Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Preparatomtale - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnM-M-RVaxPro
ATC-kodeJ07BD52
Stoffmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProdusentMSD VACCINS

1.LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder:

Meslingvirus1 Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 1x103 CCID50* Parotittvirus1 Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* Rubellavirus2 Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 1x103 CCID50*

*50 % Cell Culture Infectious Dose.

1produsert i kyllingembryoceller.

2produsert i humane diploide lungefibroblaster (WI-38).

Vaksinen kan inneholde spor av rekombinant humant albumin (rHA).

Denne vaksinen inneholder spormengder av neomycin. Se pkt. 4.3.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Vaksinen inneholder sorbitol 14,5 mg. Se pkt. 4.4.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

Før rekonstituering er pulveret en lys gul kompakt krystallinsk kake og væsken er klar og fargeløs.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

M-M-RVAXPRO brukes som profylakse mot meslinger, kusma og røde hunder hos personer fra 12 måneders alder (se pkt. 4.2).

M-M-RVAXPRO kan administreres til spedbarn fra 9 måneders alder ved spesielle omstendigheter (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Til bruk ved meslingutbrudd, etter smitteeksponering eller til bruk hos tidligere uvaksinerte personer over 9 måneders alder som er i kontakt med smittemottagelige gravide kvinner og personer som sannsynligvis kan være mottagelige for kusma og røde hunder, se pkt. 5.1.

M-M-RVAXPRO skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Personer fra 12 måneders alder eller eldre:

Personer fra 12 måneders alder eller eldre skal få en dose på en valgt dato. Dose nummer to kan gis minst 4 uker etter den første dosen, i henhold til offisielle anbefalinger. Den andre dosen er ment for de som av en eller annen årsak ikke har respondert på den første dosen.

Spedbarn mellom 9 og 12 måneder:

Data vedrørende immunogenitet og sikkerhet viser at M-M-RVAXPRO kan administreres til spedbarn mellom 9 og 12 måneder i henhold til offisielle anbefalinger eller når det vurderes å være nødvendig med tidlig beskyttelse (f.eks. barnehage, sykdomsutbrudd eller reise til et område med høy forekomst av meslinger). Disse spedbarna skal revaksineres mellom 12 og 15 måneders alder. En ekstra dose med vaksine som inneholder meslingvirus skal vurderes i henhold til offisielle anbefalinger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Spedbarn under 9 måneders alder:

Det foreligger ingen data vedrørende effekt og sikkerhet knyttet til bruken av M-M-RVAXPRO hos barn under 9 måneder.

Administrasjonsmåte

Vaksinen skal injiseres intramuskulært (i.m.) eller subkutant (s.c.).

Foretrukne injeksjonssteder er lårets anterolaterale del hos yngre barn og deltamuskelområdet hos eldre barn, ungdom og voksne.

Denne vaksinen skal gis subkutant hos pasienter med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser.

For forholdsregler før håndtering eller administrering av legemidlet, og for instruksjoner vedrørende rekonstituering av legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

MÅ IKKE INJISERES INTRAVASKULÆRT.

4.3Kontraindikasjoner

Tidligere overfølsomhet overfor enhver vaksine mot meslinger, kusma eller røde hunder eller overfor et eller flere av hjelpestoffene, inkludert neomycin (se pkt. 2, 4.4 og 6.1).

Graviditet. Graviditet bør unngås i 1 måned etter vaksinasjon (se pkt. 4.6).

Vaksinasjonen bør utsettes ved enhver sykdom med feber > 38,5 °C.

Aktiv ubehandlet tuberkulose. Barn under behandling for tuberkulose har ikke opplevd forverring av sykdommen ved vaksinasjon med levende meslingvirusvaksine. Det finnes ingen studier som har rapportert om effekt av meslingvaksinasjon hos barn med ubehandlet tuberkulose.

Bloddyskrasi, leukemi, lymfomer av alle typer eller andre maligne neoplasmer som påvirker det hematopoetiske og lymfatiske systemet.

Pågående immunsuppressiv behandling (inkludert høye doser kortikosteroider). M-M-RVAXPRO er ikke kontraindisert hos personer som får topikale eller lavdoserte parenterale kortikosteroider (f.eks. for astmaprofylakse eller substitusjonsterapi).

Alvorlige humorale eller cellulære immunsvikttilstander (primære eller ervervede), f.eks. alvorlig kombinert immunsvikt, agammaglobulinemi og AIDS, eller symptomatisk HIV-infeksjon eller en alderspesifikk CD4+ T-lymfocyttprosentandel hos barn yngre enn 12 måneder: CD4+ < 25 %, barn mellom 12 og 35 måneder: CD4+ < 20 %, barn mellom 36 og 59 måneder: CD40+ < 15 % (se pkt. 4.4).

Hos personer med svært nedsatt immunforsvar feilaktig vaksinert med meslingvirusholdig vaksine er det rapportert om meslinger-inklusjonslegeme-encefalitt, pneumonitt og fatalt utfall som en direkte følge av vaksineoverført meslingvirusinfeksjon.

Familieanamnese med medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre det er påvist fungerende immunforsvar hos potensiell mottaker av vaksinen.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Som for alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt (se pkt. 4.8).

Voksne og ungdom med tidligere påviste allergier kan ha økt risiko for anafylaksi eller anafylaktoide reaksjoner. Nøye overvåkning anbefales etter vaksinasjon for å oppdage tidlige tegn på slike reaksjoner.

Levende mesling- og kusmavaksine er produsert i cellekulturer fra kyllingembryo. Derfor kan personer som tidligere har fått anafylaktiske, anafylaktoide eller andre straksallergiske reaksjoner (f.eks. elveblest, hevelse i munn og svelg, pustevansker, hypotensjon eller sjokk) etter inntak av egg, ha en økt risiko for umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner etter vaksinasjon. Det potensielle risiko- nytteforholdet skal vurderes nøye før vaksinasjon i slike tilfeller.

Det må utvises forsiktighet når man gir M-M-RVAXPRO til personer med individuell eller familiær anamnese med kramper eller med hjerneskade. Legen må være oppmerksom på temperaturstigningen som kan oppstå etter vaksinasjon (se pkt. 4.8).

Spedbarn fra 9 til 12 måneders alder som er vaksinert med en meslingvirusholdig vaksine ved meslingutbrudd eller av andre årsaker, kan mangle respons på vaksinen på grunn av sirkulerende antistoffer fra moren og/eller at immunsystemet ikke er fullt utviklet (se pkt. 4.2 og 5.1).

Denne vaksinen inneholder 14,5 mg sorbitol som hjelpestoff. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta denne vaksinen.

Trombocytopeni

Denne vaksinen bør gis subkutant til personer med trombocytopeni eller andre koaguleringsforstyrrelser fordi blødning kan forekomme etter intramuskulær injeksjon hos disse personene. Personer med trombocytopeni kan utvikle mer alvorlig trombocytopeni etter vaksinasjon. I tillegg kan personer som fikk trombocytopeni ved første dose med M-M-RVAXPRO (eller vaksiner med de enkelte komponentene), utvikle trombocytopeni ved gjentatte doser. Serologisk status kan vurderes for å bestemme om det er behov for ytterligere vaksinedoser. Det potensielle risiko- nytteforholdet bør vurderes nøye før vaksinasjon i slike tilfeller (se pkt. 4.8).

Annet

Vaksinasjon kan vurderes hos pasienter med utvalgte immunsvikttilstander der nytten er større enn risikoen (asymptomatiske HIV-pasienter, IgG-underklassedefekter, medfødt nøytropeni, kronisk granulomatøs sykdom og komplementmangelsykdommer).

Immunsvekkede pasienter som ikke har kontraindikasjoner for denne vaksinen (se pkt. 4.3), responderer muligens ikke like godt som immunkompetente pasienter. Derfor kan noen av disse pasientene få meslinger, kusma eller røde hunder ved kontakt, på tross av riktig vaksineadministrering. Disse pasientene bør overvåkes nøye for tegn på meslinger, parotitt og rubella.

Vaksinasjon med M-M-RVAXPRO gir ikke nødvendigvis beskyttelse hos alle som vaksineres.

Overføring

Utskillelse av små mengder levende, svekket rubellavirus fra nese eller svelg har forekommet hos de fleste mottagelige personer 7 til 28 dager etter vaksinasjon. Det er ingen holdepunkter som indikerer at slike virus overføres til mottagelige personer som er i kontakt med de vaksinerte personene. Derfor anses ikke overføring via tett personlig kontakt som en signifikant risiko, selv om det er akseptert som en teoretisk mulighet. Overføring av røde hunder-vaksinevirus til barn via morsmelk er imidlertid dokumentert, men uten evidens for klinisk sykdom (se pkt. 4.6).

Det finnes ingen rapporter om overføring av den mer svekkede Enders’ Edmonston-stammen av meslingvirus eller Jeryl Lynn™-stammen av kusmavirus fra vaksinerte personer til mottagelige kontakter.

Interferens med laboratorietester: se pkt. 4.5.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Immunglobulin

Immunglobulin (Ig) skal ikke gis samtidig med M-M-RVAXPRO.

Administrering av immunglobuliner samtidig med M-M-RVAXPRO kan påvirke forventet immunrespons. Vaksinasjon bør utsettes i minst 3 måneder etter blod- eller plasmatransfusjoner eller administrering av humant immunglobulin.

Administrering av blodprodukter med antistoff mot mesling-, parotitt- eller rubellavirus, inkludert immunglobulinpreparater, bør unngås den første måneden etter en dose med M-M-RVAXPRO, med mindre det anses som strengt nødvendig.

Laboratorietester

Det er rapportert at vaksiner med levende, svekkede mesling-, parotitt- og rubellavirus gitt hver for seg kan gi en midlertidig undertrykkelse av tuberkulinreaksjon i huden. Dersom en tuberkulintest skal utføres, bør den derfor administreres enten før, samtidig med eller 4 til 6 uker etter vaksinasjon med M-M-RVAXPRO.

Bruk sammen med andre vaksiner

Hittil er det ikke gjennomført spesifikke studier på samtidig bruk av M-M-RVAXPRO og andre vaksiner. M-M-RVAXPRO har vist en sikkerhets- og immunogenitetsprofil lik den tidligere formuleringen av en kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc., og derfor kan erfaring med denne vaksinen legges til grunn for samtidig bruk.

Publiserte kliniske data støtter samtidig administrering av den tidligere formuleringen av mesling-, kusma- og rubellavaksinen som ble produsert av Merck & Co., Inc. med andre barnevaksiner, inkludert DTaP (eller DTwP), IPV (eller OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b), HIB-HBV (Haemophilus influenza type b med hepatitt B-vaksine) og varicellavaksine. M-M-RVAXPRO bør gis samtidig på separate injeksjonssteder eller en måned før eller etter andre vaksiner som inneholder levende virus.

Basert på kliniske studier med den tetravalente vaksinen mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper og med den tidligere formuleringen av den kombinerte vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc. kan M-M-RVAXPRO administreres samtidig (men på separat injeksjonssted) med Prevenar og/eller hepatitt A-vaksine. I disse kliniske studiene ble det vist at immunresponsen var upåvirket, og at den generelle sikkerhetsprofilen til de injiserte vaksinene var sammenlignbare.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Gravide kvinner bør ikke vaksineres med M-M-RVAXPRO.

Det er ikke utført studier med M-M-RVAXPRO hos gravide kvinner. Det er ikke kjent om M-M-RVAXPRO kan gi fosterskade når det gis til en gravid kvinne eller kan påvirke reproduksjonsevnen.

Det er imidlertid ikke dokumentert fosterskade når mesling- eller kusmavaksine er gitt til gravide. Selv om en teoretisk risiko ikke kan utelukkes, er det ikke rapportert om noen tilfeller av medfødt rubella-

syndrom hos over 3 500 kvinner som var tidlig i svangerskapet, uten å vite det, da de ble vaksinert med vaksine som inneholdt rubella. Det er derfor ingen grunn til å avbryte svangerskapet ved feilaktig vaksinasjon med vaksine som inneholder meslinger, kusma eller rubella, av kvinner som var gravide uten å vite det.

Graviditet bør unngås i 1 måned etter vaksinasjon. Kvinner som planlegger å bli gravide, bør tilrådes å vente.

Amming

Studier har vist at kvinner som ammer og er vaksinert med vaksine mot rubella (levende), kan utskille viruset i morsmelk og overføre det til barn som ammes. Ingen barn med serologisk bevis på rubellainfeksjon hadde symptomatisk sykdom. Det er ikke kjent om mesling- eller parotittvaksinevirus utskilles i morsmelk, og derfor bør det utvises forsiktighet når M-M-RVAXPRO gis til en kvinne som ammer.

Fertilitet

M-M-RVAXPRO er ikke evaluert i fertilitetsstudier.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. M-M-RVAXPRO forventes å ha liten eller ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

a. Sammendrag av sikkerhetsprofilen

I kliniske forsøk ble M-M-RVAXPRO gitt til 1965 barn (se pkt. 5.1) der den generelle sikkerhetsprofilen var sammenlignbar med den tidligere formuleringen av vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder som er produsert av Merck & Co., Inc.

I et klinisk forsøk ble M-M-RVAXPRO gitt til 752 barn, enten intramuskulært eller subkutant. Den generelle sikkerhetsprofilen for hver av de to administrasjonsveiene var sammenlignbare, selv om reaksjoner rundt injeksjonsstedet forekom sjeldnere i i.m.-gruppen (15,8 %) sammenlignet med s.c.- gruppen (25,8 %).

Alle bivirkninger ble evaluert hos 1940 barn. Blant disse barna ble vaksinerelaterte bivirkninger, oppsummert i pkt. b, observert hos personer etter vaksinasjon med M-M-RVAXPRO (ekskludert isolerte rapporter med frekvens < 0,2 %).

Sammenlignet med den første dosen er en andre dose med M-M-RVAXPRO ikke forbundet med økt forekomst og alvorlighetsgrad av kliniske symptomer, inkludert slike som antyder overfølsomhet.

I tillegg er det rapportert, uten hensyn til årsakssammenheng eller frekvens, ytterligere bivirkninger av M-M-RVAXPRO fra bruk etter markedsføring og/eller fra kliniske studier samt etter markedsføring av tidligere formuleringer av enkeltkomponent- og kombinerte vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc. Disse er oppsummert i pkt. b. Frekvensen av disse bivirkningene er betegnet som «ikke kjent» når den ikke kan anslås ut ifra tilgjengelige data. Dataene ble rapportert på grunnlag av mer enn 400 millioner doser som er distribuert på verdensbasis.

De vanligste bivirkningene som er rapportert ved bruk av M-M-RVAXPRO er: feber (38,5 °C eller høyere), reaksjoner på injeksjonsstedet som smerte, hevelse og erytem.

b. Sammendrag av bivirkninger i tabellform

Bivirkninger er listet opp etter frekvens, der følgende konvensjon er brukt:

[Svært vanlige (≥1/10), Vanlige (≥1/100 til <1/10), Mindre vanlige (≥1/1000 til ≤1/100), Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)]

Svært vanlige
Vanlige
Mindre vanlige
Ikke kjent
Ikke kjent
Ikke kjent

Bivirkninger

 

Frekvens

Infeksiøse og parasitære sykdommer

 

 

Nasofaryngitt, infeksjon i øvre luftveier eller

Mindre vanlige

virusinfeksjon

 

 

Aseptisk meningitt, atypiske meslinger, epididymitt,

 

 

orkitt, otitis media, parotitt, rhinitt, subakutt

 

Ikke kjent

skleroserende panencefalitt

 

 

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

 

 

Regional lymfadenopati, trombocytopeni

 

Ikke kjent

Forstyrrelser i immunsystemet

 

 

Anafylaktisk reaksjon, anafylaksi og beslektede

 

 

fenomener som angionevrotisk ødem, ansiktsødem og

 

Ikke kjent

perifert ødem

 

 

Psykiatriske lidelser

 

 

Irritabilitet

 

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

 

 

Afebrile kramper eller anfall, ataksi, svimmelhet,

 

 

encefalitt, encefalopati, feberkramper (hos barn),

 

 

Guillain-Barré syndrom, hodepine, meslinger-

 

 

inklusjonslegeme-encefalitt («measles inclusion body

 

Ikke kjent

encephalitis» - MIBE) (se pkt. 4.3), okulær parese,

 

 

optikusnevritt, parestesi, polynevritt, polynevropati,

 

 

retrobulbær nevritt, synkope

 

 

Øyesykdommer

 

 

Konjunktivitt, retinitt

 

Ikke kjent

Sykdommer i øre- og labyrint

 

 

Nervedøvhet

 

Ikke kjent

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og Mediastinum

Rhinoré

Mindre vanlige

Bronkiale spasmer, hoste, pneumoni, pneumonitt (se

 

Ikke kjent

pkt.4.3), sår hals

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

 

 

Diaré eller oppkast

Mindre vanlige

Kvalme

 

Ikke kjent

Hud- og underhudssykdommer

 

 

Meslingelignende utslett eller annet utslett

 

Vanlige

Urtikaria

Mindre vanlige

Panniculitis, pruritus, purpura, hudindurasjon,

 

Ikke kjent

Stevens-Johnsons syndrom

 

 

 

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

 

 

Artrittog/eller artralgi(vanligvis forbigående og sjelden kronisk), myalgi

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Feber (38,5 °C eller høyere), erytem på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet

Blåmerke på injeksjonsstedet

Utslett på injeksjonsstedet

Kortvarig brenning og/eller stikking på injeksjonsstedet, utilpasshet, papillitt, perifert ødem, hevelse, ømhet, vesikler ved injeksjonsstedet, elveblestlignende utslett på injeksjonsstedet

Karsykdommer

Vaskulitt

se pkt. c

c. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Aseptisk meningitt

Tilfeller av aseptisk meningitt er rapportert etter vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. Selv om en sannsynlig årsakssammenheng mellom andre stammer av kusmavaksinevirus og aseptisk meningitt er påvist, er det ingen bevis som forbinder Jeryl LynnTM-kusmavaksine til aseptisk meningitt.

Encefalitt og encefalopati

Hos personer med alvorlig nedsatt immunforsvar som feilaktig har blitt vaksinert med meslingvirusholdig vaksine, er det rapportert om meslinger-inklusjonslegeme-encefalitt, pneumonitt og fatalt utfall som en direkte følge av vaksineoverført meslingvirusinfeksjon (se pkt. 4.3). Vaksineoverført kusma- og røde hunder-infeksjon er også rapportert.

Subakutt skleroserende panencefalitt (SSPE)

Det foreligger ingen bevis for at meslingvaksine kan forårsake SSPE. Det har vært rapporter om SSPE hos barn som ikke hadde hatt infeksjon med villtype meslingvirus, men som fikk meslingvaksine. Noen av disse tilfellene kan ha vært forårsaket av uoppdagede meslinger i første leveår eller muligens som resultat av vaksinasjonen mot meslinger. Resultatene fra en retrospektiv case-control-studie utført av Center for Disease Control and Prevention i USA antyder at hovedeffekten av meslingvaksine har vært å beskytte mot SSPE ved å forebygge meslinger med sin iboende risiko for SSPE.

Artralgi og/eller artritt

Artralgi og/eller artritt (vanligvis forbigående og sjelden kronisk) og polynevritt er kjennetegn ved infeksjon med villtype rubellavirus, varierer i frekvens og alvorlighetsgrad med alder og kjønn, og er mest uttalt hos voksne kvinner og minst hos prepubertale barn. Etter vaksinasjon av barn er reaksjoner i leddene mindre vanlige (0-3 %) og av kort varighet. Hos kvinner er forekomsten av artritt og artralgi vanligvis høyere enn hos barn (12-20 %), og reaksjonene er ofte mer uttalte og av lengre varighet. Symptomer kan vedvare i måneder eller i sjeldne tilfeller i år. Hos tenåringsjenter har reaksjonene ofte en frekvens mellom det som ses hos barn og voksne kvinner. Også hos eldre kvinner (35-45 år) tolereres disse reaksjonene vanligvis godt og påvirker sjelden normale aktiviteter.

Kronisk artritt

Kronisk artritt har vært forbundet med villtype rubellainfeksjon og har vært relatert til vedvarende virus og/eller virusantigen isolert fra kroppsvev. Kun i sjeldne tilfeller har vaksinemottakere utviklet kroniske leddsymptomer.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Administrering av høyere dose enn anbefalt av M-M-RVAXPRO ble sjelden rapportert, og bivirkningsprofilen var sammenlignbar med det som ble observert ved anbefalt dose med M-M- RVAXPRO.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Virusvaksine, ATC-kode: J07BD52.

Evaluering av immunogenitet og klinisk effekt

En komparativ studie med 1279 pasienter som fikk M-M-RVAXPRO eller den tidligere formuleringen (produsert med humant serumalbumin) av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc., viste lignende immunogenitet og sikkerhet mellom de to legemidlene.

Kliniske studier av 284 trippelseronegative barn, i alderen 11 måneder til 7 år, viste at den tidligere formuleringen av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder som ble produsert av Merck & Co., Inc., er svært immunogen og generelt godt tolerert. I disse studiene induserte en enkel injeksjon av vaksinen hemagglutinasjonshemmende (HI) meslingvirusantistoffer hos 95 %, parotittvirusnøytraliserende antistoffer hos 96 % og rubellavirus-HI-antistoffer hos 99 % av de mottakelige personene.

Evaluering av immunogenitet hos barn fra 9 til 12 måneder ved første dose

Det ble utført en klinisk studie med tetravalent vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper produsert av Merck & Co., Inc., administrert etter et 2-doseskjema. Vaksinedosene ble gitt med 3 måneders mellomrom til 1620 friske personer som var mellom 9 og 12 måneder gamle ved første dose. Sikkerhetsprofilen etter dose 1 og 2 var generelt sammenlignbar for alle alderskohorter.

I det fullstendige analysesettet (vaksinerte personer uansett antistoffstatus i utgangspunktet) ble det sett høye responsfrekvenser (seroproteksjon > 99 %) for kusma og røde hunder etter dose 2, uansett alder på den vaksinerte ved første dose. Etter to doser var seroproteksjonen mot meslinger 98,1 % når den første dosen ble gitt ved 11 måneders alder, sammenlignet med 98,9 % når første dose ble gitt ved 12 måneders alder (studiemålet for «non-inferiority» ble oppfylt). Etter to doser var seroproteksjonen mot meslinger 94,6 % når den første dosen ble gitt ved 9 måneders alder, sammenlignet med 98,9 % når første dose ble gitt ved 12 måneders alder (studiemålet for «non-inferiority» ble ikke oppfylt).

Seroproteksjonsfrekvensen overfor meslinger, kusma og røde hunder for fullt analysesett er angitt i tabell 1.

Tabell 1: Beskyttelsesfrekvensen overfor meslinger, kusma og røde hunder 6 uker etter dose 1 og 6 uker etter dose 2 av den tetravalente vaksinen mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper produsert av Merck & Co., Inc. – Fullt analysesett

 

 

Dose 1 ved 9 måneder

Dose 1 ved 11

Dose 1 ved 12

Valens

 

/ Dose 2 ved 12

måneder / Dose 2 ved

måneder / Dose 2 ved

 

måneder

14 måneder

15 måneder

(seropro-

Tids-

N= 527

N= 480

N= 466

teksjons-

punkt

Seroproteksjons-

Seroproteksjons-

Seroproteksjons-

nivå)

 

 

frekvens

frekvens

frekvens [95 % KI]

 

 

 

 

[95 % KI]

[95 % KI]

 

Meslinger

Etter

72.3%

87.6%

90.6%

dose 1

[68.2; 76.1]

[84.2; 90.4]

[87.6; 93.1]

(titer ≥255

Etter

94.6%

98.1%

98.9%

mIE/ml)

dose 2

[92.3; 96.4]

[96.4; 99.1]

[97.5; 99.6]

 

Kusma

Etter

96.4%

98.7%

98.5%

(titer ≥10

dose 1

[94.4; 97.8]

[97.3; 99.5]

[96.9; 99.4]

ELISA Ab

Etter

99.2%

99.6%

99.3%

enheter/ml

[98.0; 99.8]

[98.5; 99.9]

[98.1; 99.9]

dose 2

)

 

 

 

 

 

 

 

Røde

Etter

97.3%

98.7%

97.8%

hunder

dose 1

[95.5; 98.5]

[97.3; 99.5]

[96.0; 98.9]

(titer ≥10

Etter

99.4%

99.4%

99.6%

IE/ml)

dose 2

[98.3; 99.9]

[98.1; 99.9]

[98.4; 99.9]

De geometriske gjennomsnittstitrene (GMT) etter dose 2 mot kusma og røde hunder var sammenlignbare for alle alderskategorier, mens GMP mot meslinger var lavere hos personer som fikk

første dose ved 9 måneders alder, sammenlignet med personer som fikk første dose ved 11 eller 12 måneders alder.

En sammenligningsstudie av 752 pasienter som fikk M-M-RVAXPRO enten intramuskulært eller subkutant, viste sammenlingbar immunogenitetsprofil for begge administrasjonsveier.

Effekten av komponentene i den tidligere formuleringen av vaksine mot meslinger, kusma, og røde hunder som ble produsert av Merck & Co., Inc. ble bekreftet i en rekke dobbeltblinde, kontrollerte feltstudier, som viste en høy grad av beskyttelse indusert av de enkelte vaksinekomponentene. Disse studiene viste også at serokonversjon som respons på vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder tilsvarte beskyttelsen fra disse sykdommene.

Vaksinasjon etter eksponering

Vaksinasjon av personer eksponert for villtype meslingvirus kan gi noe beskyttelse dersom vaksinen kan gis innen 72 timer etter eksponering. Hvis vaksinen gis noen få dager før eksponering kan det imidlertid oppnås betydelig beskyttelse. Det finnes ingen endelige holdepunkter for at vaksinasjon av personer nylig eksponert for villtype parotittvirus eller villtype rubellavirus vil gi beskyttelse.

Effekt

Mer enn 400 millioner doser av den tidligere formuleringen av vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co. Inc. er distribuert over hele verden (1978 til 2003). Omfattende bruk av 2-dosevaksinasjonsskjema i USA og i land som Finland og Sverige har ført til > 99 % reduksjon i forekomsten av tilfeller av hver av de 3 impliserte sykdommene.

Ikke-gravide unge og voksne kvinner

Immunisering av mottagelige ikke-gravide ungdommer og voksne kvinner i fruktbar alder med levende, svekket rubellavaksinevirus er indisert hvis det tas hensyn til visse forsiktighetsregler (se pkt. 4.4 og 4.6). Vaksinasjon av mottagelige postpubertale kvinner gir individuell beskyttelse mot senere smitte med rubellavirus under graviditet, som igjen hindrer infeksjon hos fosteret og dermed medfødt rubellaskade.

Tidligere uvaksinerte personer over 9 måneder som er i kontakt med mottagelige gravide kvinner, bør få en vaksine mot røde hunder (levende, svekket) (f.eks. M-M-RVAXPRO eller en enkeltkomponentvaksine mot røde hunder) for å redusere risikoen for eksponering av den gravide kvinnen.

Personer som kan være mottagelige for kusma og røde hunder

M-M-RVAXPRO foretrekkes til vaksinasjon av personer som kan være mottagelige for kusma og røde hunder. Personer som trenger vaksinasjon mot meslinger, kan få M-M-RVAXPRO uavhengig av sin immunstatus overfor parotitt- eller rubellavirus hvis en enkeltkomponentvaksine mot meslinger ikke er lett tilgjengelig.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Det er ikke utført prekliniske studier.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Sorbitol

Natriumfosfat

Kaliumfosfat

Sukrose

Hydrolysert gelatin

Medium 199 med Hanks salter

Minimum Essential Medium, Eagle (MEM)

Mononatrium-L-glutamat

Neomycin

Fenolrødt

Natriumbikarbonat

Saltsyre (for å justere pH)

Natriumhydroksid (for å justere pH)

Væske

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør vaksinen brukes umiddelbart, men stabilitet er vist i 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap ved 2 °C til 8 °C.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulveret i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

Pulver i hetteglass (glass) med propp (butylgummi) og væske i hetteglass (glass) med propp (klorbutylgummi) i pakningsstørrelse på 1 og 10.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Bruk vedlagte væske til rekonstituering. Væsken er klar og fargeløs. Før du blander den med væsken er pulveret en lys gul kompakt krystallinsk kake. Etter fullstendig blanding er vaksinen en klar gul væske.

Det er viktig å bruke en separat steril sprøyte og kanyle til hver pasient for å unngå overføring av smittestoffer fra en person til en annen.

Instrukser for rekonstituering

Trekk hele volumet av væsken opp i en sprøyte som skal brukes til rekonstituering og injeksjon. Injiser alt innholdet i sprøyten inn i hetteglasset med pulveret. Rist forsiktig for å blande godt. Den rekonstituerte vaksinen må ikke brukes hvis det oppdages partikulært materiale eller hvis

utseendet til væsken eller pulveret eller den rekonstituerte vaksinen avviker fra det som er beskrevet over.

Trekk hele innholdet i hetteglasset med rekonstituert vaksine opp i den samme sprøyten og injiser alt innholdet.

Dersom to separate kanyler er tilgjengelige: bruk den ene kanylen til å rekonstituere vaksinen og den andre til administrering hos personen som skal vaksineres.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav for destruksjon av smittefarlig avfall.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE /SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 11. mai 2006

Dato for siste fornyelse: 11. mai 2011

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

1. LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder:

Meslingvirus1 Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 1x103 CCID50* Parotittvirus1 Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* Rubellavirus2 Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket), ikke mindre enn 1x103 CCID50*

*50 % Cell Culture Infectious Dose.

1produsert i kyllingembryoceller.

2produsert i humane diploide lungefibroblaster (WI-38).

Vaksinen kan inneholde spor av rekombinant humant albumin (rHA).

Denne vaksinen inneholder spormengder av neomycin. Se pkt. 4.3

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Vaksinen inneholder sorbitol 14,5 mg. Se pkt. 4.4.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte.

Før rekonstituering er pulveret en lys gul kompakt krystallinsk kake og væsken er klar og fargeløs.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

M-M-RVAXPRO brukes som profylakse mot meslinger, kusma og røde hunder hos personer fra 12 måneders alder (se pkt. 4.2)

M-M-RVAXPRO kan administreres til spedbarn fra 9 måneders alder ved spesielle omstendigheter (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Til bruk ved meslingutbrudd, etter smitteeksponering eller til bruk hos tidligere uvaksinerte personer over 9 måneders alder som er i kontakt med smittemottagelige gravide kvinner og personer som sannsynligvis kan være mottagelige for kusma og røde hunder, se pkt. 5.1.

M-M-RVAXPRO skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Personer fra 12 måneders alder eller eldre;

Personer fra 12 måneders alder eller eldre skal få en dose på en valgt dato. Dose nummer to kan gis minst 4 uker etter den første dosen, i henhold til offisielle anbefalinger. Den andre dosen er ment for de som av en eller annen årsak ikke har respondert på den første dosen.

Spedbarn mellom 9 og 12 måneder:

Data vedrørende immunogenitet og sikkerhet viser at M-M-RVAXPRO kan administreres til spedbarn mellom 9 og 12 måneder i henhold til offisielle anbefalinger eller når det vurderes å være nødvendig med tidlig beskyttelse (f.eks. barnehage, sykdomsutbrudd eller reise til et område med høy forekomst av meslinger). Disse spedbarna skal revaksineres mellom 12 og 15 måneders alder. En ekstra dose med vaksine som inneholder meslingvirus skal vurderes i henhold til offisielle anbefalinger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Spedbarn under 9 måneders alder:

Det foreligger ingen data vedrørende effekt og sikkerhet knyttet til bruken av M-M-RVAXPRO hos barn under 9 måneder.

Administrasjonsmåte

Vaksinen skal injiseres intramuskulært (i.m.) eller subkutant (s.c.).

Foretrukne injeksjonssteder er lårets anterolaterale del hos yngre barn og deltamuskelområdet hos eldre barn, ungdom og voksne.

Denne vaksinen skal gis subkutant hos pasienter med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser.

For forholdsregler før håndtering eller administrering av legemidlet, og for instruksjoner vedrørende rekonstituering av legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

MÅ IKKE INJISERES INTRAVASKULÆRT.

4.3 Kontraindikasjoner

Tidligere overfølsomhet overfor enhver vaksine mot meslinger, kusma eller røde hunder eller overfor et eller flere av hjelpestoffene, inkludert neomycin (se pkt. 2, 4.4 og 6.1).

Graviditet. Graviditet bør unngås i 1 måned etter vaksinasjon (se pkt. 4.6).

Vaksinasjonen bør utsettes ved enhver sykdom med feber > 38,5 °C.

Aktiv ubehandlet tuberkulose. Barn under behandling for tuberkulose har ikke opplevd forverring av sykdommen ved vaksinasjon med levende meslingvirusvaksine. Det finnes ingen studier som har rapportert om effekt av meslingvaksinasjon hos barn med ubehandlet tuberkulose.

Bloddyskrasi, leukemi, lymfomer av alle typer eller andre maligne neoplasmer som påvirker det hematopoetiske og lymfatiske esystemet.

Pågående immunsuppressiv behandling (inkludert høye doser med kortikosteroider). M-M-RVAXPRO er ikke kontraindisert hos personer som får topikale eller lavdoserte parenterale kortikosteroider (f.eks. for astmaprofylakse eller substitusjonsterapi).

Alvorlige humorale eller cellulære immunsvikttilstander (primære eller ervervede), f.eks. alvorlig kombinert immunsvikt, agammaglobulinemi og AIDS eller symptomatisk HIV-infeksjon eller en alderspesifikk CD4+ T-lymfocyttprosentandel hos barn yngre enn 12 måneder: CD4+ < 25 %, barn mellom 12 og 35 måneder: CD4+ < 20 %, barn mellom 36 og 59 måneder: CD40+ < 15 % (se pkt. 4.4).

Hos personer med svært nedsatt immunforsvar feilaktig vaksinert med meslingvirusholdig vaksine er det rapportert om meslinger-inklusjonslegeme-encefalitt, pneumonitt og fatalt utfall som en direkte følge av vaksineoverført meslingvirusinfeksjon.

Familieanamnese med medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre det er påvist fungerende immunforsvar hos potensiell mottaker av vaksinen.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Som for alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår sjeldne anafylaktiske reaksjoner etter at vaksinen er gitt (se pkt. 4.8).

Voksne og ungdom med tidligere påviste allergier kan ha økt risiko for anafylaksi eller anafylaktoide reaksjoner. Nøye overvåkning anbefales etter vaksinasjon for å oppdage tidlige tegn på slike reaksjoner.

Levende mesling- og kusmavaksine er produsert i cellekulturer fra kyllingembryo. Derfor kan personer som tidligere har fått anafylaktiske, anafylaktoide eller andre straksallergiske reaksjoner (f.eks. elveblest, hevelse i munn og svelg, pustevansker, hypotensjon eller sjokk) etter inntak av egg, ha en økt risiko for umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner etter vaksinasjon. Det potensielle risiko- nytteforholdet skal vurderes nøye før vaksinasjon i slike tilfeller.

Det må utvises forsiktighet når man gir M-M-RVAXPRO til personer med individuell eller familiær anamnese med kramper eller med hjerneskade. Legen må være oppmerksom på temperaturstigningen som kan oppstå etter vaksinasjon (se pkt. 4.8).

Spedbarn fra 9 til 12 måneders alder som er vaksinert med en meslingvirusholdig vaksine ved meslingutbrudd eller av andre årsaker, kan mangle respons på vaksinen på grunn av sirkulerende antistoffer fra moren og/eller at immunsystemet ikke er fullt utviklet (se pkt. 4.2 og 5.1).

Denne vaksinen inneholder 14,5 mg sorbitol som hjelpestoff. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta denne vaksinen.

Trombocytopeni

Denne vaksinen bør gis subkutant til personer med trombocytopeni eller andre koaguleringsforstyrrelser fordi blødning kan forekomme etter intramuskulær injeksjon hos disse personene. Personer med trombocytopeni kan utvikle mer alvorlig trombocytopeni etter vaksinasjon. I tillegg kan personer som fikk trombocytopeni ved første dose med M-M-RVAXPRO (eller vaksiner med de enkelte komponentene), utvikle trombocytopeni ved gjentatte doser. Serologisk status kan vurderes for å bestemme om det er behov for ytterligere vaksinedoser. Det potensielle risiko- nytteforholdet bør vurderes nøye før vaksinasjon i slike tilfeller (se pkt. 4.8).

Annet

Vaksinasjon kan vurderes hos pasienter med utvalgte immunsvikttilstander der nytten er større enn risikoen (asymptomatiske HIV-pasienter, IgG-underklassedefekter, medfødt nøytropeni, kronisk granulomatøs sykdom og komplementmangelsykdommer).

Immunsvekkede pasienter som ikke har kontraindikasjoner for denne vaksinen (se pkt. 4.3), responderer muligens ikke like godt som immunkompetente pasienter. Derfor kan noen av disse pasientene få meslinger, kusma eller rubella ved kontakt, på tross av riktig vaksineadministrering. Disse pasientene bør overvåkes nøye for tegn på meslinger, parotitt og rubella.

Vaksinasjon med M-M-RVAXPRO gir ikke nødvendigvis beskyttelse hos alle som vaksineres.

Overføring

Utskillelse av små mengder levende, svekket rubellavirus fra nese eller svelg har forekommet hos de fleste mottagelige personer 7 til 28 dager etter vaksinasjon. Det er ingen holdepunkter som indikerer at slike virus overføres til mottagelige personer som er i kontakt med de vaksinerte personene. Derfor anses ikke overføring via tett personlig kontakt som en signifikant risiko, selv om det er akseptert som

en teoretisk mulighet. Overføring av røde hunder-vaksinevirus til barn via morsmelk er imidlertid dokumentert, men uten evidens for klinisk sykdom (se pkt. 4.6).

Det finnes ingen rapporter om overføring av den mer svekkede Enders’ Edmonston-stammen av meslingvirus eller Jeryl Lynn™-stammen av kusmavirus fra vaksinerte personer til mottagelige kontakter.

Interferens med laboratorietester: se pkt. 4.5.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Immunglobulin

Immunglobulin (Ig) skal ikke gis samtidig med M-M-RVAXPRO.

Administrering av immunglobuliner samtidig med M-M-RVAXPRO kan påvirke forventet immunrespons. Vaksinasjon bør utsettes i minst 3 måneder etter blod- eller plasmatransfusjoner eller administrering av humant immunglobulin.

Administrering av blodprodukter med antistoff mot mesling-, parotitt- eller rubellavirus, inkludert immunglobulinpreparater, bør unngås den første måneden etter en dose med M-M-RVAXPRO, med mindre det anses som strengt nødvendig.

Laboratorietester

Det er rapportert at vaksiner med levende, svekkede mesling-, parotitt- og rubellavirus gitt hver for seg kan gi en midlertidig undertrykkelse av tuberkulinreaksjon i huden. Dersom en tuberkulintest skal utføres bør den derfor administreres enten før, samtidig med eller 4 til 6 uker etter vaksinasjon med M- M-RVAXPRO.

Bruk sammen med andre vaksiner

Hittil er det ikke gjennomført spesifikke studier på samtidig bruk av M-M-RVAXPRO og andre vaksiner. M-M-RVAXPRO har vist en sikkerhets- og immunogenitetsprofil lik den tidligere formuleringen av en kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc., og derfor kan erfaring med denne vaksinen legges til grunn for samtidig bruk.

Publiserte kliniske data støtter samtidig administrering av den tidligere formuleringen av mesling-, kusma- og rubellavaksinen som ble produsert av Merck & Co., Inc. med andre barnevaksiner, inkludert DTaP (eller DTwP), IPV (eller OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b), HIB-HBV (Haemophilus influenza type b med hepatitt B-vaksine) og varicellavaksine. M-M-RVAXPRO bør gis samtidig på separate injeksjonssteder eller en måned før eller etter andre vaksiner som inneholder levende virus.

Basert på kliniske studier med den tetravalente vaksinen mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper og med den tidligere formuleringen av den kombinerte vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc. kan M-M-RVAXPRO administreres samtidig (men på separat injeksjonssted) med Prevenar og/eller hepatitt A-vaksine. I disse kliniske studiene ble det vist at immunresponsen var upåvirket, og at den generelle sikkerhetsprofilen til de injiserte vaksinene var sammenlignbare.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Gravide kvinner bør ikke vaksineres med M-M-RVAXPRO.

Det er ikke utført studier med M-M-RVAXPRO hos gravide kvinner. Det er ikke kjent om M-M-RVAXPRO kan gi fosterskade når det gis til en gravid kvinne eller kan påvirke reproduksjonsevnen.

Det er imidlertid ikke dokumentert fosterskade når mesling- eller kusmavaksine er gitt til gravide. Selv om en teoretisk risiko ikke kan utelukkes, er det ikke rapportert om noen tilfeller av medfødt rubella- syndrom hos over 3 500 kvinner som var tidlig i svangerskapet, uten å vite det, da de ble vaksinert med vaksine som inneholdt rubella. Det er derfor ingen grunn til å avbryte svangerskapet ved feilaktig vaksinasjon med vaksine som inneholder meslinger, kusma eller rubella, av kvinner som var gravide uten å vite det.

Graviditet bør unngås i 1 måned etter vaksinasjon. Kvinner som planlegger å bli gravide, bør tilrådes å vente.

Amming

Studier har vist at kvinner som ammer og er vaksinert med vaksine mot rubella (levende), kan utskille viruset i morsmelk og overføre det til barn som ammes. Ingen barn med serologisk bevis på rubellainfeksjon hadde symptomatisk sykdom. Det er ikke kjent om mesling- eller parotittvaksinevirus utskilles i morsmelk, og derfor bør det utvises forsiktighet når M-M-RVAXPRO gis til en kvinne som ammer.

Fertilitet

M-M-RVAXPRO er ikke evaluert i fertilitetsstudier.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. M-M-RVAXPRO forventes å ha liten eller ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

a. Sammendrag av sikkerhetsprofilen

I kliniske forsøk ble M-M-RVAXPRO gitt til 1965 barn (se pkt. 5.1) der den generelle sikkerhetsprofilen var sammenlignbar med den tidligere formuleringen av vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder som er produsert av Merck & Co., Inc.

I et klinisk forsøk ble M-M-RVAXPRO gitt til 752 barn, enten intramuskulært eller subkutant. Den generelle sikkerhetsprofilen for hver av de to administrasjonsveiene var sammenlignbare, selv om reaksjoner rundt injeksjonsstedet forekom sjeldnere i i.m.-gruppen (15,8 %) sammenlignet med s.c.- gruppen (25,8 %).

Alle bivirkninger ble evaluert hos 1940 barn. Blant disse barna ble vaksinerelaterte bivirkninger, oppsummert i pkt. b, observert hos personer etter vaksinasjon med M-M-RVAXPRO (ekskludert isolerte rapporter med frekvens < 0,2 %).

Sammenlignet med den første dosen er en andre dose med M-M-RVAXPRO ikke forbundet med økt forekomst og alvorlighetsgrad av kliniske symptomer, inkludert slike som antyder overfølsomhet.

I tillegg er det rapportert, uten hensyn til årsakssammenheng eller frekvens, ytterligere bivirkninger av M-M-RVAXPRO fra bruk etter markedsføring og/eller fra kliniske studier samt etter markedsføring av tidligere formuleringer av enkeltkomponent- og kombinerte vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc. Disse er oppsummert i pkt. b. Frekvensen av disse bivirkningene er betegnet som «ikke kjent» når den ikke kan anslås ut ifra tilgjengelige data. Dataene ble rapportert på grunnlag av mer enn 400 millioner doser som er distribuert på verdensbasis.

De vanligste bivirkningene som er rapportert ved bruk av M-M-RVAXPRO er: feber (38,5 °C eller høyere), reaksjoner på injeksjonsstedet som smerte, hevelse og erytem.

b. Sammendrag av bivirkninger i tabellform

Bivirkninger er listet opp etter frekvens, der følgende konvensjon er brukt:

[Svært vanlige (≥1/10), Vanlige (≥1/100 til <1/10), Mindre vanlige (≥1/1000 til ≤1/100), Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)]

Bivirkninger

Frekvens

Infeksiøse og parasitære sykdommer

 

Nasofaryngitt, infeksjon i øvre luftveier eller

Mindre vanlige

virusinfeksjon

 

Aseptisk meningitt, atypiske meslinger, epididymitt,

 

orkitt, otitis media, parotitt, rhinitt, subakutt

Ikke kjent

skleroserende panencefalitt

 

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

 

Regional lymfadenopati, trombocytopeni

Ikke kjent

Forstyrrelser i immunsystemet

 

Anafylaktisk reaksjon, anafylaksi og beslektede

 

fenomener som angionevrotisk ødem, ansiktsødem og

Ikke kjent

perifert ødem

 

Psykiatriske lidelser

 

Irritabilitet

Ikke kjent

Nevrologiske sykdommer

 

Afebrile kramper eller anfall, ataksi, svimmelhet,

 

encefalitt, encefalopati, feberkramper (hos barn),

 

Guillain-Barré syndrom, hodepine, meslinger-

 

inklusjonslegeme-encefalitt («measles inclusion body

Ikke kjent

encephalitis» - MIBE) (se pkt. 4.3), okulær parese,

 

optikusnevritt, parestesi, polynevritt, polynevropati,

 

retrobulbær nevritt, synkope

 

Øyesykdommer

 

Konjunktivitt, retinitt

Ikke kjent

Sykdommer i øre- og labyrint

 

Nervedøvhet

Ikke kjent

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og Mediastinum

Rhinoré

Mindre vanlige

Bronkiale spasmer, hoste, pneumoni, pneumonitt (se

Ikke kjent

pkt.4.3), sår hals

 

Gastrointestinale sykdommer

 

Diaré eller oppkast

Mindre vanlige

Kvalme

Ikke kjent

Hud- og underhudssykdommer

 

Meslingelignende utslett eller annet utslett

Vanlige

Urtikaria

Mindre vanlige

Panniculitis, pruritus, purpura, hudindurasjon,

Ikke kjent

Stevens-Johnsons syndrom

 

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

 

Artrittog/eller artralgi(vanligvis forbigående og

Ikke kjent

sjelden kronisk), myalgi

 

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Feber (38,5 °C eller høyere), erytem på

 

injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet, hevelse

Svært vanlige

på injeksjonsstedet

 

Blåmerke på injeksjonsstedet

Vanlige

Utslett på injeksjonsstedet

Mindre vanlige

Kortvarig brenning og/eller stikking på

 

injeksjonsstedet, utilpasshet, papillitt, perifert ødem,

Ikke kjent

hevelse, ømhet, vesikler ved injeksjonsstedet,

 

elveblestlignende utslett på injeksjonsstedet

Karsykdommer

Vaskulitt

Ikke kjent

se pkt. c

 

c. Beskrivelse av utvalgte bivirkninger Aseptisk meningitt

Tilfeller av aseptisk meningitt er rapportert etter vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder. Selv om en sannsynlig årsakssammenheng mellom andre stammer av kusmavaksinevirus og aseptisk meningitt er påvist, er det ingen bevis som forbinder Jeryl LynnTM-kusmavaksine til aseptisk meningitt.

Encefalitt og encefalopati

Hos personer med alvorlig nedsatt immunforsvar som feilaktig har blitt vaksinert med meslingvirusholdig vaksine, er det rapportert om meslinger-inklusjonslegeme-encefalitt, pneumonitt og fatalt utfall som en direkte følge av vaksineoverført meslingvirusinfeksjon (se pkt. 4.3). Vaksineoverført kusma- og røde hunder-infeksjon er også rapportert.

Subakutt skleroserende panencefalitt (SSPE)

Det foreligger ingen bevis for at meslingvaksine kan forårsake SSPE. Det har vært rapporter om SSPE hos barn som ikke hadde hatt infeksjon med villtype meslingvirus, men som fikk meslingvaksine. Noen av disse tilfellene kan ha vært forårsaket av uoppdagede meslinger i første leveår eller muligens som resultat av vaksinasjonen mot meslinger. Resultatene fra en retrospektiv case-control-studie utført av Center for Disease Control and Prevention i USA antyder at hovedeffekten av meslingvaksine har vært å beskytte mot SSPE ved å forebygge meslinger med sin iboende risiko for SSPE.

Artralgi og/eller artritt

Artralgi og/eller artritt (vanligvis forbigående og sjelden kronisk) og polynevritt er kjennetegn ved infeksjon med villtype rubellavirus, varierer i frekvens og alvorlighetsgrad med alder og kjønn, og er mest uttalt hos voksne kvinner og minst hos prepubertale barn. Etter vaksinasjon av barn er reaksjoner i leddene mindre vanlige (0-3 %) og av kort varighet. Hos kvinner er forekomsten av artritt og artralgi vanligvis høyere enn hos barn (12-20 %), og reaksjonene er ofte mer uttalte og av lengre varighet. Symptomer kan vedvare i måneder eller i sjeldne tilfeller i år. Hos tenåringsjenter har reaksjonene ofte en frekvens mellom det som ses hos barn og voksne kvinner. Også hos eldre kvinner (35-45 år) tolereres disse reaksjonene vanligvis godt og påvirker sjelden normale aktiviteter.

Kronisk artritt

Kronisk artritt har vært forbundet med villtype rubellainfeksjon og har vært relatert til vedvarende virus og/eller virusantigen isolert fra kroppsvev. Kun i sjeldne tilfeller har vaksinemottakere utviklet kroniske leddsymptomer.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V

4.9 Overdosering

Administrering av høyere dose enn anbefalt av M-M-RVAXPRO ble sjelden rapportert, og bivirkningsprofilen var sammenlignbar med det som ble observert ved anbefalt dose med M-M- RVAXPRO.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Virusvaksine, ATC-kode: J07BD52.

Evaluering av immunogenitet og klinisk effekt

En komparativ studie med 1279 pasienter som fikk M-M-RVAXPRO eller den tidligere formuleringen (produsert med humant serumalbumin) av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co., Inc., viste lignende immunogenitet og sikkerhet mellom de to legemidlene.

Kliniske studier av 284 trippelseronegative barn, i alderen 11 måneder til 7 år, viste at den tidligere formuleringen av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder som ble produsert av Merck & Co., Inc., er svært immunogen og generelt godt tolerert. I disse studiene induserte en enkel injeksjon av vaksinen hemagglutinasjonshemmende (HI) meslingvirusantistoffer hos 95 %, parotittvirusnøytraliserende antistoffer hos 96 % og rubellavirus-HI-antistoffer hos 99 % av de mottakelige personene.

Evaluering av immunogenitet hos barn fra 9 til 12 måneder ved første dose

Det ble utført en klinisk studie med tetravalent vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper produsert av Merck & Co., Inc., administrert etter et 2-doseskjema. Vaksinedosene ble gitt med 3 måneders mellomrom til 1620 friske personer som var mellom 9 og 12 måneder gamle ved første dose. Sikkerhetsprofilen etter dose 1 og 2 var generelt sammenlignbar for alle alderskohorter.

I det fullstendige analysesettet (vaksinerte personer uansett antistoffstatus i utgangspunktet) ble det sett høye responsfrekvenser (seroproteksjon > 99 %) for kusma og røde hunder etter dose 2, uansett alder på den vaksinerte ved første dose. Etter to doser var seroproteksjonen mot meslinger 98,1 % når den første dosen ble gitt ved 11 måneders alder, sammenlignet med 98,9 % når første dose ble gitt ved 12 måneders alder (studiemålet for «non-inferiority» ble oppfylt). Etter to doser var seroproteksjonen mot meslinger 94,6 % når den første dosen ble gitt ved 9 måneders alder sammenlignet med 98,9 % når første dose ble gitt ved 12 måneders alder (studiemålet for «non-inferiority» ble ikke oppfylt).

Seroproteksjonsfrekvensen overfor meslinger, kusma og røde hunder for fullt analysesett er angitt i tabell 1.

Tabell 1: Beskyttelsesfrekvensen overfor meslinger, kusma og røde hunder 6 uker etter dose 1 og 6 uker etter dose 2 av den tetravalente vaksinen mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper produsert av Merck & Co., Inc. – Fullt analysesett

 

 

Dose 1 ved 9 måneder

Dose 1 ved 11

Dose 1 ved 12

Valens

 

/ Dose 2 ved 12

måneder / Dose 2 ved

måneder / Dose 2 ved

 

måneder

14 måneder

15 måneder

(seropro-

Tids-

N= 527

N= 480

N= 466

teksjons-

punkt

Seroproteksjons-

Seroproteksjons-

Seroproteksjons-

nivå)

 

 

frekvens

frekvens

frekvens

 

 

 

 

[95 % KI]

[95 % KI]

[95 % KI]

Meslinger

Etter

72.3%

87.6%

90.6%

dose 1

[68.2; 76.1]

[84.2; 90.4]

[87.6; 93.1]

(titer ≥255

Etter

94.6%

98.1%

98.9%

mIE/ml)

dose 2

[92.3; 96.4]

[96.4; 99.1]

[97.5; 99.6]

 

Kusma

Etter

96.4%

98.7%

98.5%

(titer ≥10

dose 1

[94.4; 97.8]

[97.3; 99.5]

[96.9; 99.4]

ELISA Ab

Etter

99.2%

99.6%

99.3%

enheter/ml

[98.0; 99.8]

[98.5; 99.9]

[98.1; 99.9]

dose 2

)

 

 

 

 

 

 

 

Røde

Etter

97.3%

98.7%

97.8%

hunder

dose 1

[95.5; 98.5]

[97.3; 99.5]

[96.0; 98.9]

(titer ≥10

Etter

99.4%

99.4%

99.6%

IE/ml)

dose 2

[98.3; 99.9]

[98.1; 99.9]

[98.4; 99.9]

De geometriske gjennomsnittstitrene (GMT) etter dose 2 mot kusma og røde hunder var sammenlignbare for alle alderskategorier, mens GMP mot meslinger var lavere hos personer som fikk første dose ved 9 måneders alder, sammenlignet med personer som fikk første dose ved 11 eller 12 måneders alder.

En sammenligningsstudie av 752 pasienter som fikk M-M-RVAXPRO enten intramuskulært eller subkutant, viste sammenlingbar immunogenitetsprofil for begge administrasjonsveier.

Effekten av komponentene i den tidligere formuleringen av vaksine mot meslinger, kusma, og røde hunder som ble produsert av Merck & Co., Inc. ble bekreftet i en rekke dobbeltblinde, kontrollerte feltstudier, som viste en høy grad av beskyttelse indusert av de enkelte vaksinekomponentene. Disse studiene viste også at serokonversjon som respons på vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder tilsvarte beskyttelsen fra disse sykdommene.

Vaksinasjon etter eksponering

Vaksinasjon av personer eksponert for villtype meslingvirus kan gi noe beskyttelse dersom vaksinen kan gis innen 72 timer etter eksponering. Hvis vaksinen gis noen få dager før eksponering kan det imidlertid oppnås betydelig beskyttelse. Det finnes ingen endelige holdepunkter for at vaksinasjon av personer nylig eksponert for villtype parotittvirus eller villtype rubellavirus vil gi beskyttelse.

Effekt

Mer enn 400 millioner doser av den tidligere formuleringen av vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder produsert av Merck & Co. Inc. er distribuert over hele verden (1978 til 2003). Omfattende bruk av 2-dosevaksinasjonsskjema i USA og i land som Finland og Sverige har ført til > 99 % reduksjon i forekomsten av tilfeller av hver av de 3 impliserte sykdommene.

Ikke-gravide unge og voksne kvinner

Immunisering av mottagelige ikke-gravide ungdommer og voksne kvinner i fruktbar alder med levende, svekket rubellavaksinevirus er indisert hvis det tas hensyn til visse forsiktighetsregler (se pkt. 4.4 og 4.6). Vaksinasjon av mottagelige postpubertale kvinner gir individuell beskyttelse mot senere smitte med rubellavirus under graviditet, som igjen hindrer infeksjon hos fosteret og dermed medfødt rubellaskade.

Tidligere uvaksinerte personer over 9 måneder som er i kontakt med mottagelige gravide kvinner, bør få en vaksine mot røde hunder (levende, svekket) (f.eks. M-M-RVAXPRO eller en enkeltkomponentvaksine mot røde hunder) for å redusere risikoen for eksponering av den gravide kvinnen.

Personer som kan være mottagelige for kusma og røde hunder

M-M-RVAXPRO foretrekkes til vaksinasjon av personer som kan være mottagelige for kusma og røde hunder. Personer som trenger vaksinasjon mot meslinger, kan få M-M-RVAXPRO uavhengig av sin immunstatus overfor parotitt- eller rubellavirus hvis en enkeltkomponentvaksine mot meslinger ikke er lett tilgjengelig.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Det er ikke utført prekliniske studier.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver

Sorbitol

Natriumfosfat

Kaliumfosfat

Sukrose

Hydrolysert gelatin

Medium 199 med Hanks salter

Minimum Essential Medium, Eagle (MEM)

Mononatrium-L-glutamat

Neomycin

Fenolrødt

Natriumbikarbonat

Saltsyre (for å justere pH)

Natriumhydroksid (for å justere pH)

Væske

Vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3 Holdbarhet

2 år.

Etter rekonstituering bør vaksinen brukes umiddelbart, men stabilitet er vist i 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap ved 2 °C til 8 °C.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulveret i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Pulver i et hetteglass (glass) med en propp (butylgummi) og væske i ferdigfylt sprøyte (glass) med stempelpropp (klorbutylgummi), og fast kanyle med kanylebeskytter (naturgummi) i pakningsstørrelser på 1 og 10.

Pulver i et hetteglass (glass) med en propp (butylgummi) og væske i ferdigfylt sprøyte (glass) med stempelpropp (klorbutylgummi) og beskyttelseshette (styren-butadien gummi), uten kanyle, i pakningsstørrelser på 1, 10 og 20.

Pulver i et hetteglass (glass) med en propp (butylgummi) og væske i ferdigfylt sprøyte (glass) med stempelpropp (klorbutylgummi) og beskyttelseshette (styren-butadien gummi), med en eller to løse kanyler i pakningsstørrelser på 1, 10 og 20.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Bruk vedlagte væske til rekonstituering. Væsken er klar og fargeløs. Før du blander den med væsken er pulveret en lys gul kompakt krystallinsk kake. Etter fullstendig blanding er vaksinen en klar gul væske.

Det er viktig å bruke en separat steril sprøyte og kanyle til hver pasient for å unngå overføring av smittestoffer fra en person til en annen.

Instrukser for rekonstituering

Injiser alt innholdet i sprøyten inn i hetteglasset med pulveret. Rist forsiktig for å blande godt. Den rekonstituerte vaksinen må ikke brukes hvis det oppdages partikulært materiale eller hvis

utseendet til oppløsningsvæsken eller pulveret eller den rekonstituerte vaksinen avviker fra det som er beskrevet over.

Trekk hele innholdet i hetteglasset med rekonstituert vaksine opp i den samme sprøyten og injiser alt innholdet.

Dersom to separate kanyler er tilgjengelige: bruk den ene kanylen til å rekonstituere vaksinen og den andre til administrering hos personen som skal vaksineres.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav for destruksjon av smittefarlig avfall.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE /SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 11. mai 2006

Dato for første fornyelse: 11. mai 2011

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter