Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Preparatomtale - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNeuroBloc
ATC-kodeM03AX01
Stoffbotulinum toxin type B
ProdusentEisai Ltd.

1.LEGEMIDLETS NAVN

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

Hvert 0,5 ml hetteglass inneholder 2500 E botulinumtoksin type B.

Hvert 1,0 ml hetteglass inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

Hvert 2,0 ml hetteglass inneholder 10 000 E botulinumtoksin type B.

Produsert i Clostridium botulinum serotype B (bønnestamme) celler.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

Klar og fargeløs til lys gul oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

NeuroBloc er indisert for behandling av cervikal dystoni (torticollis) hos voksne.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

NeuroBloc skal bare administreres av en lege med kjennskap til og erfaring med behandling av cervikal dystoni og med bruk av botulinumtoksiner.

Kun til sykehusbruk.

Dosering

Startdosen er 10 000 E og skal deles mellom de to til fire musklene som er hardest angrepet. Data fra kliniske studier antyder at virkningen er doseringsavhengig, men da disse studiene ikke var konstruert for sammenligning viser de ikke noen signifikant forskjell mellom 5000 E og 10 000 E. Man kan derfor også vurdere en startdose på 5000 E, men en dose på 10 000 E kan øke sannsynligheten for klinisk nytte.

Injeksjonene skal gjentas etter behov for å opprettholde god funksjon og minimere smerte. I kliniske langtidsstudier var gjennomsnittlig doseringsintervall ca. hver 12. uke, men dette kan variere mellom individer og hos en del pasienter vedvarte signifikant forbedring i forhold til baseline i 16 uker eller mer. Doseringsintervallet bør derfor tilpasses ut fra klinisk vurdering/respons hos den enkelte pasient.

For pasienter med redusert muskelmasse skal dosen justeres i henhold til den enkelte pasientens behov.

Legemidlets styrke uttrykkes som NeuroBloc 5000 E/ml. Disse enhetene er ulike de enhetene som brukes til å uttrykke styrken til andre botulinumtoksinprodukter (se pkt. 4.4).

Eldre personer

Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre personer ≥ 65 år.

Nedsatt nyre- og leverfunksjon

Studier er ikke utført hos pasienter med nedsatt lever - eller nyrefunksjon. De farmakologiske karakteristikkene indikerer imidlertid ikke behov for å justere dosen.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av NeuroBloc hos barn i alderen 0 til 18 år har enda ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. NeuroBloc anbefales ikke til barn i alderen 0 til 18 år før flere data er tilgjengelige.

Administrasjonsmåte

NeuroBloc skal bare administreres ved intramuskulær injeksjon. Det må utvises særlig forsiktighet for å sikre at det ikke injiseres i et blodkar.

Startdosen på 10 000 E skal deles mellom de to til fire musklene som er hardest angrepet.

For å kunne fordele totaldosen på flere injeksjoner kan NeuroBloc fortynnes med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning til injeksjon og oppløsningen brukes omgående. For instrukser om fortynning av legemidlet før administrering, se punkt 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Personer med kjente nevromuskulære sykdommer (f.eks. amyotrof lateralsklerose eller perifer nevropati) eller kjente nevromuskulærkoblingssykdommer (f.eks. myasthenia gravis eller Lambert- Eaton syndrom) skal ikke gis NeuroBloc.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

NeuroBloc er kun anbefalt til intramuskulære injeksjoner.

Sikkerheten av NeuroBloc utenfor den godkjente indikasjonen er ikke fastslått. Denne advarselen omfatter bruk hos barn og enhver annen indikasjon, utenom cervikal dystoni. Risikoen, som kan omfatte dødsfall, kan oppveie mulige fordeler.

Serokonvertering

Som med mange biologiske/bioteknologiske proteiner som brukes som legemidler, kan gjentatte administrasjoner av NeuroBloc være forbundet med utvikling av antistoffer mot botulinumtoksin type B hos enkelte pasienter. Immunogenitetsdata fra tre kliniske langtidsstudier indikerer at ca. en tredjedel av pasientene utvikler antistoffer, bestemt ved musenøytraliserings/musebeskyttelsestest, avhengig av eksponeringsvarighet (se pkt. 5.1).

En undersøkelse av følgene av serokonvertering viste at nærvær av antistoffer ikke var synonymt med tap av klinisk respons, og ikke påvirket samlet sikkerhetsprofil. Klinisk relevans av nærvær av antistoffer, bestemt ved musenøytraliserings/musebeskyttelsestest, er imidlertid usikker.

Forsiktighet skal utvises hos pasienter med blødersykdommer, eller som blir behandlet med antikoagulantia.

Effekt av spredning av toksin

Det er rapportert om nevromuskulære effekter forbundet med spredning av toksin fjernt fra administrasjonsstedet (se pkt. 4.8). Disse inkluderer dysfagi og pustevansker.

Underliggende nevromuskulære lidelser

Pasienter som behandles med terapeutiske doser, kan oppleve kraftig muskelsvekkelse. Pasienter med nevromuskulære lidelser kan ha økt risiko for klinisk signifikante effekter, inkludert alvorlig dysfagi og respirasjonshemming, ved vanlige doser av NeuroBloc (se pkt. 4.3).

Det foreligger spontane rapporter om dysfagi, aspirasjonspneumoni og/eller potensielt dødelig luftveissykdom etter behandling med botulinumtoksin type A/B.

Barn (ikke godkjent bruk) og pasienter med underliggende nevromuskulære lidelser, inkludert problemer ved svelging, har økt risiko for disse bivirkningene. Hos pasienter med nevromuskulære lidelser eller tidligere dysfagi og aspirasjon, bør botulinumtoksiner kun brukes i eksperimentell sammenheng og under nøye medisinsk tilsyn.

Etter behandling med NeuroBloc bør alle pasienter og omsorgsytere informeres om at de må kontakte lege ved respirasjonsbesvær, kvelningsfornemmelser eller ny eller forverret dysfagi.

Det er rapportert om dysfagi etter injeksjon på andre steder enn i cervikal muskulatur.

Manglende likhet mellom botulinumtoksinprodukter

Startdosen på 10 000 E (eller 5000 E) er kun relevant for NeuroBloc (botulinumtoksin type B). Disse doseenhetene er spesifikke for NeuroBloc og er ikke relevante for preparater av botulinumtoksin type A. Dosene som anbefales for botulinumtoksin type A er betydelig lavere enn de for NeuroBloc. Administrasjon av botulinumtoksin type A i doseringen som er anbefalt for NeuroBloc kan føre til systemisk toksisitet og livstruende tilstand.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Virkningen av å administrere forskjellige botulinum neurotoksin serotyper samtidig er ukjent. Men i kliniske studier ble NeuroBloc administrert 16 uker etter injisering med botulinumtoksin type A.

Samtidig administrasjon av NeuroBloc og aminoglykosider eller stoffer som har innvirkning på neuromuskulær overføring (f.eks. curare-lignende stoffer) skal overveies med forsiktighet.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Dyrestudier er utilstrekkelige med hensyn på reproduksjonstoksisitet når det gjelder virkninger på graviditet og utvikling av embryo/foster. Den mulige risikoen for mennesker er ikke kjent. NeuroBloc skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med botulinumtoksin type B nødvendig.

Amming

Det er ukjent om botulinumtoksin type B blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Utskillelse av botulinumtoksin type B i morsmelk er ikke studert på dyr. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av NeuroBloc-behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med NeuroBloc skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Ingen fertilitetsstudier er blitt utført og det er ukjent om NeuroBloc kan påvirke reproduksjonsevnen.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. NeuroBloc kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner ved bivirkninger som muskelsvakhet og øyelidelser (uklart syn, øyelokkptose).

4.8Bivirkninger

De vanligst rapporterte bivirkningene forbundet med NeuroBloc-behandling er munntørrhet, dysfagi, dyspepsi og smerte på injeksjonsstedet.

Bivirkninger knyttet til spredning av toksin fjernt fra administrasjonsstedet er rapportert: forverret muskelsvakhet, dysfagi, dyspné, aspirasjonspneumoni med fatalt utfall i noen tilfeller (se pkt. 4.4).

Nedenfor er en liste over alvorlige reaksjoner observert i alle kliniske studier iht. MedDRAs organklassesystem og med synkende frekvens, som er definert som følger: Svært vanlige (≥1/10), Vanlige, (≥1/100 til <1/10), Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100).

Organklassesystem

Svært vanlige

Vanlige

Nevrologiske sykdommer

munntørrhet, hodepine

torticollis (forverring fra

 

 

baseline), smaksforvrenging

Øyesyksommer

 

uklart syn

Sykdommer i

 

dysfoni

respirasjonsorganer, thorax og

 

 

mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

dysfagi

dyspepsi

Sykdommer i muskler, bindevev

 

myasteni

og skjelett

 

 

Generelle lidelser og reaksjoner

smerte på

nakkesmerter

på administrasjonsstedet

injeksjonsstedet

influensaliknende sykdom

 

 

 

På samme måte som med botulinumtoksin type A kan man oppleve elektrofysiologisk skjelving i noen fjerntliggende muskler, noe som ikke er forbundet med klinisk svakhet eller andre elektrofysiologiske abnormiteter.

Erfaringer etter markedsføring

Det er rapportert om bivirkninger relatert til spredning av toksin fjernt fra administrasjonsstedet (kraftig muskelsvekkelse, dysfagi, dyspné, aspirasjonspneumoni med dødelig utfall i noen tilfeller) (se pkt. 4.4).

Det er også rapportert om følgende effekter under bruk etter markedsføring: unormal akkomodasjon, ptose, oppkast, forstoppelse, influensalignendesymptomer, asteni, angioødem, utslett, urticaria og kløe.

Tilgjengelige rapporter indikerer at produktet har vært brukt hos den pediatriske populasjonen. Spontanrapporter viser at alvorlige utfall er mer sannsynlig hos barn (40 %) enn hos voksne og eldre personer (12 %), muligens som følge av bruk av en dosering som er for høy for barnet (se pkt. 4.9).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det har vært rapportert tilfeller av overdosering (noen med tegn på systemisk toksisitet). I tilfelle overdosering må det settes i verk generelle medisinske støttetiltak. Doser på inntil 15000 E har sjeldent resultert i klinisk betydelig systemisk toksisitet hos voksne. Hvis det er klinisk mistanke om botulisme kan det bli nødvendig med sykehusinnleggelse for overvåking av respiratorisk funksjon (begynnende respirasjonssvikt).

I tilfelle overdosering eller injeksjon inn i en muskel som vanligvis kompenserer for cervikal dystoni, er det tenkelig at dystoni kan forverres. Som med andre botulinumtoksiner vil spontan bedring skje over tid.

Pediatrisk bruk (ikke godkjent): Hos barn har det oppstått klinisk signifikant systemisk toksisitet ved doser som er godkjente for behandling av voksne pasienter. Risiko for spredning av effekten er større enn for voksne, og er oftere mer alvorlig. Dette kan være på grunn av de høye doseringene som vanligvis brukes i denne gruppen.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: perifert virkende muskelrelakserende midler, ATC-kode: M03AX01

NeuroBloc er et neuromuskulært blokkeringsmiddel. NeuroBloc blokkerer neuromuskulære impulser i en tretrinns prosess:

1.Ekstracellulær binding av toksinet til spesifikke reseptorer på motoriske nerveender

2.Internalisering og frigjøring av toksinet til cytosolet i nerveender

3.Inhibering av acetylkolin-frigjøring fra nerveender ved nerve-muskelovergangen

Når NeuroBloc injiseres direkte i en muskel forårsaker det en lokal lammelse paralyse som gradvis går tilbake over tid. Man kjenner ikke mekanismen som gjør at muskellammelsen går tilbake over tid, men det kan være forbundet med den intraneuronale turnover og/eller at nerveenden spirer.

En rekke kliniske studier er utført for å vurdere effekt og sikkerhet av NeuroBloc ved behandling av cervikal dystoni. Disse studiene har påvist effekt av NeuroBloc hos både behandlingsnaive pasienter og pasienter som tidligere hadde fått behandling med botulinumtoksin type A, inkludert de som ble ansett som klinisk resistente overfor botulinumtoksin type A.

To fase III randomiserte, flersenter, dobbelblinde, placebo-kontrollerte studier ble utført hos pasienter med cervikal dystoni. Begge studiene rekrutterte voksne pasienter ( 18 år) som tidligere hadde fått botulinumtoksin type A. Den første studien ble gjort med pasienter som var klinisk resistente mot type A toksin (A-nonresponsive), bekreftet av en Frontalis type A test. Den andre studien ble gjort med pasienter med bibeholdt respons på type A toksin (A-responsive). I den første studien ble type A resistente pasienter (A-nonresponsive) randomiserte til å få placebo eller 10 000 E med NeuroBloc, og i den andre ble type A toksin responsive pasienter (A-responsive) randomiserte til å få placebo, 5000 E eller 10 000 E med toksin. Legemidlet ble injisert en enkelt gang i 2 til 4 av følgende muskler: splenius capitus, sternocleidomastoideus, levator scapulae, trapezius, semispinalis capitus og scalenus. Den totale dosen ble delt mellom de utvalgte musklene, og det ble gitt 1 til 5 injeksjoner per muskel. 77 pasienter var med på den første studien, og 109 på den andre. Pasientoppfølging varte 16 uker etter injisering.

Den primære effektvariabelen for begge studiene var Toronto Western Vurderingsskala for Spasmodisk Torticollis (TWSTRS)-totalpoengsum (rekkevidde av mulige poeng er 0-87) i uke 4. Sekundære endepunkt inkluderte visuelle analogskalaer (VAS -Visual Analogue Scales) for å kvantifisere pasientens totalvurdering av endring (Patient Global Assessment) og legens totalvurdering av endring (Physician Global Assessment), begge fra baseline til uke 4. På disse skalaene betyr 50 poeng ingen forandring, 0 mye verre, og 100 mye bedre. Et sammendrag av resultatene av sammenligning mellom primære og sekundære effektvariabler finnes i Tabell 1. Analysen av TWSTRS under-skalaer viste signifikante effekter på alvorlighetsgraden av cervikal dystoni, og tilhørende smerte og uførhet.

Tabell 1:

Effektresultater fra fase III NeuroBloc studier

 

STUDIE 1

 

STUDIE 2

 

 

 

(A-nonresponsive

(A-responsive pasienter)

 

 

pasienter)

 

 

 

 

Vurderinger

Placebo

10 000 E

Placebo

5000 E

10 000 E

 

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

n = 37

 

TWSTRS-total

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt ved

51,2

52,8

43,6

46,4

46,9

 

baseline

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt ved uke 4

49,2

41,8

39,3

37,1

35,2

 

Endring fra baseline

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

-11,7

 

P-verdi*

 

0,0001

 

0,0115

0,0004

 

Pasient, global

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt ved uke 4

39,5

60,2

43,6

60,6

64,6

 

P-verdi*

 

0,0001

 

0,0010

0,0001

 

Lege, global

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt ved uke 4

47,9

60,6

52,0

65,3

64,2

 

P-verdi*

 

0,0001

 

0,0011

0,0038

 

* Analyse av kovarians, to-halede tester, = 0,05

En annen randomisert, flersenter, dobbelblind studie ble utført for å sammenligne effekten av NeuroBloc (10 000 E) med botulinumtoksin type A (150 E) hos pasienter med cervikal dystoni som ikke tidligere har fått et botulinumtoksinprodukt. Den primære effektvurderingen var total TWSTRS- poengsum, og den sekundære effektvurderingen omfattet VAS-vurdering av endring vurdert av pasient og undersøker, utført 4, 8 og 12 uker etter behandlingen. Studien oppfylte det forhåndsdefinerte kriteriet for at NeuroBloc ikke var dårligere enn botulinumtoksin type A, både med hensyn til gjennomsnittlig total TWSTRS-poengsum i uke 4 etter første og andre behandlingsøkt, og med hensyn til effektvarighet.

Teorien om at NeuroBloc ikke er dårligere enn botulinumtoksin type A støttes ytterligere av en respondentanalyse hvor en lignende prosentandel av forsøkspersonene opplevde forbedringer i TWSTRS-poengsummen i uke 4 i første økt (86 % NeuroBloc og 85 % Botox), og en tilsvarende prosentandel av forsøkspersonene opplevde en reduksjon fra baseline på minst 20 % i TWSTRS- poengsummen i uke 4 i første økt (51 % NeuroBloc, 47 % Botox).

Ytterligere kliniske studier og åpne oppfølgingsstudier har vist at forsøkspersoner kan fortsette å respondere på NeuroBloc i lange perioder, og at noen forsøkspersoner kan få mer enn 14 behandlingsøkter over en periode på mer enn 3,5 år. I tillegg til forbedret funksjon vist ved en reduksjon i total TWSTRS-poengsum, var behandling med NeuroBloc forbundet med en signifikant reduksjon i TWSTRS-smerter og VAS-smertepoengsum ved hver behandlingsøkt i uke 4, 8 og 12 i forhold til baseline. I disse studiene var gjennomsnittlig doseringsintervall ca. hver 12. uke.

Immunogeniteten til NeuroBloc er vurdert i to kliniske studier og en åpen forlengelsesstudie. Nærvær av antistoffer i disse studiene ble vurdert ved bruk av musebeskyttelsestesten (også kjent som musenøytraliseringstesten, MNA).

Immunogenitetsdata fra tre kliniske langtidsstudier indikerer at ca. en tredjedel av pasientene utvikler antistoffer, bestemt ved musenøytraliserings/musebeskyttelsestest, avhengig av eksponeringsvarighet. Spesifikt viste disse studiene ca. 19-25 % serokonvertering innen 18 måneder fra behandlingsstart, som økte til ca. 33-44 % ved inntil 45 måneders behandling. En undersøkelse av følgene av serokonvertering viste at nærvær av antistoffer ikke var synonymt med tap av klinisk respons, og ikke påvirket samlet sikkerhetsprofil. Klinisk relevans av nærvær av antistoffer, bestemt ved musenøytraliserings/ musebeskyttelsestest, er imidlertid usikker.

Grad og tidsforløp av serokonvertering var tilsvarende hos pasienter med tidligere toksin A- eksponering og de som var toksin A-naive, og hos toksin A-resistente og toksin A-responsive pasienter.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

NeuroBloc injisert intramuskulært produserer lokalisert muskelsvakhet ved kjemisk denervering. Følgende ble rapportert fra bruk etter markedsføring: Etter lokal intramuskulær injeksjon av NeuroBloc ble det bl.a. observert følgende alvorlige bivirkninger som kunne skyldes systemiske virkninger av botulinumtoksin type B hos 12 % av bivirkningstilfellene: munntørrhet, dysfagi og uklart syn. Det ble imidlertid ikke utført farmakokinetiske eller absorpsjons-, distribusjons-, metabolisme- og ekskresjonsstudier (ADME).

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Farmakologiske studier med enkle doser til cynomolgus-aper har ikke vist noen effekter bortsett fra den forventede dose-avhengige lammelsen i injiserte muskler, samt noe spredning av toksin ved høye doser som produserte lignende lammelser i nærliggende muskler som ikke ble injisert.

Toksikologiske studier med enkle intramuskulære doser er utført på cynomolgus-aper. Det systemiske nivå for NOEL (No Observed Effect Level), ingen observert effekt, viste seg å være ca. 960 E/kg. Dosen som førte til dødsfall, var 2400 E/kg.

På grunn av produktets natur har det ikke vært gjort dyreforsøk for å etablere den karsinogene virkningen av NeuroBloc. Standard tester for å undersøke mutageniteten av NeuroBloc er ikke utført.

Studier i rotter og kaniner har ikke vist tegn på føtale misdannelser eller endringer i fertiliteten. I utviklingsstudiene var dosenivå med ingen observert bivirkning (NOAEL, No Observed Adverse Effect Dose Level) hos rotter 1000 E/kg/dag for effekt på mordyret, og 3000 E/kg/dag for effekt på fosteret. Hos kaniner var NOAEL 0,1 E/kg/dag for effekt på mordyret, og 0,3 E/kg/dag for effekt på fosteret. I fertilitetsstudiene var NOAEL 300 E/kg/dag for generell toksisitet hos både hanndyr og hunndyr, og 1000 E/kg/dag for fertilitet og reproduktiv ytelse.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Dinatriumsuksinat

Natriumklorid

Humant serumalbumin

Saltsyre (for pH-justering)

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

5 år i uåpnet salgspakning.

Brukes omgående hvis fortynnet (se pkt. 4.2 og 6.6).

Fra et mikrobiologisk synspunkt må produktet brukes umiddelbart, med mindre metoden for åpning/fortynning utelukker risikoen for mikrobiell forurensing.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 oC - 8 oC).

Skal ikke fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Innenfor holdbarhetstiden kan produktet oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 3 måneder ved en temperatur på høyst 25 oC, uten å settes i kjøleskap igjen. På slutten av denne perioden skal produktet ikke settes tilbake i kjøleskap, men kastes.

Oppbevaringsbetingelser etter fortynning av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

0,5 ml, 1 ml eller 2 ml oppløsning i et 3,5 ml type I hetteglass, med silikoniserte butylgummipropper som er forseglet med påpressete aluminiumshetter.

Pakningsstørrelse på 1.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

NeuroBloc leveres i hetteglass for engangsbruk.

Legemidlet er klart til bruk, og rekonstituering er ikke nødvendig. Skal ikke omrystes.

For å kunne fordele totaldosen på flere injeksjoner kan NeuroBloc fortynnes med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning til injeksjon (se pkt. 4.2). Slik fortynning med natriumklorid bør foretas i en sprøyte, ved at det først trekkes opp ønsket mengde NeuroBloc i sprøyten og deretter tilsettes natriumklorid til sprøyten. I prekliniske forsøk er NeuroBloc-oppløsning fortynnet inntil 6 ganger uten påfølgende endring av styrken. Etter fortynning skal legemidlet brukes omgående da formuleringen ikke inneholder konserveringsmiddel.

All ubrukt oppløsning, alle hetteglass med utløpt NeuroBloc og utstyr brukt ved administrasjon av legemidlet skal kastes som medisinsk biorisikoavfall i overensstemmelse med lokale krav. Hetteglassene undersøkes visuelt før bruk. Hvis NeuroBloc-oppløsningen ikke er klar og fargeløs/lys gul eller hvis hetteglasset ser skadet ut, skal produktet ikke brukes, men kastes som medisinsk biorisikoavfall i overensstemmelse med lokale krav.

Dekontaminer eventuelt søl med 10 % kaustisk oppløsning, eller natriumhypokloritt (husholdningsklor

– 2 ml (0,5 %): 1 liter vann) oppløsning. Bruk vanntette hansker og tørk opp væsken med et hensiktsmessig absorberende stoff. Plasser det absorberte toksinet i en autoklavpose, forsegl den og prosesser som medisinsk biorisikoavfall i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/166/001/NO – 2500 E

EU/1/00/166/002/NO – 5000 E

EU/1/00/166/003/NO – 10 000 E

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 22. januar 2001

Dato for siste fornyelse:

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter