Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Merking - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNemdatine
ATC-kodeN06DX01
Stoffmemantine
ProdusentActavis Group PTC ehf.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR BLISTERPAKNINGEN

1.LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15 mg memantin.

3.FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

42 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/001 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/002 98 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 5 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg tabletter

memantinhydroklorid

2.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR BLISTERPAKNINGEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

42 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

112 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/003 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/004 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/005 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/006 50 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/007 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/008 60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/009 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/010 112 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 10 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer} NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

100 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

Brukes innen 100 dager etter åpning.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/019

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 10 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN ETIKETT FOR FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

100 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

Brukes innen 100 dager etter åpning.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/019

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR BLISTERPAKNINGEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg memantinhydroklorid tilsvarende 12,46 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

7 filmdrasjerte tabletter

42 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/011 7 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/012 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/013 98 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 15 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 15 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG OG FOLDEKARTONG FOR 28 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – forside

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Startpakning.

28 filmdrasjerte tabletter

Startpakning med 28 filmdrasjerte tabletter for en 4 ukers behandlingsplan: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 5 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 10 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 15 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/018

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG OG FOLDEKARTONG FOR 28 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – innside

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

memantinhydroklorid

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Hver pakke med 28 filmdrasjerte tabletter for en 4 ukers behandlingsplan inneholder: Uke 1: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 5 mg

Uke 2: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 10 mg Uke 3: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 15 mg Uke 4: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Én tablett om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Nemdatine 5 mg

Uke 1

Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nemdatine 10 mg

Uke 2

Dag 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nemdatine 15 mg

Uke 3

Dag 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nemdatine 20 mg

Uke 4

Dag 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/018

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 15 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE. KARTONG FOR BLISTERPAKNINGEN

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

28 filmdrasjerte tabletter

42 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/014 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/015 42 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/016 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/824/017 98 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Man.

Tir.

Ons.

Tor.

Fre.

Lør.

Søn.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE. KARTONG FOR FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

100 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

Brukes innen 100 dager etter åpning.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/020

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE. ETIKETT FOR FLAKSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

100 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

Brukes innen 100 dager etter åpning.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/020

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR 28 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – YTRE KARTONG (MED BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

Startpakning.

Startpakning med 28 (4x7) filmdrasjerte tabletter for en 4 ukers behandlingsplan: 7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 5 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 10 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 15 mg

7 filmdrasjerte tabletter Nemdatine 20 mg

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Uke 1: Ta én tablett Nemtadine 5 mg daglig

Uke 2: Ta én tablett Nemtadine 10 mg daglig

Uke 3: Ta én tablett Nemtadine 15 mg daglig

Uke 4: Ta én tablett Nemtadine 20 mg daglig

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/021

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR 7 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – INDRE KARTONG (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

7 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Én tablett om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Uke 1

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island]

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/021

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 5 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNING FOR TABLETTER FOR STARTPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 5 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Uke 1

Man.

Tir.

Ons.

Tor.

Fre.

Lør.

Søn.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE.

KARTONG FOR 7 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – INDRE KARTONG (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

7 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Én tablett om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Uke 2

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/021

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 10 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER FOR STARTPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 10 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Uke 2

Man.

Tir.

Ons.

Tor.

Fre.

Lør.

Søn.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE.

KARTONG FOR 7 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – INDRE KARTONG (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg memantinhydroklorid tilsvarende 12,46 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

7 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Én tablett om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Uke 3

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/021

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 15 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) FOR TABLETTER FOR STARTPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 15 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Uke 3

Man.

Tir.

Ons.

Tor.

Fre.

Lør.

Søn.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE.

KARTONG FOR 7 TABLETTER – STARTPAKNING – 4 UKERS BEHANDLINGSPLAN – INDRE KARTONG (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter

memantinhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

3. FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD

7 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Én tablett om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Uke 4

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25°C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/824/021

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nemdatine 20 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER FOR TABLETTER FOR STARTPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nemdatine 20 mg tabletter

memantinhydroklorid

2. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Uke 4

Man.

Tir.

Ons.

Tor.

Fre.

Lør.

Søn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter