Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Merking - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNatpar
ATC-kodeH05AA03
Stoffparathyroid hormone
ProdusentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Natpar 25 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 50 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 75 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 100 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning paratyreoideahormon (rDNA)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Etter rekonstituering inneholder hver dose 25 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA) i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Hver sylinderampulle inneholder 350 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA).

Etter rekonstituering inneholder hver dose 50 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA) i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Hver sylinderampulle inneholder 700 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA).

Etter rekonstituering inneholder hver dose 75 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA) i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Hver sylinderampulle inneholder 1050 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA).

Etter rekonstituering inneholder hver dose 100 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA) i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Hver sylinderampulle inneholder 1400 mikrogram paratyreoideahormon (rDNA).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Natriumklorid, mannitol, sitronsyremonohydrat, metakresol, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

2 sylinderampuller i beholder

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Subkutan bruk.

Brukes med blandeutstyr, Natpar-penn, pennkanyler

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

Kast sylinderampullen med blandet oppløsning etter 14 dager.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar sylinderampullen i beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

ETIKETT PÅ SYLINDERAMPULLEBEHOLDER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Natpar 25 mikrogram/dose pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 50 mikrogram/dose pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 75 mikrogram/dose pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 100 mikrogram/dose pulver til injeksjonsvæske, oppløsning paratyreoideahormon (rDNA)

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6.ANNET

PÅMINNELSESTEKST TIL ETIKETT (inkludert i pakningen)

Fest kanylen før blanding

Se bruksanvisningen

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter