Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nonafact (human coagulation factor IX) – Preparatomtale - B02BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNonafact
ATC-kodeB02BD04
Stoffhuman coagulation factor IX
ProdusentSanquin Plasma Products B.V.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Nonafact 100 IE/ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder nominelt 500 IE eller 1000 IE koagulasjonsfaktor IX (human).

Nonafact inneholder omtrent 500 eller 1000 IE (100 IE/ml) koagulasjonsfaktor IX (human) etter rekonstitusjon.

Styrken (IE) bestemmes ved hjelp av ett-trinns koagulasjonstest fra den europeiske farmakopé. Den spesifikke aktiviteten til Nonafact er omtrent 200 IE/mg protein.

Fremstilt av plasma fra menneskelige donorer.

Hjelpestoff(er) med kjent effekt:

Natriumklorid

For en fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning. Hvitt pulver.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Behandling av og profylakse mot blødninger hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX- mangel).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen må skje under tilsyn av lege som har erfaring med behandling av hemofilipasienter.

Tidligere ubehandlede pasienter

Sikkerhet og effekt av Nonafact hos tidligere ubehandlede pasienter har ikke blitt fastslått. Det foreligger ingen data.

Overvåking av behandling

Under behandlingen anbefales det at det foretas grundige målinger av faktor IX-nivået for å fastsette dosen som skal injiseres, samt injeksjonshyppigheten. Pasientene kan respondere forskjellig på faktor IX, og de kan vise ulike halveringstider og utbytte. Doser basert på kroppsvekt må kanskje tilpasses for undervektige eller overvektige pasienter. Spesielt ved større inngrep må substitusjonsbehandlingen overvåkes nøye gjennom koagulasjonsanalyse (faktor IX-aktivitet i plasma).

Dosering

Dosering og varighet av substitusjonsbehandlingen avhenger av hvor alvorlig faktor IX-mangelen er, blødningsstedet og blødningens omfang samt pasientens kliniske tilstand.

Antall faktor IX-enheter som injiseres, uttrykkes i Internasjonale Enheter (IE). Disse relaterer seg til den gjeldende WHO-standarden for faktor IX-produkter. Faktor IX-aktiviteten i plasma uttrykkes

enten i prosent (av aktiviteten i normalt humant plasma), eller i internasjonale enheter (i forhold til en Internasjonal Standard for faktor IX i plasma).

Én internasjonal enhet (IE) faktor IX-aktivitet er lik mengden faktor IX i 1 ml humant plasma.

Behandling etter behov

Beregningen av nødvendig faktor IX-dose gjøres på grunnlag av empiriske funn som tilsier at 1 internasjonal enhet (IE) faktor IX pr. kg kroppsvekt øker faktor IX-aktiviteten i plasma med 1,1 % av normal aktivitet. Nødvendig dose regnes ut ved hjelp av følgende formel:

Nødvendig antall enheter = kroppsvekt (kg) x ønsket økning av faktor IX (%) (IE/dl) x 0,9

Mengden som skal injiseres og injeksjonshyppigheten skal alltid innrettes mot den kliniske effekten i hvert enkelt tilfelle.

Dersom noen av situasjonene nedenfor oppstår, er det viktig av faktor IX-aktiviteten ikke faller under oppgitt plasmaaktivitetsnivå (i % av normal eller IE/dl) i denne perioden. Tabellen nedenfor kan være til hjelp i slike situasjoner og under kirurgiske inngrep:

Graden av blødning/Type inngrep

Nødvendig

Doseringshyppighet

 

faktor IX-nivå

(timer)/Behandlingens varighet

 

(%) (IE/dl)

(dager)

Blødning

 

 

Tidlig hemartrose, muskelblødning

20-40

Gjenta infusjon hver 24. time. Minst

eller blødning i munnen

 

1 dag, til blødningen som kjennes i

 

 

form av smerter, har opphørt, eller

 

 

til blødningen er helet.

Mer omfattende hemartrose,

30-60

muskelblødning eller hematom

 

dager eller mer til smerten og den

 

 

akutte funksjonshemmingen har gått

 

 

over.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjon hver 8. til 24. time

 

 

til faren er over.

Kirurgiske inngrep

 

 

Mindre kirurgiske inngrep

30-60

Også trekking av tenner

 

Større kirurgiske inngrep

80-100

 

 

(pre- og

 

postoperativt)

Hver 24. time, minst 1 dag til såret er helet.

Gjenta infusjon hver 8. til 24. time til såret er tilstrekkelig leget. Gi deretter behandling i minst 7 dager til for å opprettholde en faktor IX- aktivitet på 30 % – 60 % (IE/dl).

Profylakse

For langsiktig forebygging av blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili B er de vanlige dosene 20 til 40 IE med faktor IX pr. kg kroppsvekt med 3–4 dagers mellomrom.

I noen tilfeller, spesielt hos yngre pasienter, kan det være nødvendig med kortere doseringsintervaller eller høyere doser.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Nonafact hos barn i alderen 0 til 6 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Intravenøs bruk. Administrasjonshastigheten bør ikke overstige 2 ml/min.

For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikasjoner

-

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

-

Kjent allergisk reaksjon på museprotein.

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Overfølsomhet

Allergiske reaksjoner som følge av overfølsomhet kan oppstå med Nonafact. Produktet inneholder spor av museproteiner. Dersom symptomer på overfølsomhet oppstår, må pasienten omgående slutte å bruke produktet og kontakte sin lege.

Pasientene må informeres om tidlige tegn på overfølsomhet, som urticaria, tetthet i brystet, pipende pust, hypotensjon og anafylaksi.

Ved sjokk skal vanlig medisinskbehandling for sjokk iverksettes.

Inhibitorer

Etter gjentatte behandlinger med human koagulasjonsfaktor IX-produkter, må pasienten holdes under observasjon med tanke på utvikling av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer). Disse måles i Bethesda-enheter (BU) ved biologisk testing.

Medisinske rapporter viser en sammenheng mellom forekomsten av en faktor IX-inhibitor og allergiske reaksjoner. Pasienter med allergiske reaksjoner må derfor undersøkes slik at man kan fastslå om dette skyldes inhibitorer. Vær oppmerksom på at det kan være økt risiko for anafylaksi hos pasienter som har faktor IX-inhibitorer, ved etterfølgende behandling med faktor IX.

På grunn av risikoen for allergiske reaksjoner i forbindelse med bruk av faktor IX-produkter, må førstegangs administrasjon av faktor IX gjøres i samsvar med den behandlende leges anbefalinger og under medisinsk tilsyn der medisinsk behandling av allergiske reaksjoner kan utføres.

Tromboembolisme

På grunn av den mulige risikoen for trombotiske komplikasjoner bør det settes i verk klinisk overvåkning for å avdekke tidlige tegn på trombotisk og konsumtiv koagulasjonsdefekt med egnet biologisk testing når preparatet gis til pasienter med leversykdom, til postoperative pasienter, til nyfødte og til pasienter med risiko for trombose eller DIC. I hvert av disse tilfellene må den potensielle gevinsten ved behandling med Nonafact veies nøye opp mot risikoen for slike komplikasjoner.

Kardiovaskulære hendelser

Hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsbehandling med FIX gi økt kardiovaskulær risiko.

Kateterrelaterte komplikasjoner

Hvis utstyr for sentralvenøs tilgang (CVAD) er nødvendig, skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkludert lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning.

Virussikkerhet

Standardtiltak for å forhindre infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra blod eller plasma fra mennesker, innbefatter utvelgelse av donorer, nøye kontroll av enkeltdonasjoner med hensyn til spesifikke tegn på infeksjon samt bruk av effektive produksjonsprosedyrer for å inaktivere/fjerne virus. På tross av dette kan man ikke utelukke muligheten for at det kan overføres infiserte agenter ved

administrasjon av legemidler fremstilt av blod eller plasma fra mennesker. Dette gjelder også ukjente eller nye virus eller andre patogener.

Tiltakene som er iverksatt anses som effektive for innkapslede virus som f.eks. humant immunsviktvirus (HIV), hepatitt B-virus (HBV) og hepatitt C-virus (HCV) og for de ikke-innkapslede virus som f.eks. hepatitt A og parvovirus B19.

Egnet vaksinering (mot hepatitt A og B) bør vurderes hos pasienter som behandles med jevnlig/gjentatt plasmaderiverte faktor IX-produkter.

Det anbefales på det sterkeste at produktets navn og batchnummer registreres hver gang Nonafact administreres til en pasient, slik at det er mulig å knytte pasienten til legemiddelbatchen.

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så å si natriumfritt.

Pediatrisk populasjon

Advarslene og forsiktighetsreglene som er oppført, gjelder både voksne og barn.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det er ikke rapportert om interaksjoner med andre legemidler ved bruk av human koagulasjonsfaktor IX-produkter.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Det er ikke gjort reproduksjonsstudier med faktor IX hos dyr. Siden hemofili B svært sjelden forekommer hos kvinner, foreligger det ikke data om bruk av faktor IX ved graviditet og amming. Faktor IX skal derfor kun brukes av gravide og ammende kvinner på klar indikasjon.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Nonafact har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (som angioødem, brennende og stikkende smerte på infusjonsstedet, kuldegysninger, rødhet, generalisert urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, tachykardi, tetthet i brystet, prikking, oppkast og pipende pust), er observert i sjeldne tilfeller og kan i noen tilfeller utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkludert sjokk). I enkelte tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig anafylaksi, og de har oppstått omtrent samtidig som faktor IX-inhibitorer er utviklet (se også pkt. 4.4).

Det er rapportert om nefrotisk syndrom som følge av forsøk på immunologisk toleranseinduksjon hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og som har hatt allergiske reaksjoner.

Nonafact inneholder spormengder (< 0,1 ng IgG fra mus/IE av faktor IX) av det monoklonale museantistoffet som er brukt i renseprosessen. Bruken av Nonafact kan derfor i teorien føre til at det dannes antistoffer mot museprotein. Den kliniske betydningen av slike antistoffer mot museprotein, dersom forekomsten av slike antistoffer virkelig øker, er ikke kjent.

Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor IX. Dersom slike inhibitorer oppstår, vil dette manifesteres gjennom utilstrekkelig klinisk respons. Pasienten bør da kontakte et kompetansesenter for hemofili.

Det foreligger en mulig risiko for tromboemboliske problemer etter administrasjon av faktor IX- produkter. Risikoen er enda høyere ved bruk av legemidler med lav renhetsgrad. Bruk av faktor IX- produkter med lav renhetsgrad er blitt satt i forbindelse med tilfeller av myokardinfarkt, disseminert intravaskulær koagulasjon, venøs trombose og lungeemboli. Faktor IX-produkter med høy renhetsgrad gir sjelden slike bivirkninger.

For informasjon om sikkerhet i forbindelse med overførbare stoffer, se pkt. 4.4.

Bivirkningstabell

Tabellen nedenfor er i samsvar med organklassifiseringen i MedDRA-systemet (SOC og Preferred Term Level).

Frekvens er vurdert i samsvar med følgende konvensjon: svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Innenfor hver frekvensgruppe er bivirkningene oppført etter synkende alvorlighetsgrad

MedDRA-organklassesystem

Bivirkning (PT)

Frekvens

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaktisk reaksjon

Ikke kjent

Hud- og underhudssykdommer

Utslett

Ikke kjent

Generelle lidelser og reaksjoner

Pyreksi

Ikke kjent

på administrasjonsstedet

 

 

Karsykdommer

Flushing

Sjeldne

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Bivirkningen flushing er rapportert i et klinisk forsøk. De andre (alvorlige og ikke-alvorlige) bivirkningene er mottatt ved spontanrapportering.

Pediatrisk populasjon

Bivirkningenes frekvens, type og alvorlighetsgrad hos barn forventes å være tilsvarende som hos voksne.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. *

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.]

4.9Overdosering

Det er ingen rapporterte tilfeller om symptomer ved overdosering av koagulasjonsfaktor IX (human).

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: antihemoragika, blodkoagulasjonsfaktor IX. ATC-kode: B02BD04.

Faktor IX er et én-kjedet glykoprotein med en molekylmasse på ca. 68 000 dalton. Det er envitamin K-avhengig koagulasjonsfaktor som syntetiseres i leveren.

Faktor IX aktiveres av faktor XIa i det interne koagulasjonssystemet og av faktor VII/vevsfaktorkompleks i det eksterne koagulasjonssystemet.

I kombinasjon med aktivert faktor VIII, sørger aktivert faktor IX for å aktivere faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombinet omdanner deretter fibrinogen til fibrin, og dette fører til at blodet koagulerer.

Hemofili B er en kjønnsbundet, arvelig blodkoagulasjonssykdom som skyldes mangel på faktor IX. Den kan føre til kraftige blødninger i ledd, muskler og indre organer. Slike blødninger kan starte spontant, eller oppstå som et resultat av en skade eller et inngrep. Gjennom utskiftningsbehandling øker man faktor IX-innholdet i plasmaet slik at faktor IX-mangelen korrigeres midlertidig og blødningstendensen stopper.

Pediatrisk populasjon

Det finnes ikke tilstrekkelig data for å kunne anbefale bruk av Nonafact til barn under 6 år.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Økningen in vivo av faktor IX, som oppnås med Nonafact, er 1,1 IE/dl pr. tilførte IE pr. kg kroppsvekt. Dette tilsvarer et in vivo utbytte på 49 %. Nonafact har en halveringstid på ca. 19 timer (17–21 timer).

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Plasmakoagulasjonsfaktor IX er en naturlig bestanddel av plasma hos mennesker. Faktor IX i dette preparatet oppfører seg derfor på samme måte som endogen faktor IX. Det er ikke gjennomført tradisjonelle toksisitetsstudier på dyr eller mutagenisitetsstudier med plasmakoagulasjonsfaktor IX. Farmakodynamiske studier med kaniner og marsvin viste at trombogenisiteten til Nonafact var minimal.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Pulver:

Natriumklorid

Sukrose

Histidin

Solvent

Vann til injeksjonsvæsker

6.2Uforlikeligheter

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, bør dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

2 år

Etter rekonstitusjon:

Det er påvist kjemisk og fysisk stabilitet ved tre timers oppbevaring ved en temperatur på 21 C. Av mikrobiologiske hensyn skal dette produktet brukes umiddelbart etter rekonstitusjon. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og oppbevaringsbetingelser før bruk

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (ved 2°C – 8°C). Må ikke fryses. Oppbevar hetteglassene i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballasje (type og innhold)

500 IE: et hetteglass (glass av type I) med pulver + et hetteglass (glass av type I) med 5 ml væske med propper (brombutyl).

1000 IE: et hetteglass (glass av type I) med pulver + et hetteglass (glass av type I) med 10 ml væske med propper (brombutyl).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Rekonstitusjon

1.Bring de to hetteglassene til en temperatur på mellom 15°C og 25°C.

2.Fjern plasthettene fra hetteglassene.

3.Desinfiser overflaten på proppene på begge hetteglassene med gasbind fuktet i 70 % sprit.

4.Fjern beskyttelseskappen fra den ene enden av overføringskanylen, og stikk hull i proppen på hetteglasset med vann til injeksjonsvæsker. Fjern beskyttelseskappen fra den andre enden av overføringskanylen. Hold glasset med oppløsningsvæske opp ned, og stikk hull i proppen på hetteglasset med pulver.

5.Hold glasset med det oppløste produkt på skrå under overføringen, slik at oppløsningsmidlet renner ned langs siden av hetteglasset.

6.Fjern det tomme hetteglasset og overføringskanylen.

7.Vend hetteglasset forsiktig opp og ned i ca. fem minutter slik at pulveret løses helt opp. Den nye løsningen skal være klar, fargeløs til lysegul og har nøytral pH.

Rekonstituerte produkter må undersøkes visuelt for partikler og misfarging før administrasjon. Løsningen skal være klar eller svakt gjennomskinnelig. Bruk ikke oppløsning som er grumset eller inneholder bunnfall.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sanquin Plasma Products B.V.

Plesmanlaan 125

NL-1066 CX Amsterdam

Nederland

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/186/001/NO (500 IE)

EU/1/01/186/002/NO (1000 IE)

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første tillatelse: 03. juli 2001

Fornyelse av tillatelse: 03. juli 2006

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

DD måned ÅÅÅÅ

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter