Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levitra (vardenafil) – Pakningsvedlegg - G04BE09

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLevitra
ATC-kodeG04BE09
Stoffvardenafil
ProdusentBayer AG  

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levitra 5 mg filmdrasjerte tabletter vardenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Levitra er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Levitra

3.Hvordan du bruker Levitra

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Levitra

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Levitra er og hva det brukes mot

Levitra inneholder vardenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5- hemmere. De brukes til behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn, en tilstand som gjør det vanskelig å få eller beholde en ereksjon.

Minst én av ti menn har noen ganger problemer med å få eller opprettholde en ereksjon. Det kan være fysiske eller psykiske årsaker, eller en blanding av begge. Uansett hva årsaken er, på grunn av forandringer i muskler og blodårer klarer ikke nok blod å forbli i penis for å gjøre den stiv og beholde den stiv.

Levitra virker bare når du er seksuelt stimulert. Det reduserer virkningen av de naturlige kjemiske stoffene i kroppen din som gjør at ereksjoner forsvinner. Levitra tillater en ereksjon å vare lenge nok til at du kan gjennomføre seksuell aktivitet på en tilfredsstillende måte.

2. Hva du må vite før du bruker Levitra

Bruk ikke Levitra:

-Dersom du er allergisk overfor vardenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være et utslett, kløe, opphovnet ansikt eller lepper og kortpustethet.

-Dersom du tar medisiner som inneholder nitrater, som nitroglycerin for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt.

-Dersom du tar ritonavir eller indinavir, legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon.

-Dersom du er over 75 år og tar ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Dersom du har et alvorlig hjerte- eller leverproblem.

-Dersom du får dialyse.

-Dersom du nylig har hatt et slag eller hjerteinfarkt.

-Dersom du har eller har hatt lavt blodtrykk.

-Dersom det er visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa) i familien.

-Dersom du noen gang har opplevd en situasjon med synstap på grunn av skade på synsnerven som skyldes utilstrekkelig blodtilførsel, også kjent som non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

-Dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Levitra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levitra.

Vis forsiktighet ved bruk av Levitra

-Dersom du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for deg å ha seksuell aktivitet.

-Dersom du har uregelmessige hjerteslag (hjerterytmeforstyrrelser) eller en medfødt hjertelidelse som innvirker på ditt elektrokardiogram (EKG).

-Dersom du har en fysisk deformasjon av din penis. Dette omfatter tilstander som kalles knekkdannelse, Peyronies sykdom og kavernøs fibrose.

-Dersom du har en sykdom som kan gjøre at ereksjoner ikke forsvinner (priapisme). Disse omfatter sigdcelleanemi, multippelt myelom og leukemi.

-Dersom du har magesår (også kalt gastrisk eller peptisk magesår).

-Dersom du har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hemofili).

-Dersom du bruker noen annen behandling for ereksjonsproblemer, inkludert Levitra smeltetabletter (se avsnitt: Andre legemidler og Levitra).

-Dersom du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Levitra og umiddelbart kontakte lege.

Barn og ungdom

Levitra er ikke beregnet til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Levitra

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Noen legemidler kan forårsake problemer, spesielt disse:

-Nitrater, legemidler for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Legemidler for behandling av hjerterytmeforstyrrelser, som kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

-Ritonavir eller indinavir, legemidler mot HIV. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

-Alfablokkere, medisin til behandling av forhøyet blodtrykk og forstørret prostatakjertel (som godartet prostatahyperplasi).

-Riociguat.

Bruk ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med annen behandling mot erektil dysfunksjon, dette gjelder også Levitra smeltetabletter.

Inntak av Levitra sammen med mat, drikke og alkohol

-Du kan ta Levitra med eller uten mat – men helst ikke etter et tungt eller fettrikt måltid da dette kan forsinke virkningen.

-Ikke drikk grapefruktjuice når du bruker Levitra. Det kan innvirke på den vanlige virkningen av legemidlet.

-Alkoholholdig drikke kan forverre ereksjonsproblemer.

Graviditet og amming

Levitra er ikke beregnet til bruk hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Levitra kan hos enkelte forårsake svimmelhet eller innvirke på synet. Hvis du føler deg svimmel eller hvis synet ditt er påvirket etter å ha tatt Levitra, ikke kjør bil og bruk ikke verktøy eller maskiner.

3.Hvordan du bruker Levitra

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 10 mg.

Ta en Levitra tablett omtrent 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Med seksuell stimulering kan du oppnå en ereksjon i alt fra 25 minutter til fire-fem timer etter å ha tatt Levitra.

-Svelg en tablett med et glass vann.

Ta ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med andre former av Levitra.

Ta ikke Levitra mer enn én gang daglig.

Kontakt lege hvis du mener at virkningen av Levitra er for kraftig eller for svak. Han eller hun kan eventuelt anbefale deg å bytte til en annen legemiddelform av Levitra med en annen dose, avhengig av hvor godt den fungerer for deg.

Dersom du tar for mye av Levitra

Menn som tar for mye Levitra kan oppleve flere bivirkninger eller kan få alvorlige ryggsmerter. Hvis du tar mer Levitra enn du burde, ta kontakt med din lege.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er milde eller moderate.

Noen pasienter har fått delvis, plutselig, forbigående eller varig nedsatt syn eller synstap på det ene eller begge øynene. Avbryt behandlingen med Levitra og kontakt lege umiddelbart.

Det er rapportert plutselig nedsatt hørsel eller hørselstap.

Sjansen for å få bivirkninger er beskrevet ved følgende frekvenskategorier:

Svært vanlige:

kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere

-Hodepine

Vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere

-Svimmelhet

-Rødme

-Tett nese eller rennende nese

-Fordøyelsesbesvær

Mindre vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere

-Hevelser i hud og slimhinner, inkludert hevelser i ansikt, lepper og svelg

-Søvnforstyrrelser

-Nummenhet og nedsatt følsomhet for berøring

-Søvnighet

-Påvirkning på øyne/syn: røde øyne, påvirkning på fargesyn, øyesmerter og -ubehag, lysfølsomhet

-Øresus (tinnitus), svimmelhet (vertigo)

-Raske hjerteslag eller hjertebank

-Pustevansker

-Tett nese

-Sure oppstøt, magekatarr, magesmerter, diaré, oppkast, kvalme, munntørrhet

-Økt nivå av leverenzymer i blodet

-Utslett, rød hud

-Rygg- eller muskelsmerter, økt mengde muskelenzymer i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhet

-Vedvarende ereksjoner

-Sykdomsfølelse

Sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere

-Øyebetennelse (konjunktivitt)

-Allergisk reaksjon

-Angst

-Besvimelse

-Hukommelsestap

-Krampeanfall

-Økt trykk i øyet (glaukom), økt tåreproduksjon

-Påvirkning på hjertet (slik som hjerteinfarkt, endret hjerterytme eller angina)

-Høyt eller lavt blodtrykk

-Neseblødning

-Påvirkning på resultater fra blodprøver som tas for å kontrollere leverfunksjonen

-Overfølsomhet i huden overfor sollys

-Smertefulle ereksjoner

-Brystsmerter

Svært sjeldne eller ikke kjent:

kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere eller frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

-Blod i urinen (hematuri)

-Blødninger fra penis (penil blødning)

-Blod i sæden (hematospermi)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Levitra

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levitra

-Virkestoff er vardenafil. Hver tablett inneholder 5 mg vardenafil (som hydroklorid).

-De andre innholdsstoffene i tablettene er:

Tablettkjernen: Krysspovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika.

Filmdrasjeringen: Makrogol 400, hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).

Hvordan Levitra ser ut og innholdet i pakningen

Levitra 5 mg filmdrasjerte tabletter er oransje med BAYER-korset på en side og styrken (5) på den andre siden. Tablettene finnes i blisterpakninger som inneholder 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland

Tilvirker

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levitra 10 mg filmdrasjerte tabletter vardenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Levitra er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Levitra

3.Hvordan du bruker Levitra

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Levitra

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Levitra er og hva det brukes mot

Levitra inneholder vardenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5- hemmere. De brukes til behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn, en tilstand som gjør det vanskelig å få eller beholde en ereksjon.

Minst én av ti menn har noen ganger problemer med å få eller opprettholde en ereksjon. Det kan være fysiske eller psykiske årsaker, eller en blanding av begge. Uansett hva årsaken er, på grunn av forandringer i muskler og blodårer klarer ikke nok blod å forbli i penis for å gjøre den stiv og beholde den stiv.

Levitra virker bare når du er seksuelt stimulert. Det reduserer virkningen av de naturlige kjemiske stoffene i kroppen din som gjør at ereksjoner forsvinner. Levitra tillater en ereksjon å vare lenge nok til at du kan gjennomføre seksuell aktivitet på en tilfredsstillende måte.

2. Hva du må vite før du bruker Levitra

Bruk ikke Levitra:

-Dersom du er allergisk overfor vardenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være et utslett, kløe, opphovnet ansikt eller lepper og kortpustethet.

-Dersom du tar medisiner som inneholder nitrater, som nitroglycerin for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt.

-Dersom du tar ritonavir eller indinavir, legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon.

-Dersom du er over 75 år og tar ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Dersom du har et alvorlig hjerte- eller leverproblem.

-Dersom du får dialyse.

-Dersom du nylig har hatt et slag eller hjerteinfarkt.

-Dersom du har eller har hatt lavt blodtrykk.

-Dersom det er visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa) i familien.

-Dersom du noen gang har opplevd en situasjon med synstap på grunn av skade på synsnerven som skyldes utilstrekkelig blodtilførsel, også kjent som non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

-Dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Levitra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levitra.

Vis forsiktighet ved bruk av Levitra

-Dersom du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for deg å ha seksuell aktivitet.

-Dersom du har uregelmessige hjerteslag (hjerterytmeforstyrrelser) eller en medfødt hjertelidelse som innvirker på ditt elektrokardiogram (EKG).

-Dersom du har en fysisk deformasjon av din penis. Dette omfatter tilstander som kalles knekkdannelse, Peyronies sykdom og kavernøs fibrose.

-Dersom du har en sykdom som kan gjøre at ereksjoner ikke forsvinner (priapisme). Disse omfatter sigdcelleanemi, multippelt myelom og leukemi.

-Dersom du har magesår (også kalt gastrisk eller peptisk magesår).

-Dersom du har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hemofili).

-Dersom du bruker noen annen behandling for ereksjonsproblemer, inkludert Levitra smeltetabletter (se avsnitt: Andre legemidler og Levitra).

-Dersom du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Levitra og umiddelbart kontakte lege.

Barn og ungdom

Levitra er ikke beregnet til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Levitra

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Noen legemidler kan forårsake problemer, spesielt disse:

-Nitrater, legemidler for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Legemidler for behandling av hjerterytmeforstyrrelser, som kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

-Ritonavir eller indinavir, legemidler mot HIV. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

-Alfablokkere, medisin til behandling av forhøyet blodtrykk og forstørret prostatakjertel (som godartet prostatahyperplasi).

-Riociguat.

Bruk ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med annen behandling mot erektil dysfunksjon, dette gjelder også Levitra smeltetabletter.

Inntak av Levitra sammen med mat, drikke og alkohol

-Du kan ta Levitra med eller uten mat – men helst ikke etter et tungt eller fettrikt måltid da dette kan forsinke virkningen.

-Ikke drikk grapefruktjuice når du bruker Levitra. Det kan innvirke på den vanlige virkningen av legemidlet.

-Alkoholholdig drikke kan forverre ereksjonsproblemer.

Graviditet og amming

Levitra er ikke beregnet til bruk hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Levitra kan hos enkelte forårsake svimmelhet eller innvirke på synet. Hvis du føler deg svimmel eller hvis synet ditt er påvirket etter å ha tatt Levitra, ikke kjør bil og bruk ikke verktøy eller maskiner.

3. Hvordan du bruker Levitra

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 10 mg.

Ta en Levitra tablett omtrent 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Med seksuell stimulering kan du oppnå en ereksjon i alt fra 25 minutter til fire-fem timer etter å ha tatt Levitra.

-Svelg en tablett med et glass vann.

Ta ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med andre former av Levitra.

Ta ikke Levitra mer enn én gang daglig.

Kontakt lege hvis du mener at virkningen av Levitra er for kraftig eller for svak. Han eller hun kan eventuelt anbefale deg å bytte til en annen legemiddelform av Levitra med en annen dose , avhengig av hvor godt den fungerer for deg.

Dersom du tar for mye av Levitra

Menn som tar for mye Levitra kan oppleve flere bivirkninger eller kan få alvorlige ryggsmerter. Hvis du tar mer Levitra enn du burde, ta kontakt med din lege.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er milde eller moderate.

Noen pasienter har fått delvis, plutselig, forbigående eller varig nedsatt syn eller synstap på det ene eller begge øynene. Avbryt behandlingen med Levitra og kontakt lege umiddelbart.

Det er rapportert plutselig nedsatt hørsel eller hørselstap.

Sjansen for å få bivirkninger er beskrevet ved følgende frekvenskategorier:

Svært vanlige:

kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)

-Hodepine

Vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere)

-Svimmelhet

-Rødme

-Tett nese eller rennende nese

-Fordøyelsesbesvær

Mindre vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere

-Hevelser i hud og slimhinner, inkludert hevelser i ansikt, lepper og svelg

-Søvnforstyrrelser

-Nummenhet og nedsatt følsomhet for berøring

-Søvnighet

-Påvirkning på øyne/syn: røde øyne, påvirkning på fargesyn, øyesmerter og -ubehag, lysfølsomhet

-Øresus (tinnitus), svimmelhet (vertigo)

-Raske hjerteslag eller hjertebank

-Pustevansker

-Tett nese

-Sure oppstøt, magekatarr, magesmerter, diaré, oppkast, kvalme, munntørrhet

-Økt nivå av leverenzymer i blodet

-Utslett, rød hud

-Rygg- eller muskelsmerter, økt mengde muskelenzymer i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhet

-Vedvarende ereksjoner

-Sykdomsfølelse

Sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)

-Øyebetennelse (konjunktivitt)

-Allergisk reaksjon

-Angst

-Besvimelse

-Hukommelsestap

-Krampeanfall

-Økt trykk i øyet (glaukom), økt tåreproduksjon

-Påvirkning på hjertet (slik som hjerteinfarkt, endret hjerterytme eller angina)

-Høyt eller lavt blodtrykk

-Neseblødning

-Påvirkning på resultater fra blodprøver som tas for å kontrollere leverfunksjonen

-Overfølsomhet i huden overfor sollys

-Smertefulle ereksjoner

-Brystsmerter

Svært sjeldne eller ikke kjent:

kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere eller frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

-Blod i urinen (hematuri)

-Blødninger fra penis (penil blødning)

-Blod i sæden (hematospermi)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Levitra

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levitra

-Virkestoff er vardenafil. Hver tablett inneholder 10 mg vardenafil (som hydroklorid).

-De andre innholdsstoffene i tablettene er:

Tablettkjernen: Krysspovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika.

Filmdrasjeringen: Makrogol 400, hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).

Hvordan Levitra ser ut og innholdet i pakningen

Levitra 10 mg filmdrasjerte tabletter er oransje med BAYER-korset på en side og styrken (10) på den andre siden. Tablettene finnes i blisterpakninger som inneholder 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland

Tilvirker

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levitra 20 mg filmdrasjerte tabletter vardenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Levitra er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Levitra

3.Hvordan du bruker Levitra

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Levitra

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Levitra er og hva det brukes mot

Levitra inneholder vardenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5- hemmere. De brukes til behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn, en tilstand som gjør det vanskelig å få eller beholde en ereksjon.

Minst én av ti menn har noen ganger problemer med å få eller opprettholde en ereksjon. Det kan være fysiske eller psykiske årsaker, eller en blanding av begge. Uansett hva årsaken er, på grunn av forandringer i muskler og blodårer klarer ikke nok blod å forbli i penis for å gjøre den stiv og beholde den stiv.

Levitra virker bare når du er seksuelt stimulert. Det reduserer virkningen av de naturlige kjemiske stoffene i kroppen din som gjør at ereksjoner forsvinner. Levitra tillater en ereksjon å vare lenge nok til at du kan gjennomføre seksuell aktivitet på en tilfredsstillende måte.

2. Hva du må vite før du bruker Levitra

Bruk ikke Levitra:

-Dersom du er allergisk overfor vardenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være et utslett, kløe, opphovnet ansikt eller lepper og kortpustethet.

-Dersom du tar medisiner som inneholder nitrater, som nitroglycerin for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt.

-Dersom du tar ritonavir eller indinavir, legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon.

-Dersom du er over 75 år og tar ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Dersom du har et alvorlig hjerte- eller leverproblem.

-Dersom du får dialyse.

-Dersom du nylig har hatt et slag eller hjerteinfarkt.

-Dersom du har eller har hatt lavt blodtrykk.

-Dersom det er visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa) i familien.

-Dersom du noen gang har opplevd en situasjon med synstap på grunn av skade på synsnerven som skyldes utilstrekkelig blodtilførsel, også kjent som non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

-Dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Levitra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lebge eller apotek før du bruker Levitra.

Vis forsiktighet ved bruk av Levitra

-Dersom du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for deg å ha seksuell aktivitet.

-Dersom du har uregelmessige hjerteslag (hjerterytmeforstyrrelser) eller en medfødt hjertelidelse som innvirker på ditt elektrokardiogram (EKG).

-Dersom du har en fysisk deformasjon av din penis. Dette omfatter tilstander som kalles knekkdannelse, Peyronies sykdom og kavernøs fibrose.

-Dersom du har en sykdom som kan gjøre at ereksjoner ikke forsvinner (priapisme). Disse omfatter sigdcelleanemi, multippelt myelom og leukemi.

-Dersom du har magesår (også kalt gastrisk eller peptisk magesår).

-Dersom du har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hemofili).

-Dersom du bruker noen annen behandling for ereksjonsproblemer, inkludert Levitra smeltetabletter (se avsnitt: Andre legemidler og Levitra).

-Dersom du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Levitra og umiddelbart kontakte lege.

Barn og ungdom

Levitra er ikke beregnet til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Levitra

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Noen legemidler kan forårsake problemer, spesielt disse:

-Nitrater, legemidler for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Legemidler for behandling av hjerterytmeforstyrrelser, som kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

-Ritonavir eller indinavir, legemidler mot HIV. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

-Alfablokkere, medisin til behandling av forhøyet blodtrykk og forstørret prostatakjertel (som godartet prostatahyperplasi).

-Riociguat.

Bruk ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med annen behandling mot erektil dysfunksjon, dette gjelder også Levitra smeltetabletter.

Inntak av Levitra sammen med mat, drikke og alkohol

-Du kan ta Levitra med eller uten mat – men helst ikke etter et tungt eller fettrikt måltid da dette kan forsinke virkningen.

-Ikke drikk grapefruktjuice når du bruker Levitra. Det kan innvirke på den vanlige virkningen av legemidlet.

-Alkoholholdig drikke kan forverre ereksjonsproblemer.

Graviditet og amming

Levitra er ikke beregnet til bruk hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Levitra kan hos enkelte forårsake svimmelhet eller innvirke på synet. Hvis du føler deg svimmel eller hvis synet ditt er påvirket etter å ha tatt Levitra, ikke kjør bil og bruk ikke verktøy eller maskiner.

3. Hvordan du bruker Levitra

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 10 mg.

Ta en Levitra tablett omtrent 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Med seksuell stimulering kan du oppnå en ereksjon i alt fra 25 minutter til fire-fem timer etter å ha tatt Levitra.

-Svelg en tablett med et glass vann.

Ta ikke Levitra filmdrasjerte tabletter sammen med andre former av Levitra.

Ta ikke Levitra mer enn én gang daglig.

Kontakt lege hvis du mener at virkningen av Levitra er for kraftig eller for svak. Han eller hun kan eventuelt anbefale deg å bytte til en annen legemiddelform av Levitra med en annen dose, avhengig av hvor godt den fungerer for deg.

Dersom du tar for mye av Levitra

Menn som tar for mye Levitra kan oppleve flere bivirkninger eller kan få alvorlige ryggsmerter. Hvis du tar mer Levitra enn du burde, ta kontakt med din lege.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er milde eller moderate.

Noen pasienter har fått delvis, plutselig, forbigående eller varig nedsatt syn eller synstap på det ene eller begge øynene. Avbryt behandlingen med Levitra og kontakt lege umiddelbart.

Det er rapportert plutselig nedsatt hørsel eller hørselstap.

Sjansen for å få bivirkninger er beskrevet ved følgende frekvenskategorier:

Svært vanlige:

kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere

-Hodepine

Vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere

-Svimmelhet

-Rødme

-Tett nese eller rennende nese

-Fordøyelsesbesvær

Mindre vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere

-Hevelser i hud og slimhinner, inkludert hevelser i ansikt, lepper og svelg

-Søvnforstyrrelser

-Nummenhet og nedsatt følsomhet for berøring

-Søvnighet

-Påvirkning på øyne/syn: røde øyne, påvirkning på fargesyn, øyesmerter og -ubehag, lysfølsomhet

-Øresus (tinnitus), svimmelhet (vertigo)

-Raske hjerteslag eller hjertebank

-Pustevansker

-Tett nese

-Sure oppstøt, magekatarr, magesmerter, diaré, oppkast, kvalme, munntørrhet

-Økt nivå av leverenzymer i blodet

-Utslett, rød hud

-Rygg- eller muskelsmerter, økt mengde muskelenzymer i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhet

-Vedvarende ereksjoner

-Sykdomsfølelse

Sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere

-Øyebetennelse (konjunktivitt)

-Allergisk reaksjon

-Angst

-Besvimelse

-Hukommelsestap

-Krampeanfall

-Økt trykk i øyet (glaukom), økt tåreproduksjon

-Påvirkning på hjertet (slik som hjerteinfarkt, endret hjerterytme eller angina)

-Høyt eller lavt blodtrykk

-Neseblødning

-Påvirkning på resultater fra blodprøver som tas for å kontrollere leverfunksjonen

-Overfølsomhet i huden overfor sollys

-Smertefulle ereksjoner

-Brystsmerter

Svært sjeldne eller ikke kjent:

kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere eller frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

-Blod i urinen (hematuri)

-Blødninger fra penis (penil blødning)

-Blod i sæden (hematospermi)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Levitra

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levitra

-Virkestoff er vardenafil. Hver tablett inneholder 20 mg vardenafil (som hydroklorid).

-De andre innholdsstoffene i tablettene er:

Tablettkjernen: Krysspovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika.

Filmdrasjeringen: Makrogol 400, hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).

Hvordan Levitra ser ut og innholdet i pakningen

Levitra 20 mg filmdrasjerte tabletter er oransje med BAYER-korset på en side og styrken (20) på den andre siden. Tablettene finnes i blisterpakninger som inneholder 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland

Tilvirker

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer S.A./N.V.

UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 264 90 00

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer S.A./N.V.

Tел.: +359 02 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 2 22001111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Bayer AS

Tel: +372 6676900

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40 21 3028 208

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 (0)2 48261111

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20 785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46 (0)8 580 223 00

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Bayer plc

Tel: +371-67312687

Tel: +44-(0)1635-563000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levitra 10 mg smeltetabletter vardenafil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Levitra er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Levitra

3.Hvordan du bruker Levitra

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Levitra

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Levitra er og hva det brukes mot

Levitra inneholder vardenafil, som tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5- hemmere. De brukes til behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn, en tilstand som gjør det vanskelig å få eller beholde en ereksjon.

Minst én av ti menn har noen ganger problemer med å få eller opprettholde en ereksjon. Det kan være fysiske eller psykiske årsaker, eller en blanding av begge. Uansett hva årsaken er, på grunn av forandringer i muskler og blodårer klarer ikke nok blod å forbli i penis for å gjøre den stiv og beholde den stiv.

Levitra virker bare når du er seksuelt stimulert. Det reduserer virkningen av de naturlige kjemiske stoffene i kroppen din som gjør at ereksjoner forsvinner. Levitra tillater en ereksjon å vare lenge nok til at du kan gjennomføre seksuell aktivitet på en tilfredsstillende måte.

2. Hva du må vite før du bruker Levitra

Bruk ikke Levitra:

-Dersom du er allergisk overfor vardenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være et utslett, kløe, opphovnet ansikt eller lepper og kortpustethet.

-Dersom du tar medisiner som inneholder nitrater, som nitroglycerin for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt.

-Dersom du tar ritonavir eller indinavir, legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon.

-Dersom du er over 75 år og tar ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Dersom du har et alvorlig hjerte- eller leverproblem.

-Dersom du får dialyse.

-Dersom du nylig har hatt et slag eller hjerteinfarkt.

-Dersom du har eller har hatt lavt blodtrykk.

-Dersom det er visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa) i familien.

-Dersom du noen gang har opplevd en situasjon med synstap på grunn av skade på synsnerven som skyldes utilstrekkelig blodtilførsel, også kjent som non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION).

-Dersom du tar riociguat. Dette legemidlet brukes til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene etter blodpropp). PDE5-hemmere som Levitra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet. Snakk med legen din dersom du tar riociguat eller føler deg usikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levitra.

Vis forsiktighet ved bruk av Levitra

-Dersom du har hjerteproblemer. Det kan være risikabelt for deg å ha seksuell aktivitet.

-Dersom du har uregelmessige hjerteslag (hjerterytmeforstyrrelser) eller en medfødt hjertelidelse som innvirker på ditt elektrokardiogram (EKG).

-Dersom du har en fysisk deformasjon av din penis. Dette omfatter tilstander som kalles knekkdannelse, Peyronies sykdom og kavernøs fibrose.

-Dersom du har en sykdom som kan gjøre at ereksjoner ikke forsvinner (priapisme). Disse omfatter sigdcelleanemi, multippelt myelom og leukemi.

-Dersom du har magesår (også kalt gastrisk eller peptisk magesår).

-Dersom du har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hemofili).

-Dersom du bruker noen annen behandling for ereksjonsproblemer, inkludert Levitra filmdrasjerte tabletter (se avsnitt: Andre legemidler og Levitra).

-Dersom du opplever plutselig synsreduksjon eller synstap må du slutte å ta Levitra og umiddelbart kontakte lege.

-Riociguat.

Barn og ungdom

Levitra er ikke beregnet til barn eller ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Levitra

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Noen legemidler kan forårsake problemer, spesielt disse:

-Nitrater, legemidler for angina, eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. Hvis du bruker noen av disse legemidlene samtidig som du tar Levitra, kan dette ha en alvorlig påvirkning på blodtrykket ditt. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Legemidler for behandling av hjerterytmeforstyrrelser, som kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

-Ritonavir eller indinavir, legemidler mot HIV. Rådfør deg med en lege uten å ta Levitra.

-Ketokonazol eller itrakonazol, soppmidler.

-Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

-Alfablokkere, medisin til behandling av forhøyet blodtrykk og forstørret prostatakjertel (som godartet prostatahyperplasi).

Bruk ikke Levitra smeltetabletter sammen med annen behandling mot erektil dysfunksjon, dette gjelder også Levitra filmdrasjerte tabletter.

Inntak av Levitra sammen med mat, drikke og alkohol

-Du kan ta Levitra smeltetabletter med eller uten mat – men ta ikke legemidlet sammen med noen form for væske.

-Ikke drikk grapefruktjuice når du bruker Levitra. Det kan innvirke på den vanlige virkningen av legemidlet.

-Alkoholholdig drikke kan forverre ereksjonsproblemer.

Graviditet og amming

Levitra er ikke beregnet til bruk hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Levitra kan hos enkelte forårsake svimmelhet eller innvirke på synet. Hvis du føler deg svimmel eller hvis synet ditt er påvirket etter å ha tatt Levitra, ikke kjør bil og bruk ikke verktøy eller maskiner.

Levitra 10 mg smeltetabletter inneholder aspartam og sorbitol.

-Aspartam inneholder en fenylalaninkilde som kan være skadelig for personer med fenylketonuri (Føllings sykdom).

-Sorbitol: Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Levitra smeltetabletter

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 10 mg.

Ta en Levitra tablett omtrent 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Med seksuell stimulering kan du oppnå en ereksjon i alt fra 25 minutter opptil fire-fem timer etter å ha tatt Levitra.

-Ta ikke smeltetabletten ut av blisteret før du skal ta den. Påse at hendene dine er tørre hender og trykk forsiktig slik at tabletten frigjøres i hånden din. Tabletten skal ikke knuses.

-Legg hele smeltetabletten på tungen i munnen, der den vil løse seg i løpet av noen sekunder, og svelg den deretter ned med spytt. Smeltetabletten må ikke tas sammen med noen form for væske.

Ta ikke Levitra smeltetabletter sammen med andre former av Levitra.

Ta ikke Levitra mer enn én gang daglig.

Kontakt lege hvis du mener at virkningen av Levitra er for kraftig eller for svak. Han eller hun kan eventuelt anbefale deg å bytte til en annen legemiddelform av Levitra med en annen dose, avhengig av hvor godt den fungerer for deg.

Dersom du tar for mye av Levitra

Menn som tar for mye Levitra kan oppleve flere bivirkninger eller kan få alvorlige ryggsmerter. Hvis du tar mer Levitra enn du burde, ta kontakt med din lege.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er milde eller moderate.

Noen pasienter har fått delvis, plutselig, forbigående eller varig nedsatt syn eller synstap på det ene eller begge øynene. Avbryt behandlingen med Levitra og kontakt lege umiddelbart. Det er rapportert plutselig nedsatt hørsel eller hørselstap.

Sjansen for å få bivirkninger er beskrevet ved følgende frekvenskategorier:

Svært vanlige:

kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere

-Hodepine

Vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere

-Svimmelhet

-Rødme

-Tett nese eller rennende nese

-Fordøyelsesbesvær

Mindre vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere

-Hevelser i hud og slimhinner, inkludert hevelser i ansikt, lepper og svelg

-Søvnforstyrrelser

-Nummenhet og nedsatt følsomhet for berøring

-Søvnighet

-Påvirkning på øyne/syn: røde øyne, påvirkning på fargesyn, øyesmerter og -ubehag, lysfølsomhet

-Øresus (tinnitus), svimmelhet (vertigo)

-Raske hjerteslag eller hjertebank

-Pustevansker

-Tett nese

-Sure oppstøt, magekatarr, magesmerter, diaré, oppkast, kvalme, munntørrhet

-Økt nivå av leverenzymer i blodet

-Utslett, rød hud

-Rygg- eller muskelsmerter, økt mengde muskelenzymer i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhet

-Vedvarende ereksjoner

-Sykdomsfølelse

Sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere

-Øyebetennelse (konjunktivitt)

-Allergisk reaksjon

-Angst

-Besvimelse

-Hukommelsestap

-Krampeanfall

-Økt trykk i øyet (glaukom), økt tåreproduksjon

-Påvirkning på hjertet (slik som hjerteinfarkt, endret hjerterytme eller angina)

-Høyt eller lavt blodtrykk

-Neseblødning

-Påvirkning på resultater fra blodprøver som tas for å kontrollere leverfunksjonen

-Overfølsomhet i huden overfor sollys

-Smertefulle ereksjoner

-Brystsmerter

Svært sjeldne eller ikke kjent:

kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere eller frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

-Blod i urinen (hematuri)

-Blødninger fra penis (penil blødning)

-Blod i sæden (hematospermi)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Levitra

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Levitra smeltetabletter

-Virkestoff er vardenafil. Hver smeltetablett inneholder 10 mg vardenafil (som hydroklorid).

-De andre innholdsstoffene i tablettene er:

Magnesiumstearat, aspartam (E 951), peppermyntesmak, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krysspovidon, silika kolloidal vannholdig.

Hvordan Levitra 10 mg smeltetabletter ser ut og innholdet i pakningen

Levitra 10 mg smeltetabletter er runde og hvite. De leveres i pakninger med: 1 x 1 smeltetablett i perforert endoseblister av aluminium/aluminium,

2 x 1 smeltetablett i perforert endoseblister av aluminium/aluminium,

4 x 1 smeltetablett i perforert endoseblister av aluminium/aluminium,

8 x 1 smeltetablett i perforert endoseblister av aluminium/aluminium.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland

Tilvirker

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

UAB Bayer

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Tel: +37 05 23 36 868

България

Luxembourg/Luxemburg

Байер България ЕООД

Bayer SA-NV

Tел.: +359-(0)2 81 401 01

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.

Bayer Hungária KFT

Tel: +420 266 101 111

Tel.: +36-1-487-4100

Danmark

Malta

Bayer A/S

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tlf: +45 45 23 50 00

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Nederland

Jenapharm GmbH & Co. KG

Bayer B.V.

Tel: +49-(0)3641-64 8888

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Norge

Bayer OÜ

Bayer AS

Tel: +372 655 85 65

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Österreich

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Τηλ: +30 210 61 87 500

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Polska

Bayer Hispania S.L.

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +34-93-495 65 00

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal, Lda.

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

SC Bayer SRL.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Tel: +40-21-529 59 00

Ireland

Slovenija

Bayer Limited

Bayer d. o. o.

Tel: +353-1-2999313

Tel: +386-1-58 14 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer, spol. s r.o.

Sími: +354-540 8000

Tel: +421 2-59 21 31 11

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Bayer Oy

Tel: +39-02-397 81

Puh/Tel: +358-20-785 21

Κύπρος

Sverige

NOVAGEM Limited

Bayer AB

Τηλ: +357 22 48 38 58

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

United Kingdom

SIA Bayer

Bayer plc

Tel: +371 67 845 563

Tel: +44-(0)1635-56 3000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter