Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jalra (vildagliptin) – Pakningsvedlegg - A10BH02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnJalra
ATC-kodeA10BH02
Stoffvildagliptin
ProdusentNovartis Europharm Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Jalra 50 mg tabletter vildagliptin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Jalra er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Jalra

3.Hvordan du bruker Jalra

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Jalra

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Jalra er og hva det brukes mot

Virkestoffet i Jalra, vildagliptin, tilhører en legemiddelgruppe som kalles ”perorale antidiabetika”.

Jalra brukes til å behandle voksne pasienter med type 2-diabetes. Det brukes når diabetes ikke kan reguleres ved hjelp av diett og trening alene, og hjelper til med å regulere blodsukkernivået. Legen din vil forskrive Jalra enten alene eller sammen med visse andre antidiabetika som du allerede bruker, dersom disse har vist seg å ikke være tilstrekkelig effektive til å kontrollere diabetes.

Type 2-diabetes utvikles dersom kroppen ikke produserer nok insulin, eller dersom det insulinet som lages av kroppen ikke virker så bra som det burde. Diabetes kan også utvikles dersom kroppen lager for mye glukagon.

Insulin er et stoff som hjelper til med å redusere blodsukkernivået, særlig etter måltider. Glukagon er et stoff som fremkaller produksjonen av sukker i leveren, og fører til at blodsukkernivået stiger. Bukspyttkjertelen lager begge disse stoffene.

Hvordan Jalra virker

Jalra virker slik at bukspyttkjertelen lager mer insulin og mindre glukagon. Dette hjelper til med å regulere blodsukkernivået. Dette legemidlet har vist å redusere blodsukkeret, som kan bidra til å hindre komplikasjoner av din diabetes. Selv om du nå begynner med et legemiddel for å behandle din diabetes er det viktig at du fortsetter å følge dietten og/eller treningen du har blitt anbefalt.

2. Hva du må vite før du bruker Jalra

Bruk ikke Jalra:

dersom du er allergisk overfor vildagliptin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis du tror du kan være allergisk overfor vildagliptin eller et av de andre innholdsstoffene i Jalra må du ikke ta dette legemidlet, men snakke med legen din.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Jalra.

hvis du har type 1-diabetes (dvs. at kroppen din ikke lager insulin) eller dersom du har en tilstand som kalles diabetisk ketoacidose.

hvis du bruker en diabetesmedisin som kalles sulfonylurea (legen din vil muligens redusere dosen av sulfonylurea dersom du bruker det sammen med Jalra for å unngå lavt blodsukkernivå [hypoglykemi]).

hvis du har en moderat eller alvorlig nyresykdom (du vil trenge en mindre dose Jalra).

hvis du er i dialyse.

hvis du har en leversykdom.

hvis du har hjertesvikt.

hvis du har eller har hatt sykdom i bukspyttkjertelen.

Dersom du tidligere har brukt vildagliptin, men måtte slutte å bruke det på grunn av leversykdom bør du ikke bruke dette legemidlet.

Diabetessår er en vanlig komplikasjon ved diabetes. Du anbefales å følge de anbefalingene for hud- og fotpleie som du får fra lege eller sykepleier. Du anbefales også å følge spesielt nøye med på forekomst av nye blemmer eller sår mens du tar Jalra. Dersom slike blemmer eller sår oppstår bør du umiddelbart rådføre deg med legen din.

En leverfunksjonstest vil tas før du kan starte behandlingen med Jalra samt hver tredje måned i løpet av det første behandlingsåret og deretter periodisk. Dette for å oppdage tegn på forhøyede leverenzymer så tidlig som mulig.

Barn og ungdom

Bruk av Jalra anbefales ikke hos barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Jalra

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Legen din kan ønske å endre din Jalradose hvis du bruker andre legemidler slik som

-tiazider eller andre diuretika (kalles også vanndrivende tabletter)

-kortikosteroider (brukes generelt til å behandle betennelse)

-legemidler for skjoldbruskkjertelen

-enkelte legemidler som påvirker nervesystemet.

Inntak av Jalra sammen med mat og drikke

Du kan ta Jalra med eller uten mat.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør ikke bruke Jalra mens du er gravid. Det er ikke kjent om Jalra går over i morsmelk. Du bør ikke ta Jalra hvis du ammer eller planlegger å amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må ikke kjøre eller bruke maskiner dersom du føler deg svimmel når du tar Jalra.

Jalra inneholder laktose

Jalra inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Jalra

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Hvor mye skal du ta og når

Hvor mye Jalra en person skal ta er avhengig av hans/hennes tilstand. Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter du skal ta av Jalra. Maksimal daglig dose er 100 mg.

Den vanlige dosen av Jalra er enten:

50 mg daglig tatt som én dose om morgenen dersom du tar Jalra sammen med et annet legemiddel som kalles sulfonylurea.

100 mg daglig tatt som 50 mg om morgenen og 50 mg om kvelden hvis du tar Jalra alene, sammen med et annet legemiddel som kalles metformin eller glitazon, i kombinasjon med metformin og sulfonylurea, eller sammen med insulin.

50 mg tatt som én dose om morgenen dersom du har moderat eller alvorlig nyresykdom eller dersom du går til dialysebehandling.

Hvordan du skal ta Jalra

Svelg tablettene hele med litt vann.

Hvor lenge skal du ta Jalra

Ta Jalra hver dag så lenge legen din sier at du skal ta det. Det kan hende du må ta denne behandlingen over en lengre periode.

Legen din vil regelmessig følge opp tilstanden din for å kontrollere om behandlingen har ønsket effekt.

Dersom du tar for mye av Jalra

Dersom du tar for mange Jalra tabletter eller noen andre har tatt medisinen din, må du snakke med legen din umiddelbart. Det kan være nødvendig med medisinsk tilsyn. Dersom du må oppsøke lege eller sykehus må du ta med deg pakningen.

Dersom du har glemt å ta Jalra

Dersom du glemmer en dose av dette legemidlet skal du ta den så snart du husker det. Ta deretter den neste dosen til vanlig tid. Dersom det nærmer seg tiden for den neste dosen skal du hoppe over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandlingen med Jalra

Du må ikke slutte å ta Jalra hvis ikke legen din gir deg beskjed om det. Snakk med legen din dersom du lurer på hvor lenge du skal ta legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Enkelte symptomer trenger øyeblikkelig medisinsk tilsyn:

Du bør slutte å bruke Jalra og oppsøke lege umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene:

Angioødem (sjelden; kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Symptomer kan være hevelse i ansiktet, tungen eller halsen, problemer med å svelge, åndenød, plutselig forekomst av utslett eller elveblest, som kan være tegn på en reaksjon som kalles ”angioødem”

Leversykdom (hepatitt) (sjelden). Symptomer kan være gulfarge i huden og øynene, kvalme, appetittløshet eller mørk urin, som kan være tegn på leversykdom (hepatitt)

Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) (frekvens ikke kjent): Symptomer inkluderer sterke og vedvarende smerter i magen (mageregionen), som kan spre seg gjennom til ryggen din, samt kvalme og oppkast

Andre bivirkninger

Noen pasienter har opplevd følgende bivirkninger mens de har brukt Jalra og metformin:

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Skjelving, hodepine, svimmelhet, kvalme, lavt blodsukker

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Tretthet

Noen pasienter har opplevd følgende bivirkninger når de har brukt Jalra og sulfonylurea:

Vanlige: Skjelving, hodepine, svimmelhet, svakhet, lavt blodsukker

Mindre vanlige: Forstoppelse

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Sår hals, rennende nese

Noen pasienter har opplevd følgende bivirkninger når de har brukt Jalra og glitazon:

Vanlige: Vektøkning, hevelse i hender, ankler eller føtter (ødem)

Mindre vanlige: Hodepine, svakhet, lavt blodsukker

Noen pasienter har opplevd følgende bivirkninger mens de har brukt Jalra alene:

Vanlige: Svimmelhet

Mindre vanlige: Hodepine, forstoppelse, hevelser i hender, ankler eller føtter (ødem), leddsmerter, lavt blodsukker

Svært sjeldne: Sår hals, rennende nese, feber

Noen pasienter har hatt følgende bivirkninger mens de har brukt Jalra, metformin og sulfonylurea:

Vanlige: Svimmelhet, skjelving, svakhet, lavt blodsukkernivå, overdreven svetting

Noen pasienter har hatt følgende bivirkninger mens de har brukt Jalra og insulin (med eller uten metformin):

Vanlige: Hodepine, frysninger, kvalme (uvelhet), lavt blodsukkernivå, halsbrann

Mindre vanlige: Diaré, flatulens

Etter at legemidlet kom på markedet, har også følgende bivirkninger blitt rapportert:

Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kløende utslett, betennelse i bukspyttkjertelen, lokalisert hudavskalling eller blemmer, muskelsmerte

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Jalra

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tablettbrettet og på esken etter "EXP/Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke Jalra pakninger som er ødelagte eller viser synlige tegn på forringelse.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Jalra

Virkestoff er vildagliptin.

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin.

Andre innholdsstoffer er vannfri laktose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat (type A) og magnesiumstearat.

Hvordan Jalra ser ut og innholdet i pakningen

Jalra 50 mg tabletter er runde, hvite til lysegule og flate, med ”NVR” på den ene siden og ”FB” på den andre siden.

Jalra 50 mg tabletter er tilgjengelige i pakninger med 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 eller 336 tabletter og i multipakninger som inneholder 3 esker, hver inneholdende 112 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

ή

 

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.

 

Tηλ: +30 210 74 88 821

 

España

Polska

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 446 60 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Bialport-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 22 986 61 00

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter