Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Pakningsvedlegg - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLamivudine Teva
ATC-kodeJ05AF05
Stofflamivudine
ProdusentTeva B.V.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamivudine Teva 100 mg filmdrasjerte tabletter lamivudin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Lamivudine Teva er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva

3.Hvordan du bruker Lamivudine Teva

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Lamivudine Teva er, og hva det brukes mot

Virkestoffet i Lamivudine Teva er lamivudin.

Lamivudine Teva brukes i behandling av langvarig (kronisk) hepatitt B-infeksjon hos voksne.

Lamivudine Teva er et antiviralt legemiddel som undertrykker hepatitt B-viruset og tilhører en gruppe legemidler som kalles nukleosidanalog revers transkriptasehemmere (NRTIer)

Hepatitt B er et virus som infiserer leveren, forårsaker langvarig (kronisk) infeksjon, og kan føre til leverskade.

Lamivudine Teva kan brukes hos personer som har leverskade, men hvor leveren fortsatt fungerer normalt (kompensert leversykdom).

Behandling med Lamivudine Teva kan redusere mengden av hepatitt B virus i kroppen din. Dette vil kunne minske skader på leveren og bedre leverfunksjon. Ikke alle reagerer likt på behandling med Lamivudine Teva. Legen din vil overvåke virkningen av din behandling ved hjelp av regelmessig blodprøvetaking.

2. Hva du må vite før du bruker Lamivudine Teva

Bruk ikke Lamivudine Teva

-hvis du er allergisk overfor virkestoff eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Rådfør deg med legen din dersom du tror dette gjelder deg.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen personer som tar Lamivudine Teva eller andre liknende legemidler har større risiko for å oppleve alvorlige bivirkninger. Du må derfor være klar over økt risiko:

dersom du tidligere har hatt andre leversykdommer, som hepatitt C.

dersom du er svært overvektig (spesielt hvis du er kvinne)

Snakk med legen din hvis noe av dette gjelder deg. Du kan ha behov for tettere oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar legemidlet. Se avsnitt 4 for mer informasjon om risiki.

Ikke stopp å ta Lamivudine Teva uten å ha rådført deg med legen din, ettersom det er en liten risiko for at hepatitten kan forverres. Når du slutter å ta Lamivudine Teva vil legen din monitorere deg i minst fire etterfølgende måneder for å oppdage eventuelle problemer. Denne kontrollen vil innebære blodprøvetaking for å kontrollere økning i leverenzymnivåer, som kan være tegn på leverskade. Se avsnitt 3 for mer informasjon om hvordan du bruker Lamivudine Teva.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar legemidler mot hepatitt B-infeksjon utvikler andre tilstander, som kan være alvorlige. Du må vite hvilke tegn og symptomer du skal være oppmerksom på mens du tar Lamivudine Teva.

Les informasjonen ”Andre mulige bivirkninger av behandling mot hepatitt B” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.

Beskytt andre personer

Hepatitt B-infeksjon spres via seksuell kontakt med noen som har infeksjonen, eller ved overføring av infisert blod (f.eks. ved deling av sprøytespisser). Lamivudine Teva vil ikke forhindre at du kan spre hepatitt B-infeksjon til andre personer. For å beskytte andre mot å bli infisert med hepatitt B:

Bruk kondom ved oralsex eller samleie

Ikke risiker overføring av infisert blod – ved for eksempel å ikke dele nåler.

Andre legemidler og Lamivudine Teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert naturmidler og andre reseptfrie legemidler.

Husk å informere lege eller apotek dersom du begynner å ta et nytt legemiddel mens du tar Lamivudine Teva.

Disse legemidlene bør ikke brukes med Lamivudine Teva::

andre legemidler som inneholder lamivudin til behandling av HIV infeksjon (av og til kalt AIDS-virus)

emtricitabin til behandling av HIV eller hepatitt B infeksjon

kladribin til behandling av hårcelleleukemi

Snakk med legen din dersom du bruker noen av disse.

Graviditet

Dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid:

Snakk med legen din om risiko og fordeler ved å ta Lamivudine Teva under graviditeten. Ikke avslutt behandling med Lamivudine Teva før du har rådført deg med legen din.

Amming

Lamivudine Teva kan gå over i morsmelk. Dersom du ammer eller vurderer å amme:

Snakk med legen din før du bruker Lamivudine Teva.

Kjøring og bruk av maskiner

Lamivudine Teva kan gi deg følelsen av å være trett, noe som kan påvirke din evne til å kjøre bil eller håndtere maskiner.

Ikke kjør bil eller bruk maskiner med mindre du er sikker på at du er upåvirket.

3.Hvordan du bruker Lamivudine Teva

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ha jevnlig kontakt med legen din

Lamivudine Teva hjelper til å kontrollere hepatitt B-infeksjonen. Du må ta den hver dag for å kontrollere infeksjonen og forhindre at sykdommen forverres.

Hold kontakt med legen din, og ikke avbryt behandlingen med Lamivudine Teva uten råd fra legen din.

Hvor mye skal du ta

Den vanlige dosen av Lamivudine Teva er en tablett (100 mg lamivudin) én gang daglig.

Legen din kan forskrive en lavere dose hvis du har problemer med nyrene dine. Lamivudine Teva mikstur, oppløsning er tilgjengelig for personer som har behov for en lavere dose enn vanlig dose, eller som ikke kan ta tabletter.

Snakk med legen din dersom dette gjelder deg.

Dersom du allerede tar et annet legemiddel som inneholder lamivudin mot HIV-infeksjon, vil legen din fortsette å behandle deg med en høyere dose (vanligvis 150 mg to ganger daglig), fordi dosen av lamivudin i Lamivudine Teva (100 mg) ikke er nok til å behandle en HIV-infeksjon. Dersom du planlegger å endre HIV-behandlingen din, bør du diskutere dette med legen din først.

Svelg tabletten hel med vann. Lamivudine Teva kan tas med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Lamivudine Teva

Dersom du tilfeldigvis tar for mye av Lamivudine Teva, er det lite sannsynlig at det vil medføre alvorlige problemer. Hvis du ved et uhell tar for mye, bør du imidlertid kontakte legen din eller apotek, eller legevakt/akuttmottak ved nærmeste sykehus for ytterligere råd.

Dersom du har glemt å ta Lamivudine Teva

Dersom du glemmer å ta en dose, ta det så snart du husker det. Fortsett deretter behandlingen som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Ikke avslutt behandling med Lamivudine Teva

Ikke avslutt behandling med Lamivudine Teva før du har rådført deg med legen din. Da kan din hepatitt B-infeksjon forverres (se avsnitt 2). Når du slutter å ta Lamivudine Teva vil legen din kontrollere deg i minst fire etterfølgende måneder for å oppdage eventuelle problemer. Denne kontrollen vil innebære blodprøvetaking for å se om du har økte leverenzymnivåer, som kan være tegn på leverskade.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

I tillegg til bivirkningene av Lamivudine Teva som er listet opp nedenfor, kan andre tilstander utvikles ved behandling av hepatitt B.

Det er viktig å lese informasjonen under ”Andre mulige bivirkninger av behandling mot hepatitt B”.

Vanlig rapporterte bivirkninger i kliniske studier med Lamivudine Teva var tretthet, luftveisinfeksjoner, ubehag i hals, hodepine, magesmerter og ubehag, kvalme, oppkast og diaré, økninger i leverenzymer og enzymer produsert i musklene (se nedenfor).

Allergiske reaksjoner

Disse er sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer). Symptomer inkluderer:

opphovning av øyelokk, ansikt eller lepper.

problemer med å svelge eller puste

Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene. Avbryt behandlingen med

Lamivudine Teva.

Bivirkninger som antas å være forårsaket av Lamivudine Teva:

En svært vanlig bivirkning (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) som kan avdekkes i blodprøver er:

økning av enzymer som produseres i leveren, såkalte transaminaser, som kan være et tegn på betennelse eller skade på lever.

En vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) er:

kramper og muskelsmerter

hudutslett eller elveblest hvor som helst på kroppen

En vanlig bivirkning som kan avdekkes i blodprøver er:

økning i nivå av et enzym produsert i musklene (kreatinfosfokinase) som kan være et tegn på skade av kroppsvev.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger har forekommet hos et svært lite antall pasienter, men deres nøyaktige frekvens er ukjent

nedbrytning av muskelvev

markert forverring av leversykdom etter at behandling med Lamivudine Teva er avsluttet, eller under behandling dersom resistens utvikles. Dette kan være livstruende hos noen pasienter.

melkesyreacidose (se neste avsnitt ”Andre mulige bivirkninger av behandling mot hepatitt B”)

En annen bivirkning som kan avdekkes av blodprøver er:

• en reduksjon i antall celler involvert i blodkoagulering (trombocytopeni).

Dersom du opplever bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre mulige bivirkninger av behandling mot hepatitt B

Lamivudine Teva og relaterte legemidler (NRTIer) kan forårsake utvikling av andre tilstander under hepatitt B-behandling:

Melkesyreacidose er en sjelden, men alvorlig bivirkning

Noen personer som tar Lamivudine Teva, eller andre tilsvarende legemidler (NRTIer), utvikler en tilstand kalt melkesyreacidose, i tillegg til en forstørret lever.

Melkesyreacidose er forårsaket av en opphopning av melkesyre i kroppen. Det er sjeldent, men dersom det skjer, utvikles det vanligvis etter noen få måneder med behandling. Det kan være livstruende og forårsake svikt i indre organer.

Det er mer sannsynlig at melkesyreacidose utvikles hos personer som har leversykdom, eller hos svært overvektige personer (særlig kvinner).

Tegn på melkesyreacidose inkluderer:

pustevansker med dype og hurtige drag

døsighet

nummenhet eller svakhet i armer og ben

kvalme, oppkast

magesmerter

I løpet av behandlingen vil legen din overvåke deg med hensyn til tegn på melkesyreacidose. Dersom du har noen av symptomene som er nevnt ovenfor, eller andre symptomer som bekymrer deg:

Oppsøk legen din så snart som mulig.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Lamivudine Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke Lamivudine Teva hvis du oppdager forandringer i tablettens utseende.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Lamivudine Teva

-Virkestoff er lamivudin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg lamivudin.

-Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat. Tablettfilmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol, polysorbat 80, gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172).

Hvordan Lamivudine Teva ser ut og innholdet i pakningen

Oransje, kapselformet, bikonveks, filmdrasjert tablett – gravert med ”L 100” på en side og glatt på den andre.

Lamivudine Teva er tilgjengelig i aluminium blisterpakninger inneholdende 28, 30, 84 eller 100 tabletter eller HDPE beholdere inneholdende 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelig i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

Tilvirker

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Ungarn

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Storbritannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polen

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter