Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine LEK (memantine hydrochloride) – Pakningsvedlegg - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMemantine LEK
ATC-kodeN06DX01
Stoffmemantine hydrochloride
ProdusentPharmathen S.A.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Memantine LEK 10 mg filmdrasjerte tabletter Memantine LEK 20 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdomsom ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Memantine LEK er, og hva det brukes mot

2.Hva du må ta hensyn til før du bruker Memantine LEK

3.Hvordan du bruker Memantine LEK

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Memantine LEK

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Memantine LEK er og hva det brukes mot

Hvordan virker Memantine LEK

Memantine LEK tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens. Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloveføringen i hjernen.

Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Memantine LEK hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Memantine LEK virker på disse NMDA- reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Memantine LEK for

Memantine LEK brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2.Hva du må vite før du bruker Memantine LEK

Bruk ikke Memantine LEK

hvis du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Advarsler og forsiktighetsregler

-dersom du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Memantine LEK må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon (nyreproblemer), må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt som bedøvelsesmiddel), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Du bør informere legen din dersom du nylig har endret eller har tenkt å endre kostholdet vesentlig (for eksempel fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du lider av

nedsatt renal tubulær acidose (RTA, et overskudd av syredannende stoffer i blodet på grunn av nedsatt nyrefunksjon (dårlig nyrefunksjon)) eller alvorlige infeksjoner i urinveiene (legeme som frakter urin), det kan hende at legen din må justere dosen av medisinen din.

Barn og ungdom

Memantine LEK bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Memantine LEK

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller kan andre legemidler.Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Memantine LEK, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

amantadin, ketamin, dekstrometorfan dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen) antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall)

barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel) dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin) neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser) perorale antikoagulantia (stoffer som brukes for å hindre blodpropp)

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Memantine LEK.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Memantine LEK, bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Memantine LEK påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

3. Hvordan du bruker Memantine LEK

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose av Memantine LEKfor voksne og eldre pasienter er 20 mg en gang daglig. Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

uke 1

en halv 10 mg tablett

 

 

uke 2

én 10 mg tablett

 

 

uke 3

én og en halv 10 mg tablett

 

 

uke 4

to 10 mg tabletter eller en

og videre

20 mg tablett én gang

 

daglig

 

 

Vanlig startdose er en halv tablett på 10 mg én gang om dagen (1x 5 mg) i den første uken. Dette økes til en tablett på 10 mg én gang om dagen (1x 10 mg) i den andre uken, og til 1 og en halv tablett på 10 mg én gang om dagen i den tredje uken. Den anbefalte vedlikeholdsdosen er 20 mg én gang om dagen, den nås i begynnelsen av den fjerde uke.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Inntak

Memantine LEK bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, må du ta den regelmessig til samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene kan tas uavhengig av måltider.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Memantine LEK så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Memantine LEK

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for myeMemantine LEK. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i avsnitt 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Memantine LEK, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Memantine LEK

-Hvis du har glemt å ta en dose med Memantine LEK, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Memantine LEK forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (kan rammer opp til 1 til 10 personer):

• Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige ( kan rammer opp til 1 til 1000 personer):

• Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertefeil og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne ( kan rammer opp til mindre enn 1 bruker av 10 000 personer):

• Anfall

Ikke kjent (Hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

• Bukspyttkjertelbetennelse, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med Memantine LEK.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Memantine LEK

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Memantine LEK etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Utløpsdato. Utløpsdato henviser til den siste dagen i måneden.

Dette legemidlet har ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Memantine LEK

Virkestoff er memantinhydroklorid.

Hver 10 mg filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

Hver 20 mg filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

Hjelpestoffer er:

Tablettkjernen: mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellose natrium, kolloid, vannfri silika og magnesiumstearat;.

10 mg:

Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol 3350, talkum og jernoksid, gul (E 172)

20 mg:

Filmdrasjering: Polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), macrogol 3350, jernoksid, gul (E 172), talkum og jernoksid, rød (E 172)

Hvordan Memantine LEK ser ut og innholdet i pakningen

Memantine LEK 10 mg filmdrasjerte tabletter er gule, ovale filmdrasjerte med delestrek på den ene siden. Tabletten kan deles i to like deler.

Memantine LEK 20 mg filmdrasjerte tabletter er blek rød, oval filmdrasjert tablett med delestrek på den ene siden. Tabletten har delestrek men skal ikke deles

Memantine LEK 10 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i PVC / PVDC-aluminium blisterpakninger på 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 og 112 tabletter.

Memantine LEK 20 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i PVC / PVDC-aluminium blisterpakninger på 28, 30, 42, 56, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatesen

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Hellas

Tilvirker

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Hellas eller

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Hellas eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz n.v./s.a.

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél/Tel:: +32 2 722 97 81

Tel: + 370 5 2636 037

България

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz d.d Representative office

Sandoz n.v./s.a.

Teл.:+ 359 2 970 47 47

Tel: + 32 2 722 97 81

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

Tel: + 420 221 421 658

Tel.: + 36 1 430 2896

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Cherubino LTD

Tlf: + 45 6395 1000

Tel: + 356 21 343 270

Deutschland

Nederland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Sandoz B.V.

Tel: + 49 08024 902-4513

Tel: + 31 (0)36 5241600

Eesti

Norge

Sandoz d.d. Estonia

Sandoz A/S

Tel: + 372 6652405

Tlf: + 45 6395 1000

Ελλάδα

Österreich

Sambrook Pharmaceuticals Med SA

Sandoz GmbH

Τηλ:800 110 0333 (toll free) / +30-210-8194280

Tel: + 43 5338 200

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Lek S.A.

Tel: + 34 91 740 12 92

Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

France

Portugal

Sandoz

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +33 1 49 64 48 21

Tel: + 351 21 000 87 81

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

Sandoz SRL Romania

Tel: +385 1 23 53 111

Tel: + 40 21 407 51 83

Ireland

Slovenija

ROWEX LTD

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 353 27 50077

Tel: + 386 1 580 3327

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizacna zlozka

Sími:: + 45 6395 1000

Tel: + 421-2/48 200 600

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A.

Sandoz A/S

Tel: + 39 02 96 54 3483

Puh/Tel: + 45 6395 1000

Κύπρος

Sverige

P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

Sandoz A/S

Τηλ: + 357 – 25372425

Tel: + 45 6395 1000

Latvija

United Kingdom

Sandoz d.d. representative office Latvia

Sandoz Limited

Tel: + 371 6789 2006

Tel: + 44 1276 698020

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent i MM/ÅÅÅÅ

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter