Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libertek (roflumilast) – Merking - R03DX08

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLibertek
ATC-kodeR03DX08
Stoffroflumilast
ProdusentAstraZeneca AB

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR BLISTER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Libertek 500 mikrogram tabletter, filmdrasjerte roflumilast

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver tablett inneholder 500 mikrogram roflumilast

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 tabletter, filmdrasjerte

30 tabletter, filmdrasjerte

90 tabletter, filmdrasjerte

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

Peroral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/666/001/NO

EU/1/11/666/002/NO

EU/1/11/666/003/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Libertek 500 mikrogram

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Libertek 500 mikrogram tabletter roflumilast

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

AstraZeneca AB

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER<, DONASJONS- OG PRODUKTKODER>

Batch

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter