Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiovig (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Preparatomtale - J06BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKiovig
ATC-kodeJ06BA02
Stoffhuman normal immunoglobulin (IVIg)
ProdusentBaxter AG

1.LEGEMIDLETS NAVN

KIOVIG 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Humant normalt immunglobulin (IVIg)

Én ml inneholder:

Humant normalt immunglobulin ……………100 mg (renhet på minst 98 % IgG)

Hvert hetteglass på 10 ml inneholder: 1 g humant normalt immunglobulin Hvert hetteglass på 25 ml inneholder: 2,5 g humant normalt immunglobulin Hvert hetteglass på 50 ml inneholder: 5 g humant normalt immunglobulin Hvert hetteglass på 100 ml inneholder: 10 g humant normalt immunglobulin Hvert hetteglass på 200 ml inneholder: 20 g humant normalt immunglobulin Hvert hetteglass på 300 ml inneholder: 30 g humant normalt immunglobulin

Fordeling av IgG-subklasser (omtrentlige verdier):

IgG1 ≥ 56,9 %

IgG2 ≥ 26,6 %

IgG3 ≥ 3,4 %

IgG4 ≥ 1,7 %

Det maksimale innholdet av IgA er 140 mikrogram/ml.

Fremstilt av plasma fra humane donorer.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Infusjonsvæske, oppløsning

Oppløsningen er klar eller svakt opaliserende, og fargeløs eller svakt gul.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Substitusjonsterapi hos voksne og barn og ungdom (0–18 år) ved:

Primære immunsviktsyndromer med nedsatt antistoffproduksjon (se pkt. 4.4).

Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, der behandling med profylaktiske antibiotika har vært mislykket.

Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med multiple myelomer i platåfase som ikke har respondert på pneumokokkimmunisering.

Hypogammaglobulinemi hos pasienter etter allogenisk hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Medfødt AIDS og tilbakevendende bakterieinfeksjoner.

Immunmodulering hos voksne og barn og ungdom (0–18 år) ved:

Primær immun trombocytopeni (ITP), hos pasienter med høy risiko for blødning, eller før operasjon for å korrigere blodplatetallet.

Guillain Barrés syndrom.

Kawasakis sykdom.

Multifokal motorisk nevropati (MMN).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Substitusjonsterapi skal initieres og overvåkes under tilsyn av en lege med erfaring i behandling av immunsvikt.

Dosering

Dosen og doseplanen avhenger av indikasjonen.

Ved substitusjonsterapi kan det være nødvendig å tilpasse dosen til den enkelte pasienten, avhengig av farmakokinetisk og klinisk respons. Følgende doseplan er ment som en veiledning.

Substitusjonsterapi ved primære immunsviktsyndromer

Doseplanen må oppnå en IgG-bunnverdi (målt før neste infusjon) på minst 5–6 g/l. Det tar tre til seks måneder etter terapistart før det oppnås likevekt. Den anbefalte startdosen er 0,4–0,8 g/kg gitt én gang, etterfulgt av minst 0,2 g/kg gitt hver tredje til fjerde uke.

Dosen som kreves for å oppnå en IgG-bunnverdi5–6 g/l er i størrelsesordenen 0,2–0,8 g/kg/måned. Doseringsintervallet etter at steady state er oppnådd, varierer fra 3 til 4 uker.

Bunnverdiene må måles og vurderes i forbindelse med infeksjonsinsidensen. Det kan bli nødvendig å øke dosene og ta sikte på høyere bunnverdier for å redusere infeksjonshyppigheten.

Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, der behandling med profylaktiske antibiotika har mislyktes, hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med multiple myelomer i platåfase som ikke har respondert på pneumokokkimmunisering, medfødt AIDS og tilbakevendende bakterieinfeksjoner

Den anbefalte dosen er 0,2–0,4 g/kg hver tredje til fjerde uke.

Hypogammaglobulinemi hos pasienter etter allogenisk hematopoetisk stamcelletransplantasjon

Den anbefalte dosen er 0,2–0,4 g/kg hver tredje til fjerde uke. Bunnverdiene bør holdes over 5 g/l.

Primær immun trombocytopeni

Det finnes to alternative behandlingsplaner:

0,8–1 g/kg gitt på dag én. Denne dosen kan gjentas én gang innen 3 dager.

0,4 g/kg gitt daglig i 2–5 dager.

Behandlingen kan gjentas ved et eventuelt tilbakefall.

Guillain Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag i 5 dager.

Kawasakis sykdom

1,6–2 g/kg må gis i oppdelte doser i løpet av 2 til 5 dager, eller 2,0 g/kg som en enkeltdose. Pasienter må samtidig få behandling med acetylsalisylsyre.

Multifokal motorisk nevropati (MMN)

Startdose: 2 g/kg gitt over 2–5 dager.

Vedlikeholdsdose: 1 g/kg hver 2. til 4. uke eller 2 g/kg hver 4. til 8. uke.

Anbefalt dose oppsummeres i følgende tabell:

Indikasjon

Dose

Injeksjonshyppighet

Substitusjonsterapi ved primær

startdose:

 

immunsvikt

0,4–0,8 g/kg

 

 

deretter:

hver 3.–4. uke for å oppnå IgG-

 

0,2–0,8 g/kg

bunnverdi på minst 5 – 6 g/l

Substitusjonsterapi ved sekundær

0,2–0,4 g/kg

hver 3.–4. uke for å oppnå IgG-

immunsvikt

 

bunnverdi på minst 5 – 6 g/l

Medfødt AIDS

0,2–0,4 g/kg

hver 3.–4. uke

Hypogammaglobulinemi (< 4 g/l) hos

0,2–0,4 g/kg

hver 3.–4. uke for å oppnå IgG-

pasienter etter allogenisk hematopoetisk

 

bunnverdi over 5 g/l

stamcelletransplantasjon

 

 

 

 

 

Immunmodulering:

 

 

Primær immun trombocytopeni

0,8–1 g/kg

på dag 1, muligens gjentatt én gang

 

eller

innen 3 dager

 

 

 

0,4 g/kg/d

i 2–5 dager

Guillain Barrés syndrom

0,4 g/kg/d

i 5 dager

Kawasakis sykdom

1,6–2 g/kg

i flere oppdelte doser i 2–5 dager

 

eller

sammen med acetylsalisylsyre

 

 

 

2 g/kg

i én dose sammen med

 

 

acetylsalisylsyre

Multifokal motorisk nevropati (MMN)

startdose:

gitt over 2–5 dager

 

2 g/kg

 

 

vedlikeholds-dose:

hver 2.–4. uke

 

1 g/kg

 

 

eller

eller

 

2 g/kg

hver 4.–8. uke

Pediatrisk populasjon

Doseringen for barn og ungdom (0–18 år) skiller seg ikke fra doseringen for voksne da doseringen for hver indikasjon angis ved kroppsvekt og justeres etter det kliniske resultatet av ovennevnte betingelser.

Administrasjonsmåte

Til intravenøs bruk.

Humant normalt immunglobulin må infunderes intravenøst med en starthastighet på 0,5 ml/kg KV/t i 30 minutter. Hvis det tolereres godt (se pkt. 4.4), kan administrasjonshastigheten gradvis økes til maksimalt 6 ml/kg KV/t. Kliniske data fra et begrenset antall pasienter indikerer også at voksne PID-pasienter kan tolerere en infusjonshastighet opp til 8 ml/kg KV/t. For ytterligere forsiktighetsregler, se pkt. 4.4.

Dersom fortynning før infusjon er påkrevet, kan KIOVIG fortynnes med 5 % glukoseoppløsning til en endelig konsentrasjon på 50 mg/ml (5 % immunglobulin). For instruksjoner vedrørende fortynning av dette legemidlet før administrering, se punkt 6.6.

Enhver infusjonsrelatert bivirkning bør behandles ved å redusere infusjonshastigheten eller ved å stanse infusjonen.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. Overfølsomhet overfor humane immunglobuliner, særlig hos pasienter med antistoffer mot IgA.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Visse alvorlige bivirkninger kan relateres til infusjonshastigheten. Den anbefalte infusjonshastigheten angitt under pkt. 4.2 må følges nøyaktig. Pasientene må overvåkes nøye for tegn til symptomer gjennom hele infusjonsperioden.

Visse bivirkninger opptrer hyppigere

ved høy infusjonshastighet

hos pasienter som får humant normalt immunglobulin for første gang eller, i sjeldne tilfeller, hvis det byttes humant normalt immunglobulin-produkt eller hvis det har gått lang tid siden forrige infusjon

Potensielle komplikasjoner kan ofte unngås ved å sikre at pasientene:

­ikke er overfølsomme overfor humant normalt immunglobulin ved først å injisere produktet sakte (0,5 ml/kg KV/time);

­overvåkes tett og nøye for tegn til symptomer gjennom hele infusjonsperioden. Særlig må pasienter som ikke tidligere har tatt humant normalt immunglobulin, pasienter som har byttet fra et alternativt IVIg-produkt eller pasienter med langt intervall siden forrige infusjon, overvåkes

i løpet av den første infusjonen og i den første timen etter første infusjon, for å oppdage mulige tegn på bivirkninger. Alle andre pasienter bør overvåkes i minst 20 minutter etter å ha fått legemidlet.

Ved bivirkninger må enten administrasjonshastigheten reduseres eller infusjonen stoppes. Hvilken behandling som er nødvendig, avhenger av typen bivirkninger og hvor alvorlige de er.

Ved sjokk bør standard medisinsk behandling for sjokkbehandling følges.

Hos alle pasienter krever administrasjon av IVIg:

tilstrekkelig hydrering før det startes infusjon av IVIg

overvåking av urinmengden

overvåking av nivåene av serumkreatinin

overvåking for tegn og symptomer på trombose

vurdering av blodviskositeten hos pasienter med risiko for hyperviskositet

unngåelse av samtidig bruk av loop-diuretika.

5 % glukoseoppløsning til fortynning bør revurderes dersom fortynning av KIOVIG til lavere konsentrasjoner er påkrevet for pasienter som lider av diabetes mellitus.

Overfølsomhet

Virkelige overfølsomhetsreaksjoner er sjeldne. De kan oppstå hos pasienter med anti-IgA-antistoffer. IVIg er ikke indikert hos pasienter med selektiv IgA-mangel der IgA-mangel er den eneste relevante abnormaliteten.

Humant normalt immunglobulin kan i sjeldne tilfeller føre til et fall i blodtrykket med anafylaktisk reaksjon, selv hos pasienter som tidligere har tolerert behandling med humant normalt immunglobulin.

Tromboembolisme

Det er klinisk bevist at det er en sammenheng mellom administrasjon av IVIg og tromboemboliske hendelser, som for eksempel hjerteinfarkt, skader på kar i hjernen (inkludert slag), lungeemboli og dyp venetrombose, som antas å være relatert til en relativ økning i blodviskositeten gjennom en høy strøm av immunglobulin hos pasienter med risiko. Det bør utøves aktsomhet ved foreskriving og infusjon av IVIg til overvektige pasienter og pasienter med eksisterende risikofaktorer for trombotiske hendelser (for eksempel tidligere aterosklerose, multiple kardiovaskulære risikofaktorer, høy alder, redusert minuttvolum, hypertensjon, bruk av østrogen, diabetes mellitus og som tidligere har hatt karsykdommer eller trombotiske episoder, pasienter med arvelige eller ikke-arvelige tromboemboliske sykdommer, hyperkoagulable tilstander, pasienter med langvarige perioder med immobilisering, pasienter med alvorlig hypovolemi, pasienter med sykdommer som øker blodviskositeten, pasienter med permanent vaskulærkateter og pasienter med høy dose og hurtig infusjon).

Hyperproteinemi, økt serumviskositet og påfølgende relativ pseudohyponatremi kan forekomme hos pasienter som behandles med IVIg. Leger må ta hensyn til dette, siden start av behandling mot ekte hyponatremi (dvs. å redusere fritt serumvann) hos disse pasientene kan føre til videre økning

i serumviskositet og en mulig predisposisjon for tromboemboliske hendelser.

Hos pasienter med risiko for tromboemboliske bivirkninger skal IVIg-produkter administreres så liten infusjonshastighet og dose som praktisk mulig.

Akutt nyresvikt

Tilfeller av akutt nyresvikt er rapportert hos pasienter som gjennomgår IVIg-terapi. Disse omfatter akutt nyresvikt, akutt tubulær nekrose, proksimal tubulær nevropati og osmotisk nefrose. i de fleste tilfeller er det identifisert risikofaktorer, for eksempel nyresvikt, diabetes mellitus, hypovolemi, overvekt, samtidig bruk av nefrotoksiske legemidler, alder over 65, sepsis, hyperviskositet eller paraproteinemi.

Ved nedsatt nyrefunksjon bør det vurderes å avslutte IVIg-terapien. Selv om disse rapportene om nyrefeil og akutt nyresvikt er forbundet med bruken av mange av de lisensierte IVIg-produktene som inneholder ulike hjelpestoffer som sukrose, glukose og maltose, utgjør de som inneholder sukrose som stabilisator, en uforholdsmessig høy andel. Hos pasienter i risikogruppen kan det vurderes å bruke IVIg-produkter som ikke inneholder disse hjelpestoffene. KIOVIG inneholder ikke sukrose, maltose eller glukose.

Hos pasienter med risiko for akutt nyresvikt bør IVIg-produktene administreres med så liten infusjonshastighet og dose som praktisk mulig.

Ikke-kardiogent pulmonært ødem (TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury)

Det har blitt rapportert om ikke-kardiogent pulmonært ødem (TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury) hos pasienter som ble administrert IVIg (inkludert KIOVIG).

Aseptisk meningitt-syndrom (AMS)

Det er rapportert at et aseptisk meningitt-syndrom kan oppstå ved IVIg-behandling. Seponering av IVIg-behandling har resultert i remisjon av AMS i løpet av noen dager uten følgesykdommer. Syndromet starter vanligvis i løpet av noen timer til 2 dager etter IVIg-behandling.

Prøver av spinalvæske er ofte positive med pleocytose på opptil flere tusen celler per mm3, i hovedsak fra granulocyttserien, og forhøyede proteinnivåer på opptil flere hundre mg/dL.

AMS kan oppstå oftere sammen med høydose-IVIg-behandling (2 g/kg).

Data etter markedsføring med KIOVIG viser ingen klar korrelasjon mellom AMS og høyere doser. Høyere insidens av AMS ble observert hos kvinner.

Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan inneholde blodgruppeantistoffer som kan fungere som hemolysiner og føre til at røde blodceller blander seg med immunglobulin in vivo, noe som fører til en positiv direkte antiglobulinreaksjon (Coombs test) og, i sjeldne tilfeller, hemolyse. Hemolytisk anemi kan utvikles

etter IVIg-behandling på grunn av økt sekvestrasjon av røde blodceller (RBC). Mottakere av IVIg skal overvåkes for kliniske tegn og symptomer på hemolyse. (Se pkt. 4.8).

Interferens med serologisk testing

Etter infusjon av immunglobulin kan den forbigående stigningen av ulike passive overførte antistoffer i pasientens blod føre til misvisende positive resultater ved serologisk testing.

Passiv overføring av antistoffer til erytrocyttantigener, for eksempel A, B, D, kan påvirke visse serologiske tester for antistoffer i røde blodceller, for eksempel den direkte antiglobulintesten (DAT, direkte Coombs test).

Administrasjon av KIOVIG kan føre til falske positive resultater i analyser som avhenger av deteksjon av beta-D-glukaner for diagnose av soppinfeksjon. Dette kan vare flere uker etter infusjon av produktet.

Overførbare stoffer

KIOVIG er produsert fra humant plasma. Standardtiltakene for å forhindre infeksjoner på grunn av bruk av legemidler fremstilt av humant blod eller plasma omfatter valg av blodgivere, screening av enkeltdonasjoner og plasmapooler for spesifikke infeksjonsmarkører og bruk av effektive produksjonsmetoder for inaktivering/fjerning av virus. Til tross for dette kan ikke risikoen for

å overføre infeksiøse agens unngås fullstendig ved administrasjon av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma. Dette gjelder også ukjente eller nye virus og andre patogener.

De iverksatte tiltakene blir betraktet som effektive for innkapslede virus som HIV, HBV og HCV, og for de ikke-innkapslede virusene HAV og Parvovirus B19.

Det foreligger god klinisk erfaring som tyder på at hepatitt A eller Parvovirus B19 ikke overføres sammen med immunglobuliner, og det antas også at antistoffinnholdet utgjør et viktig bidrag til virussikkerheten.

Det anbefales sterkt at navnet og batchnummeret på produktet registreres hver gang KIOVIG blir administrert til en pasient for å opprettholde en kobling mellom pasienten og batchen av produktet.

Pediatrisk populasjon

Det er ingen spesifikk risiko for den pediatriske populasjonen med hensyn til noen av bivirkningene over. Pediatriske pasienter kan være mer ømfintlige for volumoverbelastning (se pkt. 4.9).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Vaksiner med levende, svekkede virus

Administrasjon av immunglobulin kan i en periode på minst 6 uker og opptil 3 måneder redusere virkningen av vaksiner med levende, svekkede virus, som for eksempel meslinger, røde hunder, kusma og vannkopper. Etter administrasjon av dette produktet må det gå 3 måneder før det vaksineres med vaksiner med levende, svekkede virus. Ved meslinger kan denne svekkelsen vedvare i opptil 1 år. Derfor må antistoffstatusen kontrolleres hos pasienter som får meslingvaksine.

Fortynning av KIOVIG med en 5 % glukoseoppløsning kan føre til økte glukosenivåer i blod.

Pediatrisk populasjon

De nevnte interaksjonene gjelder både for voksne og barn.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Sikkerheten av dette legemidlet for bruk ved human graviditet er ikke fastslått i kontrollerte kliniske forsøk, og det bør derfor utvises forsiktighet hvis det gis til gravide og ammende kvinner. IVIg-produkter har vist seg å gå over i morkaken, særlig i tredje trimester. Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på at det ikke forventes skadelige virkninger på graviditeten, eller på fosteret eller det nyfødte barnet.

Amming

Immunglobuliner utskilles i morsmelk og kan bidra til å beskytte den nyfødte mot patogener med mukosalt inngangsportal.

Fertilitet

Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på at det ikke vil forekomme noen skadelige virkninger på fertiliteten.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan påvirkes av noen uheldige reaksjoner i forbindelse med KIOVIG. Pasienter som opplever uheldige reaksjoner under behandlingen, bør vente til disse forsvinner før de kjører bil eller bruker maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Bivirkninger som frysninger, hodepine, svimmelhet, feber, brekninger, allergiske reaksjoner, kvalme, artralgi, lavt blodtrykk og moderate smerter nederst i ryggen kan oppstå sporadisk.

I sjeldne tilfeller kan humane normale immunglobuliner forårsake et plutselig fall i blodtrykk og, i isolerte tilfeller, anafylaktisk sjokk, selv om pasienten ikke har vist tegn til overfølsomhet ved tidligere administrasjon.

Tilfeller av reversibel aseptisk meningitt og sjeldne tilfeller av forbigående kutane reaksjoner er observert med human normal immunglobulin. Reversible hemolytiske reaksjoner er blitt observert hos pasienter, særlig pasienter med blodgruppe A, B og AB. I sjeldne tilfeller kan det utvikles hemolytisk anemi som krever blodoverføring etter behandling med høye doser IVIg (se også pkt. 4.4).

Økning i serum kreatininnivå og/eller akutt nyresvikt er observert.

Svært sjelden: Tromboemboliske reaksjoner som hjerteinfarkt, slag, lungeemboli og dype venetromboser.

Tabell med liste over bivirkninger

Tabellene nedenfor er i samsvar med organklassifiseringen i MedDRA-systemet (SOC og Preferred Term Level).). Tabell 1 viser bivirkningene fra kliniske studier og Tabell 2 viser bivirkninger etter markedsføring.

Hyppigheten er evaluert i henhold til følgende konvensjon: svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne

(<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvens-gruppering, er bivirkninger representert etter avtagende alvorlighetsgrad.

Tabell 1

Hyppigheten av bivirkninger i kliniske studier med KIOVIG

MedDRA

Bivirkning

Hyppighet

Organklassesystem

 

 

Infeksiøse og parasittære

Bronkitt, nasofaryngitt

Vanlige

sykdommer

Kronisk sinusitt, soppinfeksjon, infeksjon,

Mindre vanlige

 

nyreinfeksjon, sinusitt, øvre

 

 

luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon,

 

 

bakteriell urinveisinfeksjon, aseptisk

 

 

meningitt

 

Sykdommer i blod og

Anemi, lymfadenopati

Vanlige

lymfatiske organer

 

 

Forstyrrelser

Overfølsomhet, anafylaktisk reaksjon

Mindre vanlige

i immunsystemet

 

 

Endokrine sykdommer

Sykdom i skjoldbruskkjertel

Mindre vanlige

Stoffskifte- og

Nedsatt appetitt

Vanlige

ernæringssykdommer

 

 

Psykiatriske lidelser

Søvnløshet, angst

Vanlige

 

Irritabilitet

Mindre vanlige

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Svært vanlige

 

Svimmelhet, migrene, parestesi, hypoestesi

Vanlige

 

Amnesi, dysartri, dysgeusi,

Mindre vanlige

 

balanseforstyrrelser, tremor

 

Øyesykdommer

Konjunktivitt

Vanlige

 

Øyesmerter, øyehevelser

Mindre vanlige

Sykdommer i øre og

Vertigo, væske i mellomøret

Mindre vanlige

labyrint

 

 

Hjertesykdommer

Takykardi

Vanlige

Karsykdommer

Hypertensjon

Svært vanlige

 

Rødme

Vanlige

 

Perifer kaldhet, flebitt

Mindre vanlige

Sykdommer

Hoste, rhinoré, astma, nesetetthet,

Vanlige

i respirasjonsorganer,

orofaryngeal smerte, dyspné

 

thorax og mediastinum

Orofaryngeal hevelse

Mindre vanlige

Tabell 1

Hyppigheten av bivirkninger i kliniske studier med KIOVIG

MedDRA

 

Bivirkning

 

Hyppighet

Organklassesystem

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinale

 

Kvalme

Svært vanlige

sykdommer

 

Diaré, brekninger, abdominalsmerter,

Vanlige

 

 

dyspepsi

 

 

 

 

Utspilt abdomen

Mindre vanlige

Hud- og

 

Utslett

Svært vanlige

underhudssykdommer

 

Kontusjon, kløe, urtikaria, dermatitt, erytem,

Vanlige

 

 

Angioødem, akutt utrikaria, kaldsvetting,

Mindre vanlige

 

 

fotosensitiv reaksjon, nattesvette,

 

 

 

 

hyperhidrose

 

 

Sykdommer i muskler,

 

Ryggsmerte, artralgi, smerte i ekstremiteter,

Vanlige

bindevev og skjelett

 

myalgi, muskelkramper, muskelsvakhet

 

 

 

 

Muskeltrekninger

Mindre vanlige

Sykdommer i nyre og

 

Proteinuri

Mindre vanlige

urinveier

 

 

 

 

Generelle lidelser og

 

Lokale reaksjoner (f.eks.

Svært vanlige

reaksjoner på

 

smerte/hevelse/reaksjon/kløe på

 

 

administrasjonsstedet

 

infusjonsstedet), feber, fatigue

 

 

 

 

Frysninger, ødem, influensaliknende

Vanlige

 

 

sykdom, ubehag i brystet, smerter i brystet,

 

 

 

 

asteni, malaise, stivhet

 

 

 

 

Tetthet i brystet, varmefølelse, brennende

Mindre vanlige

 

 

følelse, hevelse

 

 

Undersøkelser

 

Økt blodkolesterol, økt blodkreatinin, økt

Mindre vanlige

 

 

blodurea, redusert antall hvite blodceller, økt

 

 

 

 

alaninaminotransferase, redusert

 

 

 

 

hematokritt, redusert antall røde blodceller,

 

 

 

 

økt respirasjonsfrekvens,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2

 

 

 

 

Bivirkninger etter markedsføring

 

 

MedDRA

 

Bivirkning

 

Hyppighet

Organklassesystem

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i blod og

Hemolyse

 

Ikke kjent

lymfatiske organer

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstyrrelser i

Anafylaktisk sjokk

 

Ikke kjent

immunsystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevrologiske sykdommer

Transitorisk iskemisk attakk, hjerneslag

 

Ikke kjent

Hjertesykdommer

Hjerteinfarkt

 

Ikke kjent

Karsykdommer

Hypotensjon, dyp venetrombose

 

Ikke kjent

Sykdommer

Pulmonær emboli, pulmonært ødem

 

Ikke kjent

i respirasjonsorganer,

 

 

 

 

thorax og mediastinum

 

 

 

 

Undersøkelser

Positiv Coombs test, redusert oksygenmetning

 

Ikke kjent

Skader, forgiftninger og

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade

 

Ikke kjent

komplikasjoner ved

 

 

 

 

medisinske prosedyrer

 

 

 

 

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Muskeltrekninger og muskelsvakhet ble bare rapportert hos personer med MMN.

Pediatrisk populasjon

Hyppighet, type og alvorlighet av bivirkninger hos barn er de samme som hos voksne.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

For informasjon om sikkerhet med hensyn til overførbare stoffer, se punkt 4.4.

4.9Overdosering

Overdosering kan føre til væskeoverbelastning og hyperviskositet, spesielt hos risikopasienter, inkludert eldre eller pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon.

Pediatrisk populasjon

Mindre barn under 5 år kan være særlig ømfintlige for volumoverbelastning. Doseringen skal derfor beregnes nøye for denne populasjonen. I tillegg har barn med Kawasakis sykdom særlig høy risiko, på grunn av underliggende hjertefeil, og derfor må dosering og administrasjonshyppighet kontrolleres nøye.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: immunsera og immunglobuliner: immunglobuliner, normale humane, for intravaskulær administrasjon, ATC-kode: J06BA02

Human normal immunglobulin inneholder hovedsakelig immunglobulin G (IgG) med et bredt spekter av antistoffer mot infeksiøse agens.

Human normal immunglobulin inneholder IgG-antistoffene som normalt er tilstede i befolkningen. Det blir vanligvis fremstilt av oppsamlet plasma fra minst 1 000 donasjoner. Det har en fordeling av immunglobulin G-subklasser som er nesten proporsjonal med den i naturlig humant plasma.

Tilstrekkelige doser av dette legemiddelet kan gjenopprette unormalt lave immunglobulin G-nivåer til normalt nivå.

Handlingsmekanismen ved andre indikasjoner enn substitusjonsterapi er ikke fullstendig utredet, men omfatter immunmodulerende virkninger.

Pediatrisk populasjon

Det er ingen teoretiske eller observerte forskjeller i virkningen av immunglobuliner hos barn, sammenlignet med voksne.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Human normal immunglobulin er umiddelbart og fullstendig biotilgjengelig i mottakerens kretsløp etter intravenøs administrasjon. Det blir relativt raskt distribuert mellom plasma og ekstravaskulær væske. Etter ca. 3-5 dager nås likevekt mellom intra- og ekstravaskulære compartment.

Farmakokinetiske parametere for KIOVIG ble fastslått i to kliniske studier av pasienter med

PID i Europa og i USA. i disse studiene ble totalt 83 personer med minimum 2 års alder behandlet med doser på 300 til 600 mg/kg kroppsvekt hver 21. til 28. dag i 6 til 12 måneder. Median IgG halveringstid etter administrering av KIOVIG var 32,5 dager. Denne halveringstiden kan variere fra pasient til pasient, særlig ved primær immunsvikt. Farmakokinetiske parametere for produktet oppsummeres i tabellen nedenfor. Alle parametrene ble analysert separat for tre aldersgrupper, barn (under 12 år, n=5), ungdommer (13 til 17 år, n=10) og voksne (over 18 år, n=64). Verdiene som er

oppnådd i studiene, kan sammenlignes med parametere rapportert for andre humane immunglobuliner.

Oversikt over farmakokinetiske parametre for KIOVIG

 

 

Barn

Ungdommer

Voksne

Parameter

(12 år eller yngre)

(13 til 17 år)

(18 år eller eldre)

 

Median

 

95 % KI*

Median

95 % KI

Median

95 % KI

Terminal

41,3

 

20,2 til 86,8

45,1

27,3 til 89,3

31,9

29,6 til 36,1

halveringstid (dager)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin (mg/dl) / (mg/kg)

2,28

 

1,72 til 2,74

2,25

1,98 til 2,64

2,24

1,92 til 2,43

(bunnverdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax(mg/dl) / (mg/kg)

4,44

 

3,30 til 4,90

4,43

3,78 til 5,16

4,50

3,99 til 4,78

(toppverdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

In-vivo recovery (%)

 

87 til 137

75 til 121

96 til 114

Incremental recovery

2,26

 

1,70 til 2,60

2,09

1,78 til 2,65

2,17

1,99 til 2,44

(mg/dl) / (mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-21d (g·h/dl)

1,49

 

1,34 til 1,81

1,67

1,45 til 2,19

1,62

1,50 til 1,78

(område under kurven)

 

 

 

 

 

 

 

 

*KI - konfidensintervall

 

 

 

 

 

 

 

IgG og IgG-komplekser blir brutt ned i celler i det retikuloendoteliale systemet.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Immunglobuliner er vanlige bestanddeler i menneskekroppen.

Sikkerheten til KIOVIG er vist i flere prekliniske studier. Prekliniske data avslører ingen spesiell risiko for mennesker, basert på konvensjonelle sikkerhetsstudier mht. farmakologi og toksisitet.

Studier av gjentatt-dose-toksisitet, genotoksisitet og reproduksjonstoksisitet hos dyr er uanvendelige på grunn av induksjon av og interferens ved å utvikle antistoffer mot heterologe proteiner. Fordi klinisk erfaring ikke gir bevis for karsinogent potensiale hos immunglobuliner, ble det ikke utført noen eksperimentelle studier med heterogene arter.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Glysin

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

6.3Holdbarhet

2 år.

Dersom fortynning til svakere konsentrasjoner er påkrevet, anbefales umiddelbar bruk etter fortynning. Stabilitet under bruk av KIOVIG etter fortynning med 5 % glukoseoppløsning til en endelig konsentrasjon på 50 mg/ml (5 %) immunglobulin er vist for 21 dager ved 2 °C til 8 °C og ved 28 °C til 30 °C; imidlertid inkluderer ikke disse studiene aspekter som mikrobiell kontaminasjon og sikkerhet.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 C.

Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter fortynning av legemidlet, se pkt. 6.3,

6.5Emballasje (type og innhold)

10, 25, 50, 100, 200 eller 300 ml oppløsning i hetteglass (Type i glass) med en propp (bromobutyl). Pakningsstørrelse:1 hetteglass.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Produktet må oppnå rom- eller kroppstemperatur før bruk.

Dersom fortynning er påkrevet, anbefales 5 % glukoseoppløsning. For å få en immunglobulin- oppløsning lik 50 mg/ml (5 %), bør KIOVIG 100 mg/ml (10 %) fortynnes med et likt volum glukoseoppløsning. Det anbefales å begrense risikoen for mikrobiologisk kontaminasjon under fortynningen.

Før bruk bør preparatet inspiseres visuelt for partikler og misfarging. Oppløsningen skal være klar eller svakt opaliserende og fargeløs eller svakt gul. Oppløsninger som er uklare eller har utfellinger skal ikke brukes.

KIOVIG skal bare gis intravenøst. Andre administrasjonsveier har ikke vært evaluert.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Wien, Østerrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/05/329/001

EU/1/05/329/002

EU/1/05/329/003

EU/1/05/329/004

EU/1/05/329/005

EU/1/05/329/006

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 19 januar 2006

Dato for siste fornyelse: 06 desember 2010

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency), http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter