Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jetrea (ocriplasmin) – Merking - S01XA22

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnJetrea
ATC-kodeS01XA22
Stoffocriplasmin
ProdusentThromboGenics NV

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

JETREA 0,5 mg / 0,2 ml konsentrat til injeksjonsvæske, oppløsning okriplasmin (ocriplasminum)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,5 mg okriplasmin. Etter fortynning inneholder 0,1 ml 0,125 mg okriplasmin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Mannitol (mannitolum), sitronsyre (acidum citricum), natriumhydroksid (natrii hydroxidum), vann til injeksjonsvæsker (aqua ad iniectabile).

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Konsentrat til injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravitreal bruk etter fortynning.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

Bruk umiddelbart etter fortynning.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i fryser.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/819/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

JETREA 0,5 mg / 0,2 ml sterilt konsentrat okriplasmin (ocriplasminum)

Intravitreal bruk etter fortynning

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

JETREA 0,375 mg / 0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning okriplasmin (ocriplasminum)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 hetteglass inneholder 0,375 mg okriplasmin i 0,3 ml oppløsning (1,25 mg/ml). Dette gir et brukbart volum som gir én enkel dose på 0,1 ml som inneholder 0,125 mg okriplasmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid (natrii chloridum), mannitol (mannitolum), sitronsyre (acidum citricum), natriumhydroksid (natrii hydroxidum), saltsyre (acidum hydrochloridum), vann til injeksjonsvæsker (aqua ad iniectabile).

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Fortynnet

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravitreal bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i fryser.

Etter tining kan uåpnede hetteglass oppbevares i opptil én uke i kjøleskap. Tint oppløsning skal brukes innen: ----- / ----- / -----

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/819/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

JETREA 0,375 mg / 0,3 ml injeksjonsvæske okriplasmin (ocriplasminum)

Intravitreal bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter