Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lojuxta (lomitapide) – Merking - C10AX12

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLojuxta
ATC-kodeC10AX12
Stofflomitapide
ProdusentAegerion Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

ESKE OG FLASKE (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Lojuxta 5 mg harde kapsler Lojuxta 10 mg harde kapsler Lojuxta 20 mg harde kapsler Lojuxta 30 mg harde kapsler Lojuxta 40 mg harde kapsler Lojuxta 60 mg harde kapsler lomitapid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 5 mg lomitapid. Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 10 mg lomitapid Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 20 mg lomitapid Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 30 mg lomitapid Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 40 mg lomitapid Hver harde kapsel inneholder lomitapidmesilat tilsvarende 60 mg lomitapid

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 harde kapsler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevar flasken godt lukket for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Aegerion Pharmaceuticals Ltd

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park East

Uxbridge UB11 1BD

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/851/001

EU/1/13/851/002

EU/1/13/851/003

EU/1/13/851/004

EU/1/13/851/005

EU/1/13/851/006

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

lojuxta 5 mg lojuxta 10 mg lojuxta 20 mg lojuxta 30 mg lojuxta 40 mg lojuxta 60 mg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter