Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kanuma (sebelipase alfa) – Merking - A16

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKanuma
ATC-kodeA16
Stoffsebelipase alfa
ProdusentAlexion Europe SAS

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLET NAVN

KANUMA 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning sebelipase alfa

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 20 mg sebelipase alfa i 10 ml oppløsning (2 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer:

Trinatriumcitratdihydrat (les pakningsvedlegget for mer informasjon)

Sitronsyre-monohydrat

Humant serumalbumin

Vann til injeksjoner

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass på 10 ml

20 mg/10 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravenøs bruk etter fortynning.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Alexion Europe SAS

1–15, avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison Frankrike.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1033/001

13.PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Begrunnelse for å ikke inkludere blindeskrift er akseptert

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER 10 ml HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

KANUMA 2 mg/ml sterilt konsentrat sebelipase alfa

Intravenøs bruk etter fortynning

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

20 mg/10 ml

6. ANNET

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter