Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Merking - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNeuroBloc
ATC-kodeM03AX01
Stoffbotulinum toxin type B
ProdusentEisai Ltd.

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytre emballasje 0,5 ml hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Botulinumtoksin type B

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

Ett hetteglass à 0,5 ml inneholder 2500 E botulinumtoksin type B.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumsuksinat, natriumklorid, humant serumalbuminoppløsning, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Skal ikke omrystes.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Til engangsbruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Styrken av NeuroBloc er 5000 E/ml. Dette er type B-enheter som er ulike de enhetene som brukes til å uttrykke styrken til andre botulinumtoksinprodukter.

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Brukes omgående etter fortynning

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).

Skal ikke fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Innenfor holdbarhetstiden kan produktet oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 3 måneder ved en temperatur på høyst 25 °C, uten å settes i kjøleskap igjen. På slutten av denne perioden skal produktet ikke settes tilbake i kjøleskap, men kastes.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Les pakningsvedlegget for spesielle forholdsregler for håndtering, oppbevaring ved bruk og destruksjon.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/166/001/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

LOT

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Hetteglassetikett 0,5 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning i.m.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

LOT

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2500 E

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytre emballasje 1,0 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Botulinumtoksin type B

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

Ett hetteglass à 1 ml inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumsuksinat, natriumklorid, humant serumalbuminoppløsning, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Skal ikke omrystes.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Til engangsbruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Styrken av NeuroBloc er 5000 E/ml. Dette er type B-enheter som er ulike de enhetene som brukes til å uttrykke styrken til andre botulinumtoksinprodukter.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Brukes omgående etter fortynning

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Innenfor holdbarhetstiden kan produktet oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 3 måneder ved en temperatur på høyst 25 °C, uten å settes i kjøleskap igjen. På slutten av denne perioden skal produktet ikke settes tilbake i kjøleskap, men kastes.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Les pakningsvedlegget for spesielle forholdsregler for håndtering, oppbevaring ved bruk og destruksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/166/002/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

LOT

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Hetteglassetikett 1,0 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning i.m.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

LOT

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5000 E

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytre emballasje 2,0 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Botulinumtoksin type B

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver ml inneholder 5000 E botulinumtoksin type B.

Ett hetteglass à 2 ml inneholder 10 000 E botulinumtoksin type B.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Dinatriumsuksinat, natriumklorid, humant serumalbuminoppløsning, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Skal ikke omrystes.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Til engangsbruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Styrken av NeuroBloc er 5000 E/ml. Dette er type B-enheter som er ulike de enhetene som brukes til å uttrykke styrken til andre botulinumtoksinprodukter.

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Brukes omgående etter fortynning

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2 C - 8 C).

Skal ikke fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Innenfor holdbarhetstiden kan produktet oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 3 måneder ved en temperatur på høyst 25 °C, uten å settes i kjøleskap igjen. På slutten av denne perioden skal produktet ikke settes tilbake i kjøleskap, men kastes.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Les pakningsvedlegget for spesielle forholdsregler for håndtering, oppbevaring ved bruk og destruksjon.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/166/003/NO

13. PRODUKSJONSNUMMER

LOT

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Hetteglassetikett 2,0 ml hetteglass

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

NeuroBloc 5000 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning i.m.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

LOT

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 000 E

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter