Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Merking - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNaglazyme
ATC-kodeA16AB
Stoffgalsulfase
ProdusentBioMarin Europe Ltd.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE (KARTONG)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Naglazyme 1 mg/ml

Konsentrat til infusjonsvæske Galsulfase

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 1 mg galsulfase. 1 hetteglass på 5 ml inneholder 5 mg galsulfase.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid

Natriumfosfat, enbasisk monohydrat

Natriumfosfat, tobasisk heptahydrat

Polysorbat 80

Vann til injeksjonsvæsker

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske

6 hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske

5 mg/5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk

Intravenøs bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Kun til engangsbruk

All gjenværende løsning må destrueres

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/05/324/001/NO 1 hetteglass

EU/1/05/324/002/NO 6 hetteglass

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS, klar type 1, 5 ml

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Naglazyme 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Galsulfase

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 mg/5 ml

6.ANNET

Oppbevares i kjøleskap

Skal ikke fryses

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter