Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Pakningsvedlegg - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMoventig
ATC-kodeA06AH03
Stoffnaloxegol oxalate
ProdusentKyowa Kirin Limited

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Moventig 12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Moventig 25 mg filmdrasjerte tabletter

naloksegol (naloxegolum)

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Moventig er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Moventig

3.Hvordan du bruker Moventig

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Moventig

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Moventig er og hva det brukes mot

Moventig inneholder virkestoffet naloksegol. Det er et legemiddel for voksne som brukes mot forstoppelse forårsaket av jevnlig bruk av smertestillende medisiner som kalles opioider (f.eks. morfin, oksykodon, fentanyl, tramadol, kodein). Moventig brukes i de tilfeller der avføringsmiddel ikke har hatt akseptabel lindrende effekt på forstoppelse.

Forstoppelse relatert til opioider kan føre til symptomer som:

magesmerter

anstrengelse ved avføring (å måtte presse veldig hardt for å få avføringen ut av endetarmen, noe som også kan forårsake smerte i anus når man presser)

hard avføring (avføring som er «like hard som en stein»)

ufullstendig tømming av endetarmen (etter avføring føles det som om det fortsatt er avføring i endetarmen som trenger å komme ut)

Hos pasienter som tar opioider og har forstoppelse, og som har forsøkt minst ett lakserende middel med bare delvis lindring av forstoppelsen, har det i kliniske studier vist seg at Moventig øker antallet avføringer og lindrer symptomene på forstoppelse forårsaket av opioider.

2. Hva du må vite før du bruker Moventig

Bruk ikke Moventig:

dersom du er allergisk overfor naloksegol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom tarmene dine er, eller kan være, blokkerte eller du er blitt advart om at det er fare for at tarmene dine kan bli blokkerte.

dersom du har kreft i tarmene eller bukhinnen (en hinne i bukhulen), fremskreden eller tilbakevendende eggstokkreft eller dersom du bruker legemidler brukt til behandling av kreft som for eksempel «VEGF»-hemmere (f.eks. bevakizumab).

dersom du tar enkelte andre legemidler som ketokonazol eller itrakonazol (til behandling av soppinfeksjoner), klaritromycin eller telitromycin (antibiotika) eller ritonavir, indinavir eller sakinavir (til behandling av HIV).

Bruk ikke Moventig hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar Moventig, hvis du ikke er sikker.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Moventig:

dersom du har magesår, Crohns sykdom (en betennelsessykdom i tarmene), divertikulitt (en annen betennelsessykdom i tarmene), kreft i tarmene eller i bukhinnen (en hinne i bukhulen), eller andre lidelser som kan skade tarmveggene.

dersom du har uvanlig kraftige, vedvarende eller forverrede magesmerter.

dersom den naturlige beskyttelsesbarrieren mellom blodårene i hodet og i hjernen er skadet, for eksempel hvis du har kreft i hjernen eller i sentralnervesystemet, eller dersom du har en sykdom i sentralnervesystemet som multippel sklerose eller Alzheimers sykdom – kontakt lege umiddelbart hvis du opplever manglende smertestillende effekt av dine opioider (sterke smertestillende legemidler) eller du får symptomer på opioid-abstinenssyndrom (se avsnitt 4).

dersom du tar metadon (se avsnittet under: «Andre legemidler og Moventig»).

dersom du har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene, hjertesvikt med daglig kortpustethet eller andre alvorlige hjerteproblemer som forårsaker daglige symptomer.

dersom du har nyreproblemer – legen kan be deg om å ta en annen dose (se avsnittet under «Hvordan du bruker Moventig»).

dersom du har en alvorlig leversykdom.

dersom du har kreftrelaterte smerter.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg, eller du ikke er sikker, bør du rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Moventig.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Moventig:

Dersom du får kraftige, vedvarende eller forverrede magesmerter. Dette kan være et symptom på skade på tarmveggene. Kontakt legen din umiddelbart – det kan være du trenger en lavere dose eller må avbryte behandlingen med Moventig.

Dersom du skal avbryte opioidbehandlingen i mer enn 24 timer.

Dersom du opplever symptomer på opioid-abstinenssyndrom (se avsnittet under: «Mulige bivirkninger»). Kontakt legen din – det kan være du må avbryte behandlingen med Moventig.

Barn og ungdom

Moventig anbefales ikke brukt hos barn og ungdom under 18 år fordi det ikke har vært studert hos disse aldersgruppene.

Andre legemidler og Moventig

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Informer legen din om hva slags opioider du tar, samt hvor stor dose.

Bruk ikke Moventig dersom du tar noen av følgende legemidler (se avsnittet: «Bruk ikke Moventig»):

ketokonazol eller itrakonazol - til behandling av soppinfeksjoner

klaritromycin eller telitromycin - antibiotika

ritonavir, indinavir eller sakinavir – til behandling av HIV

Bruk ikke Moventig hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg.

Informer lege, apotek eller sykepleier dersom du tar noen av de følgende legemidlene:

andre legemidler mot forstoppelse (alle typer laksantia)

metadon

dilitiazem eller verapamil (mot høyt blodtrykk eller angina). Det kan være du trenger en lavere dose med Moventig.

rifampicin (et antibiotikum), karbamazepin (mot epilepsi) eller urtemedisinen johannesurt (mot depresjon). Det kan hende at du må slutte med Moventig.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg, eller du ikke er sikker, bør du rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Moventig.

Inntak av Moventig sammen med drikke

Du bør ikke drikke store mengder grapefruktjuice når du bruker Moventig. Dette er fordi store mengder grapefruktjuice kan påvirke hvor mye naloksegol som tas opp i kroppen.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk av Moventig under graviditet er ikke anbefalt.

Bruk ikke Moventig under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Moventig antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.

3.Hvordan du bruker Moventig

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er 1 tablett på 25 mg per dag.

Ta Moventig om morgenen for å unngå avføring om natten. Moventig bør tas på tom mage, minst 30 minutter før dagens første måltid eller 2 timer etter dagens første måltid.

Når behandling med Moventig påbegynnes, må du avbryte behandling med alle avføringsmidler, til legen din sier du skal starte igjen.

Legen din kan kanskje gi deg beskjed om å ta en lavere dose på 12,5 mg

dersom du har nyreproblemer

dersom du tar dilitiazem eller verapamil (mot høyt blodtrykk eller angina)

Legen din kan kanskje gi deg beskjed om å øke dosen til 25 mg, avhengig av hvordan du responderer på medisinen.

Dersom du har problemer med å svelge tabletten

Dersom du har problemer med å svelge tabletten kan du knuse den og blande den med vann på følgende måte:

Knus tabletten til pulver

Hell pulveret over i et halvt glass med vann (120 ml)

Rør om og drikk umiddelbart

Skyll det tomme glasset med et halvt glass vann (120 ml) og drikk det for å være sikker på at det ikke ligger noe legemiddel igjen.

Dersom du tar for mye av Moventig

Rådfør deg med legen din eller dra til legevakt dersom du tar for mye Moventig.

Dersom du har glemt å ta Moventig

Hvis du glemmer en dose Moventig, skal du ta dosen så snart du kommer på det. Men hvis det er mindre enn 12 timer til neste dose, skal du hoppe over dosen du glemte.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemidlet:

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):

magesmerter

diaré (hyppig, tynn avføring)

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):

luftplager

kvalme

oppkast

nasofaryngitt (rennende eller tett nese)

hodepine

kraftig svetting

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):

symptomer på opioidabstinens (dersom du har en kombinasjon av tre eller flere av disse symptomene: depresjon, kvalme, oppkast, diaré, kraftig svetting, muskelverk, økt tåreflod, søvnløshet, gjesping, feber) som vanligvis oppstår innen de førstedagene etter oppstart av behandling med naloksegol.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Moventig

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen – etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Moventig

Virkestoffet er naloksegol.

Hver Moventig 12,5 mg filmdrasjert tablett inneholder 12,5 mg naloksegol som naloksegoloksalat.

Hver Moventig 25 mg filmdrasjert tablett inneholder 25 mg naloksegol som naloksegoloksalat.

Andre innholdsstoffer er:

tablettkjerne: mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krysskarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E470b), propylgallat (E310).

-filmdrasjering: hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol (E1521), rødt jernoksid (E172) og svart jernoksid (E172).

Hvordan Moventig ser ut og innholdet i pakningen

Moventig 12,5 mg: mauve, oval, filmdrasjert tablett, i størrelsen 10,5 x 5,5 mm, merket med «nGL» på én side og «12,5» på den andre.

Moventig 25 mg: mauve, oval, filmdrasjert tablett, i størrelsen 13 x 7 mm, merket med «nGL» på én side og «25» på den andre.

Moventig 12,5 mg tabletter finnes i ikke-perforerte aluminium blister i pakningsstørrelser på 30 eller 90 filmdrasjerte tabletter og i perforerte endoseblister i pakningsstørrelse på 90 x 1 filmdrasjerte tabletter.

Moventig 25 mg tabletter finnes i ikke-perforerte aluminium blister i pakningsstørrelser på 10, 30 eller 90 filmdrasjerte tabletter og i perforerte endoseblister i pakningsstørrelse på 90 x 1 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil være tilgjengelige i alle land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Storbritannia

Tilvirker

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

SK10 2NA

Storbritannia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni/Vereinigtes

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Königreich

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Великобритания (Обединеното кралство)

Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Novatin s.r.o.

Tel: + 420257 217 762

Danmark

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB Sverige

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Deutschland

Kyowa Kirin GmbH

Eesti

Kyowa Kirin Ltd Ühendkuningriik

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ελλάδα

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ Τηλ: +30 2102711020

España

Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U

Tel: +34 91 534 37 10

France

Kyowa Kirin Pharma SAS

Tél : +33 (0)1 55 39 14 30

Hrvatska

Novatin d.o.o.

Tel: + 385 1 2347 074

Ireland

Kyowa Kirin Ltd

United Kingdom

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ísland

Kyowa Kirin Ltd c/o Icepharma hf Sími: +354 5408000

Italia

Kyowa Kirin S.r.l

Tel: +39 02 92169424

Κύπρος

CENTROM PHARMA LIMITED Τηλ: + 357 22 283565

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

Magyarország

Kyowa Kirin Ltd

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

Tel: + 44 (0)1896 664000

Malta

Novatin Ltd.

Tel: +356 21375788

Nederland

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Norge

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB Sverige

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Österreich

Kyowa Kirin Ltd Vereinigtes Königreich Tel: + 44 (0)1896 664000

Polska

Kyowa Kirin Ltd

Wielka Brytania

Tel: + 44 (0)1896 664000

Portugal

Kyowa Kirin Farmacêutica, Unip. Lda.

Tel: + 351 21 121 2035

România

Kyowa Kirin Ltd

Marea Britanie

Tel: + 44 (0)1896 664000

Slovenija

Novatin s.r.o.

Češka

Tel: + 420257 217 762

Slovenská republika

Novatin s.r.o.

Česká republika

Tel: + 420257 217 762

Suomi/Finland

Kyowa Kirin Ab filial i Finland Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Sverige

Kyowa Kirin AB

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Lielbritānija

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter