Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Merking - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMabCampath
ATC-kodeL01XC04
Stoffalemtuzumab
ProdusentGenzyme Europe B.V.
OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

 

MabCampath 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

 

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

 

 

 

1 ml inneholder 10 mg alemtuzumab.

 

 

 

 

 

Hver ampulle inneholder 30 mg alemtuzumab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

authorised

 

Andre innholdsstoffer:

 

 

 

 

 

Natriumedetat, polysorbat 80, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid,

 

dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæske

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

Konsentrat til infusjonsvæske

no

longer

 

 

 

3 x 3 ml ampuller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/3 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

 

 

 

Intravenøs bruk.

 

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

product

 

 

 

 

 

Oppbev res uti gjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

UTLØPSDATO

Les preparatomtalen for holdbarheten på det rekonstituerte legemidlet.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C).

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

 

 

 

 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

 

 

 

 

 

Søl eller overflødig oppløsning skal destrueres ved forbrenning.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

 

 

authorised

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nederland

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

EU/1/01/193/001/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

no

 

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

AMPULLE

 

EXP

 

 

 

 

authorised

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

 

 

 

MabCampath 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

 

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

Intravenøs bruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRASJONSMÅTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Batch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

 

30 mg/3 ml

product

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ANNET

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

MabCampath 30 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

 

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

 

 

 

1 ml inneholder 30 mg alemtuzumab.

 

 

 

 

Hvert hetteglass inneholder 30 mg alemtuzumab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

authorised

 

Andre innholdsstoffer:

 

 

 

 

Natriumedetat, polysorbat 80, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid,

 

dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæske

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

Konsentrat til infusjonsvæske

longer

 

 

 

3 x 1 ml hetteglass

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/ml

 

 

 

 

 

 

no

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

 

 

 

Intravenøs bruk.

 

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

 

BARN

 

 

 

 

 

Oppbevares uti gjengelig for barn.

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTLØPSDATO

 

 

 

Medicinal

 

 

 

UTLØPSDATO

Les preparatomtalen for holdbarhet på det rekonstituerte legemidlet.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C).

Må ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskyttes mot lys.

 

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

 

 

 

 

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

 

 

 

 

 

Søl eller overflødig oppløsning skal destrueres ved forbrenning.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

 

 

authorised

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nederland

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

EU/1/01/193/002/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch

 

 

 

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

no

 

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift.

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

HETTEGLASS

 

EXP

 

 

 

 

authorised

 

1.

LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

 

 

 

MabCampath 30 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

 

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

Intravenøs bruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRASJONSMÅTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

longer

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

Batch

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

 

 

30 mg/ml

product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ANNET

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter