det berørte øyet / de berørte øynene én gang om dagen (om kvelden).

Bruk IZBA i begge øynene bare dersom legen din har fortalt deg det. Bruk legemidlet bare så lenge legen har bedt deg om det.

IZBA skal bare brukes som øyedråper.

Riv av innpakningsposen og ta ut flasken (bilde 1) umiddelbart før du skal bruke flasken første gang, og skriv deretter åpningsdatoen på anvist sted på esken.

Vask hendene.

Skru av korken.

Hvis kragen er løs etter at korken er skrudd av, fjerner du denne før du bruker legemidlet.

Hold flasken oppned mellom tommelen og de andre fingrene.

Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger til det er en "lomme" mellom øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal treffe (bilde 2).

Før flaskens pipette inn mot øyet. Bruk et speil hvis det hjelper.

Ikke la pipetten komme i kontakt med øyet, øyelokket, området rundt øyet eller andre overflater. Dette kan infisere dråpene.

Trykk forsiktig på flasken for å frigjøre én dråpe IZBA om gangen (bilde 3).

Etter at du har brukt IZBA, lukker du øyelokket og trykker forsiktig med én finger i øyekroken ved nesen (bilde 4) i minst 1 minutt. Dette forhindrer at IZBA går ut i resten av kroppen.

Hvis du bruker dråper i begge øynene, må du gjenta prosedyren for det andre øyet.

Skru igjen korken på flasken rett etter bruk.

Bruk bare én flaske om gangen. Posen må ikke åpnes før du skal bruke flasken.

Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve på nytt.

Hvis du bruker andre øyepreparater, for eksempel øyedråper eller øyesalver, må du vente minst 5 minutter fra du drypper med IZBA til du bruker de andre øyepreparatene

Dersom du tar for mye av IZBA

Skyll ut alt legemiddel med varmt vann. Ikke ta flere dråper før det er tid for neste dose.

Dersom du har glemt å ta IZBA

Fortsett med neste dose som planlagt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Bruk aldri mer enn én dråpe i det berørte øyet hver dag.

Dersom du avbryter behandling med IZBA

Ikke avbryt behandlingen med IZBA uten å kontakte lege først, da trykket i øyet ellers ikke vil bli kontrollert, noe som kan føre til synstap.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Følgende bivirkninger har vært observert med IZBA

Svært vanlige bivirkninger: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere

Virkninger på øyet: rødhet i øyet

Vanlige bivirkninger: kan berøre opptil 1 av 10 brukere

Virkninger på øyet: ubehag, kløe og tørrhet i øyet

Mindre vanlige bivirkninger: kan berøre opptil 1 av 100 brukere

Virkninger på øyet: betennelse inne i øyet, betennelse i øyets overflate uten skade på overflaten, betennelse i øyelokket, betennelse i øyets bindehinne, øyesmerter, lyssensitivitet, uklart eller unormalt syn, hevelse eller skorpedannelse på øyelokket, rennende øyne, mørkere hud rundt øyet/øynene, vekst i øyevipper og endring i øyevippenes tekstur

Generelle bivirkninger: utslett eller kløe i huden

I tillegg er følgende bivirkninger observert med et annet legemiddel som har et høyere innhold av travoprost (40 mikrogram/ml):

Svært vanlige bivirkninger: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere

Virkninger på øyet: rødhet i øyet, endringer i fargen på iris (den fargede delen i øyet)

Vanlige bivirkninger: kan berøre opptil 1 av 10 brukere

Virkninger på øyet: betennelse inne i øyet, øyesmerter, betennelse i øyeoverflaten med/uten overflateskade, ubehag i øyet, rennende øyne, følsomhet mot lys, uskarpt eller unormalt syn, tørt øye, kløe i øyet, økt tåreproduksjon, rødhet i øyelokket, hevelse i øyelokket, misfarging av øyevippene, mørkfarging av huden eller misfarging rundt øyet/øynene

Generelle bivirkninger: hodepine

Mindre vanlige bivirkninger: kan berøre opptil 1 av 100 brukere

Virkninger på øyet: hornhinneforstyrrelse, øyebetennelse, oppfattelse av blinkende lys, betennelse i øyeoverflaten med/uten overflateskade, betennelse i øyelokket, hevelser i øyet, betennelse eller infeksjon i øyets bindehinne, lysglimt, redusert følelse i øyet, pigmentering inne i øyet, katarakt, skorpedannelse på øyelokket, trette øyne, økt pupillstørrelse, unormal utoverrotasjon av nedre øyelokk, tap av øyevipper, virusinfeksjon på øyet

Generelle bivirkninger: astma, kortpustethet, økt eller redusert blodtrykk, ujevn, økt eller redusert hjerterytme, svimmelhet, virusinfeksjon, hoste, generell kraftløshet i kroppen, økte allergisymptomer, irritert hals, tett nese, endring av stemmen, ubehag i mage-tarmsystemet eller magesår, rødhet eller kløe i huden, utslett, voldsom hårvekst eller endring av hårfarge eller tekstur rundt øyet/øynene, tørr munn, forstoppelse, muskelsmerter, dårlig smak i munnen

Ikke kjent: hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

Virkninger på øyet: betennelse bak øyet, innsunkne øyne

Generelle bivirkninger: forverret astma, unormal hårvekst, ringing i ørene, økt prostataantigen

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger, bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer IZBA

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke IZBA etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet har ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Kast flasken 4 uker etter at den ble åpnet for første gang for å forebygge infeksjoner, og ta i bruk en ny flaske. Skriv åpningsdatoen på anvist sted på hver eske.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av IZBA

Virkestoff er travoprost. Hver ml oppløsning inneholder 30 mikrogram travoprost.

Andre innholdsstoffer er polyquaternium-1, polyoksyetylen-hydrogenert ricinusolje 40, propylenglykol (se slutten av pkt. 2), natriumklorid, borsyre, mannitol og renset vann. Det er tilsatt små mengder saltsyre eller natriumhydroksid for å opprettholde normal surhetsgrad (pH-nivå).

Hvordan IZBA ser ut og innholdet i pakningen

IZBA øyedråper er en væske (klar og fargeløs oppløsning) som fås i en 4 ml plastflaske med skrukork. Hver flaske inneholder 2,5 ml travoprost øyedråper, og hver flaske er pakket inn i en pose. Pakningsstørrelser: 1 eller 3 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

S.A. Alcon Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter