Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Preparatomtale - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMabCampath
ATC-kodeL01XC04
Stoffalemtuzumab
ProdusentGenzyme Europe B.V.
Konsentrat til infusjonsvæske. Fargeløst til lett gult konsentrat.
For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.
1 ml inneholder 10 mg alemtuzumab 10 ml. Hver ampulle inneholder 30 mg alemtuzumab .

1. LEGEMIDLETS NAVN

MabCampath 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Alemtuzumab er et genmanipulert og humanisert IgG1 kappa monoklonalt antistoff spesifikt for et 21- 28 kD lymfocytt celleoverflateglykoprotein (CD52). Antistoffet er fremstilt i en suspensjonskultur av pattedyrceller (Chinese Hamster-ovarier) dyrket i et næringsmedium.

authorised

3.LEGEMIDDELFORM

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

 

no

MabCampath er indisert i behandlingen av pasienter med kronisk lymfatisk B-celle leukemi (B-KLL)

der kombinasjonsbehandling med fludarabin og annen kjemoterapilongerikke egnet.

product

4.2 Dosering og administrasjonsmå e

 

MabCampath skal administreres under veiledning av lege med erfaring i kreftbehandling.

Dosering

I løpet av den første behan lingsuken skal MabCampath gis i opptrappende doser: 3 mg på dag 1,

10 mg på dag 2 og 30 mg på dag 3, forutsatt at hver dose tolereres godt. Deretter er den anbefalte dose 30 mg daglig, gitt 3 ganger i uken på alternerende ukedager i opptil maksimalt 12 uker.

Hos de fleste pasienter kan doseopptrapping til 30 mg oppnås i løpet av 3-7 dager. Skulle likevel Medicinalakutte moder te til alvorlige bivirkninger oppstå grunnet cytokinfrigjøring (hypotensjon, frysninger,

feber kortpustethet, frostanfall, utslett og bronkospasme) ved enten 3 mg eller 10 mg dosenivå, skal d sse dose e gjentas daglig inntil de tolereres godt før videre doseopptrapping forsøkes (se pkt. 4.4).

Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 11,7 uker for førstelinjepasienter og 8,0 uker for pasienter som var behandlet tidligere.

en gang en pasient tilfredsstiller alle laboratoriemessige og kliniske kriterier for en komplett behandlingsrespons, skal MabCampath-behandlingen innstilles og pasienten overvåkes. Dersom en pasient blir bedre (dvs.oppnår en delvis respons eller stabilisering av sykdommen) og så når et platå uten videre forbedring i løpet av 4 uker eller mer, skal MabCampath-behandlingen innstilles og pasienten overvåkes. Behandlingen skal avsluttes dersom der er tegn til sykdomsprogresjon.

Retningslinjer for doseendringer

Samtidige legemidler

Premedisinering

Pasienter skal premedisineres med orale eller intravenøse steroider, et egnet antihistamin og

smertestillende midler i 30-60 minutter før enhver infusjon med MabCampath under

doseøkningsperioden og deretter etter klinisk behov (se pkt. 4.4).

authorised

 

Profylaktiske antibiotika

 

Antibiotika og antiviralia skal gis rutinemessig til alle pasienter under og etter behandling (se pkt. 4.4).

Det finnes ingen anbefalinger om doseendringer ved alvorlig lymfopeni basert på MabCampa s virkningsmekanisme.

Dersom alvorlig infeksjon eller kraftig hematologisk toksisitet oppstår skal M bC mp avbrytes

inntil tilstanden er under kontroll. Det er anbefalt at MabCampath avbrytes hos p sienter hvor

/(l

longer

platetallet faller til < 25 000 / l eller som har absolutt neutrofiltall (ANC) på < 250/ l. MabCampath- behandling kan gjenopptas etter at infeksjonen eller toksisiteten har gått ov . MabCampath må seponeres permanent dersom det forekommer autoimmun anemi ell autoimmun trombocytopeni. Den påfølgende tabellen viser anbefalt prosedyre for dosemodifikasjon dersom hematologisk toksisitet oppstår under behandling:

 

 

Hematologiske verdier

 

 

D semodifikasjon*

 

ANC < 250 /(l) og/eller blodplatetall ≤25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første gang

 

no

Avbryt

MabCampath-behandlingen.

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 30 mg

 

 

 

når ANC ≥ 500/µl og plateantallet ≥ 50

 

 

 

000/µl.

 

 

Andre gang

 

 

Avbryt

MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 10 mg

 

 

 

 

når ANC ≥ 500/µl og plateantallet ≥ 50

 

 

 

 

000/µl.

 

 

Tredje gang

 

 

Avbryt MacCampath-behandlingen.

 

Ved et ≥ 50 % fall f a baselineverdien hos

 

 

 

pasienter som sta ter opp behandlingen med en

 

 

 

baseline for ANC ≤ 250/(l og/eller en baseline

 

 

 

for b odplatetall ≤ 25000/(l.

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

Første g ng

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 30 mg

 

 

 

 

når baselineverdien(e) er gjenopprettet.

 

A dre gang

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 10 mg

 

 

 

 

når baselineverdien(e) er gjenopprettet.

 

Tredje gang

 

 

Stopp MacCampath-behandlingen.

 

*Dersom behandlingen har vært stanset i mer enn 7 dager, må MabCampath gjenopptas

 

med 3 mg og økes til 10 mg og så til 30 mg avhengig av toleransen.

Spesielle populasjoner

 

 

 

Medicinal

 

 

 

Eldre (over 65 år)

Anbefalinger er som ovenfor, for voksne. Pasienter må følges nøye (se pkt. 4.4).

-
Pediatrisk populasjon
Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Ingen studier er gjennomført.

Administrasjonsmåte

Sikkerhet og effekt av MabCampath hos barn i alderen under 17 år har ikke blittauthorisedfastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

MabCampath-oppløsningen skal tilberedes i henhold til instruksjonene som gis pkt. 6.6. Alle d ser skal gis som intravenøs infusjon over ca. 2 timer.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor alemtuzumab, overfor murine proteiner eller overfor noen av

 

hjelpestoffene.

-

Aktive systemiske infeksjoner.

-

HIV.

-

Aktive sekundære maligne tilstander.

-

Graviditet.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Akutte bivirkningsreaksjoner som kan oppstå under den første d seopptrappingen grunnet frigjøring

av cytokiner omfatter hypotensjon, frysninger/kulderystelser, feber, kortpustethet, frostanfall og

 

longer

utslett. Andre reaksjoner omfatter kvalme, urtikaria, ppkast, tretthet, dyspné, hodepine, kløe, diaré og

no

 

bronkospasme. Hyppigheten av infusjonsrelaterte reaksj ner var høyest i den første behandlingsuken, og falt deretter i den andre og tredje uken av beha dli gen, hos pasienter som ble behandlet med MabCampath bådeproductsom førstelinjebehandling og hos pasienter som var behandlet tidligere.

Dersom disse symptomene er moderate til alvorlige, bør dosen holdes på samme nivå før hver doseopptrapping og med egnet premedikasjon, inntil hver dose er godt tolerert. Dersom behandling er stanset i mer enn 7 dager skal MabCampath gjeninnsettes med gradvis doseopptrapping.

Forbigående hypotensj n har f rekommet hos pasienter som får MabCampath. Forsiktighet skal utvises ved behandling av pasienter med ischemisk hjertesykdom, angina og/eller hos pasienter som behandles med et antihy ertensivt legemiddel. Hjerteinfarkt og hjertestans har blitt observert i sammenheng med MabCampath infusjon hos denne pasientgruppen.

MedicinalEvaluering og pågående overvåkning av kardialfunksjon (f.eks. ekkokardiografi, puls og kroppsvekt) må overveies hos pasienter som tideligere er behandlet med potensielt kardiotoksiske midler.

Det anbefales at pasienter premedisineres med orale eller intravenøse steroider 30-60 minutter før hver MabCampath infusjon under dosetitrering og i henhold til klinisk behov. Steroider kan avsluttes etter behov når doseøkningen er oppnådd. I tillegg kan det gis et oralt antihistamin, for eksempel ifenhydramin 50 mg, og et analgetikum, for eksempel paracetamol 500 mg. Skulle akutte infusjonsreaksjoner vedvare, kan infusjonstiden økes opptil 8 timer fra det tidspunkt MabCampath- oppløsningen er klargjort for infusjon.

Uttalt lymfocytt-deplesjon, som er en forventet farmakologisk effekt av MabCampath, vil alltid forekomme og kan være langvarig. CD4 og CD8 T-celle-verdiene begynner å stige fra uke 8-12 under behandling og fortsetter å normaliseres i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos pasienter som får MabCampath som førstelinjebehandling skjedde gjenopprettelse av CD4+-verdiene til ≥200 celler/ µl 6 måneder etter behandlingen, likevel var medianen 2 måneder etter behandlingen 183

celler/ l. I tidligere behandlede pasienter som fikk MabCampath var mediantiden for å oppnå et nivå

på 200 celler/ l er 2 måneder etter siste infusjon med MabCampath, men det kan ta 6 måneder eller lengre for å oppnå tilsvarende nivå som før behandlingen. Dette kan predisponere pasientene for opportunistiske infeksjoner. Det anbefales på det sterkeste at infeksjonsprofylakse (for eksempel trimetoprim/sulfametoksazol 1 tablett to ganger daglig, 3 ganger i uken, eller annen profylakse mot Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP) og et effektivt oralt anti-herpesmiddel slik som famiciclovir 250 mg to ganger daglig) starter mens behandlingen pågår og vedvarer etter avsluttet MabCampath- behandling inntil CD4+ verdiene har steget til 200 celler/ l eller mer.

Det kan forekomme økt risiko for infeksjonsrelaterte komplikasjoner etter behandling med flere kjemoterapeutiske eller biologiske midler.

Grunnet potensialet for GVHD hos pasienter med alvorlig lymfocytopeni, skal blodprodukter bestråles

før bruk inntil lymfocytopenien har gått over, og særlig til T-cellene har steget til minst 200 celler/ l eller mer.

Asymptomatisk, laboratoriepositiv cytomegalovirus (CMV) viremi skal ikke nødvendigvis betraktes

som en alvorlig infeksjon som krever seponering av behandlingen. Det bør gjøres en kontinuerlig

klinisk vurdering med hensyn til symptomatisk CMV-infeksjon under MabC mp -behandling og

minst 2 måneder etter at behandlingen er fullført.

 

 

authorised

Forbigående neutropeni grad 3 eller 4 forekommer svært vanlig 4-8 uk r

tt r oppstart av behandling.

Forbigående trombocytopeni grad 3 eller 4 forekommer svært vanlig i løpet av de 2 første ukene av

behandlingen, og begynner så å bedres hos de fleste pasienter. Derfor

hematologisk overvåking av

 

longer

 

pasientene nødvendig. Dersom alvorlig hematologisk t ksisitet ppstår skal MabCampath- behandlingen avbrytes inntil tilstanden har gått tilbake. Behandlingen kan gjenopptas etter at den hematologiske toksisiteten har gått tilbake (se pkt. 4.2). MabCampath må seponeres permanent dersom det forekommer autoimmun anemi eller autoimmunnotr mbocytopeni.

Fullstendig blodanalyse med celle- og platetelli g må gjennomføres med regelmessige intervaller under MabCampath-behandling og hyppigere hos pasienter som utvikler cytopenier.

Det er ikke foreslåttproductat regelmessig og systematisk overvåking av CD52-uttrykk skal utføres rutinemessig. Imidlertid kan det være fornuftig å kontrollere tilstedeværelse av CD52 uttrykk dersom re-behandling vurderes. I tilgjengelige data fra førstelinjepasienter som er behandlet med MabCampath, ble det ikke observert tap av CD52-ekspresjon under sykdomsprogresjon eller ved død.

Pasienter kan ha alle giske eller verfølsomhetsreaksjoner overfor MabCampath og murine eller chimere monoklonale antistoff.

Det kreves at det finnes legemidler til behandling av overfølsomhetsreaksjoner, samt beredskap som Medicinalskal til for å sette i verk akutte tiltak i tilfelle reaksjon under administrering (se pkt. 4.2).

og kvi ner i fertil alder skal benytte sikker prevensjon under selve behandlingen og i de følge de 6 måneder etter behandling med MabCampath (se pkt. 4.6 og 5.3).

Ingen studier har vært gjennomført spesielt med hensyn til alderseffekt på MabCampath disposisjon og toksisitet. Generelt tolererer eldre pasienter (over 65 års alder) cytotoksisk behandling dårligere enn yngre individer. Siden KLL forekommer hyppig i denne eldre aldersgruppen, skal disse pasientene overvåkes nøye (se pkt. 4.2). I studier med pasienter i førstelinje og tidligere behandlede pasienter ble det ikke observert vesentlige forskjeller i sikkerhet og effekt relatert til alder; omfanget av disse databasene er imidlertid begrenset.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Selv om det ikke har vært utført formelle studier av legemiddel-interaksjon med MabCampath er det ingen kjente kliniske signifikante interaksjoner mellom MabCampath og andre medisinske produkter. Fordi MabCampath er et rekombinant humanisert protein, forventes ikke en P-450-mediert legemiddelinteraksjon. Imidlertid er det anbefalt at MabCampath ikke skal gis innen 3 uker etter avsluttet behandling med andre kjemoterapeutika.

Selv om det ikke har vært undersøkt, er det anbefalt at pasienter ikke skal få levende virale vaksiner før etter minst 12 måneder etter avsluttet MabCampath-behandling. Evnen til å danne en primær eller anamnestisk humoral respons overfor hvilken som helst vaksine har ikke blitt undersøkt.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

MabCampath er kontraindisert under graviditet. Humant IgG er kjent for å krysse placentabarrieren; MabCampath kan likeledes krysse placentabarrieren og dermed kunne medføre føt l B- og Tcelle

lymfocytt deplesjon. Reproduksjonsstudier hos dyr har ikke vært utført med M bC mp . Det er ikke

kjent hvorvidt MabCampath kan medføre fosterskade dersom det gis til en g avid kvinne.

 

 

 

authorised

Menn og kvinner i fertil alder skal benytte sikker prevensjon under s lve b handlingen og i de

følgende 6 måneder etter behandling med MabCampath (se pkt. 5.3).

 

Amming

 

longer

 

 

 

 

Det er ikke kjent hvorvidt MabCampath utskilles i morsme k. Hvis det nødvendig med behandling,

 

 

no

 

må amming stoppes under pågående behandling g i minst fire uker etter avsluttet MabCampath-

behandling.

 

 

 

Fertilitet

product

 

 

 

 

 

Det finnes ingen endelige studier med evaluering av MabCampaths virkning på fertilitet. Det er ikke kjent om MabCampath kan påvirke menneskers forplantningsevne (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

Det er ikke gjort unde søkelser vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Imidlertid må det utvises fo siktighet idet forvirring og søvnighet har vært rapportert.

4.8 Bivirkninger

Medicinal

Det kan forventes at over 80 % av tidligere behandlede pasientene opplever bivirkninger, og de hypp gst r pporterte reaksjonene opptrer vanligvis i løpet av den første behandlingsuken. Omtrent 97 % av førstelinjepasientene fikk bivirkninger; de hyppigst rapporterte bivirkningene hos

førstel njepasientene inntraff vanligvis i den første behandlingsuken.

Tabellene nedenfor angir bivirkninger i henhold til organklassifiseringen i MedDRA-systemet (MedDRA SOCs). Frekvensen er basert på data fra kliniske utprøvinger.

Den best egnede MedDRA-termen brukes til å beskrive en viss reaksjon og synonymene og relaterte tilstander.

Forekomsten defineres som svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til < 1/100), sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne ( 1/10 000). Det foreligger ingen data for hendelser som oppstår ved lavere frekvens, pga. størrelsen på den studiepopulasjonen; n=147 for pasienter behandlet i førstelinje og n=149 for tidligere behandlede pasienter.

De hyppigst forekommende bivirkningene ved bruk av MabCampath er: infusjonsreaksjoner (pyreksi, frysninger, hypotensjon, urtikaria, kvalme, utslett, takykardi, dyspné), cytopenier (nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni, anemi), infeksjoner (CMV-viremi, CMV-infeksjon, andre infeksjoner), gastrointestinale symptomer (kvalme, oppkast, abdominale smerter) og nevrologiske symptomer (søvnløshet, angst). De hyppigst forekommende alvorlige bivirkningene er cytopenier, infusjonsreaksjoner og immunsuppresjon/infeksjoner.

Bivirkninger hos førstelinjepasienter

Sikkerhetsdata hos førstelinjepasienter med B-KLL er basert på bivirkninger som forekom studien hos 147 pasienter som var inkludert i en randomisert, kontrollert studie med MabCampath som monoterapi gitt intravenøst i en dose på 30 mg tre ganger ukentlig i opptil 12 uker, inklusive doseøkningsperioden. Ca. 97% av førstelinjepasientene hadde bivirkninger. De vanligste rapp rterte bivirkningene i førstelinjepasientene forekom vanligvis i den første behandlingsuken.

Innenfor hver frekvensgruppering presenteres bivirkninger som ble observert under behandlingen eller i løpet av 30 dager etter avslutning av MabCampath-behandlingen etter fallende alvorlighetsgrad.

Systemorgan-

 

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

klasse

 

Cytomegalovirus-

Lungebetenn lse

authorised

Infeksiøse og parasittære

Sepsis

sykdommer

 

viremi

 

 

 

 

 

Cytomegalovirus-

Bronkitt

Stafylokokkbakteriemi

 

 

infeksjon

Fary gitt

Tuberkulose

 

 

 

 

 

 

Oral candidiasis

Bronkopneumoni

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

no

longer Betahemolytisk

 

 

 

 

streptokokkinfeksjon

 

 

 

 

Candidiasis

 

 

 

 

Genital candidiasis

 

 

 

 

Urinveisinfeksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystitt

 

 

 

 

 

Tinea corporis

 

 

 

 

 

Nasofaryngitt

 

 

 

 

 

Rinitt

Sykdommer i blod og

 

Febril nøytrpeni

Agranulocytose

lymfatiske organer

 

Nøytropeni

Lymfopeni

 

product

Leukopeni

Lymfadenopati

 

Trombocytopeni

Epistakse

Sykdommer

Anemi

Anafylaktisk reaksjon

 

 

 

 

immu systemet

 

 

 

 

Hypersensitivitet

Stoffsk fte- og

 

 

Vekttap

Tumorlysesyndrom

ernæringsbetingede

 

 

 

Hyperglykemi

sykdommer

 

 

 

 

Fall i total protein

Psykiatriske lidelser

 

Angst

Anoreksi

 

 

Nevrologiske

 

 

Synkope

Vertigo

sykdommer

 

 

Svimmelhet

 

Medicinal

 

 

Tremor

 

 

 

Parestesi

 

 

 

 

Hypoestesi

 

Øyelidelser

 

 

Hodepine

Konjunktivitt

 

 

 

 

Systemorgan-

 

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

klasse

 

 

 

 

 

Hjertesykdommer

 

 

Cyanose

Hjertestans

 

 

 

Bradykardi

Myokardinfarkt

 

 

 

Takykardi

Angina pectoris

 

 

 

Sinustakykardi

Atrieflimmer

 

 

 

 

 

Supraventrikulær

 

 

 

 

 

arrytmi

 

 

 

 

 

Sinusbradykardi

 

 

 

 

 

Supraventrikulæ

 

 

 

 

 

ekstrasystoler

Karsykdommer

 

Hypotensjon

Hypertensjon

Ortostatisk hyp tensj n

 

 

 

 

 

Hetetokter

 

 

 

 

 

Rødme

Sykdommer i

 

 

Bronkospasme

Hypoksi

respirasjonsorganer,

 

Dyspné

Ple raeff sjon

thorax og mediastinum

 

 

 

Dysfoni

 

 

 

 

 

Snue

Gastrointestinale

 

Kvalme

Oppkast

Ileus

sykdommer

 

 

abdominale sm rt

authorised

 

 

Munnubehag

 

 

 

 

 

Ubehag i magen

 

 

 

 

 

Diarré

Hud- og

 

Urtikaria

Allergisk dermatitt

Kløende utslett

underhudssykdommer

Utslett

K øe

Makuløst utslett

 

 

 

 

 

Hyperhidr se

Erytematøst utslett

 

 

 

Erytem

Dermatitt

Sykdommer i muskler,

 

 

longer

Bensmerter

 

Myalgi

bindevev og skjelett

 

Muskel/skjelettsmerter

Artralgi

 

 

 

Ryggsmerter

Muskel/skjelettsmerter

 

 

 

no

 

i brystet

 

 

 

 

 

Muskelspasmer

Sykdommer i nyre og

 

 

 

Redusert urinmengde

urinveier

 

 

 

 

Dysuri

Generelle lidelser og

Feber

Tretthet

Slimhinnebetennelse

reaksjoner på

 

Frysninger

Asteni

Erytem på

administrasjonsstedet

 

 

 

infusjonsstedet

 

product

 

 

Lokalisert ødem

 

 

 

Ødem på

 

 

 

infusjonsstedet

 

 

 

 

 

Uvelhet

MedicinalAkutte nfusjonsreaksjoner, inkludert feber, frysninger, kvalme, oppkast, hypotensjon, tretthet, utslett, urt karia, dyspné, hodepine, kløe og diaré har blitt rapportert. De fleste av disse reaksjonene er milde t moderate i alvorlighet. Akutte infusjonsreaksjoner oppstår vanligvis i den første behandlingsuken og avtar deretter betraktelig. Infusjonsreaksjoner av grad 3 eller 4 er uvanlige etter den første behandlingsuken.

Bivirkninger hos tidligere behandlede pasienter

Sikkerhetsdataene fra tidligere behandlede pasienter med B-KLL er basert på 149 pasienter inkludert i éngruppestudier av MabCampath (studiene 1, 2 og 3). Mer enn 80% av tidligere behandlede pasienter kan forventes å ha bivirkninger. De vanligste rapporterte bivirkningene forekom vanligvis i den første behandlingsuken.

 

 

 

 

Urinveisinfeksjon

 

authorised

 

Innenfor hver frekvensgruppering presenteres bivirkningene etter synkende alvorlighetsgrad.

 

Systemorganklasse

 

Svært vanlige

Vanlige

 

Mindre vanlige

 

 

 

Infeksiøse og

 

Sepsis

Cytomegalovirus-

Bakteriell infeksjon

 

 

parasittære

 

 

infeksjon

 

 

 

 

 

sykdommer

 

Lungebetennels

Pneumocystis

 

Virusinfeksjon

 

 

 

 

 

e

jiroveci-infeksjon

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex

Lungebetennelse

Soppdermatitt

 

 

 

 

 

 

Soppinfeksjon

 

Laryngitt

 

 

 

 

 

 

Candidiasis

 

Rhinitt

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

Onykomykose

 

 

 

 

 

 

Abscess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronkitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luftveisbetennelse

 

 

 

 

 

 

 

Faryngitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksjon

 

 

 

 

 

Neoplasmer, benign,

 

 

 

no

 

Lymfomlignende lidelse

 

 

malign og uspesifisert

 

 

 

 

longer

 

 

 

(inkl. cyster og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polypper)

 

product

 

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i blod og

 

Granulocytopen

Febril nøytropeni

Beinmargsaplasi

 

 

 

lymfatiske organer

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni

Pan ytopeni

 

Disseminert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intravaskulær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koagulasjon

 

 

 

 

 

Anemi

Leukopeni

 

Hemolytisk anemi,

 

 

 

 

 

 

 

 

Redusert haptoglobin

 

 

 

 

 

Lymfopeni

 

Beinmargsdepresjon

 

 

 

 

 

Purpura

 

Epistakse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gingivalblødning

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Hematologitest

 

 

 

 

 

 

 

abnormal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykdommer

 

 

 

 

 

Allergisk reaksjon

 

 

immu systemet

 

 

 

 

 

Alvorlige anafylaktiske

 

 

 

 

 

 

 

 

og andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overfølsomhetsreaksjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoffskifte- og

 

Anoreksi

Hyponatremi

 

Hypokalemi

 

 

 

rnæringsbetingede

 

 

Hypokalsemi

 

Diabetes mellitus,

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

forverret

 

 

 

 

 

 

Vektreduksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehydrering

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørste

 

 

 

 

 

Psykiatriske lidelser

 

 

Forvirring

 

Depersonalisering

 

 

 

 

 

Angst

 

Personlighetsforstyrrelse

 

 

 

 

 

Depresjon

 

Unormale tanker

 

 

Systemorganklasse

 

Svært vanlige

Vanlige

 

Mindre vanlige

 

 

 

 

Somnolens

 

Impotens

 

 

 

 

Insomnia

 

Nervøsitet

 

Nevrologiske

 

Hodepine

Vertigo

 

Synkope

 

sykdommer

 

 

Svimmelhet

 

Unormal gange

authorised

 

 

 

Tremor

 

Dystoni

 

 

 

Parestesi

 

Hyperestesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoestesi

 

Nevropati

 

 

 

 

Hyperkinesi

 

Smaksperversjon

 

 

 

 

Tap av smaksevne

 

 

Øyesykdommer

 

 

Konjunktivitt

 

Endoftalmitt

 

Sykdommer i øre og

 

 

 

 

Døvhet

 

labyrint

 

 

 

 

Tinnitus

 

Hjertesykdommer

 

 

Palpitasjon

 

Hjertestans

 

 

 

 

Takykardi

 

Myokardinfarkt

 

 

 

 

 

 

Atriell fibrillasjon

 

 

 

 

 

Supraventrikulær

 

 

 

 

 

 

takykardi

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

Arrytmi

 

 

 

 

 

 

Bradykardi

 

 

 

 

 

 

Unormalt EKG

 

Karsykdommer

 

Hypotensjon

Hypertensjon

 

Perifer iskemi

 

 

 

 

Vasospasme

 

 

 

 

 

 

Rødming

 

 

 

Sykdommer i

 

Dyspne

Hypoksi

 

Stridor

 

respirasjonsorganer,

 

 

Hemoptyse

 

Stramming i halsen

thorax og

 

 

no

 

 

 

mediastinum

 

 

Bronk spasme

 

Pulmonalinfiltrasjon

 

 

Hoste

 

Pleural effusjon

 

 

 

 

 

 

Pustelyder redusert

 

product

 

Åndedrettslidelse

 

Gastrointestinale

 

Oppkast

Ga rointestinal

 

Gastroenteritt

 

sykdommer

 

 

hemoragi

 

 

 

 

 

Kvalme

Ul erøs stomatitt

Ulcerasjon på tungen

 

 

Diaré

Stomatitt

 

Gingivitt

 

 

 

 

Magesmerte

 

Hikke

 

 

 

 

Dyspepsi

 

Eruktasjon

 

 

 

 

Forstoppelse

 

Tørr munn

 

 

 

 

Flatulens

 

 

 

Sykdommer i lever og

 

Unormal hepatisk

 

 

galleveier

 

 

funksjon

 

Redusert urinflow

Medicinal

Pruritt

Bulløs erupsjon

 

Hud- og

 

 

Makulopapullært utslett

underhudssykdommer

Urticaria

Erytematøst utslett

Hudlidelse

 

 

 

Utslett

 

 

 

 

Syk ommer i

 

Hyperhidrose

Artralgi

 

Bensmerte

 

muskler, bindevev og

 

Myalgi

 

Hypertoni

 

skjelett

 

 

Smerter i skjelettet

 

 

Sykdommer nyre og

 

Ryggsmerte

 

Hematuri

 

 

 

 

 

urinveier

 

 

 

 

Urininkontinens

 

 

 

 

 

 

Polyuri

 

 

 

 

 

 

Unormal nyrefunksjon

Generelle lidelser og

 

Frysninger

Brystsmerte

 

Pulmonalt ødem

 

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

reaksjoner på

Feber

Influensalignende

Perifert ødem

administrasjonsstedet

 

symptomer

 

 

Tretthet

Mukositt

Periorbitalt ødem

 

 

Ødem, munn

Slimhinneulcerasjoner

 

 

Ødem

Blåmerke på

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

Asteni

Dermatitt på

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

Uvelhet

Smerte på

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

Følelse av

 

 

 

temperaturendring

 

 

 

Reaksjon på

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

 

Smerte

 

Bivirkninger som ble observert i løpet av overvåkingen etter markedsføringstill authorisedtelsen

Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige og iblant dødelige reaksjoner, inklud t b onkospasme,

hypoksi, synkope, lungeinfiltrater, sjokklunge (ARDS), respirasjonsstans, hj rt infarkt, arrytmi, akutt kardial insuffisiens og hjertestans har forekommet. Alvorlige anafylaktiske og andre overfølsomhetsreaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk og a gioødem, har vært rapportert etter administrasjon av MabCampath. Disse symptomene kan bedres eller unngås dersom premedikasjon og doseopptrapping blir benyttet (se pkt. 4.4.). .

Infeksjoner og infestasjoner: Alvorlige og iblant døde ige vira (for eksempel adenovirus,

Sykdommer i immunsystemet: Alvorlige og iblant dødelige autoimmune fenomener, inkludert

parainfluensa, hepatitt B, progressiv multifokal leuk encefalopati (PML), bakterielle (inkludert

 

 

longer

tuberkulose og atypiske mykobakterier, nocardi se), pr t zo (f.eks. toxoplasma gondii) og

soppinfeksjoner (f.eks. rhinocerebral mucormycose), inkludert slike som forekommer pga.

reaktivasjon av latente infeksjoner, har forekommet i løpet av overvåkingen etter

 

no

 

markedsføringstillatelsen. Den anbefal e infeksjonsprofylaksen synes å være effektiv for å redusere

risikoen for PCP og Herpes zoster infeksjoner. (se pkt. 4.4).

EBV-assosiert lymfoproliferative li elser, iblant dødelige, har vært rapportert.

Forstyrrelser i blod og lymfatiske organer: Alvorlige blødningsreaksjoner har vært rapportert.

product

 

 

Medicinalautoimmun hemo ytisk anemi, autoimmun trombocytopeni, aplastisk anemi, Guillain Barré syndrom og dets kroniske form, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropatiradikulitt, har vært

rapportert. En positiv Coombs-test har også blitt observert.. Fatal GVHD har også blitt rapportert.

Stoffsk fte- og ernæringsbetingede sykdommer: Tumor-lysis syndrom med dødelig utfall har forekommet.

Nevrologiske sykdommer: Intrakraniell blødning har forekommet hos pasienter med trombocytopeni med dødelig utfall.

Hjertesykdommer: Kongestiv hjertesvikt, kardiomyopati og redusert ejeksjonsfraksjon har vært rapportert hos pasienter som tidligere har vært behandlet med potensielt kardiotoksiske midler.

4.9 Overdosering

Pasienter har fått gjentatte doser på opp til 240 mg MabCampath. Forekomsten av grad 3 og 4 bivirkninger, slik som feber, hypotensjon og anemi, kan være større hos disse pasientene. Der er ingen kjent spesifikk antidot ved overdose med MabCampath. Behandling består av seponering av

MabCampath og symptomatisk behandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antineoplastiske midler, monoklonale antistoffer, ATC-kode: L01XC04

Alemtuzumab er et genmanipulert og humanisert IgG1 kappa monoklonalt antistoff spesifikt for et 21- 28 kD lymfocytt celleoverflateglykoprotein (CD52) primært uttrykt på overflaten av normale og maligne B og T celle lymfocytter i perifert blod. Alemtuzumab ble dannet ved å sette inn seks

komplementaritetsbestemmende regioner fra et IgG2a monoklonalt antistoff fra rotte,

et humant

IgG1 immunoglobulinmolekyl.

 

Alemtuzumab forårsaker lysis av lymfocyttene ved å bindes til CD52, som er et sterkt

ryk , ikke-

modulerende antigen som er tilstede på overflaten hos omtrent alle B og T lymfocytter, samt hos

monocytter, thymocytter og makrofager. Antistoffet medierer lysis av lymfocyttene via

 

komplementbinding og antistoffavhengig, cellemediert cytotoksisitet. Antigenet er blitt funnet hos en

liten prosent (< 5 %) av granulocytter, men ikke hos erytrocytter eller trombocytter. Alemtuzumab

synes ikke å skade hematopoietiske stamceller eller progenitorceller.

authorised

Førstelinje B-KLL-pasienter

longer

 

 

 

Sikkerhet og effekt for MabCampath ble evaluert i en Fase 3, åpe

, ra domisert komparativ studie av

førstelinjepasienter (tidligere ubehandlede) med Rai stadium I-IV B-KLL pasienter som krevde

behandling (Studie 4). MabCampath ble vist å være over egen i f

rhold til klorambucil slik det ble

 

 

no

 

målt ved det primære endepunktet, nemlig progresj sfri verlevelse (progression free survival - PFS)

(se Figur 1).

 

 

 

Medicinal

product

 

 

 

 

 

Figur 1: Progresjonsfri overlevelse i førstelinjestudie (etter behandlingsgruppe)

Estimert sannsynlighet

 

 

 

 

 

 

Risikoforhold: 0,58

 

authorised

 

 

 

 

 

 

95% KI: 0,43; 0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratifisert log-rangeringstest: p=0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

 

Antall i risikosone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid (måneder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundære mål omfattet rater for komplett respons (CR)

 

generell respons (CR eller partiell

 

respons) i henhold til kriteriene i 1996 NCIWG, responsvarighet, tid til annen behandling, samt

 

sikkerhet i de to behandlingsarmene.

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag av førsteli jep

pulasjon og utfall

 

 

 

 

Partiell respons (PR)product59,1%

53,4%

 

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

Uavhengig gjennomgang av responsrate og -varighet

 

 

 

 

 

 

MabCampath

 

Klorambucil

P-verdi

 

 

 

 

 

 

n=149

 

n=148

 

 

 

 

Median alder (år)

 

 

Ikke relevant

 

 

Rai Stadium III/IV-sykdom

33,6%

 

33,1%

 

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell responsrate

83,2%

 

55,4%

<0,0001*

 

 

Komplett respons (CR)

24,2%

 

2,0%

<0,0001*

 

 

MRD-negativ****

7,4%

 

0,0%

0,0008*

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsv righet**, CR eller PR

 

 

N=124

 

 

N=82

 

Ikke relevant

 

 

(må

eder)

16,2

 

12,7

 

 

 

 

K-M median (95%

(11,5; 23,0)

 

(10,2; 14,3)

 

 

 

 

konf densintervall)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

til annen behandling

23,3

 

14,7

0,0001***

 

 

(måneder)

(20,7; 31,0)

 

(12,6; 16,8)

 

 

 

 

K-M median (95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfidensintervalll)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pearson chi-square-test eller Exact-test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Varighet av beste respons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** log-rank test, stratifisert etter Rai-gruppe (stadium I-II vs III-IV)

**** etter 4-farge flow

Vurdering av CMV ved hjelp av PCR:

Cytogenetiske analyser i førstelinjepasienter med B-KLL:

Den cytogenetiske profilen til B-KLL har i økende grad vært kjent for å kunne gi viktig prognostisk informasjon og kanskje også kunne forutsi respons på visse behandlinger. Av førstelinjepasientene (n=282) hvor det var cytogenetiske (FISH) data tilgjengelig ved baseline i studie 4, ble det påvist kromosomavvik hos 82 %, mens normal karyotype ble påvist hos 18 %. Kromosomavvik ble kategorisert i henhold til Döhners hierarkiske modell. Blant førstelinjepasientene, behandlet enten med MabCampath eller klorambucil, var det 21 pasienter med 17 p-delesjon, 54 pasienter with 11 q- delesjon, 34 pasienter med trisomi 12, 51 pasienter med normal karyotype og 67 pasienter med enkel 13q-delesjon.

ORR var overlegen hos pasienter med 11q-delesjon av enhver type (87 % vs 29 %; p<0,0001) eller eneste delesjon 13q (91 % vs 62 %; p=0,0087) behandlet med MabCampath sammenlignet med klorambucil. En tendens mot forbedret ORR ble observert hos pasienter med 17p-delesjon be andlet med MabCampath (64 % vs 20 %; p=0,0805). Fullstendig remisjon var også i overlegen et blant pasienter med kun 13q-delesjon behandlet med MabCampath (27 % vs 0 %; p=0,0009). Median PFS var i overlegenhet blant pasienter med kun 13q-delesjon behandlet med MabCampath (24,4 vs 13,0 måneder; p=0,0170 stratifisert etter Rai-stadium). En tendens mot forbedret PFS ble observert blant pasienter med 17p-delesjon, trisomi 12 og normal karyotype, som ikke nådde signifik nsnivå på grunn

I den randomiserte kontrollerte studien av førstelinjepasienter (studie 4), ble pasienter i MabCampath-

av et for lite pasientutvalg.

longer

authorised

 

gruppen testet ukentlig med henblikk på CMV ved hjelp av PCR-a alyse (polymerasekjedereaksjon) fra oppstart frem til behandlingen var avsluttet, og annenhver uke de to første månedene etter behandlingen. I denne studien ble det rapportert om asympt matisk PCR posistiv kun for CMV for 77/147 (52,4 %) av MabCampath-behandlede pasienter;no symptomatisk CMV-infeksjon ble rapportert mindre vanlig hos 23/147 MabCampath-behandlede pasienter (16 %). I MabCampath-gruppen fikk

MabCampath hadde ingen målbar virkning på progresjonsfri overlevelse (PFS).

36/77 (46,8%) av pasientene med asymptomatisk PCR-p sitiv CMV antiviral behandling og 47/77 (61%) av disse pasienteneproductfikk MabCampa h-beha dlingen avbrutt. Nærvær av asymptomatisk PCR- positiv CMV eller symptomatisk PCR-posi iv CMV-infeksjon i løpet av behandlingen med

Tidligere behandlede pasienter med B-KLL:

Vurdering av effekten av MabCampath er basert på total respons og overlevelse. Tilgjengelige data fra tre ukontrollerte studier av B-celle kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL) er oppsummert i tabellen under:

Medicinal

 

 

Effektparametre

Studie 1

 

Studie 2

 

Studie 3

 

 

Antall pasienter

 

 

 

 

 

 

Diagnostisk gruppe

 

Pasienter med B-KLL

Pasienter med B-

Pasienter med B-KLL

 

 

 

 

 

som hadde fått

 

KLL som ikke hadde

(pluss en med

 

 

 

 

 

behandling med et

 

respondert på eller

prolymfocytær

 

 

 

 

 

alkylerende middel og

som hadde fått

 

leukemi) som ikke

 

 

 

 

 

som ikke hadde effekt

residiv etter

 

hadde respondert på

 

 

 

 

 

av fludarabine

 

behandling med

 

eller som hadde fått

 

 

 

 

 

 

 

 

konvensjonell

 

residiv etter

 

 

 

 

 

 

 

 

kjemoterapi

 

behandling med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluda abine

 

 

Median alder (år)

 

 

 

 

 

 

Sykdomskarakteristika (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai stadium III/IV

 

 

 

 

 

 

B symptomer

 

 

 

 

 

 

Tidligere behandling (%):

 

 

 

 

 

Alkylerende midler

 

 

 

 

 

 

Fludarabine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

authorised

 

 

Antall tidligere doseringsregimer

 

 

 

 

 

 

 

 

(range)

 

 

3 (2-7)

 

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

 

Initialt dosering

 

Gradvis økning fra 3

Gradvis økning fra

Gradvis økning fra 10

 

 

 

 

 

til 10 til 30 mg

 

10 til 30 mg

 

til 30 mg

 

 

Endelig dosering

 

30 mg iv 3 x ukentlig

30 mg iv 3 x ukentlig

30 mg iv 3 x ukentlig

 

 

Total respons (%)

 

 

 

 

 

 

(95 % konfidensintervall)

(23-43)

 

(8-33)

 

(11-47)

 

 

Komplett respons

 

 

 

 

 

 

Delvis respons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

Median varighet av respons

 

 

 

 

 

 

 

 

(måneder)

 

 

 

 

 

 

(95 % konfidensintervall)

 

(5-8)

 

(5-23)

 

(6-19)

 

 

 

 

no

 

 

 

 

 

 

Median tid til respons (måneder)

 

 

 

 

 

(95% konfidensintervall)

 

(1-2)

 

(1-5)

 

(2-4)

 

 

Progresjonsfri overlevelse (måneder)

 

 

 

 

 

(95 % konfidensintervall)

 

(3-5)

 

(3 - 7)

 

(3-9)

 

 

Overlevelse (måneder):

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % konfidensintervall)

16 (12-22)

 

26 (12-44)

 

28 (7-33)

 

 

Alle pasienter

 

 

 

 

 

Respondere

 

33 (26-NR)

 

44 (28-NR)

 

36 (19-NR)

 

 

NR = maksimal over evelse er ennå ikke oppnådd.

 

 

 

 

 

5.2

 

product

 

 

 

 

 

 

F rm kokinetiske egenskaper

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

Farmakoki etikken ble karakterisert hos MabCampath-naive pasienter med B-celle kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL) som ikke hadde respondert på tidligere behandling med purin-analoger. MabCampath ble gitt som en 2 timers intravenøs infusjon etter den anbefalte doseringsplan som starter på 3 mg økende til 30 mg, 3 ganger ukentlig, i opptil 12 uker. Farmakokinetikken til MabCampath fulgte en 2-compartment modell og viste non-linjær eliminasjonskinetikk. Etter den siste 30 mg dosen var mediant distribusjonsvolum ved steady-state 0,15 l/kg (område: 0,1-0,4 l/kg), som indikerer at distribusjonen hovedsakelig skjedde til ekstracellulærvæske og plasmarommene. Systemisk clearance avtok ved gjentatt administrasjon, grunnet redusert reseptor-mediert clearance (for eksempel tap av perifere CD52 reseptorer). Ved gjentatt administrasjon og påfølgende økning i plasmakonsentrasjonen, nådde eliminasjonshastigheten nullte-ordens kinetikk. Derfor var halveringstiden 8 timer (område: 2-32 timer) etter den første 30 mg dosen og 6 dager (område: 1-14 dager) etter den siste 30 mg dosen. Steady-state konsentrasjoner ble nådd etter omkring 6 ukers behandling. Det ble ikke observert tegn til ulik farmakokinetikk mellom menn og kvinner, ei heller ble

det oppdaget noen alderseffekt.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Preklinisk evaluering av alemtuzumab i dyreforsøk har vært begrenset til cynomolgus ape på grunn av manglende uttrykning av CD52-antigenet hos non-primate arter.

Lymfocytopeni var den mest vanlige behandlingsrelaterte effekten hos denne arten. En svak kumulativ effekt på graden av lymfocyttdeplesjon ble observert i gjentatt-dosestudier sammenlignet med enkelt- dosestudier. Lymfocyttdeplesjonen ble raskt reversert etter avsluttet dosering. Reversibel neutropeni ble observert etter daglig intravenøs eller subkutan dosering i 30 dager, men ikke etter enkeltdoser eller daglige doser i 14 dager. Histopatologiske undersøkelser av beinmargsprøver viste ingen påfallende forandringer som kunne tilskrives behandlingen. Intravenøse enkeltdoser på 10 og

30 mg/kg medførte moderat til alvorlig doserelatert hypotensjon sammen med en lett tac ycardia. MabCampath Fab binding ble observert i lymfoid vev og i det mononuklære fagocytære sys em. Signifikant Fab binding ble også observert i den mannlige reproduksjonstraktus (epididymis, sæd, sædvæske) og i huden.

I de ovennevnte toksisitetsstudier var det ingen andre funn som ga informasjon v signifikant

Ingen kort- eller langtidsstudier hos dyr har vært utført med MabCampath for å evaluere karsinogent og mutagent potensial.

betydning for klinisk bruk.

longer

authorised

 

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

no

 

Natriumedetat

Polysorbat 80

Kaliumkloridproduct

Kaliumdihydrogenfosfat

Natriumklorid

Dinatriumfosfatdihy rat

Vann til injeksjonsvæske

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6.

Medicinaltilsettes M bC mpath-infusjonen eller infuseres samtidig gjennom samme intravenøse slange.

Der er ingen kjente uforlikeligheter med andre medikamenter. Andre legemidler må imidlertid ikke

6.3 Holdbarhet

Uåpnet ampulle: 3 år.

Rekonstituert oppløsning: MabCampath inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. MabCampath skal brukes innen maksimalt 8 timer etter fortynning. Oppløsningen kan oppbevares ved 15°C-30°C eller kjøleskap. Dette kan bare aksepteres dersom tillaging til oppløsningen foregår under strengt aseptiske forhold, og oppløsningen beskyttes mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2°C-8°C)..

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevaringsbetingelser for rekonstituert legemiddel, se pkt. 6.3.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Klar Type 1 glassampulle som inneholder 3 ml konsentrat Pakningsstørrelse: eske med 3 ampuller.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

authorised

 

Ampulleinnholdet skal inspiseres for utfellinger og misfarging før administrasjon. Dersom utfellinger

er til stede eller konsentratet er misfarget, skal ampullen ikke benyttes.

 

MabCampath inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og det er derfor anbefalt at

MabCampath tilberedes for intravenøs infusjon med aseptiske teknikker, og at den fortynnede

infusjonsoppløsningen administreres innen 8 timer etter tilbereding (og beskyttes mot lys). Den

 

longer

nødvendige mengde av ampulleinnholdet skal tilsettes, via et sterilt lav-p oteinbindende, non-fiber 5

μm filter, 100 ml natriumkloridoppløsning til infusjon, 9 mg/ml (0,9 %)eller glukoseoppløsning (5 %)

til infusjon. Posen skal vendes forsiktig for å blande oppløsningen. D t må utvises forsiktighet for å

sikre at den tilberedte oppløsningen er steril, spesielt fordi den ikke inn hold antimikrobielle

konserveringsmidler.

 

Andre medikamenter skal ikke tilsettes MabCampath infusj s ppløs ingen eller gis samtidig

gjennom samme infusjonsslange (se pkt. 4.5).

no

 

Forsiktighet skal utvises ved håndtering og tilbereding av MabCampath-oppløsningen. Bruk av

latexhansker og beskyttelsesbriller er anbefalt f r å hindre eksponering i tilfelle knuste ampuller eller andre uhell med søl. Kvinner som er gravide eller s m f rsøker å bli gravide skal ikke håndtere MabCampath.

Prosedyrer for korrekt håndtering og des ruksjon må følges. Eventuelt søl eller avfall skal destrueres ved forbrenning.

7.

INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Euro e BV

Gooimeer 10

product

1411 DD Naarden

Nederl nd

8.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/193/001/NO

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Medicinal

MT-dato for første autorisasjon: 06/07/2001

MT-dato for siste fornyelse: 10/07/2011

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

longer

authorised

 

 

no

 

 

product

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrat til infusjonsvæske. Fargeløst til lett gult konsentrat..
For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.
1 ml inneholder 30 mg alemtuzumab
Hvert hetteglass inneholder 30 mg alemtuzumab
MabCampath 30 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske.

1. LEGEMIDLETS NAVN

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Alemtuzumab er et genmanipulert og humanisert IgG1 kappa monoklonalt antistoff spesifikt for et 21- 28 kD lymfocytt celleoverflateglykoprotein (CD52). Antistoffet er fremstilt i en suspensjonskultur av pattedyrceller (Chinese Hamster-ovarier) dyrket i et næringsmedium.

authorised

3.LEGEMIDDELFORM

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

 

no

MabCampath er indisert i behandlingen av pasienter med kronisk lymfatisk B-celle leukemi (B-KLL)

der kombinasjonsbehandling med fludarabin og annen kjemoterapilongerikke egnet.

product

4.2 Dosering og administrasjonsmå e

 

MabCampath skal administreres under veiledning av lege med erfaring i kreftbehandling.

Dosering

I løpet av den første behan lingsuke skal MabCampath gis i opptrappende doser: 3 mg på dag 1,

10 mg på dag 2 og 30 mg på dag 3, forutsatt at hver dose tolereres godt. Deretter er den anbefalte dose 30 mg daglig, gitt 3 ganger i uken på alternerende ukedager i opptil maksimalt 12 uker.

Hos de fleste pasienter kan doseopptrapping til 30 mg oppnås i løpet av 3-7 dager. Skulle likevel Medicinalakutte moder te til alvorlige bivirkninger oppstå grunnet cytokinfrigjøring (hypotensjon, frysninger,

feber kortpustethet, frostanfall, utslett og bronkospasme) ved enten 3 mg eller 10 mg dosenivå, skal d sse dose e gjentas daglig inntil de tolereres godt før videre doseopptrapping forsøkes (se pkt. 4.4).

Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 11,7 uker for førstelinjepasienter og 8,0 uker for pasienter som var behandlet tidligere.

en gang en pasient tilfredsstiller alle laboratoriemessige og kliniske kriterier for en komplett behandlingsrespons, skal MabCampath-behandlingen innstilles og pasienten overvåkes. Dersom en pasient blir bedre (dvs. oppnår en delvis respons eller stabilisering av sykdommen) og så når et platå uten videre forbedring i løpet av 4 uker eller mer, skal MabCampath-behandlingen innstilles og pasienten overvåkes. Behandlingen skal avsluttes dersom der er tegn til sykdomsprogresjon.

Retningslinjer for doseendringer

Samtidige legemidler

Premedisinering

Pasienter skal premedisineres med orale eller intravenøse steroider, et egnet antihistamin og

smertestillende midler i 30-60 minutter før enhver infusjon med MabCampath under

doseøkningsperioden og deretter etter klinisk behov (se pkt. 4.4).

authorised

 

Profylaktiske antibiotika

 

Antibiotika og antiviralia skal gis rutinemessig til alle pasienter under og etter behandling (se pkt. 4.4).

Det finnes ingen anbefalinger om doseendringer ved alvorlig lymfopeni basert på MabCampa s virkningsmekanisme.

Dersom alvorlig infeksjon eller kraftig hematologisk toksisitet oppstår skal M bC mp avbrytes inntil tilstanden er under kontroll. Det er anbefalt at MabCampath avbrytes hos p sienter hvor platetallet faller til < 25 000 / l eller som har absolutt neutrofiltall (ANC) på < 250/ l. MabCampath- behandling kan gjenopptas etter at infeksjonen eller toksisiteten har gått ov . MabCampath må seponeres permanent dersom det oppstår autoimmun anemi eller autoimmun trombocytopeni. Den påfølgende tabellen viser anbefalt prosedyre for dosemodifikasjon dersom hematologisk toksisitet oppstår under behandling:

 

 

Hematologiske verdier

 

 

 

D semodifikasjon*

 

ANC < 250 /(l) og/eller blodplatetall ≤25 000

 

longer

 

 

/(l

 

 

 

Første gang

 

no

Avbryt

MabCampath-behandlingen.

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 30 mg

 

 

 

når ANC ≥ 500/µl og plateantallet ≥ 50

 

 

 

000/µl.

 

 

Andre gang

 

 

Avbryt

MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 10 mg

 

 

 

 

når ANC ≥ 500/µl og plodplateantallet

 

 

 

 

≥ 50 000/µl.

 

Tredje gang

 

 

Avbryt MacCampath-behandlingen.

 

Ved et ≥ 50 % fall f a baselineverdien hos

 

 

 

 

pasienter som sta ter opp behandlingen med en

 

 

 

 

baseline for ANC ≤ 250/(l og/eller en baseline

 

 

 

 

for b odplatetall ≤ 25000/(l.

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

Første g ng

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 30 mg

 

 

 

 

når baselineverdien(e) er gjenopprettet.

 

A dre gang

 

 

Avbryt MabCampath-behandlingen.

 

 

 

 

Gjenoppta MabCampath med 10 mg

 

 

 

 

når baselineverdien(e) er gjenopprettet.

 

Tredje gang

 

 

Stopp MacCampath-behandlingen.

 

*Dersom behandlingen har vært stanset i mer enn 7 dager, må MabCampath gjenopptas

 

med 3 mg og økes til 10 mg og så til 30 mg avhengig av toleransen.

Spesielle populasjoner

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

Eldre (over 65 år)

Anbefalinger er som ovenfor for voksne. Pasienter må følges nøye (se pkt. 4.4).

-
Pediatrisk populasjon
Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Ingen studier er gjennomført.

Administrasjonsmåte

Sikkerhet og effekt av MabCampath hos barn i alderen under 17 år har ikke blittauthorisedfastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

MabCampath-oppløsningen skal tilberedes i henhold til instruksjonene som gis pkt. 6.6. Alle d ser skal gis som intravenøs infusjon over ca 2 timer.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor alemtuzumab, overfor murine proteiner eller overfor noen av

 

hjelpestoffene.

-

Aktive systemiske infeksjoner.

-

HIV.

-

Aktive sekundære maligne tilstander.

-

Graviditet.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Akutte bivirkningsreaksjoner som kan oppstå under den førstelongerd seopptrappingen grunnet frigjøring av cytokiner omfatter hypotensjon, frysninger/kulderystelser, feber, kortpustethet, frostanfall og utslett. Andre reaksjoner omfatter kvalme, urtikaria, ppkast, tretthet, dyspné, hodepine, kløe, diaré og

bronkospasme. Hyppigheten av infusjonsrelaterte reaksj ner var høyest i den første behandlingsuken,

og falt deretter i den andre og tredje uken av beha dli gen, hos pasienter som ble behandlet med

MabCampath både som førstelinjebehandling og hos pasienter som var behandlet tidligere.

product

no

Dersom disse symptomene er moderate til alvorlige, bør dosen holdes på samme nivå før hver doseopptrapping og med egnet premedikasjon, inntil hver dose er godt tolerert. Dersom behandling er stanset i mer enn 7 dager skal MabCampath gjeninnsettes med gradvis doseopptrapping.

Forbigående hypotensj n har f rekommet hos pasienter som får MabCampath. Forsiktighet skal utvises ved behandling av pasienter med ischemisk hjertesykdom, angina og/eller hos pasienter som behandles med et antihy ertensivt legemiddel. Hjerteinfarkt og hjertestans har blitt observert i sammenheng med MabCampath infusjon hos denne pasientgruppen.

MedicinalEvaluering og pågående overvåkning av kardialfunksjon (f.eks. ekkokardiografi, puls og kroppsvekt) må vurderes hos pasienter som tideligere er blitt behandlet med potensielt kardiotoksiske midler.

Det anbefales at pasienter premedisineres med orale eller intravenøse steroider 30-60 minutter før hver MabCampath infusjon under dosetitrering og i henhold til klinisk behov. Steroider kan avsluttes etter behov når doseøkningen er oppnådd. I tillegg kan det gis et oralt antihistamin, for eksempel ifenhydramin 50 mg, og et analgetikum, for eksempel paracetamol 500 mg. Skulle akutte infusjonsreaksjoner vedvare, kan infusjonstiden økes opptil 8 timer fra det tidspunkt MabCampath- oppløsningen er klargjort for infusjon.

Uttalt lymfocytt-deplesjon, som er en forventet farmakologisk effekt av MabCampath, vil alltid forekomme og kan være langvarig. CD4 og CD8 T-celle-verdiene begynner å stige fra uke 8-12 under behandling og fortsetter å normaliseres i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos pasienter som får MabCampath som førstelinjebehandling skjedde gjenopprettelse av CD4+-verdiene til ≥200 celler/ µl 6 måneder etter behandlingen, likevel var medianen 2 måneder etter behandlingen 183

celler/ l. I tidligere behandlete pasienter som fikk MabCampath var mediantiden for å oppnå et nivå

på 200 celler/ l er 2 måneder etter siste infusjon med MabCampath, men det kan ta 6 måneder eller lengre for å oppnå tilsvarende nivå som før behandlingen. Dette kan predisponere pasientene for opportunistiske infeksjoner. Det anbefales på det sterkeste at infeksjonsprofylakse (for eksempel trimetoprim/sulfametoksazol 1 tablett to ganger daglig, 3 ganger i uken, eller annen profylakse mot Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP) og et effektivt oralt anti-herpesmiddel slik som famiciclovir 250 mg to ganger daglig) starter mens behandlingen pågår og vedvarer etter avsluttet MabCampath- behandling inntil CD4+ verdiene har steget til 200 celler/ l eller mer.

Det kan forekomme økt risiko for infeksjonsrelaterte komplikasjoner etter behandling med flere kjemoterapeutiske eller biologiske midler.

Grunnet potensialet for GVHD hos pasienter med alvorlig lymfocytopeni, skal blodprodukter bestråles

før bruk inntil lymfocytopenien har gått over, og særlig til T-cellene har steget til minst 200 celler/ l eller mer.

Asymptomatisk, laboratoriepositiv cytomegalovirus (CMV) viremi skal ikke nødvendigvis betraktes

som en alvorlig infeksjon som krever seponering av behandlingen. Det bør gjøres en kontinuerlig

klinisk vurdering med hensyn til symptomatisk CMV-infeksjon under MabC mp -behandling og

minst 2 måneder etter at behandlingen er fullført.

 

 

authorised

Forbigående neutropeni grad 3 eller 4 forekommer svært vanlig 4-8 uk r

tt r oppstart av behandling.

Forbigående trombocytopeni grad 3 eller 4 forekommer svært vanlig i løpet av de 2 første ukene av

behandlingen, og begynner så å bedres hos de fleste pasienter. Derfor

hematologisk overvåking av

 

longer

 

pasientene nødvendig. Dersom alvorlig hematologisk t ksisitet ppstår skal MabCampath- behandlingen avbrytes inntil tilstanden har gått tilbake. Behandlingen kan gjenopptas etter at den hematologiske toksisiteten har gått tilbake (se pkt. 4.2). MabCampath må seponeres permanent dersom det oppstår autoimmun anemi eller autoimmunnotr mb cyt peni.

Fullstendig blodanalyse med celle- og platetelli g må gjennomføres med regelmessige intervaller under MabCampath-behandling og hyppigere hos pasienter som utvikler cytopenier.

Det er ikke foreslåttproductat regelmessig og systematisk overvåking av CD52-uttrykk skal utføres rutinemessig. Imidlertid kan det være fornuftig å kontrollere tilstedeværelse av CD52 uttrykk dersom re-behandling vurderes. I tilgjengelige data fra førstelinjepasienter som er behandlet med MabCampath, ble det ikke observert tap av CD52-ekspresjon under sykdomsprogresjon eller ved død.

Pasienter kan ha alle giske eller verfølsomhetsreaksjoner overfor MabCampath og murine eller chimere monoklonale antistoff.

Det kreves at det finnes legemidler til behandling av overfølsomhetsreaksjoner, samt beredskap som Medicinalskal til for å sette i verk akutte tiltak i tilfelle reaksjon under administrering (se pkt. 4.2).

og kvi ner i fertil alder skal benytte sikker prevensjon under selve behandlingen og i de følge de 6 måneder etter behandling med MabCampath (se pkt. 4.6 og 5.3).

Ingen studier har vært gjennomført spesielt med hensyn til alderseffekt på MabCampath disposisjon og toksisitet. Generelt tolererer eldre pasienter (over 65 års alder) cytotoksisk behandling dårligere enn yngre individer. Siden KLL forekommer hyppig i denne eldre aldersgruppen, skal disse pasientene overvåkes nøye (se pkt. 4.2). I studier med pasienter i førstelinje og tidligere behandlede pasienter ble det ikke observert vesentlige forskjellier i sikkerhet og effekt relatert til alder; omfanget av disse databasene er imidlertid begrenset.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Selv om det ikke har vært utført formelle studier av legemiddel-interaksjon med MabCampath, er det ingen kjente kliniske signifikante interaksjoner mellom MabCampath og andre medisinske produkter. Fordi MabCampath er et rekombinant humanisert protein forventes ikke en P-450-mediert legemiddelinteraksjon. Imidlertid er det anbefalt at MabCampath ikke skal gis innen 3 uker etter avsluttet behandling med andre kjemoterapeutika.

Selv om det ikke har vært undersøkt, er det anbefalt at pasienter ikke skal få levende virale vaksiner før etter minst 12 måneder etter avsluttet MabCampath-behandling. Evnen til å danne en primær eller anamnestisk humoral respons overfor hvilken som helst vaksine har ikke blitt undersøkt.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

lymfocytt deplesjon. Reproduksjonsstudier hos dyr har ikke vært utført med M bCauthorisedmp . Det er ikke kjent hvorvidt MabCampath kan medføre fosterskade dersom det gis til en g avid kvinne.

Graviditet

MabCampath er kontraindisert under graviditet. Humant IgG er kjent for å krysse placentabarreren;

MabCampath kan likeledes krysse placentabarrieren og dermed kunne medføre føt l B- og Tcelle

Menn og kvinner i fertil alder skal benytte sikker prevensjon under s lve b handlingen og i de følgende 6 måneder etter behandling med MabCampath (se pkt. 5.3.).

Amming

Det er ikke kjent hvorvidt MabCampath utskilles i morsme k. Hvis det nødvendig med behandling,

må amming stoppes under pågående behandling g i minst fire uker etter avsluttet MabCampath-

behandling.

longer

no

Fertilitet

Det finnes ingen endeligeproductstudier med evaluering av MabCampaths virkning på fertilitet. Det er ikke kjent om MabCampath kan påvirke menneskers forplantningsevne (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

Det er ikke gjort unde søkelser vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Imidlertid må det utvises fo siktighet idet forvirring og søvnighet har vært rapportert.

4.8 Bivirkninger

MedicinalDet kan forventes at over 80 % av de tidligere behandlede pasientene opplever bivirkninger, og de hypp gst r pporterte reaksjonene opptrer vanligvis i løpet av den første behandlingsuken. Omtrent

97 % av førstelinjepasientene fikk bivirkninger; de hyppigst rapporterte bivirkningene hos førstel njepasientene inntraff vanligvis i den første behandlingsuken.

Tabellene nedenfor angir bivirkninger i henhold til organklassifiseringen i MedDRA-systemet (MedDRA SOCs). Frekvensen er basert på data fra kliniske utprøvinger.

Den best egnede MedDRA-termen brukes til å beskrive en viss reaksjon og synonymene og relaterte tilstander.

Forekomsten defineres som svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne ( 1/10 000). Det foreligger ingen data for hendelser som oppstår ved lavere frekvens, pga. størrelsen på den studiepopulasjonen: n=147 for pasienter behandlet i førstelinje og n=149 for tidligere behandlede pasienter.

De hyppigst forekommende bivirkningene ved bruk av MabCampath er: infusjonsreaksjoner (pyreksi, frysninger, hypotensjon, urtikaria, kvalme, utslett, takykardi, dyspné), cytopenier (nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni, anemi), infeksjoner (CMV-viremi, CMV-infeksjon, andre infeksjoner), gastrointestinale symptomer (kvalme, oppkast, abdominale smerter) og nevrologiske symptomer (søvnløshet, angst). De hyppigst forekommende alvorlige bivirkningene er cytopenier, infusjonsreaksjoner og immunsuppresjon/infeksjoner.

Bivirkninger hos førstelinjepasienter

Sikkerhetsdata hos førstelinjepasienter med B-KLL er basert på bivirkninger som forekom en stud e av 147 pasienter som var inkludert i en randomisert, kontrollert studie med MabCampath som monoterapi gitt intravenøst i en dose på 30 mg tre ganger ukentlig i opptil 12 uker, inklusive doseøkningsperioden. Ca. 97% av førtelinjepasientene hadde bivirkninger. De vanligste rapp rterte bivirkningene i førstlinjepasientene forekom vanligvis i den første behandlingsuken.

Innenfor hver frekvensgruppering presenteres bivirkninger som ble observert under behandlingen eller i løpet av 30 dager etter avslutning av MabCampath-behandlingen etter fallende alvorlighetsgrad.

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Infeksiøse og

 

Cytomegalovirus-

Lungebetennelse

Sepsis

parasittære sykdommer

viremi

 

 

authorised

 

 

 

 

 

Cytomegalovirus-

Bronkitt

Stafylokokkbakteriemi

 

 

infeksjon

Faryngitt

Tuberkulose

 

 

 

 

 

 

Oral ca didiasis

Bronkopneumoni

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Betahemolytisk

 

 

 

no

longerstreptokokkinfkesjon

 

 

 

 

Candidiasis

 

 

 

 

Genital candidiasis

 

 

 

 

Urinveisinfeksjon

 

 

 

 

Cystitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinea corporis

 

 

 

 

 

Nasofaryngitt

 

 

 

 

 

Rinitt

Sykdommer i blod og

 

Febril nøytrpeni

Agranulocytose

lymfatiske organer

 

Nøytrpeni

Lymfopeni

 

product

Leukopeni

Lymfadenopati

 

Trombocytopeni

Epistakse

Sykdommer

Anemi

Anafylaktisk reaksjon

 

 

immu systemet

 

 

 

 

Hypersensitivitet

Stoffsk fte- og

 

 

Vekttap

Tumorlysesyndrom

ernær gsbetingede

 

 

 

Hyperglykemi

sykdommer

 

 

 

 

Fall i total protein

Psykiatriske lidelser

 

Angst

Anoreksi

 

 

Nevrologiske

 

 

Synkope

Vertigo

sykdommer

 

 

Svimmelhet

 

Medicinal

 

 

Tremor

 

 

 

Parestesi

 

 

 

Hypoestesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodepine

 

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Øyelidelser

 

 

 

Conjunktivitt

Hjertesykdommer

 

 

Cyanose

Hjertestans

 

 

 

Bradykardi

Myokardinfarkt

 

 

 

Takykardi

Angina pectoris

 

 

 

Sinustakykardi

Atrieflimmer

 

 

 

 

Supraventrikulær

 

 

 

 

arrytmi

 

 

 

 

Sinusbradykardi

 

 

 

 

Supraventrikulære

 

 

 

 

ekstrasystoler

Karsykdommer

 

Hypotensjon

Hypertensjon

Ortostatisk hyp tensj n

 

 

 

 

Hetetokter

 

 

 

 

Rødme

Sykdommer i

 

 

Bronkospasme

Hypoksi

respirasjonsorganer,

 

Dyspné

Ple raeff sjon

thorax og mediastinum

 

 

Dysfoni

 

 

 

 

Snue

Gastrointestinale

 

Kvalme

Oppkast

authorised

 

Ileus

sykdommer

 

 

Abdominale sm rt

Munnubehag

 

 

 

 

Ubehag i magen

 

 

 

 

Diarré

Hud- og

 

Urtikaria

Allergisk dermatitt

Kløende utslett

underhudssykdommer

Utslett

K øe

Makuløst utslett

 

 

 

 

 

Hyperhidrose

Erytematøst utslett

 

 

 

longer

Dermatitt

 

 

 

Erytem

Sykdommer i muskler,

 

Myalgi

Bensmerter

bindevev og skjelett

 

Muskel/skjelettsmerter

Artralgi

 

 

 

noRyggsmerter

Muskel/skjelettsmerter

 

 

 

 

i brystet

 

 

 

 

Muskelspasmer

Sykdommer i nyre og

 

 

Redusert urinmengde

urinveier

 

 

 

Dysuri

Generelle lidelser og

Feber

Tretthet

Slimhinnebetennelse

reaksjoner på

 

F ysninger

Asteni

Erytem på

administrasjonsstedet

 

 

infusjonsstedet

 

product

 

Lokalisert ødem

 

 

Ødem på

 

 

 

 

infusjonsstedet

 

 

 

 

Uvelhet

MedicinalAkutte infusjonsreaksjoner, inkludert feber, frysninger, kvalme, oppkast, hypotensjon, tretthet, utslett, urt karia, dyspné, hodepine, kløe og diaré har blitt rapportert. De fleste av disse reaksjonene er milde

til moderate alvorlighet. Akutte infusjonsreaksjoner oppstår vanligvis i den første behandlingsuken og avtar deretter betraktelig. Infusjonsreaksjoner av grad 3 eller 4 er uvanlige etter den første behandlingsuken.

Bivirkninger hos tidligere behandlede pasienter

Sikkerhetsdataen fra tidligere behandlede pasienter med B-KLL er basert på 149 pasienter inkludert i éngruppestudier av MabCampath (studiene 1, 2 og 3). Mer enn 80% av tidligere behandlede pasienter kan forventes å ha bivirkninger. De vanligste rapporterte bivirkningene forekom vanligvis i den første behandlingsuken.

 

 

 

 

Abscess

 

 

authorised

 

Innenfor hver frekvensgruppering presenteres bivirkningene etter synkende alvorlgihetsgrad.

 

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

 

Mindre vanlige

 

 

Infeksiøse og

 

Sepsis

Cytomegalovirus-

Bakteriell infeksjon

 

 

parasittære

 

 

infeksjon

 

 

 

 

 

sykdommer

 

Lungebetennelse

Pneumocystis

Virusinfeksjon

 

 

 

 

 

jiroveci-infeksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex

Lungebetennelse

Soppdermatitt

 

 

 

 

 

 

Soppinfeksjon

Laryngitt

 

 

 

 

 

 

Candidiasis

 

Rhinitt

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

Onykomykose

 

 

 

 

 

Infeksj

longer

 

 

 

 

 

 

Urinveisinfeksjon

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronkitt

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre

 

 

 

 

 

 

 

 

luftveisbetenne se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faryngitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplasmer, benign,

 

 

no

 

Lymfomlignende

 

 

malign og uspesifisert

product

 

 

lidelse

 

 

 

(inkl. cyster og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polypper)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i blod og

Granulocytopeni

Febril nøytropeni

Beinmargsaplasi

 

 

lymfatiske organer

Trombocytopeni

Pancytopeni

 

Disseminert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intravaskulær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koagulasjon

 

 

 

 

 

Anemi

Leukopeni

 

Hemolytisk anemi,

 

 

 

 

 

 

 

 

Redusert haptoglobin

 

 

 

 

 

Lymfopeni

 

Beinmargsdepresjon

 

Medicinal

 

 

Purpura

 

Epistakse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gingivalblødning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematologitest

 

 

 

 

 

 

 

 

abnormal

 

 

 

Sykdommer

 

 

 

 

 

Allergisk reaksjon

 

 

mmunsystemet

 

 

 

 

 

Alvorlige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anafylaktiske og andre

 

 

 

 

 

 

 

 

overfølsomhetsreaksjo

 

 

 

 

 

 

 

 

ner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoffskifte- og

 

Anoreksi

Hyponatremi

Hypokalemi

 

 

 

ernæringsbetingede

 

Hypokalsemi

Diabetes mellitus,

 

 

sykdommer

 

 

 

 

 

forverret

 

 

 

 

 

 

Vektreduksjon

 

 

 

 

 

 

 

Dehydrering

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørste

 

 

 

 

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

Psykiatriske lidelser

 

Forvirring

Depersonalisering

 

 

 

Angst

Personlighetsforstyrrel

 

 

 

 

 

se

 

 

 

 

Depresjon

Unormale tanker

 

 

 

Somnolens

Impotens

authorised

 

 

 

Insomnia

Nervøsitet

 

 

 

 

Nevrologiske

 

Hodepine

Vertigo

Synkope

 

sykdommer

 

 

Svimmelhet

Unormal gange

 

 

 

Tremor

Dystoni

 

 

 

 

Parestesi

Hyperestesi

 

 

 

 

Hypoestesi

Nevropati

 

 

 

 

Hyperkinesi

Smaksperversjon

 

 

 

Tap av smaksevne

 

 

Øyesykdommer

 

 

Konjunktivitt

Endoftalmitt

 

Sykdommer i øre og

 

 

 

Døvhet

 

labyrint

 

 

 

 

Tinnitus

 

Hjertesykdommer

 

 

Palpitasjon

Hjertestans

 

 

 

 

Rødming longer

 

 

 

Takykardi

Myoka dinfa kt

 

 

 

 

 

Atri ll fib illasjon

 

 

 

 

 

Suprav ntrikulær

 

 

 

 

 

takykardi

 

 

 

 

 

 

Arrytmi

 

 

 

 

 

 

Bradykardi

 

 

 

 

 

 

Unormalt EKG

Karsykdommer

 

Hypotensjon

Hypertensj

Perifer iskemi

 

 

 

 

Vas spasme

 

 

Sykdommer i

 

Dyspne

Hyp ksi

Stridor

 

respirasjonsorganer,

 

 

no

 

 

thorax og

product

Stramming i halsen

mediastinum

 

 

Hemoptyse

 

 

Bronkospasme

Pulmonalinfiltrasjon

 

 

 

 

 

 

Hoste

Pleural effusjon

 

 

 

 

 

Pustelyder redusert

 

 

 

 

 

Åndedrettslidelse

Gastrointestinale

 

Oppkast

Gatrointestinal

Gastroenteritt

 

sykdommer

 

 

hemoragi

 

 

 

 

Kvalme

Ulcerøs stomatitt

Ulcerasjon på tungen

Medicinal

 

Diaré

Stomatitt

Gingivitt

 

 

 

Magesmerte

Hikke

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyspepsi

Eruktasjon

 

 

 

 

Forstoppelse

Tørr munn

 

 

 

 

Flatulens

 

 

Sykdommer lever og

 

Unormal hepatisk

 

 

galleveier

 

 

funksjon

 

 

Hud- og

 

Pruritt

Bulløs erupsjon

Makulopapullært

underhudssykdommer

 

 

 

utslett

 

 

 

Urticaria

Erytematøst utslett

Hudlidelse

 

 

 

Utslett

 

 

 

 

Sykdommer i

 

Hyperhidrose

Artralgi

Bensmerte

 

 

 

 

muskler, bindevev og

 

Myalgi

Hypertoni

 

skjelett

 

 

Smerter i skjelettet

 

 

Systemorganklasse

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

 

 

 

Ryggsmerte

 

 

 

Sykdommer i nyre og

 

 

Hematuri

 

 

urinveier

 

 

Urininkontinens

 

 

 

 

Redusert urinflow

 

 

 

 

Polyuri

 

 

 

 

 

Unormal nyrefunksjon

 

Generelle lidelser og

Frysninger

Brystsmerte

Pulmonalødem

 

reaksjoner på

Feber

Influensalignende

Perifert ødem

 

 

administrasjonsstedet

 

symptomer

 

 

 

 

Tretthet

Mukositt

Periorbitalt ødem

 

 

 

Ødem, munn

Slimhinneulcerasjoner

 

 

 

Ødem

Blåmerke på

 

 

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

Asteni

Dermatitt på

 

 

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

Uvelhet

Smerte på

 

 

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

 

Følelse av

 

authorised

 

 

temperaturendring

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjon på

 

 

 

 

 

injeksjonsstedet

 

 

 

 

 

Smerte

 

 

 

Bivirkninger som ble observert i løpet av overvåkingen etterlongermarkedsføringstillatelsen

Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige og iblant døde ige reaksjoner, inkludert bronkospasme, hypoksi, synkope, lungeinfiltrater, sjokklunge no(ARDS), respirasjonsstans, hjerteinfarkt, arrytmi, akutt kardial insuffisiens og hjertestans har forekommet. Alv rlige anafylaktiske og andre overfølsomhetsreaksjoner,productinkludert anafylak isk sjokk og angioødem, har vært rapportert etter

administrasjon av MabCampath. Disse symp omene kan bedres eller unngås dersom premedikasjon og doseopptrapping blir benyttet (se pkt. 4.4.). .

Infeksjoner og infestasjoner: Alvorlige og iblant dødelige virale (for eksempel adenovirus, parainfluensa, hepatitt B, progressiv m ltifokal leukoencefalopati (PML), bakterielle (inkludert tuberkulose og atypiske myk bakterier, nocardiose), protozo (f.eks. toxoplasma gondii) og soppinfeksjoner (f.eks. hin cerebral mucormycose), inkludert slike som forekommer pga. reaktivasjon av latente infeksj ner, har forekommet i løpet av overvåkingen etter markedsføringstillatelsen. Den anbefalte infeksjonsprofylaksen synes å være effektiv for å redusere risikoen for PCP og Her es zoster infeksjoner. (se pkt. 4.4).

MedicinalEBV-assosiert lymfoproliferative lidelser, iblant dødelige, har vært rapportert.

Forstyrrelser i blod og lymfatiske organer: Alvorlige blødningsreaksjoner har vært rapportert.

Sykdommer immunsystemet: Alvorlige og iblant dødelige autoimmune fenomener, inkludert autoimmun hemolytisk anemi, autoimmun trombocytopeni, aplastisk anemi, Guillain Barré syndrom og dets kroniske form, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropatiradikulitt, har vært rapportert. En positiv Coombs-test har også blitt observert. Fatal GVHD har også blitt rapportert.

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer: Tumor-lysis syndrom med dødelig utfall har forekommet.

Nevrologiske sykdommer: Intrakraniell blødning har forekommet hos pasienter med trombocytopeni med dødelig utfall.

Hjertesykdommer: Kongestiv hjertesvikt, kardiomyopati og redusert ejeksjonsfraksjon har vært rapportert hos pasienter som tidligere har vært behandlet med potensielt kardiotoksiske midler.

4.9Overdosering

Pasienter har fått gjentatte doser på opp til 240 mg MabCampath. Forekomsten av grad 3 og 4 bivirkninger, slik som feber, hypotensjon og anemi, kan være større hos disse pasientene. Der er ingen kjent spesifikk antidot ved overdose med MabCampath. Behandling består av seponering av MabCampath og symptomatisk behandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

 

 

 

 

 

authorised

Farmakoterapeutisk gruppe: Antineoplastiske midler, monoklonale antistoffer, ATC-kode: L01XC04.

Alemtuzumab er et genmanipulert og humanisert IgG1 kappa monoklonalt antistoff spesifikt for et 21-

 

 

 

longer

28 kD lymfocytt celleoverflateglykoprotein (CD52) primært uttrykt på ove fl ten v normale og

maligne B og T celle lymfocytter i perifert blod. Alemtuzumab ble dannet ved å sette inn seks

komplementaritetsbestemmende regioner fra et IgG2a monoklonalt antistoff f a otte, i et humant

IgG1 immunoglobulinmolekyl.

 

 

 

 

Alemtuzumab forårsaker lysis av lymfocyttene ved å bindes til CD52, som et sterkt uttrykt, ikke-

modulerende antigen som er tilstede på overflaten hos

mtre

t alle B og T lymfocytter, samt hos

monocytter, thymocytter og makrofager. Antistoffet medierer

ysis av lymfocyttene via

komplementbinding og antistoffavhengig, cellemediert cyt

t

ksisitet. Antigenet er blitt funnet hos en

 

 

no

cytter eller trombocytter. Alemtuzumab

liten prosent (< 5 %) av granulocytter, men ikke h s erytr

synes ikke å skade hematopoietiske stamceller eller pr

genitorceller.

Førstelinje B-KLL-pasienter

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

Sikkerhet og effekt for MabCampath ble evaluert i en Fase 3, åpen, randomisert komparativ studie av

førstelinjepasienter (tidligere ubehandlede) med Rai stadium I-IV B-KLL pasienter som krevde

behandling (Studie 4). MabCampath ble vist å være overlegen i forhold til klorambucil slik det ble

målt ved det primære endepunktet, nemlig progresjonsfri overlevelse (progression free survival - PFS)

(se Figur 1).

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Figur 1: Progresjonsfri overlevelse i førstelinjestudie (etter behandlingsgruppe)

Estimert

Risikoforhold: 0,58

authorised

sannsynlighet

95% KI: 0,43; 0,77

 

 

 

 

Stratifisert log- rangeringstest: p=0,0001

Antall i risikosone

Tid (måneder)

 

Sekundære mål omfattet rater for komplett respons (CR)

 

generell respons (CR eller partiell

 

 

 

no

 

 

 

 

respons) i henhold til kriteriene i 1996 NCIWG, resp

nsvarighet, tid til annen behandling, samt

 

sikkerhet i de to behandlingsarmene.

 

 

longer

 

 

 

Sammendrag av førsteli

jepopulasjon og utfall

 

 

MRD-neg tiv****product 7,4%

 

0,0%

0,0008*

 

 

 

Uavhengig gjennomgang av responsrate og -varighet

 

 

 

MabCampath

 

Klorambucil

P-verdi

 

 

 

n=149

 

 

n=148

 

 

Median alder (år)

 

 

Ikke relevant

 

Rai Stadium III/IV-sykd m

33,6%

 

 

33,1%

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell responsrate

83,2%

 

 

55,4%

<0,0001*

 

Komplett respons (CR)

24,2%

 

 

2,0%

<0,0001*

Medicinal

 

 

 

 

 

 

Partiell respons (PR)

59,1%

 

 

53,4%

Ikke relevant

 

Respo svarighet**, CR eller PR

N=124

 

 

N=82

Ikke relevant

 

(må

eder)

16,2

 

 

12,7

 

 

K-

median (95%

(11,5; 23,0)

 

(10,2; 14,3)

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

 

 

 

Tid til annen behandling

23,3

 

 

14,7

0,0001***

 

(måneder)

(20,7; 31,0)

 

(12,6; 16,8)

 

 

K-M median (95%

 

 

 

 

 

 

konfidensintervalll)

 

 

 

 

 

 

*Pearson chi-square-test eller Exact-test

 

 

 

 

 

 

** Varighet av beste respons

 

 

 

 

 

*** log-rank test, stratifisert etter Rai-gruppe (stadium I-II vs III-IV)

**** etter 4-farge flow

Cytogenetiske analyser i førstelinjepasienter med B-KLL:

Den cytogenetiske profilen til B-KLL har i økende grad vært kjent for å kunne gi viktig prognostisk

informasjon og kanskje også kunne forutsi respons på visse behandlinger. Av førstelinjepasientene

(n=282) hvor det var cytogenetiske (FISH) data tilgjengelig ved baseline i studie 4, ble det påvist

kromosomavvik hos 82 %, mens normal karyotype ble påvist hos 18 %. Kromosomavvik ble

av et for lite pasientutvalg.

authorised

kategorisert i henhold til Döhners hierarkiske modell. Blant førstelinjepasientene, behandlet enten med MabCampath eller klorambucil, var det 21 pasienter med 17 p-delesjon, 54 pasienter with 11 q- delesjon, 34 pasienter med trisomi 12, 51 pasienter med normal karyotype og 67 pasienter med enkel 13q-delesjon.

ORR var overlegen hos pasienter med 11q-delesjon av enhver type (87 % vs 29 %; p<0,0001) eller eneste delesjon 13q (91 % vs 62 %; p=0,0087) behandlet med MabCampath sammenlignet med klorambucil. En tendens mot forbedret ORR ble observert hos pasienter med 17p-delesjon be andlet med MabCampath (64 % vs 20 %; p=0,0805). Fullstendig remisjon var også i overlegen et blant pasienter med kun 13q-delesjon behandlet med MabCampath (27 % vs 0 %; p=0,0009). Median PFS var i overlegenhet blant pasienter med kun 13q-delesjon behandlet med MabCampath (24,4 vs 13,0

måneder; p=0,0170 stratifisert etter Rai-stadium). En tendens mot forbedret PFS ble observert blant pasienter med 17p-delesjon, trisomi 12 og normal karyotype, som ikke nådde signifik nsnivå på grunn

Vurdering av CMV ved hjelp av PCR:

I den randomiserte kontrollerte studien av førstelinjepasienter (studie 4), ble pasienter i MabCampath- gruppen testet ukentlig med henblikk på CMV ved hjelp av PCR-a alyse (polymerasekjedereaksjon) fra oppstart frem til behandlingen var avsluttet, og annen hver uke de to første månedene etter

behandlingen. I denne studien ble det rapportert om asymptlongermatisk PCR posistiv kun for CMV for 77/147 (52,4 %) av MabCampath-behandlede pasienter; symptomatisk CMV-infeksjon ble rapportert mindre vanlig hos 23/147 MabCampath-behandlede pasienter (16 %). I MabCampath-gruppen fikk

(61%) av disse pasientene fikk MabCampa h-behanodlingen avbrutt. Nærvær av asymptomatisk PCR- positiv CMV eller symptomatisk PCR-posi iv CMV-infeksjon i løpet av behandlingen med MabCampath hadde ingen målbar virkning på progresjonsfri overlevelse (PFS).

36/77 (46,8%) av pasientene med asymptomatisk PCR-positiv CMV antiviral behandling og 47/77

 

product

 

 

 

Effektparametre

Studie 1

Studie 2

Studie 3

 

Antall pasienter

 

Diagnostisk gruppe

Pasienter med B-KLL

Pasienter med B-

Pasienter med B-KLL

 

 

som hadde fått

KLL som ikke hadde

(pluss en med

 

 

behandling med et

respondert på eller

prolymfocytær

 

 

alkylerende middel og

som hadde fått

leukemi) som ikke

 

 

som ikke hadde effekt

residiv etter

hadde respondert på

 

 

av fludarabine

behandling med

eller som hadde fått

 

 

 

konvensjonell

residiv etter

 

 

 

kjemoterapi

behandling med

 

 

 

 

fludarabine

 

Median alder (år)

 

Medicinal

 

 

 

 

Sykdomskarakteristika (%)

 

Rai stadium III/IV

 

B symptomer

 

Tidligere behandling (%):

 

 

 

 

Alkylerende midler

Tidligere behandlede pasienter med B-KLL:

Vurdering av effekten av MabCampath er basert på total respons og overlevelse. Tilgjengelige data fra tre ukontrollerte studier av B-celle kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL) er oppsummert i tabellen under:

NR = maksimal overlevelse er ennå ikke oppnådd.

Fludarabine

 

 

Antall tidligere doseringsregimer

 

 

 

 

 

(range)

3 (2-7)

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

Initialt dosering

Gradvis økning fra 3

Gradvis økning fra

Gradvis økning fra 10

 

 

til 10 til 30 mg

10 til 30 mg

 

til 30 mg

 

Endelig dosering

30 mg iv 3 x ukentlig

30 mg iv 3 x ukentlig

30 mg iv 3 x ukentlig

 

Total respons (%)

 

 

(95 % konfidensintervall)

(23-43)

(8-33)

 

(11-47)

 

Komplett respons

 

 

Delvis respons

 

 

Median varighet av respons

 

 

 

 

 

(måneder)

 

 

(95 % konfidensintervall)

(5-8)

(5-23)

 

(6-19)

 

Median tid til respons (måneder)

 

 

(95 % konfidensintervall)

(1-2)

(1-5)

 

(2-4)

 

Progresjonsfri overlevelse (måneder)

 

 

(95% konfidensintervall)

(3-5)

(3 - 7)

 

(3-9)

 

Overlevelse (måneder):

 

 

 

authorised28 (7-33)

 

(95 % konfidensintervall)

16 (12-22)

26 (12-44)

 

 

Alle pasienter

 

 

Respondere

33 (26-NR)

44 (28-NR)

 

36 (19-NR)

 

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

 

longer

Farmakokinetikken ble karakterisert hos MabCampath-naive pasiente med B-celle kronisk lymfatisk

leukemi (B-KLL) som ikke hadde respondert på tidligere behandling med purin-analoger.

no

 

MabCampath ble gitt som en 2 timers intravenøs infusj n etter den anbefalte doseringsplan som starter

på 3 mg økende til 30 mg, 3 ganger ukentlig, i pptil 12 uker. Farmakokinetikken til MabCampath

fulgte en 2-compartment modell og viste non-li jær eliminasjonskinetikk. Etter den siste 30 mg dosen

var median distribusjonsvolum ved steady-s a e 0.15 l/kg (område: 0.1-0.4 l/kg), som indikerer at

behandling. Det productble ikke bservert tegn til ulik farmakokinetikk mellom menn og kvinner, ei heller ble det oppdaget noen alde seffekt.

distribusjonen var hovedsakelig til eks ra ellulærvæske og plasmarommene. Systemisk clearance avtok ved gjentatt administrasjon, grunnet redusert reseptor-mediert clearance (for eksempel tap av perifere CD52 reseptorer). Ved gjentatt administrasjon og påfølgende økning i

plasmakonsentrasjonen, nå

e eliminasjonshastigheten nullte-ordens kinetikk. Derfor var

halveringstiden 8 timer (områ e: 2-32 timer) etter den første 30 mg dosen og 6 dager (område: 1-14

dager) etter den siste 30 mg

sen. Steady-state konsentrasjoner ble nådd etter omkring 6 ukers

Medicinal5.3 Prek iniske sikkerhetsdata

Prekli isk ev luering av alemtuzumab i dyreforsøk har vært begrenset til cynomolgus ape på grunn av ma gle de uttrykning av CD52-antigenet hos non-primate arter.

Lymfo ytopeni var den mest vanlige behandlingsrelaterte effekten hos denne arten. En svak kumulativ effekt på graden av lymfocyttdeplesjon ble observert i gjentatt-dosestudier sammenlignet med enkelt- osestudier. Lymfocyttdeplesjonen ble raskt reversert etter avsluttet dosering. Reversibel neutropeni ble observert etter daglig intravenøs eller subkutan dosering i 30 dager, men ikke etter enkeltdoser eller daglige doser 14 dager. Histopatologiske undersøkelser av beinmargsprøver viste ingen påfallende forandringer som kunne tilskrives behandlingen. Intravenøse enkeltdoser på 10 og

30 mg/kg medførte moderat til alvorlig doserelatert hypotensjon sammen med en lett tachycardia. MabCampath Fab binding ble observert i lymfoid vev og i det mononuklære fagocytære system. Signifikant Fab binding ble også observert i den mannlige reproduksjonstraktus (epididymis, sæd, sædvæske) og i huden.

I de ovennevnte toksisitetsstudier var det ingen andre funn som ga informasjon av signifikant

Uåpnet hetteglass: 3 år.
Natriumedetat
Polysorbat 80
Kaliumklorid Kaliumdihydrogenfosfat Natriumklorid Dinatriumfosfatdihydrat Vann til injeksjonsvæsker

betydning for klinisk bruk.

Ingen kort- eller langtidsstudier hos dyr har vært utført med MabCampath for å evaluere karsinogent og mutagent potensial.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer

authorised

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler ennlongerde som angitt under pkt. 6.6.

Der er ingen kjente uforlikeligheter med andre medikamenter. Andre le emidler må imidlertid ikke tilsettes MabCampath-infusjonen eller infuseres samtidig gje om samme intravenøse slange.

6.3 Holdbarhet

Rekonstituert oppløsning: MabCampath in eholdernoi gen antimikrobielle konserveringsmidler. MabCampath skal brukes innen maksimalt 8 imer etter fortynning. Oppløsningen kan oppbevares ved 15°C-30°C eller i kjøleskap. Dette kan bare aksepteres dersom tillaging av oppløsningen foregår under strengt aseptiske forhold, og oppløsningen beskyttes mot lys.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskapproduct(2 C-8 C)

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalemballasje for å beskytte mot lys.

Oppbevaringsbetingelser for rekonstituert legemiddel, se pkt. 6.3.

Medicinal6.5 Emb ll sje (type og innhold)

Klart Type I hetteglass lukket med gummikork, inneholder 1 ml konsentrat.

Pakningsstørrelse: eske med 3 hetteglass.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Hetteglassinnholdet skal inspiseres for utfellinger og misfarging før administrasjon. Dersom utfellinger er til stede eller konsentratet er misfarget, skal hetteglasset ikke benyttes.

MabCampath inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og det er derfor anbefalt at MabCampath tilberedes for intravenøs infusjon med aseptiske teknikker, og at den fortynnede infusjonsoppløsningen administreres innen 8 timer etter tilbereding (og beskyttes mot lys). Den nødvendige mengde av hetteglassinnholdet skal tilsettes 100 ml natriumkloridoppløsning til infusjon 9 mg/ml (0,9 %) eller glukoseoppløsning (5 %) til infusjon. Posen skal vendes forsiktig for å blande

oppløsningen. Det må utvises forsiktighet for å sikre at den tilberedte oppløsningen er steril, spesielt fordi den ikke inneholder antimikrobielle konserveringsmidler.

Andre medikamenter skal ikke tilsettes MabCampath infusjonsoppløsningen eller gis samtidig gjennom samme infusjonsslange (se pkt. 4.5).

Forsiktighet skal utvises ved håndtering og tilbereding av MabCampath-oppløsningen.authorisedBruk av

latexhansker og beskyttelsesbriller er anbefalt for å hindre eksponering i tilfelle knuste hetteglass eller andre uhell med søl. Kvinner som er gravide eller som forsøker å bli gravide skal ikke håndtere MabCampath.

Prosedyrer for korrekt håndtering og destruksjon må følges. Eventuelt søl eller avfall skal destrue es ved forbrenning.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

 

 

no

longer

 

product

 

Medicinal

 

 

1411 DD Naarden

Nederland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/193/002/NO

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

MT-dato for første autorisasjon: 06/07/2001 MT-dato for siste fornyelse: 10/07/2011

10. OPPDATERINGSDATO

 

 

authorised

 

 

 

 

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

no

longer

 

 

product

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter