Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Merking - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLantus
ATC-kodeA10AE04
Stoffinsulin glargine
Produsentsanofi-aventis Deutschland GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (5 ml hetteglass)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin glargin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkklorid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass à 5 ml.

2 hetteglass à 5 ml.

5 hetteglass à 5 ml.

10 hetteglass à 5 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klare og fargeløse oppløsninger.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Uåpnete hetteglass:

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer.

Under bruk kan hetteglasset oppbevares i maksimalt 4 uker ved høyst 25 °C.

Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/134/001

 

 

1 hetteglass à 5 ml.

EU/1/00/134/002

2 hetteglass à 5 ml.

 

EU/1/00/134/003

5 hetteglass à 5 ml.

 

EU/1/00/134/004

10 hetteglass à 5 ml.

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Lantus

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT (5 ml hetteglass)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning insulin glargin

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Subkutan bruk

3.UTLØPSDATO

EXP

Åpnet:…………

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (10 ml hetteglass)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkklorid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass à 10 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klare og fargeløse oppløsninger.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Uåpnete hetteglass

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer.

Under bruk kan hetteglasset oppbevares i maksimalt 4 uker ved høyst 30 °C.

Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/134/012

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Lantus

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT (10 ml hetteglass)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning insulin glargin

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Subkutan bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

Åpnet:…………

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (sylinderampulle)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkklorid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 sylinderampulle à 3 ml.

3 sylinderampuller à 3 ml.

4 sylinderampuller à 3 ml.

5 sylinderampuller à 3 ml.

6 sylinderampuller à 3 ml.

8 sylinderampuller à 3 ml.

9 sylinderampuller à 3 ml.

10 sylinderampuller à 3 ml.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Lantus sylinderampuller skal kun brukes sammen med pennene: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, Allstar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Ikke alle disse pennene er nødvendigvis markedsført i Norge.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klare og fargeløse oppløsninger.

Hvis insulinpennen er ødelagt eller ikke virker som den skal (pga. mekanisk feil), må den kastes og en ny insulinpenn må benyttes.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Uåpnet sylinderampulle:

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer.

Sylinderampullen oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk kan sylinderampullen oppbevares i maksimalt 4 uker ved høyst 30 °C. Sylinderampuller som er i bruk i insulinpennen må ikke oppbevares i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/134/013

 

 

 

1 sylinderampulle à 3 ml.

EU/01/00/134/014

3 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/005

4 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/006

5 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/015

6 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/016

8 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/017

9 sylinderampuller à 3 ml.

 

EU/1/00/134/007

10 sylinderampuller à 3 ml.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Lantus

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT (sylinderampulle)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Lantus 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning insulin glargin

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Subkutan bruk

Bruk egne penner: se pakningsvedlegget.

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.HOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNMOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

ALUMINIUMSFOLIE SOM BRUKES TIL Å FORSEGLE DEN GJENNOMSIKTIGE PLASTIKKBEHOLDEREN SOM INNEHOLDER SYLINDERAMPULLENE

1. LEGEMIDLETS NAVN

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

3. UTLØPSDATO

4. PRODUKSJONSNUMMER

5.ANNET

Etter at en ny sylinderampulle er tatt i bruk:

Kontroller at insulinpennen fungerer som den skal før du injiserer første dosen. Les bruksanvisningen for insulinpennen for flere detaljer.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG (Ferdigfylt penn, SoloStar)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Lantus SoloStar 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn. insulin glargin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml inneholder 100 enheter (3,64 mg) insulin glargin

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: sinkklorid, metakresol, glyserol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 penn à 3 ml.

3 penner à 3 ml.

4 penner à 3 ml.

5 penner à 3 ml.

6 penner à 3 ml.

8 penner à 3 ml.

9 penner à 3 ml.

10 penner à 3 ml.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk

Åpne her

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Bruk kun klare og fargeløse oppløsninger.

Benytt kun kanyler som passer til SoloStar.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Penner som ikke er i bruk:

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer. Den ferdigfylte pennen oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Under bruk kan pennene oppbevares i maksimalt 4 uker ved høyst 30 °C. Penner som er i bruk må ikke oppbevares i kjøleskap. Beskyttes mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/134/ 030 1 penn à 3 ml.

EU/1/00/134/ 031 3 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 032 4 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 033 5 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 034 6 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 035 8 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 036 9 penner à 3 ml.

EU/1/00/134/ 037 10 penner à 3 ml.

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Lantus SoloStar

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT PÅ PENNEN (Ferdigfylt penn, SoloStar)

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Lantus SoloStar 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning insulin glargin

Subkutan bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter