Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Pakningsvedlegg - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNemdatine
ATC-kodeN06DX01
Stoffmemantine
ProdusentActavis Group PTC ehf.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nemdatine

3.Hvordan du bruker Nemdatine

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

Hvordan virker Nemdatine

Nemdatine tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.

Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Nemdatine hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Nemdatine virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Nemdatine for

Nemdatine brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nemdatine

Bruk ikke Nemdatine

-dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nemdatine

-hvis du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Nemdatine må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Barn og ungdom

Nemdatine bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Nemdatine

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Nemdatine, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

-amantadin, ketamin, dekstrometorfan

-dantrolen, baklofen

-cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

-hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

-antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

-antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall(

-barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

-dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

-neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

-perorale antikoagulantia

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Nemdatine.

Inntak av Nemdatine sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulæracidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Nemdatine bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Nemdatine påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Nemdatine inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Nemdatine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose av Nemdatine for voksne og eldre pasienter 20 mg en gang daglig.

Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

Uke 1

Én 5 mg tablett

Uke 2

To 5 mg tabletter

Uke 3

Tre 5 mg tabletter

Uke 4 og fremover

Fire 5 mg tabletter én gang om

 

dagen

Vanlig startdose er én tablett en gang daglig (1 x 5 mg) i den første uken. Denne dosen økes til to tabletter én gang daglig (1x 10 mg) i den andre uken, og til tre tabletter én gang daglig (1 x 15mg) i den tredje uken. Fra den fjerde uken er anbefalt dose fire tabletter én gang daglig (1 x 20 mg).

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Administrasjon

Nemdatine bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, bør du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene tas med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Nemdatine

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Nemdatine. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i pkt. 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Nemdatine, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Nemdatine

-Hvis du har glemt å ta en dose med Nemdatine, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker én til ti av 100 brukere)

-Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker én til ti av 1000 brukere)

-Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn én av 10 000 brukere)

-Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er blitt forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Nemdatine

-Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krospovidon type A, talkum og magnesiumstearat. Filmdrasjering (Opadry II hvit 33G28435): Hypromellose 6cP, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, makrogol 3350 og triacetin.

Hvordan Nemdatine ser ut og innholdet i pakningen

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, ovale, bikonvekse, 8 mm x 4,5 mm store, med "M5" inngravert på en side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: 42 og 98 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptunus 12,

Heerenveen, 8448CN,

Nederland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB "Sicor Biotech"

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 266 0203

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Aurobindo Pharma B.V.

Island

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Islande

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Actavis AB

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +46 8 13 63 70

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu /.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nemdatine

3.Hvordan du bruker Nemdatine

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

Hvordan virker Nemdatine

Nemdatine tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.

Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Nemdatine hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Nemdatine virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Nemdatine for

Nemdatine brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nemdatine

Bruk ikke Nemdatine

-dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nemdatine

-hvis du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Nemdatine må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Barn og ungdom

Nemdatine bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Nemdatine

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Nemdatine, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

-amantadin, ketamin, dekstrometorfan

-dantrolen, baklofen

-cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

-hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

-antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

-antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall(

-barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

-dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

-neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

-perorale antikoagulantia

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Nemdatine.

Inntak av Nemdatine sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulæracidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Nemdatine bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Nemdatine påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Nemdatine inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Nemdatine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose av Nemdatine for voksne og eldre pasienter 20 mg en gang daglig.

Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

Uke 1

En halv 10 mg tablett

Uke 2

Én 10 mg tablett

Uke 3

En og en halv 10 mg tablett

Uke 4 og fremover

To 10 mg tabletter én gang om

 

dagen

Vanlig startdose er en halv tablett en gang daglig (1 x 5 mg) i den første uken. Dette økes til én tablett en gang daglig (1 x 10 mg) i den andre uken og til en og en halv tablett en gang daglig (1 x 15 mg) i den tredje uken. Fra den fjerde uken er anbefalt dose 2 tabletter én gang daglig (1 x 20 mg).

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Administrasjon

Nemdatine bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, bør du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene tas med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Nemdatine

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Nemdatine. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i pkt. 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Nemdatine, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Nemdatine

-Hvis du har glemt å ta en dose med Nemdatine, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker én til ti av 100 brukere)

-Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker én til ti av 1000 brukere)

-Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn én av 10 000 brukere)

-Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er blitt forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nemdatine

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterpakningen og flasken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

<[Bare for HDPEflasken:]>

Brukes innen 100 dager etter åpning.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Nemdatine

-Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg memantinhydroklorid tilsvarende 8,31 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krospovidon type A, talkum og magnesiumstearat. Filmdrasjering (Opadry II hvit 33G28435): Hypromellose 6cP, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, makrogol 3350 og triacetin.

Hvordan Nemdatine ser ut og innholdet i pakningen

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, kapselformede, bikonvekse, 9,8 mm x 4,9 mm store, med delelinje og "M 10" inngravert på den delte siden.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98 og 112 filmdrasjerte tabletter.

Flaske: 100 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Tilvirker

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptunus 12,

Heerenveen, 8448CN,

Nederland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB "Sicor Biotech"

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 266 0203

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Aurobindo Pharma B.V.

Island

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

 

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Islande

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Actavis AB

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +46 8 13 63 70

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu /.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nemdatine

3.Hvordan du bruker Nemdatine

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

Hvordan virker Nemdatin

Nemdatine tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.

Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Nemdatine hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Nemdatine virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Nemdatine for

Nemdatine brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nemdatine

Bruk ikke Nemdatine

-dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nemdatine

-hvis du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Nemdatine må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Barn og ungdom

Nemdatine bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Nemdatine

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Nemdatine, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

-amantadin, ketamin, dekstrometorfan

-dantrolen, baklofen

-cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

-hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

-antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

-antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall(

-barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

-dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

-neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

-perorale antikoagulantia

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Nemdatine.

Inntak av Nemdatine sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulæracidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Nemdatine bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Nemdatine påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Nemdatine inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Nemdatine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose av Nemdatine for voksne og eldre pasienter 20 mg en gang daglig.

Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger:

Uke 1

Én 5 mg tablett

Uke 2

Én 10 mg tablett

Uke 3

Én 15 mg tablett

Uke 4 og fremover

En 20 mg tablett daglig

Vanlig startdose er 5 mg memantin én gang daglig i den første uken. Denne dosen økes til 10 mg memantin i den andre uken og til 15 mg memantin én gang daglig i den tredje uken. Fra den fjerde uken er vanlig dose 20 mg memantin én gang daglig.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Administrasjon

Nemdatine bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, bør du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene tas med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Nemdatine

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Nemdatine. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i pkt. 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Nemdatine, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Nemdatine

-Hvis du har glemt å ta en dose med Nemdatine, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker én til ti av 100 brukere)

-Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker én til ti av 1000 brukere)

-Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn én av 10 000 brukere)

-Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er blitt forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nemdatine

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Nemdatine

-Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 15 mg memantinhydroklorid tilsvarende 12,46 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krospovidon type A, talkum og magnesiumstearat. Filmdrasjering (Opadry II oransje 33G230001): Hypromellose 6cP, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, makrogol 3350, triacetin og jernoksid, gul, rød og sort (E172).

Hvordan Nemdatine ser ut og innholdet i pakningen

Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter er oransje, ovale, bikonvekse, 11,4 mm x 6,4 mm store, med "M15" inngravert på den ene siden.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: 7, 42 og 98 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptunus 12,

Heerenveen, 8448CN,

Nederland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB "Sicor Biotech"

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 266 0203

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Aurobindo Pharma B.V.

Island

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Islande

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Actavis AB

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +46 8 13 63 70

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu /.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nemdatine

3.Hvordan du bruker

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

Hvordan virker Nemdatine

Nemdatine tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.

Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Nemdatine hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Nemdatine virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Nemdatine for

Nemdatine brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nemdatine

Bruk ikke Nemdatine

-dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nemdatine

-hvis du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Nemdatine må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Barn og ungdom

Nemdatine bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Nemdatine

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Nemdatine, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

-amantadin, ketamin, dekstrometorfan

-dantrolen, baklofen

-cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

-hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

-antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

-antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall(

-barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

-dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

-neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

-perorale antikoagulantia

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Nemdatine.

Inntak av Nemdatine sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulæracidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Nemdatine bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Nemdatine påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Nemdatine inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du brukerNemdatine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Startpakningen med Nemdatine skal kun brukes ved behandlingens begynnelsen.

Dosering

Anbefalt behandlingsdose av 20 mg per dag oppnås ved en gradvis økning av Nemdatine-dosen i løpet av de første 3 ukene av behandlingen. Behandlingsskjemaet er også indikert på startpakningen. Ta én tablett om dagen.

Uke 1 (dag 1–7):

Ta en 5 mg tablett én gang om dagen (hvit, oval) i 7 dager.

Uke 2 (dag 8–14):

Ta en 10 mg tablett én gang om dagen (hvit, oval) i 7 dager.

Uke 3 (dag 15–21):

Ta en 15 mg tablett én gang om dagen (oransje, oval) i 7 dager.

Uke 4 (dag 22–28):

Ta en 20 mg tablett én gang om dagen (mørk rosa, oval) i 7 dager.

Uke 1

5 mg tablett

Uke 2

10 mg tablett

Uke 3

15 mg tablett

Uke 4 og fremover

20 mg tablett en gang om

 

dagen

Vedlikeholdsdose

Anbefalt daglig dose er 20 mg én gang om dagen.

For fortsettelse av behandlingen, vennligst rådfør deg med legen din.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Administrasjon

Nemdatine bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, bør du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene tas med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Nemdatine

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Nemdatine. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i pkt. 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Nemdatine, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Nemdatine

-Hvis du har glemt å ta en dose med Nemdatine, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker én til ti av 100 brukere)

-Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker én til ti av 1000 brukere)

-Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn én av 10 000 brukere)

-Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er blitt forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nemdatine

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Nemdatine

-Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5/10/15/20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer i Nemdatine 5/10/15 og 20 mg filmdrasjerte tabletter er: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krospovidon type A, talkum og magnesiumstearat. Filmdrasjering: Hypromellose 6cP, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, makrogol 3350 og triacetin. 15 mg tablettene inneholder i tillegg jernoksid, gul, rød og sort (E172). 20 mg tablettene inneholder i tillegg jernoksid, rød og gul (E172).

Hvordan Nemdatine ser ut og innholdet i pakningen

Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, ovale, bikonvekse, 8 mm x 4,5 mm store, med "M5" inngravert på en side.

Nemdatine 10 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, kapselformede, bikonvekse, 9,8 mm x 4,9 mm store, med delelinje og "M 10" inngravert på den delte siden.

Nemdatine 15 mg filmdrasjerte tabletter er oransje, ovale, bikonvekse, 11,4 mm x 6,4 mm store, med "M15" inngravert på den ene siden.

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter er mørk rosa, ovale, bikonvekse, 12,6 mm x 7 mm store, med "M20" inngravert på den ene siden.

En startpakning inneholder 28 tabletter i 4 blisterpakninger i en lommepakning eller en flerpakning med 4 blisterpakninger i 4 separate indre kartonger og en ytre kartong med 7 tabletter Nemdatine 5 mg, 7 tabletter Nemdatine 10 mg, 7 tabletter Nemdatine 15 mg og 7 tabletter Nemdatine 20 mg.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptunus 12,

Heerenveen, 8448CN,

Nederland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB "Sicor Biotech"

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 266 0203

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Aurobindo Pharma B.V.

Island

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Islande

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Actavis AB

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +46 8 13 63 70

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu /.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter memantinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Nemdatine

3.Hvordan du bruker Nemdatine

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Nemdatine

6.Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Nemdatine er, og hva det brukes mot

Hvordan virker Nemdatine

Nemdatine tilhører en legemiddelgruppe kjent som midler mot demens.

Hukommelsestap ved Alzheimers sykdom skyldes en forstyrrelse i signaloverføringen i hjernen. Hjernen inneholder såkalte N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptorer som er involvert i overføring av nervesignalene som er viktige for læring og hukommelse. Nemdatine hører til en gruppe medisiner som kalles NMDA-reseptorantagonister. Nemdatine virker på disse NMDA-reseptorene for å forbedre overføringen av nervesignaler og hukommelsen.

Hva brukes Nemdatine for

Nemdatine brukes til behandling av pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Nemdatine

Bruk ikke Nemdatine

-dersom du er allergisk overfor memantinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nemdatine

-hvis du tidligere har hatt epileptiske anfall

-dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt, eller hvis du lider av hjertesvikt eller av ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon).

I disse tilfellene må behandlingen overvåkes nøye, og effekten av behandlingen med Nemdatine må vurderes jevnlig av legen din.

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, må legen overvåke nyrefunksjonen din nøye og om nødvendig tilpasse memantindosene i henhold til det.

Samtidig bruk av legemidler som amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom), ketamin (et middel vanligvis brukt for å fremkalle narkose), dekstrometorfan (vanligvis brukt mot hoste) og andre NMDA-antagonister, bør unngås.

Barn og ungdom

Nemdatine bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Nemdatine

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.

Virkningene av spesielt følgende medisiner kan endres av Nemdatine, og det kan være nødvendig for legen din å endre dosen av disse:

-amantadin, ketamin, dekstrometorfan

-dantrolen, baklofen

-cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

-hydroklortiazid (eller enhver annen kombinasjon med hydroklortiazid)

-antikolinergika (stoffer som vanligvis brukes for å behandle problemer eller kramper i tarmen)

-antikonvulsiva (stoffer som brukes for å hindre og lindre krampeanfall(

-barbiturater (stoffer som vanligvis brukes som sovemiddel)

-dopaminerge agonister (stoffer som L-dopa, bromokriptin)

-neuroleptika (stoffer som brukes i behandlingen av mentale lidelser)

-perorale antikoagulantia

Hvis du kommer på sykehus, må du si fra til legen at du bruker Nemdatine.

Inntak av Nemdatine sammen med mat og drikke

Du bør si fra til legen hvis du nylig har endret kostholdet ditt drastisk eller kommer til å gjøre det (f.eks. fra vanlig kosthold til strengt vegetarisk kosthold), eller hvis du har RTA (renal tubulæracidose, dvs. overskudd av syredannende stoffer i blodet pga. nedsatt nyrefunksjon) eller alvorlige urinveisinfeksjoner, ettersom det kan gjøre det nødvendig for legen din å justere medisindosen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av memantin hos gravide kvinner anbefales ikke.

Kvinner som tar Nemdatine bør ikke amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Legen vil fortelle deg hvorvidt sykdommen påvirker din evne til å kjøre og bruke maskiner. I tillegg kan Nemdatine påvirke reaksjonsevnen din slik at du ikke kan kjøre eller bruke maskiner på en trygg måte.

Nemdatine inneholder laktosemonohydrat

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Nemdatine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose av Nemdatine for voksne og eldre pasienter 20 mg en gang daglig.

Denne dosen økes gradvis etter følgende daglige behandlingsskjema for å redusere risikoen for bivirkninger. For opp-titrering er andre tablettstyrker tilgjengelige.

Ved behandlingens begynnelse vil du starte med å ta Nemdatine 5 mg filmdrasjerte tabletter én gang om dagen. Denne dosen vil økes med 5 mg hver uke til anbefalte (vedlikeholds-) dose er nådd. Anbefaltvedlikeholdsdose er 20 mg én gang om dagen, hvilket oppnås ved den fjerde ukens begynnelse.

Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen avgjøre hvilken dose som passer i ditt tilfelle. I slike tilfeller bør legen undersøke nyrefunksjonen ved gitte intervaller.

Administrasjon

Nemdatine bør tas oralt én gang om dagen. For at medisinen skal virke hensiktsmessig, bør du ta den på samme tid hver dag. Tablettene bør svelges med litt vann. Tablettene tas med eller uten mat.

Behandlingens varighet

Fortsett å ta Nemdatine så lenge som du merker nytte av medisinen. Legen bør evaluere behandlingen jevnlig.

Dersom du tar for mye av Nemdatine

-Vanligvis vil det ikke være skadelig å ta for mye Nemdatine. Det kan hende at du opplever økte symptomer som beskrevet i pkt. 4, "Mulige bivirkninger".

-Hvis du tar en stor overdose med Nemdatine, må du ta kontakt med legen eller få medisinsk råd ettersom det kan være nødvendig med medisinsk behandling.

Dersom du har glemt å ta Nemdatine

-Hvis du har glemt å ta en dose med Nemdatine, kan du bare vente og så ta den neste dosen til vanlig tid.

-Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Generelt er observerte bivirkninger milde til moderate.

Vanlige (påvirker én til ti av 100 brukere)

-Hodepine, søvnighet, forstoppelse, forhøyede leverfunksjonsverdier, svimmelhet, balansesykdommer, kortpustethet, høyt blodtrykk og overfølsomhet for legemidlet.

Mindre vanlige (påvirker én til ti av 1000 brukere)

-Tretthet, soppinfeksjon, forvirring, hallusinasjoner, oppkast, unormal gange, hjertesvikt og venøs blodpropp (trombose/tromboembolisme)

Svært sjeldne (påvirker færre enn én av 10 000 brukere)

-Anfall

Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

-Pankreatitt, leverbetennelse (hepatitt) og psykotiske reaksjoner

Alzheimers sykdom er blitt forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er rapportert hos pasienter som er behandlet med memantin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nemdatine

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterpakningen og flasken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25°C.

<[Bare for HDPEflaske:]>

Brukes innen 100 dager etter åpning.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Nemdatine

-Virkestoff er memantinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 20 mg memantinhydroklorid tilsvarende 16,62 mg memantin.

-Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, krospovidon type A, talkum og magnesiumstearat. Filmdrasjering (Opadry II rosa 33G240000): Hypromellose 6cP, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, makrogol 3350, triacetin og jernoksid, rød og gul (E172).

Hvordan Nemdatine ser ut og innholdet i pakningen

Nemdatine 20 mg filmdrasjerte tabletter er mørk rosa, ovale, bikonvekse, 12,6 mm x 7 mm store, med "M20" inngravert på den ene siden.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger: 28, 42, 56 og 98 filmdrasjerte tabletter.

Flaske: 100 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tilvirker

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Neptunus 12,

Heerenveen, 8448CN,

Nederland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB "Sicor Biotech"

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 266 0203

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Aurobindo Pharma B.V.

Island

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Islande

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Actavis AB

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +46 8 13 63 70

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu /.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter