Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Merking - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnLumigan
ATC-kodeS01EE03
Stoffbimatoprost
ProdusentAllergan Pharmaceuticals Ireland

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE SOM INNEHOLDER EN ENKELTFLASKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Benzalkoniumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 1 x 3 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Okulær bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Fjern kontaktlinser før bruk.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Kastes fire uker etter åpning. Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE SOM INNEHOLDER TRE FLASKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Benzalkoniumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 3 x 3 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Okulær bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Fjern kontaktlinser før bruk.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Kastes fire uker etter åpning. Åpnet (1):

Åpnet (2): Åpnet (3):

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

Okulær bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kastes 4 uker etter åpning.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

ESKEN FOR EN FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Benzalkoniumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 1 x 3 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Okulær bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Fjern kontaktlinser før bruk.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Kastes fire uker etter åpning. Åpnet:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/001/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE SOM INNEHOLDER TRE FLASKER

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Benzalkoniumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 3 x 3 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Okulær bruk. Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Fjern kontaktlinser før bruk.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Kastes fire uker etter åpning. Åpnet (1):

Åpnet (2): Åpnet (3):

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/002/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEN

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

LUMIGAN 0,3 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost

Okulær bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

3. UTLØPSDATO

Kastes 4 uker etter åpning.

Utløpsdato:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch:

5.HOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

6. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

ESKE SOM INNEHOLDER 5 ENDOSEBEHOLDERE

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg/ml øyedråper, oppløsning, i endosebeboldere

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 5 x 0,4 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Okulær bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast åpnede endosebeholdere umiddelbart etter bruk.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

Kun til engangsbruk

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml endose

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE SOM INNEHOLDER 30 ENDOSEBEHOLDERE

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg/ml øyedråper, oppløsning, i endosebeholdere

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 30 x 0,4 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Okulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter at brettet er åpnet, må endosebeholderne brukes innen 30 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast åpnede endosebeholdere umiddelbart etter bruk.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

Kun til engangsbruk

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml endose

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE SOM INNEHOLDER 90 ENDOSEBEHOLDERE

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg / ml øyedråper, oppløsning, i endosebeholdere

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 90 x 0,4 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Okulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter at brettet er åpnet, må endosebeholderne brukes innen 30 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast åpnede endosebeholdere umiddelbart etter bruk.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/205/007

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

Kun til engangsbruk

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

LUMIGAN 0,3 mg/ml endose

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE FOR 30- OG 90- PAKNINGER

LOKK PÅ BRETT SOM INNEHOLDER 30 ENDOSEBEHOLDERE

1. LEGEMIDLETS NAVN

LUMIGAN 0,3 mg / ml øyedråper, oppløsning, i endosebeholdere

Bimatoprost

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid (pH-justering) og renset vann.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øyedråper, oppløsning 30 x 0,4 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Okulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter at brettet er åpnet, må endosebeholderne brukes innen 30 dager.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kast åpnede endosebeholdere umiddelbart etter bruk.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15. BRUKSANVISNING

Kun til engangsbruk.

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

<Fritatt fra krav om blindeskrift>

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ENDOSEBEHOLDER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. HOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter