Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Pakningsvedlegg - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNatpar
ATC-kodeH05AA03
Stoffparathyroid hormone
ProdusentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Natpar 25 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 50 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 75 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Natpar 100 mikrogram/dose pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning paratyreoideahormon

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Natpar er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Natpar

3.Hvordan du bruker Natpar

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Natpar

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

7.Bruksanvisning

1. Hva Natpar er og hva det brukes mot

Hva er Natpar?

Natpar er en hormonerstatning for voksne med nedsatt funksjon av biskjoldbruskkjertlene. Denne tilstanden kalles også «hypoparatyreoidisme».

Hypoparatyreoidisme er en sykdom som forårsakes av et lavt nivå av paratyreoideahormon, som produseres i biskjoldbruskkjertlene i halsen. Dette hormonet kontrollerer kalsium- og fosfatmengden i blodet og urinen.

Hvis du har for lite paratyreoideahormon kan du ha lite kalsium i blodet. Lite kalsium kan føre til symptomer flere steder i kroppen, blant annet i skjelettet, hjertet, huden, musklene, nyrene, hjernen og nervene. Se avsnitt 4 for en liste over symptomer ved lave kalsiumverdier.

Natpar er en syntetisk form for paratyreoideahormon som bidrar til å holde kalsium- og fosfatmengden i blodet og urinen på et normalt nivå.

2. Hva du må vite før du bruker Natpar

Bruk ikke Natpar:

-dersom du er allergisk overfor paratyreoideahormon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-dersom du får eller har fått strålebehandling av skjelettet

-dersom du har benkreft eller en annen type kreft som har spredd seg til skjelettet

-dersom du har økt risiko for å utvile en type benkreft som kalles osteosarkom (for eksempel hvis du har Pagets sykdom eller andre skjelettsykdommer)

-dersom blodprøver viser at du har uforklarlige økninger i alkalisk fosfatase i ben

-dersom du har pseudohypoparatyreoidisme, en sjelden tilstand som innebærer at kroppen ikke reagerer ordentlig på paratyreoideahormonet som produseres av kroppen

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Natpar.

Dersom du får behandling med Natpar kan du få bivirkninger som har med lave eller høye kalsiumnivåer i blodet å gjøre (se avsnitt 4 for disse bivirkningene).

Disse effektene er mest sannsynlige:

-når du begynner å bruke Natpar,

-hvis du endrer Natpar-dosen,

-hvis du hopper over en av dine daglige injeksjoner,

-hvis du slutter med Natpar en kort periode, eller for godt.

Du kan få legemidler for behandling eller forebygging av disse bivirkningene, eller du kan bli bedt om å slutte med noen legemidler som du bruker. Disse legemidlene inkluderer kalsium eller vitamin D.

Hvis symptomene er alvorlige kan legen gi deg medisinsk tilleggsbehandling.

Legen din vil kontrollere kalsiumverdiene dine. Du kan måtte endre din Natpar-dose eller stoppe med injeksjonene for en kort periode.

Tester og kontroller

Legen din vil kontrollere hvordan du reagerer på behandlingen:

-i løpet av de første 7 dagene etter behandlingsstart og

-hvis dosen din blir endret.

Dette vil gjøres ved hjelp av tester for å måle kalsiumnivået i blodet eller urinen. Legen din kan gi deg instrukser om å endre mengden kalsium eller vitamin D du tar (i hvilken som helst form, også matvarer som inneholder mye kalsium).

Barn og ungdom

Natpar skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Andre legemidler og Natpar

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, blant annet:

-digoksin, også kjent som digitalis, en hjertemedisin

-legemidler som brukes til behandling av osteoporose, kalt bisfosfonater, som for eksempel alendronsyre

-legemidler som kan påvirke kalsiumnivået i blodet ditt, som for eksempel litium eller noen legemidler som brukes for å øke urinmengden (diuretika).

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det finnes begrenset mengde informasjon om sikkerheten av Natpar hos gravide kvinner. Natpar har vist seg å bli utskilt i morsmelk hos rotter, men det er ikke kjent om Natpar utskilles i morsmelk hos mennesker.

Legen din vil bestemme om du kan begynne behandlingen med Natpar. Legen din vil også bestemme om du bør fortsette med dette legemidlet dersom du blir gravid eller begynner å amme mens du bruker det.

Det er ikke kjent om Natpar har noen effekt på fertilitet.

Kjøring og bruk av maskiner

Natpar påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hypoparatyreoidisme i seg selv kan imidlertid påvirke din konsentrasjonsevne. Hvis din konsentrasjonsevne er redusert, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner frem til konsentrasjonsevnen har bedret seg.

Natpar inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dose. Det vil si at det er praktisk talt «natriumfritt».

3.Hvordan du bruker Natpar

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen eller sykepleieren vil lære deg å bruke Natpar-pennen.

Natpar gis som en subkutan injeksjon (under huden) hver dag ved hjelp av en injeksjonspenn.

I dette pakningsvedlegget kalles injeksjonspennen «Natpar flergangspenn» for «Natpar-penn» eller «penn».

Dose

Den anbefalte startdosen er 50 mikrogram per dag.

-Basert på en blodprøve kan legen din imidlertid bestemme at du skal begynne med 25 mikrogram per dag.

-Etter 2 til 4 uker kan legen din justere dosen.

Natpar-dosen varierer fra person til person. Du kan trenge mellom 25 og 100 mikrogram Natpar per dag.

Du kan få beskjed av legen din om å ta andre legemidler, som kalsiumtilskudd eller vitamin D mens du bruker Natpar. Legen din vil fortelle deg hvor mye du skal ta per dag.

Hvordan du bruker pennen

Les avsnitt 7: «Bruksanvisning» i dette pakningsvedlegget før du bruker pennen.

Ikke bruk pennen dersom oppløsningen er uklar eller farget, eller hvis den inneholder synlige partikler.

Før pennen brukes for første gang, må legemidlet blandes.

Etter at du har blandet legemidlet, er Natpar-pennen klar til bruk og legemidlet kan injiseres under huden på låret ditt. Injiser i det andre låret neste dag, og fortsett å veksle mellom de to lårene.

For å opprettholde en oversikt over brukte pakninger, anbefales det sterkt at navn og lot-nummer (produksjonsnummer) på preparatet registreres hver gang du får en dose av Natpar.

Hvor lenge du skal bruke Natpar

Fortsett med Natpar så lenge legen din forskriver det til deg.

Dersom du tar for mye av Natpar

Hvis du ved en feiltakelse injiserer mer enn én dose Natpar på en dag, skal du ta kontakt med legen din eller apoteket umiddelbart.

Dersom du har glemt å ta Natpar

Hvis du har glemt å bruke Natpar (eller ikke kan injisere det på det vanlige tidspunktet), skal du sette injeksjonen så snart du kan, men du skal ikke injisere mer enn én dose på samme dag.

Ta neste Natpar-dose til vanlig tidspunkt neste dag. Du kan måtte ta mer kalsiumtilskudd hvis du viser tegn på lave kalsiumverdier i blodet. Se avsnitt 4 for symptomene.

Ikke injiser en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Natpar

Snakk med legen din hvis du vil avbryte behandlingen med Natpar.

Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Du kan få følgende potensielt alvorlige bivirkninger mens du bruker Natpar:

Svært vanlig: høyt kalsiumnivå i blodet ditt, noe som oftere kan oppstå ved oppstart av behandlingen med Natpar.

Svært vanlig: lavt kalsiumnivå i blodet ditt; dette kan oppstå oftere dersom du plutselig avbryter behandling med Natpar.

Symptomer i forbindelse med høyt eller lavt kalsiumnivå finnes i listen nedenfor. Kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av disse bivirkningene.

Andre bivirkninger inkluderer:

Svært vanlige (kan inntreffe hos mer enn 1 av 10 personer):

hodepine*,†

kribling og nummenhet i huden

diaré*,†

kvalme og brekninger*

leddsmerter*

muskelspasmer

Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer):

føle seg nervøs eller engstelig

søvnproblemer (være søvnig om dagen eller ha problemer med å sove om natten)*

rask eller ujevn hjerterytme*,†

høyt blodtrykk*

hoste

magesmerte*

muskelrykninger eller muskelkramper

muskelsmerte

nakkesmerte

smerte i armer og ben

økt kalsiumnivå i urinen

hyppig vannlating

utmattelse (fatigue) og mangel på energi*

brystsmerte

rødhet og smerte på injeksjonsstedet

tørste*

antistoffer (produsert av immunsystemet) mot Natpar

i blodprøver kan legen din finne reduserte mengder vitamin D og magnesium

*Disse bivirkningene kan være forbundet med høyt kalsiumnivå i blodet.

Disse bivirkningene kan være forbundet med lavt kalsiumnivå i blodet.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Natpar

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sylinderampullen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før blanding

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevar sylinderampullen i sylinderampullebeholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Etter blanding

Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevar pennen og sylinderampullen med blandet oppløsning tett lukket for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet i mer enn 14 dager etter at det er blandet.

Bruk ikke dette legemidlet hvis det ikke har blitt oppbevart riktig.

Kontroller at blandet oppløsning er klar og fargeløs før en ny kanyle festes til Natpar-pennen. Det er vanlig å se små luftbobler. Bruk ikke dette legemidlet dersom blandet oppløsning er uklar, farget eller inneholder synlige partikler.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Natpar

Virkestoffet er paratyreoideahormon (rDNA).

Det er tilgjengelig i sylinderampuller med 4 ulike styrker (hver sylinderampulle inneholder 14 doser):

Natpar 25 mikrogram

Etter rekonstituering inneholder hver dose 25 mikrogram paratyreoideahormon i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Natpar 50 mikrogram

Etter rekonstituering inneholder hver dose 50 mikrogram paratyreoideahormon i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Natpar 75 mikrogram

Etter rekonstituering inneholder hver dose 75 mikrogram paratyreoideahormon i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Natpar 100 mikrogram

Etter rekonstituering inneholder hver dose 100 mikrogram paratyreoideahormon i en oppløsning på 71,4 mikroliter.

Andre innholdsstoffer i sylinderampullen er (for alle styrker):

I pulveret:

natriumklorid

mannitol

sitronsyremonohydrat

natriumhydroksid (til pH-justering)

I oppløsningsvæsken:

metakresol

vann til injeksjonsvæsker

Hvordan Natpar ser ut og innholdet i pakningen

Hver Natpar-sylinderampulle inneholder legemiddel i form av et pulver sammen med en væske, som ferdig tblandet utgjør en oppløsning til injeksjon. Sylinderampullen er laget av glass, og har en gummiforsegling på toppen. Sylinderampullen ligger i en beholder som er laget av plast.

Natpar er tilgjengelig i en pakning med 2 sylinderampuller i beholder.

Fargen på esken/sylinderampullen angir styrken til legemidlet:

Natpar 25 mikrogram/dose

Lilla sylinderampulle.

Natpar 50 mikrogram/dose

Rød sylinderampulle.

Natpar 75 mikrogram/dose

Grå sylinderampulle.

Natpar 100 mikrogram/dose

Blå sylinderampulle.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irland medinfoemea@shire.com

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Dette legemidlet er gitt betinget godkjenning, i påvente av ytterligere dokumentasjon for legemidlet. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) vil, minst en gang i året, evaluere ny informasjon om legemidlet og oppdatere dette pakningsvedlegget etter behov.

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

7.Bruksanvisning

Denne veiledningen skal hjelpe deg med å klargjøre, injisere og oppbevare Natpar-pennen.

Bruksanvisningen er delt opp i 5 trinn

Bli kjent med delene til Natpar-pennen og Natpar-legemidlet

Klargjøring og blanding av Natpar

Klargjøring av Natpar-pennen

Injisering av den daglige dosen

Oppbevaring av legemidlet

Hvis du en eller annen gang trenger hjelp, kan du ta kontakt med legen, apoteket eller sykepleieren.

Du kan også ta kontakt med din lokale Shire-representant på telefonnummeret oppgitt nederst i punkt 6 av pakningsvedlegget eller via e-post på medinfoema@shire.com

Hva du må vite før du setter i gang

Bruk IKKE Natpar-pennen før lege eller sykepleier har vist deg hvordan den skal brukes.

Bruk denne bruksanvisningen hver gang du blander legemidlet, klargjør pennen eller setter injeksjonen slik at du ikke glemmer et trinn.

En ny kanyle skal festes til pennen hver dag.

En gang hver 14. dag skal en ny sylinderampulle klargjøres.

Bruk IKKE dette legemidlet hvis du ser at blandet oppløsning er uklar, farget eller inneholder synlige partikler.

Oppbevar alltid sylinderampullen i kjøleskapet (ved 2 °C - 8 °C).

Sylinderampullen skal IKKE fryses.

Bruk IKKE en sylinderampulle som har vært frossen.

Kast alle sylinderampuller med blandet oppløsning som er eldre enn 14 dager.

Ta bare én dose per dag.

For å rengjøre Natpar-pennen kan du tørke av utsiden av pennen med en fuktig klut. IKKE legg pennen i vann og ikke vask eller rens den med noen form for væske.

Kast brukte Natpar sylinderampuller og brukte kanyler som instruert av lege, apotek eller sykepleier.

Natpar-pennen er en flerbrukspenn som kan brukes i opptil 2 år.

Bli kjent med delene til Natpar-pennen og Natpar-legemidlet

Bli kjent med delene til Natpar-pennen

Delene til Natpar-pennen

Merk: Stempelstangbeskyttelsen beskytter stempelstangen under forsendelsen fra fabrikken. Kast stempelstangbeskyttelsen når du er klar til å bruke pennen.

Sylinderampullen med Natpar

Sylinderampullen med Natpar inneholder legemiddelpulver og væske for å blande med pulveret. Du må blande pulveret og væsken i sylinderampullen før du bruker Natpar-pennen.

Hver sylinderampulle inneholder 14 doser.

Indikatoren for gjenværende doser viser antall doser som er igjen i sylinderampullen.

Annet utstyr som trengs:

Merk: Injeksjonstørk, injeksjonskanyler og beholderen for skarpe gjenstander er ikke inkludert i pakningen.

Legemiddelloggen finner du i denne bruksanvisningen.

Klargjøring og blanding av Natpar

Du skal blande Natpar før bruk. Etter blanding kan legemidlet brukes til opptil 14 injeksjoner (14 doser).

Hvis dette er den første gangen du bruker Natpar, skal legen eller sykepleieren vise deg hvordan du skal blande sylinderampullen med Natpar.

1.Ta sylinderampullen med Natpar ut av kjøleskapet når du gjør deg klar for å injisere en dose.

Merk: Du skal alltid oppbevare sylinderampullen i kjøleskapet, bortsett fra når du klargjør eller injiserer legemidlet.

Vask og tørk hendene dine.

Finn frem utstyret du trenger:

o Blandeutstyret

o Ny sylinderampulle med Natpar fra kjøleskapet o Ny engangskanyle til pennen

o Beholder for skarpe gjenstander

o En penn eller blyant for å notere datoen du blander sylinderampullen

o Legemiddelloggen (som du finner i denne bruksanvisningen)

o Natpar-pennen for å injisere legemidlet

oDenne bruksanvisningen

2.Fyll ut datoene i legemiddelloggen.

Legemiddellogg

Bruksanvisning:

Fyll ut dagens dato i feltet ved siden av «Blandedato».

Fyll ut datoen som er 14 dager etter i dag i feltet ved siden av «Kastes» (samme ukedag, 2 uker senere).

Kast sylinderampullen på «Kastes»-datoen, selv om det er noe igjen i sylinderampullen. Ikke bruk sylinderampullen på «Kastes»-datoen.

Det må være festet en kanyle på pennen for å kunne blande en ny sylinderampulle.

3.Fjern papirforseglingen fra den ytre kanylehetten.

4.Skru pennkanylen på sylinderampullen i retning med klokka.

Sørg for at kanylen på pennen plasseres rett og skrus godt på sylinderampullen (den vide kanten på den ytre kanylehetten skal berøre «skulderen» til sylinderampullen)

Ikke fjern den ytre eller den indre kanylehetten før du er klar til å sette injeksjonen.

5.Skru hjulet på blandeutstyret i retning mot klokka for å skru ned stempelstangen, hvis den ikke allerede er i senket posisjon.

Sørg for at stempelstangen på blandeutstyret ser slik ut (skrudd helt ned).

6.Skru sylinderampullen med Natpar på blandeutstyret i retning med klokka.

Kanylen på pennen skal være godt festet.

7.Med den ytre kanylehetten pekende oppover, skru hjulet sakte i retning med klokka inntil proppene i sylinderampullen ikke lenger beveger seg og hjulet dreier fritt.

Hold kanylen pekende oppover.

IKKE hold blandeutstyret i vinkel.

8.Kontroller at proppene ser slik ut og holder seg samlet.

9.Hold blandeutstyret med den påmonterte sylinderampullen med kanylen pekende oppover, og beveg omtrent 10 ganger forsiktig fra side til side (fra «kl. 9»-posisjon til «kl. 3»-posisjon) for å løse opp pulveret i sylinderampullen.

IKKE rist sylinderampullen.

Pass på at kanylen peker oppover.

Sett fra deg blandeutstyret med den påmonterte sylinderampullen, og vent i 5 minutter slik at alt pulveret løser seg opp.

Kontroller blandet oppløsning hver gang før

du utfører den daglige injeksjonen.

Dersom oppløsningen er uklar, inneholder synlige partikler eller ikke er fargeløs etter 5 minutter skal dette legemidlet ikke brukes.

Ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier. Det er vanlig å se små luftbobler.

Klargjøring av Natpar-pennen

Du skal klargjøre Natpar-pennen en gang hver

14.

dag.

1.Ta opp pennen og ta av hetten. Legg hetten til side for senere bruk.

2.Skru av stempelstangbeskyttelsen eller den tomme legemiddelsylinderampullen i retning mot klokka, og kast den i beholderen for skarpe gjenstander.

3.Trykk på injeksjonsknappen. Du bør se «0» på linje med hakket i doseringsvinduet. Hvis du ikke ser «0» på linje med hakket trykker du på injeksjonsknappen til den er på linje.

4.Skru stempelstangen ned. Hvis stempelstangen er skrudd ut, skru den mørkerøde ringen i retning mot klokka for å skru den ned. Ikke stram ringen for mye.

5.Kontroller stempelstangen. Det skal være et lite mellomrom hvis det er gjort riktig.

6.Koble sylinderampullen fra blandeutstyret ved å skru i retning mot klokka og legg fra deg blandeutstyret.

7.Koble sylinderampullen til pennen. Ta opp pennens hoveddel og hold den med stempelstangen pekende oppover.

8.Med den ytre kanylehetten pekende oppover, skru sylinderampullen på pennen i retning med klokka til det ikke er noe mellomrom igjen mellom sylinderampullen og pennen.

9.Lading av Natpar-pennen.

Drei doseringsvrideren i retning med klokka til du ser «GO» på linje med hakket i doseringsvinduet.

10.Hold pennen med den ytre kanylehetten pekende oppover.

11.Trykk injeksjonsknappen mot en flat overflate, f.eks. en bordplate, til «0» vises ved hakket i doseringsvinduet.

Det er vanlig at 1 eller 2 dråper væske kommer ut av kanylen ved utføring av dette trinnet.

Ikke fjern sylinderampullen fra pennen før «Kastes»-datoen, eller før sylinderampullen er tom.

Pennen skal lades bare 1 gang for hver ny sylinderampulle.

Injisering av den daglige dosen

MERK: Hvis du akkurat har blandet ferdig legemidlet og klargjort pennen, og engangskanylen er koblet til, skal du gå rett til «Før du injiserer din daglige dose» (trinn 6 i dette avsnittet) for instruksjoner om hvordan du setter injeksjonen ved hjelp av Natpar- pennen.

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt trenger hjelp, kan du spørre legen din eller en sykepleier.

1.Vask og tørk hendene dine.

2.Finn frem utstyret du trenger:

Natpar-pennen fra kjøleskapet

Ny engangskanyle til pennen

Beholder for skarpe gjenstander

Injeksjonstørk

Merk: Pennen og sylinderampullen med blandet opppløsning skal hele tiden oppbevares i kjøleskapet, bortsett fra når du klargjør eller injiserer legemidlet.

3.Kontroller sylinderampullen.

Ta hetten av Natpar-pennen. Sylinderampullen medblandet oppløsning skal være inni den.

4. Før du fester en ny kanyle på pennen skal du kontrollere:

• Om den blandede oppløsningen er klar, fargeløs og uten synlige partikler. Det er vanlig å se små luftbobler.

Dersom blandet oppløsning ikke er klar, fargeløs eller uten synlige partikler, skal du ikke bruke den. Ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier.

Du må klargjøre en ny sylinderampulle med Natpar dersom:

Det ikke er doser igjen i pennen (indikatoren for gjenværende doser står på «0») eller

«Kastes»-datoen er nådd (se legemiddelloggen).

5.Koble til en ny kanyle.

Fjern papirforseglingen fra den ytre kanylehetten.

Hold Natpar-pennen fast rett opp og ned.

Hold den ytre kanylehetten rett og skru den i retning med klokka godt fast på sylinderampullen (den vide kanten på den ytre kanylehetten skal berøre «skulderen» til sylinderampullen).

La den ytre kanylehetten være på.

6.Før du injiserer din daglige dose.

IKKE bruk en sylinderampulle som har vært frossen.

Kast alle sylinderampuller med ferdigblandet legemiddel dersom «Kastes»-datoen er nådd (se legemiddelloggen).

7.Rengjør injeksjonsstedet på låret ditt med et injeksjonstørk.

Injiser i alternerende lår hver dag.

Sørg for at den ytre kanylehetten alltid peker nedover når du utfører trinn 8 til 17.

8.Hold Natpar-pennen med kanylen pekende rett nedover.

Hold kanylen pekende nedover helt til injeksjonen er ferdig.

9.Hold pennen slik at du kan se doseringsvinduet.

10.Drei doseringsvrideren til du ser «GO» på linje med hakket i doseringsvinduet. Ikke drei doseringsvrideren forbi «GO».

Dersom det er vanskelig å skru på doseringsvrideren er det kanskje ikke nok væske igjen.

Sjekk indikatoren for gjenværende doser på sylinderampullen for å se om det er doser igjen, eller sjekk «Kastes»-datoenlegemiddelloggen for å se om det har gått mer enn 14 dager.

11.Dunk forsiktig på sylinderampullen 3 til 5 ganger. Dette gjør at eventuelle luftbobler fjernes fra kanylen.

12.Klargjør engangskanylen for injeksjonen.

Uten å skru:

Dra den ytre kanylehetten rett av, og legg den til side.

Dra deretter den indre kanylehetten av, og kast den.

13.Hold pennen slik at du kan se «GO» i doseringsvinduet med kanylen pekende nedover.

14.Les trinn 15, 16 og 17 nøye før du injiserer legemidlet.

15.Stikk kanylen helt inn i låret ditt (du kan lage en hudfold hvis legen eller sykepleieren har sagt det). Sørg for at du kan se «GO» i vinduet.

16.Trykk på injeksjonsknappen til du ser «0» på linje med hakket i doseringsvinduet. Du skal se og kjenne at doseringsvrideren går tilbake til «0». Tell sakte til 10.

Viktig merknad om injeksjonen:

For å unngå at det blir injisert for lite legemiddel, må du holde kanylen i huden i 10 sekunder ETTER at du har trykt på injeksjonsknappen.

17.Dra kanylen rett ut av låret ditt.

Det er vanlig at 1 eller 2 dråper væske kommer ut av kanylen ved utføring av dette trinnet.

Ikke injiser en ny dose hvis du tror at du ikke har fått en hel dose. Ring til legen din. Kanskje må du ta kalsium og vitamin D.

18.Sett den store ytre kanylehetten forsiktig på den ubeskyttede kanylen ved å plukke opp kanylehetten med pennen.

Sørg for at kanylen trykkes helt inn i hetten.

19.Hold i sylinderampullen og skru av den ytre kanylehetten

(med kanylen inni) i retning mot klokka.

Ikke del pennen eller kanyler med andre. Smitte kan overføres til dem eller du kan få en infeksjon fra andre.

20.Kast den brukte kanylen i en beholder for skarpe gjenstander.

Spør lege, apotek eller sykepleier hva du skal gjøre med en full beholder for skarpe gjenstander.

21.Sett hetten tilbake på pennen.

Sylinderampullen må være montert på pennen før du kan sette på hetten igjen.

Still merkene på hetten og pennen på linje.

Trykk hetten på pennen til du hører et klikk.

22.Legg Natpar-pennen i kjøleskapet.

Oppbevaring av legemidlet

Sylinderampullene med Natpar og penner som inneholder sylinderampullen med blandet oppløsning skal alltid oppbevares i kjøleskap (2 °C 8 °C).

Sylinderampuller skal IKKE

Bruk IKKE en

fryses.

sylinderampulle som har

 

vært frossen.

Kast alle sylinderampuller med blandet oppløsning som er eldre enn 14 dager.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter