Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Pakningsvedlegg - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC-kodeJ05AF05
Stofflamivudine
ProdusentTeva B.V.  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmdrasjerte tabletter lamivudin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Lamivudine Teva Pharma B.V. er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

3.Hvordan du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva Pharma B.V.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Lamivudine Teva Pharma B.V. er og hva det brukes mot

Lamivudine Teva Pharma B.V. brukes for å behandle HIV (Humant Immunsviktvirus)- infeksjon hos voksne og barn.

Virkestoffet i Lamivudine Teva Pharma B.V. er lamivudin. Lamivudine Teva Pharma B.V. tilhører en gruppe antiretrovirale legemidler som kalles nukleosidanaloge reverstranskriptasehemmere (NRTIer).

Lamivudine Teva Pharma B.V. kan ikke kurere HIV-infeksjon fullstendig; det reduserer antall virus i kroppen din og holder det på et lavt nivå. Behandlingen øker også antallet CD4-celler i blodet ditt. CD4-celler er en type hvite blodceller som har en viktig rolle i å hjelpe kroppen din med å bekjempe infeksjoner.

Respons på Lamivudine Teva Pharma B.V. -behandling varierer fra pasient til pasient. Legen din vil overvåke effekten av din behandling.

2. Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Bruk ikke Lamivudine Teva Pharma B.V.

dersom du er allergisk overfor lamivudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Kontakt legen din dersom du tror at dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Noen personer som tar Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andre kombinasjonsbehandlinger for HIV har større risiko for å oppleve alvorlige bivirkninger. Du må derfor være klar over økt risiko:

hvis du har eller har hatt leversykdom, inkludert hepatitt B eller C (hvis du har hepatitt B infeksjon må du ikke slutte å ta Lamivudine Teva Pharma B.V. uten at legen din anbefaler det, fordi hepatitten da kan komme tilbake).

hvis du er alvorlig overvektig (særlig hvis du er kvinne).

hvis du eller ditt barn har nyreproblemer, kan dosen endres.

Kontakt legen din hvis noe av dette gjelder deg. Du kan trenge ekstra oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar legemidlet. Se avsnitt 4 for mer informasjon.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar legemidler mot HIV-infeksjon utvikler andre tilstander, som kan være alvorlige. Du må vite hvilke tegn og symptomer du skal være oppmerksom på mens du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Les informasjonen ”Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.

Beskytt andre mennesker

HIV-infeksjon smitter ved seksuell kontakt med personer som har infeksjonen eller ved overføring av infisert blod (for eksempel ved å dele sprøytespisser). Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

Andre legemidler og Lamivudine Teva Pharma B.V.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også naturlegemidler eller andre reseptfrie legemidler.

Husk å fortelle legen din eller apotek dersom du skal begynne med et nytt legemiddel når du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Disse legemidlene bør ikke brukes sammen med Lamivudine Teva Pharma B.V.:

andre legemidler som inneholder lamivudin (brukes for å behandle HIV-infeksjon eller hepatitt B-infeksjon).

emtricitabin (brukes for å behandle HIV-infeksjon).

høye doser av kotrimoksazol, et antibiotikum.

kladribin (brukes for å behandle hårcelleleukemi).

Ta kontakt med legen din hvis du behandles med noen av disse legemidlene.

Graviditet

Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid, eller hvis du planlegger å bli gravid, må du kontakte legen din for å diskutere risikoer og fordeler for deg og barnet ditt ved behandling med Lamivudine Teva Pharma B.V.

Lamivudine Teva Pharma B.V. og lignende legemidler kan forårsake bivirkninger hos ufødte barn. Hvis du har tatt Lamivudine Teva Pharma B.V. i løpet av svangerskapet, kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV, risikoen for bivirkninger.

Amming

HIV-positive kvinner må ikke amme, fordi HIV-infeksjonen kan overføres til barnet via morsmelk. En liten del av innholdsstoffene i Lamivudine Teva Pharma B.V. kan også skilles ut i morsmelk. Dersom du ammer eller vurderer å gjøre det: Snakk med legen din umiddelbart.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er lite trolig at Lamivudine Teva Pharma B.V. vil påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3.Hvordan du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tablettene svelges med litt vann. Lamivudine Teva Pharma B.V. kan tas med eller uten mat.

Dersom du ikke kan svelge tablettene hele kan du knuse dem og blande med en liten mengde mat eller drikke. Dette skal inntas øyeblikkelig.

Ha jevnlig kontakt med legen din

Lamivudine Teva Pharma B.V. bidrar til å kontrollere tilstanden din. Du må ta det hver dag for å forhindre at sykdommen din forverrer seg. Du kan likevel utvikle andre infeksjoner og sykdommer relatert til HIV-infeksjon.

Hold kontakt med legen din, og ikke slutt å ta Lamivudine Teva Pharma B.V. hvis ikke legen din har anbefalt det.

Hvor mye skal du ta

Voksne, ungdom og barn som veier minst 25 kg

Vanlig dose av Lamivudine Teva Pharma B.V. er 300 mg daglig. Dosen kan tas enten som én 150 mg tablett to ganger daglig (med omtrent 12 timers mellomrom), eller som to 150 mg tabletter én gang daglig slik legen har bestemt.

Barn som veier minst 20 kg og mindre enn 25 kg

Vanlig dose av Lamivudine Teva Pharma B.V. er 225 mg daglig. Den kan gis som 75 mg (en halv 150 mg tablett) om morgenen og 150 mg (en hel 150 mg tablett) om kvelden, eller 225 mg (en og en halv 150 mg tablett) én gang daglig slik legen har bestemt.

Barn som veier minst 14 kg og mindre enn 20 kg

Vanlig dose av Lamivudine Teva Pharma B.V. er 150 mg daglig. Dosen kan gis som 75 mg (en halv 150 mg tablett) to ganger daglig (med omtrent 12 timers mellomrom), eller som 150 mg (en 150 mg tablett) én gang daglig slik legen har bestemt.

Mikstur er også tilgjengelig for behandling av barn over 3 måneders alder eller til pasienter som ikke kan ta tabletter eller som har behov for en lavere dose.

Dersom du eller ditt barn har en nyresykdom er det mulig dosen bør endres.

Snakk med legen din hvis dette gjelder deg eller ditt barn.

Dersom du tar for mye av Lamivudine Teva Pharma B.V.

Hvis du ved et uhell har tatt for mye Lamivudine Teva Pharma B.V. er det lite sannsynlig at det vil forårsake noen alvorlige problemer. Du bør allikevel kontakte legen din, apotek, eller nærmeste legevakt for mer informasjon.

Dersom du har glemt å ta Lamivudine Teva Pharma B.V.

Dersom du har glemt å ta en dose må du ta den så fort du husker det og fortsette behandlingen som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i

noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Når du behandles for HIV kan det være vanskelig å fastslå om et symptom er en bivirkning av Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andre legemidler du tar samtidig, eller en effekt av HIV sykdommen i seg selv. Det er derfor svært viktig at du informerer legen din om enhver forandring i din helsetilstand.

I tillegg til bivirkningene av Lamivudine Teva Pharma B.V. som er nevnt nedenfor kan andre tilstander utvikles under kombinasjonsbehandling for HIV.

Det er viktig å lese informasjonen lenger ned i dette avsnittet under ”Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV”.

Vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:

hodepine

kvalme

oppkast

diaré

magesmerter

tretthet, mangel på energi

feber (høy kroppstemperatur)

generell sykdomsfølelse

muskelsmerter og ubehag

leddsmerter

søvnproblemer (insomnia)

hoste

nesesymptomer (irritasjon, rennende nese)

hudutslett

hårtap (alopecia)

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:

Mindre vanlige bivirkninger som kan avdekkes ved blodprøver er:

reduksjon i antall celler som er involvert i blodkoagulering (trombocytopeni)

lavt antall røde blodceller (anemi) eller lavt antall hvite blodceller (neutropeni)

økning i nivået av leverenzymer

Sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:

alvorlig allergisk reaksjon med oppsvulmet ansikt, tunge eller hals som kan forårsake svelge- eller pustevansker.

betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

nedbrytning av muskelvev

leversykdommer, slik som gulsott, forstørret lever eller fettlever, betennelse (hepatitt)

En sjelden bivirkning som kan avdekkes i blodprøver er:

en økning i nivået av et enzym som kalles amylase

Svært sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer:

melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet).

kribling eller nummenhet i armer, ben, hender eller føtter.

En svært sjelden bivirkning som kan avdekkes i blodprøver er:

at benmargen ikke klarer å produsere nye røde blodceller (aplasi av røde blodceller)

Hvis du får bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige eller plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV

Kombinasjonsbehandling der Lamivudine Teva Pharma B.V. er inkludert kan forårsake utvikling av andre tilstander under HIV behandling.

Gamle infeksjoner kan blusse opp

Personer med fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) har dårlig immunforsvar og har høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Når disse personene starter behandling kan gamle, skjulte infeksjoner blusse opp og gi tegn og symptomer på betennelse. Disse symptomene skyldes mest sannsynlig at kroppens immunforsvar blir sterkere, og at kroppen dermed begynner å bekjempe disse infeksjonene.

I tillegg til opportunistiske infeksjoner kan også autoimmune sykdommer (en sykdom der immunsystemet angriper friskt kroppsvev) oppstå etter at du har begynt å bruke legemidler for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Ta umiddelbart kontakt med legen din for å få nødvendig behandling hvis du merker noen symptomer på infeksjon eller andre symptomer som f.eks. muskelsvakhet, begynnende svakhet i hender og føtter som beveger seg mot kroppsstammen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.

Hvis du får symptomer på infeksjon, mens du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.:

Gi beskjed til legen din umiddelbart. Ikke bruk andre legemidler for infeksjonen uten at legen din har anbefalt det.

Du kan oppleve problemer med benvevet

Noen personer som tar kombinasjonsbehandling for HIV kan utvikle en tilstand kalt osteonekrose. Ved denne tilstanden dør deler av benvevet på grunn av redusert blodtilførsel til benet. Personer kan være utsatt for å utvikle denne tilstanden:

hvis de har fått kombinasjonsbehandling i lang tid

hvis de også tar anti-inflammatoriske legemidler kalt kortikosteroider

hvis de drikker alkohol

hvis immunforsvaret er veldig svakt

hvis de er overvektige

Tegn på osteonekrose inkluderer:

stivhet i leddene

verk og smerter (særlig i hofte, kne eller skulder)

vanskeligheter for å bevege seg

Hvis du oppdager noen av disse symptomene: Gi beskjed til legen din.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva Pharma B.V.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamivudine Teva Pharma B.V.

-Virkestoff er lamivudin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg lamivudin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat. Tablettfilmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol, polysorbat 80, gult jernoksid (E172), svart jernoksid (E172).

Hvordan Lamivudine Teva Pharma B.V. ser ut og innholdet i pakningen

Lysegrå, diamantformede, bikonvekse filmdrasjerte tabletter – preget med ”L 150” og delestrek på en side og delestrek på den andre.

Lamivudine Teva Pharma B.V. er tilgjengelig i aluminium blisterpakninger inneholdende 20, 30, 60, 80, 90, 100 og 500 tabletter eller HDPE beholdere inneholdende 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

Österreich

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmdrasjerte tabletter lamivudin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Lamivudine Teva Pharma B.V. er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

3.Hvordan du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva Pharma B.V.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lamivudine Teva Pharma B.V. er og hva det brukes mot

Lamivudine Teva Pharma B.V. brukes for å behandle HIV (Humant Immunsviktvirus)- infeksjon hos voksne og barn.

Virkestoffet i Lamivudine Teva Pharma B.V. er lamivudin. Lamivudine Teva Pharma B.V. tilhører en gruppe antiretrovirale legemidler som kalles nukleosidanaloge reverstranskriptasehemmere (NRTIer).

Lamivudine Teva Pharma B.V. kan ikke kurere HIV-infeksjon fullstendig; det reduserer antall virus i kroppen din og holder det på et lavt nivå. Behandlingen øker også antallet CD4-celler i blodet ditt. CD4-celler er en type hvite blodceller som har en viktig rolle i å hjelpe kroppen din med å bekjempe infeksjoner.

Respons på Lamivudine Teva Pharma B.V. -behandling varierer fra pasient til pasient. Legen din vil overvåke effekten av din behandling.

2. Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Bruk ikke Lamivudine Teva Pharma B.V.

dersom du er allergisk overfor lamivudin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Kontakt legen din dersom du tror at dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Noen personer som tar Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andre kombinasjonsbehandlinger for HIV har større risiko for å oppleve alvorlige bivirkninger. Du må derfor være klar over økt risiko:

hvis du har eller har hatt leversykdom, inkludert hepatitt B eller C (hvis du har hepatitt B infeksjon må du ikke slutte å ta Lamivudine Teva Pharma B.V. uten at legen din anbefaler det, fordi hepatitten da kan komme tilbake).

hvis du er alvorlig overvektig (særlig hvis du er kvinne).

hvis du eller ditt barn har nyreproblemer, kan dosen endres.

Kontakt legen din hvis noe av dette gjelder deg. Du kan trenge ekstra oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar legemidlet. Se avsnitt 4 for mer informasjon.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar legemidler mot HIV-infeksjon utvikler andre tilstander, som kan være alvorlige. Du må vite hvilke tegn og symptomer du skal være oppmerksom på mens du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Les informasjonen ”Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.

Beskytt andre mennesker

HIV-infeksjon smitter ved seksuell kontakt med personer som har infeksjonen eller ved overføring av infisert blod (for eksempel ved å dele sprøytespisser). Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

Andre legemidler og Lamivudine Teva Pharma B.V.

Snakk med legen din eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også naturlegemidler eller andre reseptfrie legemidler.

Husk å fortelle legen din eller apotek dersom du skal begynne med et nytt legemiddel når du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.

Disse legemidlene bør ikke brukes sammen med Lamivudine Teva Pharma B.V.:

andre legemidler som inneholder lamivudin (brukes for å behandle HIV-infeksjon eller hepatitt B-infeksjon).

emtricitabin (brukes for å behandle HIV-infeksjon).

høye doser av kotrimoksazol, et antibiotikum.

kladribin (brukes for å behandle hårcelleleukemi).

Ta kontakt med legen din hvis du behandles med noen av disse legemidlene.

Graviditet

Hvis du er gravid, tror at du kan være gravid, eller hvis du planlegger å bli gravid, må du kontakte legen din for å diskutere risikoer og fordeler for deg og barnet ditt ved behandling med Lamivudine Teva Pharma B.V.

Lamivudine Teva Pharma B.V. og lignende legemidler kan forårsake bivirkninger hos ufødte barn. Hvis du har tatt Lamivudine Teva Pharma B.V. i løpet av svangerskapet, kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.

Amming

HIV-positive kvinner må ikke amme, fordi HIV-infeksjonen kan overføres til barnet via morsmelk. En liten del av innholdsstoffene i Lamivudine Teva Pharma B.V. kan også skilles ut i morsmelk. Dersom du ammer eller vurderer å gjøre det: Snakk med legen din umiddelbart.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er lite trolig at Lamivudine Teva Pharma B.V. vil påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lamivudine Teva Pharma B.V.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tablettene svelges med litt vann. Lamivudine Teva Pharma B.V. kan tas med eller uten mat.

Dersom du ikke kan svelge tablettene hele kan du knuse dem og blande med en liten mengde mat eller drikke. Dette skal inntas øyeblikkelig.

Ha jevnlig kontakt med legen din

Lamivudine Teva Pharma B.V. bidrar til å kontrollere tilstanden din. Du må ta det hver dag for å forhindre at sykdommen din forverrer seg. Du kan likevel utvikle andre infeksjoner og sykdommer relatert til HIV-infeksjon.

Hold kontakt med legen din, og ikke slutt å ta Lamivudine Teva Pharma B.V. hvis ikke legen din har anbefalt det.

Hvor mye skal du ta

Voksne, ungdom og barn som veier minst 25 kg:

Vanlig dose er 300 mg daglig.

Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg tablett er også tilgjengelig for behandling av barn over 3 måneders alder og som veier mindre enn 25 kg.

Mikstur er også tilgjengelig for behandling av barn over 3 måneders alder eller til pasienter som ikke kan ta tabletter eller som har behov for en lavere dose.

Dersom du eller ditt barn har en nyresykdom er det mulig dosen bør endres.

Snakk med legen din hvis dette gjelder deg eller ditt barn.

Dersom du tar for mye av Lamivudine Teva Pharma B.V.

Hvis du ved et uhell har tatt for mye Lamivudine Teva Pharma B.V. er det lite sannsynlig at det vil forårsake noen alvorlige problemer. Du bør allikevel kontakte legen din, apotek, eller nærmeste legevakt for mer informasjon.

Dersom du har glemt å ta Lamivudine Teva Pharma B.V.

Dersom du har glemt å ta en dose må du ta den så fort du husker det og fortsette behandlingen som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Når du behandles for HIV kan det være vanskelig å fastslå om et symptom er en bivirkning av Lamivudine Teva Pharma B.V. eller andre legemidler du tar samtidig, eller en effekt av HIV sykdommen i seg selv. Det er derfor svært viktig at du informerer legen din om enhver forandring i din helsetilstand.

I tillegg til bivirkningene av Lamivudine Teva Pharma B.V. som er nevnt nedenfor kan andre tilstander utvikles under kombinasjonsbehandling for HIV.

Det er viktig å lese informasjonen lenger ned i dette avsnittet under ”Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV”.

Vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:

hodepine

kvalme

oppkast

diaré

magesmerter

tretthet, mangel på energi

feber (høy kroppstemperatur)

generell sykdomsfølelse

muskelsmerter og ubehag

leddsmerter

søvnproblemer (insomnia)

hoste

nesesymptomer (irritasjon, rennende nese)

hudutslett

hårtap (alopecia)

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:

Mindre vanlige bivirkninger som kan avdekkes ved blodprøver er:

reduksjon i antall celler som er involvert i blodkoagulering (trombocytopeni)

lavt antall røde blodceller (anemi) eller lavt antall hvite blodceller (neutropeni)

økning i nivået av leverenzymer

Sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:

alvorlig allergisk reaksjon med oppsvulmet ansikt, tunge eller hals som kan forårsake svelge- eller pustevansker.

betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

nedbrytning av muskelvev

leversykdommer, slik som gulsott, forstørret lever eller fettlever, betennelse (hepatitt)

En sjelden bivirkning som kan avdekkes i blodprøver er:

en økning i nivået av et enzym som kalles amylase

Svært sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer:

melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet).

kribling eller nummenhet i armer, ben, hender eller føtter.

En svært sjelden bivirkning som kan avdekkes i blodprøver er:

at benmargen ikke klarer å produsere nye røde blodceller (aplasi av røde blodceller) )

Hvis du får bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir alvorlige eller plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre mulige bivirkninger ved kombinasjonsbehandling for HIV

Kombinasjonsbehandling der Lamivudine Teva Pharma B.V. er inkludert kan forårsake utvikling av andre tilstander under HIV behandling.

Gamle infeksjoner kan blusse opp

Personer med fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) har dårlig immunforsvar og har høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Når disse personene starter behandling kan gamle, skjulte infeksjoner blusse opp og gi tegn og symptomer på betennelse. Disse symptomene skyldes mest sannsynlig at kroppens immunforsvar blir sterkere, og at kroppen dermed begynner å bekjempe disse infeksjonene.

I tillegg til opportunistiske infeksjoner kan også autoimmune sykdommer (en sykdom der immunsystemet angriper friskt kroppsvev) oppstå etter at du har begynt å bruke legemidler for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart. Ta umiddelbart kontakt med legen din for å få nødvendig behandling hvis du merker noen symptomer på infeksjon eller andre symptomer som f.eks. muskelsvakhet, begynnende svakhet i hender og føtter som beveger seg mot kroppsstammen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.

Hvis du får symptomer på infeksjon mens du tar Lamivudine Teva Pharma B.V.:

Gi beskjed til legen din umiddelbart. Ikke bruk andre legemidler for infeksjonen uten at legen din har anbefalt det.

Du kan oppleve problemer med benvevet

Noen personer som tar kombinasjonsbehandling for HIV kan utvikle en tilstand kalt osteonekrose. Ved denne tilstanden dør deler av benvevet på grunn av redusert blodtilførsel til benet. Personer kan være utsatt for å utvikle denne tilstanden:

Hvis de har fått kombinasjonsbehandling i lang tid

Hvis de også tar anti-inflammatoriske legemidler kalt kortikosteroider

Hvis de drikker alkohol

Hvis immunforsvaret er veldig svakt

Hvis de er overvektige

Tegn på osteonekrose inkluderer:

stivhet i leddene

verk og smerter (særlig i hofte, kne eller skulder)

vanskeligheter for å bevege seg

Hvis du oppdager noen av disse symptomene: Gi beskjed til legen din.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva Pharma B.V.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lamivudine Teva Pharma B.V.

-Virkestoff er lamivudin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg lamivudin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat. Tablettfilmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol, polysorbat 80, gult jernoksid (E172), svart jernoksid (E172).

Hvordan Lamivudine Teva Pharma B.V. ser ut og innholdet i pakningen

Grå, diamantformede, bikonvekse filmdrasjerte tabletter – preget med ”L 300” på en side og glatt på den andre.

Lamivudine Teva Pharma B.V. er tilgjengelig i aluminium blisterpakninger inneholdende 20, 30, 60, 80, 90, 100 og 500 tabletter eller HDPE beholdere inneholdende 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

 

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter