Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Merking - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNimvastid
ATC-kodeN06DA03
Stoffrivastigmine
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJEN

ESKE OG BOKSETIKETT

1.LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 1,5 mg harde kapsler

Rivastigmin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 1,5 mg rivastigmin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel.

Blister:

14 harde kaplser

28 harde kapsler

30 harde kaplser

56 harde kapsler

60 harde kapsler

112 harde kapsler

Boks:

200 harde kapsler

250 harde kapsler

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Svelges hele. Må ikke knuses eller åpnes.

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 harde kaplser: EU/1/09/525/001

28 harde kapsler: EU/1/09/525/002

30 harde kaplser: EU/1/09/525/003

56 harde kapsler: EU/1/09/525/004

60 harde kapsler: EU/1/09/525/005

112 harde kapsler: EU/1/09/525/006

200 harde kapsler: EU/1/09/525/047

250 harde kapsler: EU/1/09/525/007

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kun på eske:

Nimvastid 1,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 1,5 mg harde kaplser

Rivastigmin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJEN

ESKE OG BOKSETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 3 mg harde kapsler

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 3 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel.

Blister:

28 harde kapsler

30 harde kaplser

56 harde kapsler

60 harde kapsler

112 harde kapsler

Boks:

200 harde kapsler

250 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Svelges hele. Må ikke knuses eller åpnes.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 harde kapsler: EU/1/09/525/008

30 harde kaplser: EU/1/09/525/009

56 harde kapsler: EU/1/09/525/010

60 harde kapsler: EU/1/09/525/011

112 harde kapsler: EU/1/09/525/012

200 harde kapsler: EU/1/09/525/048

250 harde kapsler: EU/1/09/525/013

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kun på eske:

Nimvastid 3 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 3 mg harde kaplser

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJEN

ESKE OG BOKSETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 4,5 mg harde kapsler

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 4,5 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel.

Blister:

28 harde kapsler

30 harde kaplser

56 harde kapsler

60 harde kapsler

112 harde kapsler

Boks:

200 harde kapsler

250 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Svelges hele. Må ikke knuses eller åpnes.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 harde kapsler: EU/1/09/525/014

30 harde kaplser: EU/1/09/525/015

56 harde kapsler: EU/1/09/525/016

60 harde kapsler: EU/1/09/525/017

112 harde kapsler: EU/1/09/525/018

200 harde kapsler: EU/1/09/525/049

250 harde kapsler: EU/1/09/525/019

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kun på eske:

Nimvastid 4,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 4,5 mg harde kaplser

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJEN

ESKE OG BOKSETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 6 mg harde kaplser

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 6 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Hard kapsel.

Blister:

28 harde kapsler

30 harde kaplser

56 harde kapsler

60 harde kapsler

112 harde kapsler

Boks:

200 harde kapsler

250 harde kapsler

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Svelges hele. Må ikke knuses eller åpnes.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 harde kapsler: EU/1/09/525/020

30 harde kaplser: EU/1/09/525/021

56 harde kapsler: EU/1/09/525/022

60 harde kapsler: EU/1/09/525/023

112 harde kapsler: EU/1/09/525/024

200 harde kapsler: EU/1/09/525/050

250 harde kapsler: EU/1/09/525/025

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kun på eske:

Nimvastid 6 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 6 mg harde kapsler

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 1,5 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 1,5 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoff: sorbitol E420.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Smeltetablett.

14 x 1 smeltetablett

28 x 1 smeltetablett

30 x 1 smeltetablett

56 x 1 smeltetablett

60 x 1 smeltetablett

112 x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender ettersom tablettene da kan smuldre opp.

1.Hold på kanten av blisterremsen og fjern en blistercelle fra resten av remsen ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt.

2.Dra opp foliekanten og dra folien helt av.

3.Tipp tabletten i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen så snart den er fjernet fra emballasjen.

Løs opp tabletten i munnen og svelg den med eller uten vann.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

14 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/026

28 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/027

30 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/028

56 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/029

60 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/030

112 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/031

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nimvastid 1,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 1,5 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

1.Riv

2.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 3 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 3 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoff: sorbitol E420.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Smeltetablett

28 x 1 smeltetablett

30 x 1 smeltetablett

56 x 1 smeltetablett

60 x 1 smeltetablett

112 x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender ettersom tablettene da kan smuldre opp.

1.Hold på kanten av blisterremsen og fjern en blistercelle fra resten av remsen ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt.

2.Dra opp foliekanten og dra folien helt av.

3.Vipp tabletten over i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen så snart den er fjernet fra emballasjen.

Løs opp tabletten i munnen og svelg den med eller uten vann.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/032

30 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/033

56 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/034

60 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/035

112 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/036

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nimvastid 3 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 3 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

3.Riv

4.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 4,5 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 4,5 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoff: sorbitol E420.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Smeltetablett

28 x 1 smeltetablett

30 x 1 smeltetablett

56 x 1 smeltetablett

60 x 1 smeltetablett

112 x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender ettersom tablettene da kan smuldre opp.

1.Hold på kanten av blisterremsen og fjern en blistercelle fra resten av remsen ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt.

2.Dra opp foliekanten og dra folien helt av.

3.Tipp tabletten i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen så snart den er fjernet fra emballasjen.

Løs opp tabletten i munnen og svelg den med eller uten vann.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/037

30 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/038

56 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/039

60 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/040

112 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/041

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nimvastid 4,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 4,5 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

5.Riv

6.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 6 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 6 mg rivastigmin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoff: sorbitol E420.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Smeltetablett.

28 x 1 smeltetablett

30 x 1 smeltetablett

56 x 1 smeltetablett

60 x 1 smeltetablett

112 x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender ettersom tablettene da kan smuldre opp.

1.Hold på kanten av blisterremsen og fjern en blistercelle fra resten av remsen ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt.

2.Dra opp foliekanten og dra folien helt av.

3.Tipp tabletten i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen så snart den er fjernet fra emballasjen.

Løs opp tabletten i munnen og svelg den med eller uten vann.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

28 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/042

30 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/043

56 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/044

60 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/045

112 x 1 smeltetablett: EU/1/09/525/046

13. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nimvastid 6 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nimvastid 6 mg smeltetabletter

Rivastigmin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5. ANNET

7.Riv

8.Dra av

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter