Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – Merking - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKevzara
ATC-kodeL04AC14
Stoffsarilumab
Produsentsanofi-aventis groupe

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE – PAKNING MED 2 FERDIGFYLTE SPRØYTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning 2 ferdigfylte sprøyter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskapet: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE med Blue Box – MULTIPAKNING PÅ 6 (3 PAKKER MED 2) FERDIGFYLTE SPRØYTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

Multipakning: 6 (3 pakker med 2) ferdigfylte sprøyter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/002 6 ferdigfylte sprøyter (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INDRE ESKE uten Blue Box – 2 FERDIGFYLTE SPRØYTER (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

2 ferdigfylte sprøyter. Deler av en multipakning, skal ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskapet: ... / ... / ...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/002 6 ferdigfylte sprøyter (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE – ESKE MED 2 FERDIGFYLTE SPRØYTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning 2 ferdigfylte sprøyter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/003

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE med Blue Box – MULTIPAKNING MED 6 (3 PAKKER MED 2) FERDIGFYLTE SPRØYTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

Multipakning: 6 (3 pakninger med 2) ferdigfylte sprøyter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/004 6 ferdigfylte sprøyter (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INDRE ESKE uten Blue Box – 2 FERDIGFYLTE SPRØYTER (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

2 ferdigfylte sprøyter. Deler av en multipakning, skal ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/004 6 ferdigfylte sprøyter (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg sprøyte

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE – ESKE MED 2 FERDIGFYLTE PENNER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning 2 ferdigfylte penner

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/005

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE med Blue Box – MULTIPAKNING MED 6 (3 PAKKER À 2) FERDIGFYLTE PENNER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

Multipakning: 6 (3 pakker med 2) ferdigfylte penner.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/006 6 ferdigfylte penner (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INDRE ESKE uten Blue Box – 2 FERDIGFYLTE PENNER (MULTIPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 150 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (131,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

2 ferdigfylte penner. Deler av en multipakning, skal ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/006 6 ferdigfylte penner (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 150 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE – ESKE MED 2 FERDIGFYLTE PENNER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning 2 ferdigfylte penner

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/007

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE med Blue Box – MULTIPAKNING MED 6 (3 PAKKER À 2) FERDIGFYLTE PENNER

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

Multipakning: 6 (3 pakker med 2) ferdigfylte penner

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/008 6 ferdigfylte penner (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INDRE ESKE uten Blue Box – 2 FERDIGFYLTE PENNER (MULTPAKNING)

1.LEGEMIDLETS NAVN

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn sarilumab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ferdigfylte penn inneholder 200 mg sarilumab i 1,14 ml oppløsning (175 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

injeksjonsvæske, oppløsning

2 ferdigfylte penner. Deler av en multipakning, skal ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til subkutan bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk. Åpne her

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dato for uttak av kjøleskap: .../.../...

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe: 54, rue la Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1196/008 6 ferdigfylte penner (3 pakker med 2)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

kevzara 200 mg penn

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning sarilumab

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1,14 ml

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning sarilumab

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1,14 ml

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

FERDIGFYLT PENN

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

KEVZARA 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning sarilumab

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1,14 ml

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

FERDIGFYLT PENN

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

KEVZARA 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning sarilumab

Til subkutan bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1,14 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter