Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Merking - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnM-M-RVaxPro
ATC-kodeJ07BD52
Stoffmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProdusentMSD VACCINS

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE M-M-RVAXPRO - Pulver i hetteglass og oppløsningsvæske i hetteglass- Pakning på 1, 10

1.LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder: Meslingvirus Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket) Parotittvirus Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket)

* 50 % Cell Culture Infectious Dose.

ikke mindre enn 1x103 CCID50* ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* ikke mindre enn 1x103 CCID50*

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sukrose, hydrolysert gelatin, medium 199 med Hanks salter, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, fenolrødt, natriumbikarbonat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

1 endose hetteglass (pulver) + 1 hetteglass (væske).

10 endose hetteglass (pulver) + 10 hetteglass (væske).

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulver i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Brukes umiddelbart etter rekonstituering, eller innen 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/001 – pakke på 1

EU/1/06/337/002 – pakke på 10

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

M-M-RVAXPRO pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

i.m. eller s.c. bruk

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

6.ANNET

MSD VACCINS

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED OPPLØSNINGSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Væske til M-M-RVAXPRO

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

6. ANNET

MSD VACCINS

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hetteglass og væske i ferdigfylt sprøyte med fast kanyle - Pakning på 1, 10

1. LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder: Meslingvirus Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket) Parotittvirus Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket)

*50 % Cell Culture Infectious Dose

ikke mindre enn 1x103 CCID50* ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* ikke mindre enn 1x103 CCID50*

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sukrose, hydrolysert gelatin, medium 199 med Hanks salter, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, fenolrødt, natriumbikarbonat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

1 endose hetteglass (pulver) + 1 ferdigfylt sprøyte (væske) med kanyle.

10 endose hetteglass (pulver) + 10 ferdigfylte sprøyter (væske) med kanyle.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulver i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Brukes umiddelbart etter rekonstituering, eller innen 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/003 – pakke på 1

EU/1/06/337/004 – pakke på 10

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hetteglass og væske i ferdigfylt sprøyte uten kanyle - Pakning på 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder: Meslingvirus Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket) Parotittvirus Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket)

*50 % Cell Culture Infectious Dose

ikke mindre enn 1x103 CCID50* ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* ikke mindre enn 1x103 CCID50*

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sukrose, hydrolysert gelatin, medium 199 med Hanks salter, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, fenolrødt, natriumbikarbonat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

1 endose hetteglass (pulver) + 1 ferdigfylt sprøyte (væske) uten kanyle.

10 endose hetteglass (pulver) + 10 ferdigfylte sprøyter (væske) uten kanyle. 20 endose hetteglass (pulver) + 20 ferdigfylte sprøyter (væske) uten kanyle.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulver i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Brukes umiddelbart etter rekonstituering, eller innen 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/005 – pakke på 1

EU/1/06/337/006 – pakke på 10

EU/1/06/337/007 – pakke på 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hetteglass og væske i ferdigfylt sprøyte med en separat kanyle - Pakning på 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder: Meslingvirus Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket) Parotittvirus Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket)

*50 % Cell Culture Infectious Dose

ikke mindre enn 1x103 CCID50* ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* ikke mindre enn 1x103 CCID50*

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sukrose, hydrolysert gelatin, medium 199 med Hanks salter, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, fenolrødt, natriumbikarbonat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

1 endose hetteglass (pulver) + 1 ferdigfylt sprøyte (væske) + 1 kanyle.

10 endose hetteglass (pulver) + 10 ferdigfylte sprøyter (væske) + 10 kanyler. 20 endose hetteglass (pulver) + 20 ferdigfylte sprøyter (væske) + 20 kanyler.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulver i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Brukes umiddelbart etter rekonstituering, eller innen 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/008 – pakke på 1

EU/1/06/337/009 – pakke på 10

EU/1/06/337/010 – pakke på 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

M-M-RVAXPRO - Pulver i hetteglass og væske i ferdigfylt sprøyte med to separate kanyler - Pakning på 1, 10, 20

1. LEGEMIDLETS NAVN

M-M-RVAXPRO pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (levende)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte vaksinen inneholder: Meslingvirus Enders’ Edmonston-stamme (levende, svekket) Parotittvirus Jeryl Lynn™ [nivå B]-stamme (levende, svekket) Rubellavirus Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket)

*50 % Cell Culture Infectious Dose

ikke mindre enn 1x103 CCID50* ikke mindre enn 12,5x103 CCID50* ikke mindre enn 1x103 CCID50*

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Sorbitol, natriumfosfat, kaliumfosfat, sukrose, hydrolysert gelatin, medium 199 med Hanks salter, MEM, mononatrium-L-glutamat, neomycin, fenolrødt, natriumbikarbonat, saltsyre, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

1 endose hetteglass (pulver) + 1 ferdigfylt sprøyte (væske) + 2 kanyler.

10 endose hetteglass (pulver) + 10 ferdigfylte sprøyter (væske) + 20 kanyler. 20 endose hetteglass (pulver) + 20 ferdigfylte sprøyter (væske) + 40 kanyler.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset med pulver i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys.

Brukes umiddelbart etter rekonstituering, eller innen 8 timer ved oppbevaring i kjøleskap.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/337/011 – pakke på 1

EU/1/06/337/012 – pakke på 10

EU/1/06/337/013 – pakke på 20

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

M-M-RVAXPRO pulver til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

i.m. eller s.c. bruk

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

6. ANNET

MSD VACCINS

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE MED VÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Væske til M-M-RVAXPRO

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

6. ANNET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter