Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liprolog (insulin lispro) – Merking - A10AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLiprolog
ATC-kodeA10AC04
Stoffinsulin lispro
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

KARTONG, (1 HETTEGLASS)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Insulin lispro, fremstilt ved rekombinant DNA teknikk, 100 enheter/ml (3,5 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, 1 x10 ml hetteglass.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

VIKTIG: LES VEDLAGT PAKNINGSVEDLEGG

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nederland

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/01/195/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE ( 2 HETTEGLASS)

KARTONG (2 HETTEGLASS)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Insulin lispro, fremstilt ved rekombinant DNA teknikk, 100 enheter/ml (3,5 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, 2 x 10 ml hetteglass.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

VIKTIG: LES VEDLAGT PAKNINGSVEDLEGG

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nederland

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/01/195/008

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

KARTONG (5 x 1 HETTEGLASS)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass.

Insulin lispro.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Insulin lispro, fremstilt ved rekombinant DNA teknikk, 100 enheter/ml (3,5 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, Del av pakning bestående av 5 x (1 x10 ml) hetteglass. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

VIKTIG: LES VEDLAGT PAKNINGSVEDLEGG

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys.

Etter anbrudd kan preparatet benyttes i inntil 28 dager.

Anbrudte hetteglass oppbevares under 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nederland

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/01/195/009

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass. Insulin lispro

Til subkutan og intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

KARTONG (5 x 3 ml sylinderampuller)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller.

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Insulin lispro, fremstilt ved rekombinant DNA teknikk, 100 enheter/ml (3,5 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning, 5 x 3 ml sylinderampuller.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

VIKTIG: LES VEDLAGTE BRUKSANVISNING

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

Dersom 40 enheter/ml hetteglass er det produktet som vanligvis forskrives, må man være påpasselig å ikke trekke opp insulin fra en 100 enheter/ml sylinderampulle med en 40 enheter/ml sprøyte.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Sylinderampuller som er anbrudt kan anvendes i 28 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen bør den oppbevares ved en temperatur under 30 °C, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nederland

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/01/195/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Liprolog

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

KARTONG (2 x 5 x 3ml sylinderampuller)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller.

Insulin lispro

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Insulin lispro, fremstilt ved rekombinant DNA teknikk, 100 enheter/ml (3,5 mg/ml)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder glyserol, sinkoksid, dinatriumfosfatheptahydrat, m-kresol som konserveringsmiddel i vann til injeksjonvæske.

Natriumhydroksid og/eller saltsyre kan ha blitt brukt til å justere pH.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning. Del av pakning bestående av 2x (5 x 3 ml) sylinderampuller. Delpakning må ikke selges separat.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG OM NØDVENDIG ADMINISTRASJONVEI

Injeksjonsvæske, oppløsning til subkutan og intravenøs bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

VIKTIG: LES VEDLAGTE BRUKSANVISNING

Sylinderampullene må bare brukes til 3 ml penner.

Dersom 40 enheter/ml hetteglass er det produktet som vanligvis forskrives, må man være påpasselig å ikke trekke opp insulin fra en 100 enheter/ml sylinderampulle med en 40 enheter/ml sprøyte.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses eller utsettes for sterk varme eller direkte sollys. Sylinderampuller som er anbrudt kan anvendes i 28 dager.

Etter at sylinderampullen er satt inn i pennen bør den oppbevares ved en temperatur under 30 °C, men ikke i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht, Nederland

12.NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LEGEMIDLER

EU/1/01/195/011

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

(For å åpne, løft her og trekk.) PAKNINGEN HAR BLITT ÅPNET

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Liprolog

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN OG NÅR NØDVENDIG ADMINISTRASJONSVEI

Liprolog 100 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller. Insulin lispro

Til subkutan og intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato: måned/år

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot.

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml (3,5 mg/ml)

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter