Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maci (autologous cultured chondrocytes) – Preparatomtale - M09AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMaci
ATC-kodeM09AX02
Stoffautologous cultured chondrocytes
ProdusentVericel Denmark ApS
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1. LEGEMIDLETS NAVN

MACI 500 000 til 1 000 000 celler/cm2 matriks til implantasjon

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert implantat inneholder matriks med appliserte karakteriserte dyrkede autologe bruskceller.

2.1 Generell beskrivelse

Karakteriserte levedyktige autologe bruskceller formert ex vivo som uttrykker bruskcelle-spesifikke markørgener, dyrket på en CE-merket svineutvunnet type I/III kollagenmembran.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensetning

Hver matriks til implantasjon består av karakteriserte autologe bruskcellerSuspendedpå en 14,5 cm² type I/III

kollagenmembran, med en konsentrasjon på 500 000 til 1 000 000 celler per cm2, som skal klippes til

av kirurgen tilpasset størrelse og form på defekten.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.

LEGEMIDDELFORM

Matriks til implantasjon.

Implantatet er en ugjennomsiktig, off-white membran, med dyrkede bruskceller, levert i en 18 ml fargeløs løsning på et brett.

4.

KLINISKE OPPLYSNINGER

 

Authorisation

4.1

Indikasjoner

MarketingDosering

MACI er indisert til reparasjon av symptomatiske, dype bruskdefekter i kneet (grad III og IV på Modified Outerbridge-skalaen)3-20 cm2 hos skjelettmodne voksne.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

MACI er kun ment for autolog bruk.

MACI skal administreres av en kirurg som er spesielt utdannet og kvalifisert i bruken av MACI.

Mengden MACI som administreres er avhengig av størrelsen (overflate i cm2) på bruskdefekten. Matriks til implantasjon klippes til av den behandlede kirurgen til samme størrelse og form som defekten for å sikre at det skadede området blir fullstendig dekket og implantert med cellesiden ned. Den anbefalte dosen er 500 000 til 1 000 000 autologe celler/cm2 med matriks til implantasjon.

Administrasjonsmåte Til implantasjon.

Spesielle populasjoner

Eldre (over 65 år)

Bruken av MACI i denne aldersgruppen har ikke blitt studert. Bruken av MACI hos eldre med generalisert degenerering av brusken eller slitasjegikt anbefales ikke.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av MACI hos barn under 18 år har ennå ikke blitt fastslått.

Det finnes ingen tilgjengelige data.

Det defekte laget skal kun debrideres ned til subkondralplaten men ikke gjennom den. Blødninger gjennom subkondralplaten bør unngås, men hvis det forekommer må den kontrolleres. Adrenalin- eller fibrin-vevslim (se pkt. 4.5) applisert tynt direkte på blødningspunktene er et passende hemostatisk middel.

Suspended

Implantasjon av MACI gjennomføres ved å bruke sterile kirurgiske teknikker og krever både forberedelse av det defekte området og applisering av fibrin-vevslim på bunnen og kanten av det defekte området for å sikre implantatet. Etter kirurgens valg kan noen få separate absorberbare suturer også brukes for å gi ekstra sikkerhet.

Implantasjonen skal etterfølges av en passende rehabiliteringsplan (se pkt. 4.4).

For informasjon om klargjøring og håndtering av MACI, vennligst se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikasjoner

 

Overfølsomhet for noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1, eller svineprodukter, eller

 

restkomponenter overført fra produksjonen av MACI, inkludert bovinserum og gentamicin.

 

Alvorlig osteoartritt i kneet.

 

Inflammatorisk artritt, inflammatorisk leddsykdom eller ukorrigerte medfødte

 

blodkoaguleringsforstyrrelser.

 

 

Authorisation

 

Pasienter som ikke har fullstendig lukkede femorale epifyseskiver.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Generelt

 

Marketing

 

MACI er et autologt implantat og skal kun administreres til pasienten det ble produsert til. Implantasjon av MACI skal gjennomføres ved artrotomi under sterile forhold. Det er begrenset erfaring med bruk av MACI i kneet via artroskopi, men artroskopiske teknikker kan brukes for å applisere MACI etter den behandlende legens valg.

Forholdsregler ved bruk

Behandling av pasienter med lokale inflammasjoner eller aktive infeksjoner i beinet, ledd og omgivende mykvev skal midlertidig utsettes til bedring er dokumentert.

I den sentrale studien på MACI ble pasienter ekskludert dersom de tidligere hadde hatt slitasjegikt (Kellgren-Lawrence grad 3 eller 4) i det aktuelle kneet eller samtidig inflammatorisk sykdom.

For å skape et gunstig miljø for tilheling, må samtidige patologier håndteres før eller samtidig som implantasjonen av MACI. Disse omfatter:

• Meniskpatologi: ustabil eller slitt menisk krever reparasjon, utskifting eller partiell

• Ustabilt korsbånd: leddet skal ikke være for fleksibelt. Både fremre og bakre korsbånd skal være stabile eller rekonstrueres for å redusere skjærende krefter og rotasjonsstress over leddet.

• Feilstilling: tibiofemoralleddet skal være ordentlig justert. Unormal varus- eller valgusbelastning av tibiofemoralleddet kan svekke implantatet og bør håndteres med en korrigerende osteotomi eller lignende prosedyre. Når trokleare og patellare defekter behandles må unormal pattelar styring korrigeres, før eller samtidig med MACI-implantasjonen.

Post-operativ hematrose forekommer vanligvis hos pasienter med en predisposisjon for blødning eller dårlig kirurgisk blødningskontroll. Pasientens hemostatiske funksjoner skal kartlegges før operasjonen. Tromboprofylakse skal administreres i henhold til lokale retningslinjer.

Lokale behandlingsretningslinjer angående bruken av antibiotisk profylakse rundt ortopedisk kirurgi

skal følges.

meniskektomi. MACI anbefales ikke hos pasienter med en total meniskektomi med mindre meniskmangelen kan løses med en planlagt eller samtidig menisktransplantasjon.Suspended

MACI leveres etter en validert hurtigtest for mikrobiell sterilitet for å fastslå fravær av mikrobiell vekst. Endelige sterilitetstest-resultater er ikke tilgjengelige ved leveringstidspunktet. Hvis man får positive sterilitetsresultat vil behandlende lege bli kontaktet for å diskutere enten kansellering av implantasjonen eller en handlingsplan basert på de pasientspesifikke omstendighetene og risikovurdering.

På grunn av begrensetAuthorisationerfaring anbefales ikke bruk av MACI i andre ledd enn kneet.

Rehabilitering

Kontrollert fysioterapi, inkludert tidlig mobilisering, bevegelighetsøvelser og partiell vektbæring anbefales så snart som mulig for å fremme transplantasjonsmodning og for å redusere risikoen for post-operative tromboemboliske hendelser og stive ledd. Etter implantasjonen bør pasienten følge et hensiktsmessig kontrollert, faset rehabiliteringsprogram, som anbefalt av den behandlende legen basert

Marketingpå MACI rehabiliteringsmanualen. Dette bør inkludere spesifisert eller stegvis fysisk aktivitet for å minske risikoen for artrofibrose og gradert partiell vektbæring. Å gjenoppta sportsaktiviteter skal tilpasses enkeltpersonen i konsultasjon med helsepersonell.

Tilfeller hvor MACI ikke kan leveres

I noen tilfeller kan det forekomme at kilde-bruskceller hos pasienten ikke formeres eller at frigivelseskriteriet (se pkt. 6.6) ikke er oppfylt, på grunn av dårlig kvalitet på biopsien, pasientkarakteristika eller produksjonssvikt. Det kan derfor forekomme at MACI ikke kan leveres.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Fibrin-vevslim som inneholder formaldehyd skal ikke brukes sammen med MACI, da formaldehyd er cytotoksisk for bruskceller.

Mens peroral bruk av smertestillende legemidler anbefales for post-kirurgisk smertelindring, anbefales ikke intraartikulær administrasjon av analgetika siden studier har vist bivirkninger på leddbrusk og bruskceller ved eksponering.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Begrensede kliniske data på eksponerte graviditeter er tilgjengelige. Konvensjonelle studier av reproduksjons- og utviklingstoksisitet er ikke ansett som relevant på grunn av legemidlets egenskaper

og tiltenkte kliniske bruk. Gitt de lokale egenskapene til dette legemidlet forventes ikke noen Suspended

bivirkninger av MACI på graviditet. Men siden MACI implanteres ved bruk av invasive kirurgiske teknikker anbefales det ikke brukt under graviditet.

Amming

Det finnes ingen data på bruken av MACI under amming. Gitt den lokale karakteren til produktet forventes ikke noen bivirkninger av MACI hos diende spedbarn. Men siden MACI implanteres ved bruk av invasive kirurgiske teknikker må man ta en avgjørelse om man skal avslutte ammingen tatt i betraktning fordelene av behandling for kvinnen og risikoen for spedbarnet.

Fertilitet

Det finnes ingen data på mulige effekter av MACI-behandling på fertilitet.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

På grunn av den kirurgiske karakteren av den underliggende prosedyren har implantasjon med MACI stor påvirkning på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Under rehabiliteringsperioden etter MACI- behandlingen skal pasienter rådføre seg med sin behandlende lege og følge dennes råd.

4.8 Bivirkninger

Sammenfatting av sikkerhetsprofilen

Basert på MACI-behandling i kneet til mer enn 6000 pasienter, kan komplikasjoner relateres til artrotomi-prosedyren, allmenne komplikasjoner relatert til kirurgisk intervensjon, andre knepatologier (som bånd- eller meniskpatologi) eller biopsitaking. Komplikasjoner relatert til knekirurgi generelt kan også inkludere dyp venetrombose og lungeemboli. Andre komplikasjoner har blitt identifisert som

kausalt relatert til MACI. Følgende viktige risikoer har blitt identifisert relatert til enten MACI eller

perioperative komplikasjoner:

Relatert til MACI:

Authorisation

 

Symptomatisk grafthypertrofi

Graftdelaminering (fullstendig eller partiell, leder muligvis til løse deler i leddet eller

 

transplantasjonssvikt)

Perioperative komplikasjoner relatert til kirurgisk intervensjon i kneet:

Hemartrose

Artrofibrose

Lokalisert inflammasjon på operasjonsstedet

Marketing

 

Lokalisert infeksjon på operasjonsstedet

Tromboemboliske hendelser

Tabulert liste med bivirkninger

Bivirkninger er listet opp per organklassesystem og frekvens. Hyppigheter defineres i henhold til følgende konvensjoner: svært vanlige (≥ 1/10); vanlige (≥ 1/100 til < 1/10); mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100); sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000); svært sjeldne (< 1/10 000).

 

Organklassesystem

 

Mindre vanlige

Sjeldne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspended

 

Infeksiøse og parasittære

 

Infeksiøs artritt

 

sykdommer

 

 

Sårinfeksjon

 

 

 

 

Lokalisert infeksjon

 

Sykdommer i muskler,

 

Artrofibrose

 

bindevev og skjelett

 

 

Synovitt

 

 

 

 

Tendonitt

 

 

 

 

Hemartrose

 

 

 

 

Artralgi

 

 

 

 

Effusjon fra leddet

 

 

 

 

Opphovning av leddet

 

 

 

 

Stivhet i leddet

 

 

 

 

Beinødem

 

 

 

 

Nedsatt leddbevegelse

 

 

 

 

 

 

Generelle lidelser og

 

Authorisation

Inflammasjon

 

 

 

 

reaksjoner på

 

 

Hypertermi

 

administrasjonsstedet

 

 

Feber

 

 

 

 

Ødem ved implantasjonsstedet

 

 

 

 

 

 

Undersøkelser

 

 

Økning av C-reaktivt protein

 

 

 

 

 

Skader, forgiftninger og

Graftdelaminering

Grafttap

 

komplikasjoner ved

 

Graftkomplikasjon

Bruskskade

 

medisinske prosedyrer

Grafthypertrofi

 

 

 

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

Beskrivelse av valgte bivirkninger

 

Graftdelaminering:

Graftdelaminering henviser til en løsning av graftet, enten partiell eller total, fra subkondralbeinet og fra omkringliggende brusk. En total graftdelaminering er en alvorlig komplikasjon og pasienten kan oppleve låsing, smerte og opphovning etter en akutt distorsjon av kneet.

Risikofaktorer for graftdelaminering kan inkludere, men er ikke begrenset til, dårlig pasientutvelgelse, dårlig overholdelse av anbefalt kirurgisk teknikk, svikt i håndteringen av ledsagende patologier, dårlig compliance med rehabiliteringsprotokollen eller post-operativ traume i kneet.

Ikke aktuelt.
Melding av mistenkte bivirkninger

Grafthypertrofi:

Symptomatisk grafthypertrofi er en komplikasjon som kan oppstå ved bruk av MACI.

Symptomer inkluderer låsning av kneet eller smerte. Det er ingen kjente risikogrupper eller spesifikke risikofaktorer for grafthypertrofi hos pasienter behandlet med MACI. Det kan være nødvendig å utføre debridement av det hypertrofiske vevet via artroskopi.

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet Suspendeder viktig. Det gjør det mulig å

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe:AuthorisationAndre midler for forstyrrelser i muskel-skjelett-systemet, ATC-kode: M09AX02

Kliniske farmakologistudier har ikke blitt gjennomført på MACI. Nåværende kliniske og ikke-kliniske dokumentasjon viser at administrasjon av autologe bruskceller på kollagenmembran fremmer proliferasjon og re-differensiering av dyrkede celler, og kan resultere i syntese av hyalinlignende brusk-reparasjonsvev.

MACI har blitt undersøkt i en parallell, randomisert, åpen studie av 144 pasienter med Outerbridge Grad III eller IV fokal bruskdefekt i kneet på 3-20 cm2 (median 4 cm2), hvor 72 pasienter mottok MACI og 72 ble behandlet med mikrofraktur. Pasientenes medianalder var 34 til 35 år (aldersspenn: 18 til 54), og gjennomsnittlig kroppsmasseindeks var 26. Flertallet av pasientene hadde tidligere

gjennomført ortopedisk kirurgi i kneet minst 1 gang. MACI var bedre enn mikrofraktur når det gjelder Marketingbedring av smerte og funksjon i henhold til KOOS-skalaen (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome

Score). Se responsrate i tabell 1 nedenfor.

Fire pasienter opplevde behandlingssvikt i mikrofraktur-behandlingsarmen, kontra én i MACI- behandlingsarmen. Ingen signifikante forskjeller mellom behandlingene ble observert med hensyn til de strukturelle markørene for bruskreparasjon, som evaluert av International Cartilage Repair Society (ICRS) II totalskår for histologisk biopsievaluering, og skår for defektfylling evaluert med MRI.

Tabell 1: KOOS Responsrate*: Fullt analysesett

 

MACI

 

Mikrofraktur

 

 

n (%)

N=72

 

N=72

p-verdi

 

Besøk 10 (uke 104) stratifisert av

 

 

 

 

 

 

 

senteret

 

 

 

 

 

 

 

Respons

(87,50)

 

(68,06)

0,016

 

Ikke respons

9 (12,50)

 

(27,78)

 

 

Mangler

 

 

Suspended

 

 

 

(4,17)

 

 

Besøk 10 (uke 104) ikke-

 

 

 

 

 

 

 

stratifisert

 

 

 

 

 

 

 

Respons

(86,11)

 

(66,67)

0,011

 

Ikke respons

(9,72)

 

(25,00)

 

 

Mangler

(4,17)

 

(8,33)

 

 

* KOOS Responsrate: Respons er definert som en forbedring av Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome skår fra basislinje på minst 10 poeng på en skala på 100.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med MACI i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen

under 18 år på lukking av vekstplaten i kneet (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 FarmakokinetiskeAuthorisationegenskaper

Typiske kliniske farmakokinetiske (ADME) studier på MACI har ikke blitt gjennomført. De farmakokinetiske egenskapene til MACI er relatert til resorpsjon av kollagenmembranen, en proteolytisk prosess som gjennomføres av celler i nærheten av defektene. Membranen blir resorbert i månedene etter implantasjonen.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data basert på en implantasjon av MACI hos kaniner og hester indikerer ingen spesiell fare for mennesker.

Ikke-kliniske in vitro-undersøkelser har vist at kollagenmembranen er ikke-cytotoksisk, ikke- mutasjonsfremkallende, ikke-reaktiv (kort- og langtidsimplantasjoner), ikke-sensibiliserende og at den

er en ubetydelig irritant og er ikke-toksisk (akutt systemisk).

MarketingEn studie på kaniner viste at 3 måneder etter implantasjon, var et minimalt antall inflammerte celler tilstede i nærheten av defekten, med variabel kondrogenese. I en studie på hester ble tegn på en mindre

inflammatorisk respons, karakterisert av en liten økning av synovialvæskevolumet og en mild lymfoid akkumulasjon i synovium, observert ved 3 måneder. Ved 6 måneder hadde disse signalene avtatt, noe som resulterte i et normalt synovial-utseende. Det fantes ingen indikasjon på kraftig inflammatorisk reaksjon.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM; vannfritt kalsiumklorid, jernnitrat.9H2O, kaliumklorid, vannfritt magnesiumsulfat, natriumklorid, natriumbikarbonat, en-basisk kaliumfosfat.H2O, D-glukose, L-arginin.HC1, L-cystin.2HC1, L-glutamin, glysin, L-histidin.HC1.H2O, L-isoleucin, L-leucin, L- lysin.HC1, L-metionin, L-fenylananin, L-serin, L-treonin, L-tryptofan, L-tyrosin.2Na.2H2O, L-valin, D-kalsiumpantotenat, kolinklorid, folsyre, i-inositol, nikotinsyreamid, riboflavin, tiamin.HC1, pyridoksin.HC1) med 4-(2-hydroksyetyl)piperazin-1-etansulfonsyrenatrium (HEPES), HC1 eller NaOH til pH-justering og NaC1 til justering av osmolalitet.

6.2

Uforlikeligheter

 

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes

med andre legemidler.

Suspended

6.3

Holdbarhet

6 dager.

6.4

Oppbevaringsbetingelser

 

 

6.5 Emballasje (type og innhold) og spesielt utstyr for bruk, administrering eller implantasjon

Oppbevar MACI i denAuthorisationytre kartongen til den er klar til å brukes. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevar kartongen under 37 °C.

MACI sendes i spesialdesignede, sterile brett av transparent polystyrenplast.

Hvert brett inneholder 1 matriks til implantasjon som holdes på plass av en grønn polykarbonat x-ring og er lukket med et grønt polykarbonatdeksel for forsendelse.

Hvert brett er forseglet i en gammabestrålt gjennomsiktig plastpose.

MACI leveres i 1 til 2 brett som er plassert i en 95kPa pose (ytterpose) med absorberende materiale for

transport.

MarketingDenne pakken er lagt i en ytre kartong isolert med omgivende gelpakker.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Under det første inngrepet vil en prøve av friskt bruskvev (en biopsi) tas fra det skadede leddet ved artrotomi eller artroskopi.

Biopsien vil bli sendt til cellebehandling. Ved cellebehandling vil bruskcellene dyrkes aseptisk i kulturen for å øke antall celler og deretter plasseres på en steril CE-merket svineutvunnet type I/III kollagenmembran, for å fremstille MACI. MACI vil frigis etter vellykkede resultater fra undersøkelser som evaluerer bruskcellenes levedyktighet, identitet, potens, minimum celleantall, endotoksin, sterilitet og mykoplasma.

MACI vil bli sendt til behandlingsstedet. Ved dette tidspunktet vil det andre inngrepet utføres og MACI implanteres i bruskdefekten i det skadede leddet. MACI-implantatet holdes på plass ved å bruke fibrin-vevslim.

Tiden mellom uttak av biopsien og MACI-implantasjon kan variere avhengig av logistiske faktorer i tillegg til kvaliteten og antall celler som ble tatt fra biopsien. Minimum tid er 6 uker, men celler kan også kryokonserveres og lagres i opptil 24 måneder, til en operasjonsdato har blitt bestemt.

Kirurgen vil sette opp datoen for MACI-implantasjonen i samråd med innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaveren) eller dens lokale representant. I sjeldne tilfeller vil ikke MT-innehaveren kunne produsere et MACI-implantat fra de tilgjengelige cellene. Dersom dette forekommer vil kirurgen gi pasienten råd om hva som skal gjøres.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav for kirurgisk avfall.

Se den kirurgisktekniske manualen for ytterligere informasjon.

7.

INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vericel Denmark ApS

Suspended

Amaliegade 10

 

DK-1256 København K

Danmark

 

 

 

 

8.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/847/001

 

 

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 27. juni 2013

 

10.

OPPDATERINGSDATO

 

 

 

Authorisation

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Marketing

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter