Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Merking - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNeuraceq
ATC-kodeV09AX06
Stoffflorbetaben (18F)
ProdusentPiramal Imaging Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE, OG DEN INDRE EMBALLASJE

METALLBEHOLDER (med blå eske)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Neuraceq 300 MBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning florbetaben (18F)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml med injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder 300 MBq florbetaben (18F) ved dato og tidspunkt for kalibrering.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Askorbinsyre, etanol, makrogol 400, natriumaskorbat, vann til injeksjonsvæsker Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Ett multidose hetteglass

Kunderef.

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX}ml

ToC: {DDMMÅÅÅÅ}{XX}t{XX} Tidssone

Volum: {XX} ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravenøs bruk.

Multidose.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Radioaktivt materiale.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannia

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italia

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spania

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spania

Seibersdorf Labor GmbH, Østerrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgia

8.UTLØPSDATO

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ} {XX}t{XX Tidssone}

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ubrukt materiale samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/906/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

BLYBEHOLDER (uten blå eske)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Neuraceq 300 MBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning florbetaben (18F)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml med injeksjonsvæske, oppløsning, inneholder 300 MBq florbetaben (18F) ved dato og tidspunkt for kalibrering.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Askorbinsyre, vannfritt etanol, makrogol 400, natriumaskorbat, vann til injeksjonsvæsker Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Ett multidose hetteglass

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX}ml

ToC: {DDMMÅÅÅÅ}{XX}t{XX} Tidssone

Volum: {XX} ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravenøs bruk.

Multidose.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Radioaktivt materiale

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannia

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italia

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spania

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spania

Seibersdorf Labor GmbH, Østerrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgia

8. UTLØPSDATO

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ} {XX}t{XX} Tidssone}

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/906/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Neuraceq 300 MBq/ml injeksjonsvæske, oppløsning florbetaben (18F)

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP: ToC + 6 t

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

Akt.: ≤ 3000 MBq ved ToC (se ytre emballasje)

6.ANNET

Radioaktivt materiale.

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Storbritannia

BV Cyclotron VU, Nederland

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Tyskland

PET Net Muenchen GmbH, Tyskland

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Tyskland Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Polen IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italia

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italia

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spania

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spania

Seibersdorf Labor GmbH, Østerrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgia

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter