Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Preparatomtale - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNuedexta
ATC-kodeN07XX59
Stoffdextromethorphan / quinidine
ProdusentJenson Pharmaceutical Services Limited

1.LEGEMIDLETS NAVN

NUEDEXTA 15 mg/9 mg harde kapsler

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver kapsel inneholder dekstrometorfanhydrobromidmonohydrat, tilsvarende 15,41 mg dekstrometorfan og kinidinsulfatdihydrat, tilsvarende 8,69 mg kinidin.

Hjelpestoff med kjent effekt:

Hver harde kapsel inneholder 119,1 mg laktose (som monohydrat).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Hard kapsel

Mursteinsrød gelatinkapsel, størrelse 1 med «DMQ / 20–10» trykket i hv blekk på kapselen.

4.

KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1

Indikasjoner

markedsføringstillatelse

 

NUEDEXTA er indisert for symptomatisk behandling av pseudobulbar affekt (PBA) hos voksne (se pkt. 4.4). Effekt har kun vært undersøkt hos pa ienter med underliggende amyotrofisk lateral sklerose eller multippel sklerose (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt startdose er NUEDEXTA 15 mg/9 mg én gang daglig. Anbefalt dosetitreringsplan er skildret

nedenfor:

Utgått

Uke 1 (dag 1–7):

 

Pasienten bør ta én NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsel én gang daglig, om morgenen, i de

 

7 innledende dagene.

ke 2–4 (dag 8–28):

Pasienten bør ta én NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsel, to ganger daglig, én om morgenen og én om kvelden, med 12 timers mellomrom, i 21 dager.

Fra uke 4 og fremover:

Hvis den kliniske responsen med NUEDEXTA 15 mg/9 mg er tilfredsstillende, skal doseringen i uke 2–4 fortsettes.

Hvis den kliniske responsen med NUEDEXTA 15 mg/9 mg ikke er tilfredsstillende bør NUEDEXTA 23 mg/9 mg foreskrives, tatt to ganger daglig, én om morgenen og én om kvelden, med 12 timers mellomrom.

Den maksimale dosen fra uke 4 og fremover er NUEDEXTA 23 mg/9 mg, to ganger daglig.

I tilfelle pasienten går glipp av en dose skal ikke en ytterligere dose tas, men neste forskrevne dose tas til vanlig tid. Det skal ikke tas mer enn 2 kapsler i en 24-timers periode, med 12 timer mellom hver dose.

Spesielle populasjoner

Eldre pasienter

Kliniske studier inkluderte ikke nok pasienter i alderen ≥65 år til å endelig avgjøre om de responderer annerledes i forhold til effekt og sikkerhet. En farmakokinetisk populasjonsstudie avslørte liknende farmakokinetikk hos pasienter <65 år og pasienter ≥65 år (se pkt. 5.2).

Pasienter med nedsatt nyre- og leverfunksjon

pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon, er ytterligere overvåking av bivirkninger hos di e

Det er ikke nødvendig å justere dosen hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon (se pkt. 4.4)markedsføringstillatelse. Men ettersom det var en tendens til økt forekomst av bivirkning r hos

pasientene tilrådelig. Hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) r alvorlig

nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min/1,73m2), bør potensiell risiko forbundet med bruk av dette legemidlet veies opp mot medisinsk behov (se pkt. 5.2).

Genotype CYP2D6

Det er ikke nødvendig å justere dosen hos pasienter med et ikke-funksjonelt CYP2D6-enzym, såkalte langsomme omsettere (poor metabolisers, PMs). Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med økt CYP2D6-aktivitet, såkalte ultraraske omsettere (ultra-rapid metabolisers, UMs), se pkt. 5.2. I tilfelle utilstrekkelig klinisk respons, se anbefalt dosetitreri gsplan.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke NUEDEXTA i den pediatriske populasjonen for symptomatisk behandling av pseudobulbar affekt.

Administrasjonsmåte

Kapslene skal tas peroralt til samme tid hv r dag. Når to kapsler tas i løpet av 24 timer, er det anbefalte doseringsintervallet på 12 timer. Kapslene kan tas med eller uten mat.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

PasienterUtgåttsom har ha kinidin-, kinin-, meflokin-indusert trombocytopeni, hepatitt, benmargsdepresjon eller lupuslignende syndrom (se pkt. 4.4).

Pasienter som får samtidig behandling med kinidin, kinin eller meflokin (se pkt. 4.5).

Pasienter med forlenget QT-intervall, kongenitalt langt QT-syndrom eller en historie som antyder torsades de pointes ventrikulær takykardi (se pkt. 4.4).

Pasienter som får samtidig behandling med tioridazin, et legemiddel som både forlenger QT-intervallet betydelig og som metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6. Interaksjon med NUEDEXTA kan føre til en økt effekt på QT-intervallet (se pkt. 4.4 og 4.5).

Pasienter med komplett AV-blokk uten implantert pacemaker, eller hos pasienter med risiko for komplett AV-blokk (se pkt. 4.4).

Pasienter som tar monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller som har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene, på grunn av faren for alvorlige og eventuelle dødelige legemiddelinteraksjoner, inkludert serotoninsyndrom. Behandling med en MAO-hemmer bør ikke

innledes før det har gått minst 14 dager etter at behandlingen med NUEDEXTA er seponert (se pkt. 4.5).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

NUEDEXTA er kun egnet for behandling av PBA, ikke for andre årsaker til emosjonell labilitet. PBA er en konsekvens av nevrologiske sykdommer som påvirker hjernen eller hjerneskade, og kjennetegnes av episoder med ufrivillige, ukontrollerte følelsesutbrudd med latter og/eller gråt som er uforenlig med eller uproporsjonalt til pasientens emosjonelle tilstand eller humør. Før behandling med NUEDEXTA innledes, må pasienten fullt ut evalueres for å bekrefte diagnosen PBA. Sentralt for diagnosen er tilstedeværelsen av en underliggende nevrologisk tilstand som er kjent for å forårsake PBA, og bekreftelse på at episodene med følelsesutbrudd ikke reflekterer pasientens emosjonelle tilstand eller humør.

Trombocytopeni

markedsføringstillatelse

 

Kinidin ved høyere doser enn i NUEDEXTA kan forårsake immunformidlet trombocytopeni om kan være alvorlig eller dødelig. Faren for trombocytopeni i forbindelse med den lavere dos n av kinidin i NUEDEXTA er ikke kjent. Ikke-spesifikke symptomer som svimmelhet, frysning r, f b r, kvalme og oppkast kan inntre før eller forekomme med trombocytopeni. NUEDEXTA sk seponeres omgående hvis trombocytopeni forekommer, med mindre trombocytopenien helt klart ikke er legemiddelrelatert. Likeledes skal ikke dette legemidlet gjenopptas hos pasienter med sens b et, fordi en raskere og alvorligere trombocytopeni enn ved den originale episoden kan forekomme. Det skal ikke brukes ved mistenkt immunformidlet trombocytopeni fra strukturelt relaterte virke toffer, inkludert kinin og meflokin, da kryssfølsomhet kan forekomme. Kinidin-forbundet trombocytopeni forsvinner vanligvis, men ikke alltid, i løpet av få dager etter seponering av legem dlet som forårsaker sensibiliteten.

Andre overfølsomhetsreaksjoner

Høyere doser av kinidin har også vært assosiert med lupuslignende syndrom med polyartritt, noen ganger med positiv test på antinuklære antistoffer. Andre assosiasjoner omfatter utslett, bronkospasme, lymfodenopati, hemolytisk anemi, vaskulitt, uvetitt, angioødem, agranulocytose, sicca-syndromet, myalgi, økte nivåer av skjelett-muskel- nzym r, og pneumonitt. Dekstrometorfan kan også assosieres med overfølsomhetsreaksjoner, inklud rt urtikaria, angioødem og kortpustethet.

Levertoksisitet

Hepatitt, inkludert granulomatøs hep titt er rapportert hos pasienter som får kinidin, vanligvis i løpet av de første ukene av behandlingen. Feber kan være et fremtredende symptom, og trombocytopeni eller andre tegn på overfølso het kan også forekomme. NUEDEXTA skal seponeres hvis hepatitt forekommer,Utgåttmed mindre det helt klart ikke er behandlingsrelatert. De fleste tilfellene bedres når kinidin seponeres.

Hjerteeffekter

NUEDEXTA har potensialet til å forårsake QTc-forlengelse og følgelig torsades de pointes-typisk ventrikulær akykardi. Hypokalemi og hypomagnesemi skal korrigeres før behandling innledes, og serumnivået av kalium og magnesium skal overvåkes under behandlingen hvis det foreligger klinisk indikasjon. Når behandling med NUEDEXTA innledes hos pasienter med fare for QT-forlengelse, skal det utføres en evaluering av QT-intervallet med EKG ved baseline og 2 timer etter den første dosen administreres i fastende tilstand (tilnærmet kinidin Tmax). Dette inkluderer pasienter med en familiehistorie som innebærer unormal QT, samtidige legemidler som forlenger QT-intervallet, og pasienter med venstre ventrikkel-hypertrofi (LVH) og/eller venstre ventrikkel-dysfunksjon (LVD). LVH og LVD er mer sannsynlig hos pasienter med kronisk hypertensjon, kjent koronar arteriesykdom eller som har hatt slag.

Samtidig bruk av legemidler som både forlenger QT-intervallet og som hovedsakelig metaboliseres av CYP2D6 (se nedenfor) er spesielt bekymringsfullt. Samtidig bruk av tioridazin er kontraindisert (se pkt. 4.3). Det må utvises forsiktighet når NUEDEXTA administreres i kombinasjon med flekainid,

klorpromazin og haloperidol. Effekten av kombinasjonen på pasientens QTc-intervall skal evalueres med EKG før og etter dosen.

EKG skal evalueres på nytt hvis risikofaktorene for QTc-forlengelse endres signifikant under behandlingen med NUEDEXTA. Hvis pasienter opplever symptomer som antyder en forekomst av hjertearytmier, f.eks. synkope eller palpitasjoner, skal NUEDEXTA seponeres inntil videre evaluering av pasienten kan gjennomføres.

Samtidig bruk av substrater/hemmere av CYP2D6

Kinidinet i NUEDEXTA hemmer CYP2D6 hos pasienter hvor CYP2D6 ellers ikke er genetisk fraværende eller har lav aktivitet (langsomme omsettere av CYP2D6, se «Farmakogenomikk» i pkt. 5.2). På grunn av denne effekten på CYP2D6, kan akkumulasjon av stoffer fra de uendrede

legemidlene og/eller sviktende dannelse av aktiv metabolitt påvirke sikkerheten og/eller effekten av legemidler som brukes samtidigmarkedsføringstillatelsemed NUEDEXTA og som metaboliseres av CYP2D6 (se pkt. 4.5).

Legemidler som er avhengige av CYP2D6-metabolisering, spesielt de med en relativt mal t rap utisk indeks, skal generelt unngås under behandling med NUEDEXTA, og pasientene må in trueres deretter. Når samtidig bruk av et CYP2D6-legemiddelsubstrat anses som nødvendig, skal dosen av CYP2D6-substratet reduseres passende i henhold til farmakokinetikken til det involv rte substratet (se pkt. 4.5). En gjennomgang av pasientens gjeldende legemidler er en vesent ig del v evalueringen av pasienter som behandling med NUEDEXTA er foreslått for.

Serotoninsyndrom

Når NUEDEXTA brukes med andre serotoninerge legemidler, kan faren for «serotoninsyndrom» være økt på grunn av en farmakodynamisk interaksjon. Symptomer på serotoninsyndrom omfatter endret sinnstilstand, hypertensjon, rastløshet, myoklonus, hyperterm , hyperrefleksi, diaforese, skjelving og risting. Behandlingen bør avsluttes hvis disse symptomene fo ekommer. Kombinasjon med MAO-hemmere er kontraindisert (se pkt. 4.3). Trisykliske antidepressiva (TCA, f.eks. desipramin, nortriptylin, imipramin, amitriptylin) metaboliseres av CYP2D6 og er derfor også utsatt for en farmakokinetisk interaksjon med kinidin. På grunn av de farmakodynamiske og farmakokinetiske interaksjonene, er samtidig bruk av NUEDEXTA og TCA'er ikke anbefalt på grunn av den økte faren for serotoninsyndrom (se pkt. 4.5). Forsiktigh t bør utvises hvis pasienter samtidig behandles med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI' r).

Svimmelhet

NUEDEXTA kan forårsake svimmelhet (se pkt. 4.8). Forholdsregler for å redusere faren for fall skal iverksettes, spesielt for pasienter ed redusert motorikk som påvirker ganglaget, eller som har falt før.

AntikolinergeUtgåtteffek er av kinidin

Pasienter bør overvåkes for en forverring av klinisk tilstand av myasthenia gravis og andre tilstander som kan påvirkes negativt av antikolinerge effekter.

Legemiddelmisbruk og -avhengighet

Dekstrome orfan er en ikke-kompetitiv NMDA-antagonist og sigma-1-reseptoragonist med lav affinitet, som ikke har vært systematisk studert hos dyr eller mennesker for eventuelt misbruk, toleranse eller fysisk avhengighet. Tilfeller av misbruk av dekstrometorfan er imidlertid rapportert, hovedsakelig hos ungdom.

På grunn av muligheten for misbruk av dekstrometorfan skal leger evaluere pasientene for en historie som innebærer legemiddelmisbruk, og observere slike pasienter nøye for tegn på feilbruk eller misbruk (f.eks. utvikling av toleranse, doseøkning, legemiddelsøkende oppførsel).

I tillegg skal vedlikeholdet av den kliniske effekten av NUEDEXTA hos pasienten overvåkes jevnlig over lengre tid mot tolerabiliteten, for å konstatere den fortsatte nytten av produktet.

NUEDEXTA inneholder laktose

NUEDEXTA inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

MAO-hemmere

NUEDEXTA må ikke brukes med monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), som fenelzin og moklobemid, eller hos pasienter som har tatt MAO-hemmere i løpet av de seneste 14 dagene, på grunn av faren for serotoninsyndrom (se pkt. 4.3).

CYP3A4-hemmere

markedsføringstillatelse

 

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 kan forventes å øke plasmanivået av kinidin, noe som kan øke faren relatert til QTc-forlengelse. St rke er moderate CYP3A4-hemmere skal unngås under behandling med NUEDEXTA. De inkluderer, men er ikke begrenset til, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokon zol, nef zodon, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, telitromycin, amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir, grapefruktjuice og verapamil. Hvis samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A4-hemmere anses som nødvendig, anbefales det at en evaluering av QT-intervallet med EKG gjennomføres før NUEDEXTA administreres og senere ved passende tid punkter.

Leverenzym-induktorer

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Sterke induktorer av CYP3A4 (f.eks. rifampicin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, johannesurt/Hypericum pe fo atum) kan fremskynde metaboliseringen av kinidin, noe som vil føre til lavere plasmakonsentrasjon og følgelig redusert hemming av CYP2D6. Dette kan føre til lavere, potensielt subterapeuti k pla makonsentrasjon av dekstrometorfan og redusert effekt av NUEDEXTA.

CYP2D6-substrater

Kinidin er en kraftig hemmer av CYP2D6. Behandling med NUEDEXTA kan derfor føre til forhøyede plasmanivåer og akkumulasjon av samtidig administrerte legemidler som gjennomgår omfattende CYP2D6-metabolisering. CYP2D6-substrater inkluderer visse betablokkere som metoprolol, antipsykotika som haloperidol, perfenazin og aripiprazol, antidepressiva som nortriptylin, imiprapin, amitriptylin og desipra in, det kjemoterapeutiske legemidlet tamoksifen, og noradrenalintransporUtgåtthemmeren atomoksetin. Tioridazin, et CYP2D6-substrat som også forlenger QT-intervallet, er kon raindisert (se pkt. 4.3). Samtidig bruk av flekainid, klorpromazin eller haloperidol, CYP2D6-substrater som også forlenger QT-intervallet, krever forsiktighet (se pkt. 4.4).

Ved bruk av prodrugs hvor virkningen formidles av CYP2D6-produserte metabolitter (for eksempel kodein og hydrokodon, hvor analgetisk og antitussiv effekt ser ut til å bli formidlet av henholdsvis morfin og hydromorfon), kan effekten bli betydelig redusert av NUEDEXTA på grunn av hemming av CYP2D6 og følgelig redusert dannelse av den aktive metabolitten.

Legemiddelinteraksjoner med desipramin og paroksetin har vært studert i kontrollerte kliniske studier med en høyere dosekombinasjon av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) enn i dette legemidlet. Studieresultatene er beskrevet nedenfor. Ingen andre legemiddelinteraksjoner med CYP2D6-substrater er systematisk undersøkt.

Desipramin (CYP2D6-substrat)

Det trisykliske antidepressive legemidlet desipramin metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6. En legemiddelinteraksjonsstudie ble gjennomført med en høyere kombinasjonsdose av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) og desipramin 25 mg.

Kombinasjonsdosen av dekstrometorfan/kinidin økte steady state av desipramin omtrent 8 ganger. Samtidig bruk av NUEDEXTA og TCA'er anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Paroksetin (CYP2D6-hemmer og -substrat)

Den selektive serotoninreopptakshemmeren (SSRI) paroksetin metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6 og er også en kraftig CYP2D6-hemmer. I en legemiddelinteraksjonsstudie ble en høyere kombinasjonsdose med dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) lagt til paroksetin ved steady state. Eksponeringen for paroksetin (AUC0-24) økte 1,7 ganger og Cmax økte 1,5 ganger. Hvis NUEDEXTA og paroksetin foreskrives samtidig bør den innledende dosen av paroksetin reduseres. Paroksetindosen kan så justeres etter klinisk respons. En dosering på mer enn 35 mg/dag er imidlertid ikke anbefalt.

NMDA-reseptorantagonister (memantin)

bivirkninger. En legemiddelinteraksjonsstudie ble gjennomført med en høyere dosekombina jon av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) og memantin 20 mg/dag. Det var ingen signifikant forskjell i plasmakonsentrasjonene av dekstrometorfan og deks rorfan før og etter administreringen av memantin, og det var ingen effekt på plasmakonsentrasjonen v memantin før og etter administreringen av dekstrometorfan/kinidin. Plasmakonsentrasjonen av kinidin økte 20–30 % når memantin ble tilført. Det var ingen tydelige farmakodynamiske in eraksjoner.

Både dekstrometorfan ogmarkedsføringstillatelsememantin er antagonister av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptor n, som teoretisk sett kan føre til en additiv effekt ved NMDA-reseptorene og potensielt en økt for komst av

Digoksin og andre P-glykoproteinsubstrater

Kinidin er en hemmer av P-glykoprotein. Samtidig administrering av kinidin med digoksin, et P-glykoproteinsubstrat, fører til opptil doblet serumnivå av d goksin. Plasmakonsentrasjonen av digoksin bør overvåkes nøye hos pasienter som tar NUEDEXTA samtidig, og digoksindosen reduseres som nødvendig. Andre P-gp-substrater, hvor en reduksjon av dosen kan være nødvendig, inkluderer tikagrelor og dabigatraneteksilat.

Alkohol

Det bør utvises forsiktighet når dette leg mi l t tas i kombinasjon med alkohol eller andre sentralt virkende legemidler som kan øke faren for bivirkninger som søvnighet og svimmelhet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrenset engde data på bruk av NUEDEXTA hos gravide kvinner. Studier på dyr (rotterUtgåttog kaniner) har vist utviklingstoksisitet, inkludert teratogenitet og embryoletalitet (se pkt. 5.3).

Som en forholdsregel er dette legemidlet ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, ettersom dette legemidlet kan forårsake fosterskade.

Amming

Kinidin skilles ut i morsmelk hos mennesker og det er ukjent om dekstrometorfan blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.

Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med NUEDEXTA skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

I prekliniske studier ble det ikke sett noen effekt på fertilitet hos hann- og hunnrotter (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

NUEDEXTA har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør advares om muligheten for CNS-relaterte effekter som søvnighet, svimmelhet og

synkope eller svekket syn (se pkt. 4.8), og rådes til å ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis disse symptomene forekommer.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Sikkerheten av NUEDEXTA ble undersøkt i en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 12 uker hos 326 PBA-pasienter med underliggende ALS (60 %) eller MS (40 %), og i en åpen, oppfølgende forlengelsesfase med en pasientundergruppe fra denne studien (253 pasienter) i ytterligere 84 dager.

De vanligst rapporterte bivirkningene er gastrointestinale sykdommer (som diaré, kvalme), nevrologiske sykdommer (som svimmelhet, hodepine, søvnighet) og fatigue.

Alvorlige bivirkninger har vært rapportert for NUEDEXTA. Disse er muskelspastisitet, respirasjonsdepresjon og redusert oksygenmetning i blodet.

Ti pasienter avbrøt studiebehandlingen på grunn av bivirkninger, én av disse pasi n ne på grunn av en alvorlig bivirkning (forverret muskelspastisitet).

Tabell med oppsummering av bivirkninger

Bivirkningene som anses å være i det minste mulig relatert til behandling med NUEDEXTA i den placebokontrollerte fasen og den åpne forlengelsesfasen av ovennevnte kliniske studie, er oppført nedenfor etter organklassesystem og frekvens.

svært vanlige (≥ 1/10)

 

 

vanlige (≥ 1/100 til < 1/10)

 

 

mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100)

 

sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000)

 

svært sjeldne (< 1/10 000)

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

 

 

Frekv ns

Bivirkning

Stoffskifte- og

 

 

Mind e

Nedsatt appetitt

ernæringsbetingede

 

 

 

 

vanlige

sykdommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Anoreksi

 

 

 

 

 

 

Psykiatriske lidelser

 

 

Mindre

Angst

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

 

Bruksisme, forvirringstilstand, nedstemthet, depresjon,

 

 

 

 

Sjeldne

desorientering, tidlig oppvåkning, flat affekt,

 

 

 

 

hallusinasjoner, impulsiv oppførsel, likegyldighet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

søvnløshet, rastløshet, søvnforstyrrelse

Nevrologiske sykdommer

 

 

Vanlige

Svimmelhet, hodepine, søvnighet

 

Utgått

 

 

 

 

 

 

 

Mindre

Dysgeusi, hypersomni, muskelspastisitet, synkope, fall

 

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Balanseforstyrrelse, unormal koordinasjon, dysartri,

 

 

 

 

 

 

 

 

motorisk dysfunksjon, parestesi, paraparese, sedasjon

 

 

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Sjeldne

Diplopi, tåkesyn

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i øre- og labyrint

 

Mindre

Reisesyke, tinnitus

 

vanlige

 

 

 

 

 

Hjertesykdommer

 

 

Mindre

Atrioventrikulær blokk av første grad, forlenget QT på

 

 

vanlige

EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Myokardinfarkt, palpitasjoner, ventrikulære

 

 

 

 

ekstrasystoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

 

Frekvens

Bivirkning

 

 

 

 

Sykdommer i

 

 

Epistakse, faryngolaryngeal smerte, respiratorisk

respirasjonsorganer, thorax og

Sjeldne

depresjon, rinoré, gjesping

mediastinum

 

 

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Vanlige

Diaré, kvalme

 

 

 

 

 

 

Mindre

Buksmerter, forstoppelse, tørr munn, flatulens,

 

 

vanlige

magebesvær, oppkast

 

 

Sjeldne

Unormal avføring, dyspepsi, gastritt, oral hypoestesi

 

 

oral parestesi, proktalgi, tørr tunge

 

 

 

Sykdommer i lever og

 

Mindre

Økte leverenzymer (GGT, ASAT, ALAT)

galleveier

 

vanlige

 

 

 

 

Sjeldne

Kolelitiase, økt bilirubin i blodet, unormal

 

 

leverfunksjonstest

 

 

 

Hud- og underhudssykdommer

Mindre

Utslett

vanlige

 

 

 

 

 

Sjeldne

Erytem, hyperhidrose, hypoestesi i ansikt t,

 

 

nattesvetting

 

 

 

Sykdommer i muskler,

 

Mindre

Muskelspasmer

bindevev og skjelett

 

vanlige

 

 

 

 

Sjeldne

Muskel-skjelettstivhet, mya g , nakkesmerter, smerter i

 

 

ekstremiteter

 

 

 

Sykdommer i nyre og urinveier

Sjeldne

Pollakiuri

 

 

 

Lidelser i kjønnsorganer og

Sjeldne

Seksuell dysfu ksjon

brystsykdommer

 

 

 

 

Generelle lidelser og

 

 

 

reaksjoner på

 

Vanlige

Fatigue

administrasjonsstedet

 

 

 

 

 

Mindre

A teni, irritabilitet

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

Brystbesvær, brystsmerter, frysninger, varmefølelse,

 

 

Sjeldne

forstyrret ganglag, influensalignende sykdom, pyreksi,

 

 

 

redusert oksygenmetning

Skader, forgiftninger og

 

 

 

komplikasjoner ved medisinske

Sjeldne

Skjelettskade

prosedyrer

 

 

 

Melding av mistenk e bivirkninger

 

 

markedsføringstillatelse

Melding av mistenk e bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å

Utgått

 

 

 

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens le emiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Evaluering og behandling av overdosering er basert på erfaring med de individuelle komponentene, dekstrometorfan og kinidin. Metaboliseringen av dekstrometorfan er hemmet av kinidin, slik at bivirkninger fra en overdose av NUEDEXTA kan være alvorligere og mer langvarig sammenlignet med en overdose av dekstrometorfan alene.

Under utviklingen av dette legemidlet ble dosekombinasjoner av dekstrometorfan/kinidin som inneholdt opptil 6 ganger høyere doser med dekstrometorfan og 12 ganger høyere doser med kinidin studert. De vanligste bivirkningene var lett til moderat kvalme, svimmelhet og hodepine.

Dekstrometorfan

Bivirkninger fra en overdose med dekstrometorfan inkluderer kvalme, oppkast, apati, koma, respirasjonsdepresjon, anfall, takykardi, hypereksitabilitet og toksisk psykose. Andre bivirkninger inkluderer ataksi, nystagmus, dystoni, tåkesyn, og endringer i muskelreflekser. Dekstrometorfan kan øke faren for serotoninsyndrom og denne faren er økt ved overdosering, spesielt hvis det tas sammen med andre serotonerge midler, SSRI'er eller trisykliske antidepressiva.

Kinidin

De viktigste effektene av akutt overdose er ventrikkelarytmier og hypotensjon. Andre tegn og symptomer på overdose kan inkludere oppkast, diaré, tinnitus, høyfrekvent hørselstap, vertigo, tåkesyn, diplopi, fotofobi, hodepine, forvirring og delirium.

Mens terapeutiske doser av kinidin for behandling av hjertearytmier eller malaria vanligvis er ≥10 ganger høyere enn dosen med kinidin i dette legemidlet, kan potensielt dødelig hjertearytmi,

inkludert torsades de pointes, forekomme ved kinidineksponeringer som er mulig fra en ov rdose med NUEDEXTA.

Behandling av overdosering

Kinidin

Behandling av hjerte-effekter (hemodynamisk ustabil polymorf ventrikke takyk rdi (inkludert torsades de pointes)) er enten umiddelbar defibrillering eller umiddelbar rask hjer es mulering («overdrive pacing»). Andre antiarytmika med Klasse I- (prokainamid) eller Kla e III-aktiviteter bør (hvis mulig) unngås. Behandling av hypotensjon og andre tegn og symptomer bør være symptomatisk behandling

og støttetiltak. Administrering av aktivt kull ved vanlig dose på 1

/k , administrert hver 2. til 6. time,

som en velling med 8 ml/kg springvann, kan øke den system ske eliminasjonen av kinidin. Dette

tiltaket bør unngås ved tarmslyng. Metoder som forsuring av ur

en og dialyse har ingen påviste

fordeler. Legemidler som hemmer eliminasjonen av kinidin (cimetidin, karbonanhydrasehemmere,

tiaziddiuretika) bør seponeres hvis de ikke er absolutt n dvendige.

Dekstrometorfan

 

Behandling av overdosering med dekstrom torfan bør rettes mot symptomatisk behandling og

støttetiltak. Mageskylling kan være nyttig.

 

Dekstrometorfanhydrobromid er det farmakologiske virkestoffet som virker på det sentrale nervesys emet (CNS). Kinidinsulfat er en spesifikk hemmer av CYP2D6-avhengig oksidativ metabolisme, brukt til å øke den systemiske biotilgjengeligheten av dekstrometorfan.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiske egenskaper

 

 

markedsføringstillatelse

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre midler med virkning på nervesystemet; ATC-kode: N07XX59

 

Utgått

 

Virkningsmekanisme

Nøyaktig hvilken mekanisme som fører til at dekstrometorfan gir en terapeutisk effekt hos pasienter med pseudobulbar affekt er ikke kjent. Kinidin øker plasmanivåene av dekstrometorfan ved å kompetitivt hemme cytokrom P450 2D6 (CYP2D6), noe som katalyserer en større biotransformasjonsvei for dekstrometorfan.

Farmakodynamiske effekter

Dekstrometorfan er en sigma-1-reseptoragonist og en ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist. I tillegg viser den affinitet for serotonintransportøren (SERT) og for reseptoren 5-HT1B/D. Gjennom sin binding til reseptorene NMDA, sigma-1, SERT og 5-HT1B/D, tror man dekstrometorfan har en modulær effekt på nevrotransmisjon som involverer glutamat, monoaminer (inkludert serotonin), samt ionekanalfunksjon.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekten av dekstrometorfan/kinidin for behandling av PBA ble demonstrert i tre randomiserte, kontrollerte, dobbeltblinde, kliniske multisenterstudier med forsøkspersoner med PBA med underliggende amyotrofisk lateral sklerose (ALS) eller multippel sklerose (MS). Kvalifiserte pasienter hadde en diagnose med PBA definert av episoder med ufrivillige, ukontrollerte følelsesutbrudd med latter og/eller gråt som er uforenlig eller uproporsjonert i forhold til emosjonell tilstand eller humør.

forsøkspersonenes score på labilitetsskalaen fra Center for Neurologic Studies (CNS-LS), et validert 7-punkts, egenadministrert spørreskjema som gir en kvantitativ måling av frekvens og a vorlighetsgrad av PBA. CNS-LS-score var fra minimum 7 (ingen symptomer) til maksimalt 35.

I alle studiene var sluttpunktetmarkedsføringstillatelsefor effekt «Antall episoder med latter eller gråt» (PBA-epi od r) og

Hovedstudie (07-AVR-123)

I denne placebokontrollerte 12-ukers studien, ble 326 forsøkspersoner med PBA med underliggende ALS eller MS randomisert til å få NUEDEXTA 15 mg/9 mg (n=107), NUEDEXTA 23 mg/9 mg (n=110) eller placebo (n=109) i 12 uker.

Forsøkspersonene var i alderen 25 til 80 år, med en gjennoms ttsalder på omtrent 51 år. Omtrent 74 % var kaukasiske, 4 % var mørkhudede, 1 % var asiatiske og 19 % var av latinamerikansk opprinnelse. 60 % av forsøkspersonene hadde underliggende ALS og 40 % hadde underliggende MS.

Alle forsøkspersonene hadde klinisk relevante ymptomer på PBA, kvantifisert som en CNS-LS-score på 13 eller mer.

Gjennomsnittlig daglige PBA-episodeantall v d baseline (beregnet fra det totale antallet episoder rapportert i opptil 7 dager før behandling) var 4,7 i NUEDEXTA 23 mg/9 mg-gruppen, 6,8 i NUEDEXTA 15 mg/9 mg-gruppen og 4,5 i placebogruppen.

Gjennomsnittlig CNS-LS-score ved baseline var 19,8 i NUEDEXTA 23 mg/9 mg-gruppen, 21,0 i NUEDEXTA 15 mg/9 g-gruppen og 19,9 i placebogruppen.

For å evaluereUtgåttlang idsda a ble 253 forsøkspersoner som fullførte den dobbeltblinde studiefasen, gitt en mulighet til del a i en åpen forlengelsesfase, hvor de fikk NUEDEXTA 23 mg/9 mg i ytterligere 84 dager.

Frekvensen av PBA-episoder, målt som «antall episoder» i begge NUEDEXTA behandlingsgruppene, ble signifikant redusert i løpet av studien ved en gradvis reduksjon på henholdsvis 47 % og 49 % i forhold til placebo (p <0,0001 for begge sammenligninger).

CNS-LS score for minste kvadrats gjennomsnitt var signifikant redusert på slutten av behandlingen i begge behandlingsgruppene sammenlignet med placebo (8,2 poengs reduksjon for NUEDEXTA

23 mg/9 mg, 7,5 poengs reduksjon for NUEDEXTA 15 mg/9 mg, 5,7 poengs reduksjon for placebo). P-verdien for NUEDEXTA 23 mg/9 mg vs. placebo var p = 0,0002 og for NUEDEXTA

15 mg/9 mg vs. placebo var p = 0,008.

Den 12 uker lange åpne fasen av studien (hvor alle forsøkspersonene fikk NUEDEXTA 23 mg/9 mg), viste varighet av effekten observert i den placebokontrollerte perioden.

Studier med høyere dosekombinasjoner av dekstrometorfan/kinidin

To ytterligere fase III-studier ble gjennomført ved bruk av en høyere dosekombinasjon av dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg. Den høyere dosen med kinidin som ble brukt i disse studiene ville ha resultert i en eksponering for dekstrometorfan som var omtrent 1,6 ganger større enn med NUEDEXTA 23 mg/9 mg.

Den første var en 4-ukers studie med forsøkspersoner med PBA med underliggende ALS, og den andre var en 12-ukers studie med forsøkspersoner med underliggende MS. I begge studiene var det primære utfallsmålet, CNS-LS, og det sekundære utfallsmålet, «antall episoder med latter og gråt», statistisk signifikant redusert av kombinasjonen dekstrometorfan/kinidin.

I en 12 måneders åpen sikkerhetsstudie der også den høyere dosekombinasjonen av dekstrometorfan

23 mg/kinidin 26 mg ble brukt, ble det inkludert 553 forsøkspersoner med PBA forbundet med

 

markedsføringstillatelse

trettifire forskjellige nevrologiske tilstander. Omtrent 30 % av studiedeltakerne hadde andre diagnoser

enn ALS og MS, inkludert slag, traumatisk hjerneskade, Parkinsons sykdom, Alzheimers

ykdom og

annen demens, primær lateral sklerose, progressiv bulbær parese og progressiv supranuk

ær parese.

Kun sikkerhetsdata ble samlet i denne studien; ingen nye sikkerhetssignaler ble id n ifis rt.

Studier for å vurdere hjerteeffekter

 

Effekten av NUEDEXTA 23 mg/9 mg (i 7 påfølgende doser) på QTc-forlengelse, ble evaluert i en randomisert, dobbeltblind (bortsett fra moksifloksacin), placebokonrollert og positivt kontrollert (400 mg moksifloksacin) crossover-studie av QT med 50 fastende, normale, friske menn og kvinner som er raske omsettere (CYP2D6-genotype). Gjennomsnittlige e drin er i QTcF var 6,8 ms for NUEDEXTA 23 mg/9 mg og 9,1 ms for den referansepos t ve ko trollen (moksifloksacin). Den maksimalt gjennomsnittlige forskjellen (95 % øvre konfidensgrense) fra placebo etter baseline korreksjon var 10,2 (12,6) ms. Denne testdosen er adekvat til å representere den stabile eksponeringen hos pasienter som er raske omsettere (CYP2D6-fenotype).

Effektene av supraterapeutiske doser med

ek trometorfan/kinidin (23 mg/26 mg og 46 mg/53 mg, i

7 påfølgende doser) på QTc-forlengelse ble

valuert i en randomisert, placebokontrollert,

dobbeltblind, crossover-studie med en ytt rlig re åpen, positivt kontrollert (400 mg moksifloksacin)-arm med 36 friske f ivillige. De maksimale gjennomsnittlige forskjellene (95 % øvre konfidensgrense) fra placebo etter b selinekorreksjon var 10,2 (14,6) og 18,4 (22,7) ms etter dekstrometorfan/kinidin-doser på henholdsvis 23 mg/26 mg og 46 mg/53 mg. De supraterapeutiske dosene er adekvate til å representere økt kinidineksponering på grunn av legemiddelinteraksjoner og organdysfunksjon.

PediatriskUtgåttpopulasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med NUEDEXTA i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved PBA (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter enkeltvis og gjentatt administrering av dosekombinasjoner med NUEDEXTA 23 mg/9 mg, økte forsøkspersonenes eksponering for dekstrometorfan omtrent 20 ganger, sammenlignet med forsøkspersoner som ble gitt dekstrometorfan uten kinidin.

Etter gjentatte doser med NUEDEXTA 23 mg/9 mg og NUEDEXTA 15 mg/9 mg, nås maksimale plasmakonsentrasjoner (Cmax) av dekstrometorfan omtrent 3 til 4 timer etter dosering og den maksimale plasmakonsentrasjonen av kinidin nås omtrent 2 timer etter dosering.

Hos personer som er raske omsettere, økte de gjennomsnittlige verdiene av Cmax og AUC0-12 for dekstrometorfan og dekstrofan ettersom dosen med dekstrometorfan økte fra 15 til 23 mg, og de gjennomsnittlige verdiene av Cmax og AUC0-12 for kinidin var like.

Gjennomsnittlig Cmax for kinidin i plasma, etter NUEDEXTA 15 mg/9 mg to ganger daglig til forsøkspersoner med PBA, var 1 til 3 % av de terapeutiske konsentrasjonene forbundet med antiarytmisk effekt (2 til 5 µg/ml).

NUEDEXTA kan tas samtidig med eller utenom måltider, da mat ikke påvirker eksponeringen for dekstrometorfan og kinidin i noen større grad.

Distribusjon

Etter administrering av kombinasjonsproduktet forblir proteinbindingen hovedsakelig den samme som etter administrering av de individuellemarkedsføringstillatelsekomponentene. Dekstrometorfan er omtrent 60–70 % proteinbundet, og kinidin er omtrent 80–89 % proteinbundet.

Biotransformasjon og eliminasjon

Dekstrometorfan metaboliseres raskt av CYP2D6 til sin primære metabolitt, deks rorfan, som raskt glukuronideres og elimineres renalt. Kinidinkomponenten av NUEDEXTA tjener som en selektiv hemmer av den CYP2D6-avhengige oksidative metaboliseringen av dekstrometorf n og øker således plasmakonsentrasjonen av dekstrometorfan. Ved forekomst av kinidin er det antatt at CYP2A4-avhengig oksidativ metabolisme spiller en større rolle i elimina jon av dekstrometorfan.

Etter administrering av NUEDEXTA 23 mg/9 mg til 14 personer som er raske omsettere, var eliminasjonshalveringstiden av dekstrometorfan 18,8 timer og eliminasjonshalveringstiden av kinidin var 9,6 timer.

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Det finnes flere hydroksylerte metabolitter av kinidin. Hovedmetabolitten er 3-hydroksykinidin, som an es å være minst halvparten så farmakologisk aktiv som kinidin med hensyn til hjerteeffekter som QT-forlengelse. Det finnes for tiden en begrenset mengde data om omfanget av effekten av CYP3A4-hemmere på de farmakokinetiske parametrene av kinidin og dets metabolitter, inkludert pot nsialet for akkumulasjon ved steady state.

Når pH i urin er under 7, finner m n omtrent 20 % av kinidin uendret i urinen, men dette tallet faller til så lite som 5 % når urinen er mer lk lisk. Nyreclearance involverer både glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon, de pet av (pH-avhengig) tubulær reabsorpsjon.

Linearitet/ikkeUtgått-lineari et

Plasmakonsentrasjonene av dekstrometorfan og dekstrorfan er proposjonale med dekstrometorfandosen i nærvær av en fast dose med kinidin, som den i NUEDEXTA. Plasmakonsentrasjonen av kinidin er proposjonal med kinidindosen.

In vitro CYP P450-interaksjonsstudier

Potensialet for at dekstrometorfan og kinidin hemmer eller induserer cytokrom P450 in vitro ble evaluert ved bruk av humane mikrosomer. Dekstrometorfan hemmet ikke (<20 % hemming) noen av de testede isoenzymene: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4 i humane levermikrosomer ved konsentrasjoner opptil 5 µM. Kinidin hemmet ikke (<30 % hemming) CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 eller CYP3A4 i humane mikrosomer ved konsentrasjoner opptil 5 µM. Kinidin hemmet CYP2D6 med en halvt maksimalt hemmende konsentrasjon (IC50) på mindre enn 0,05 µM. Hverken dekstrometorfan eller kinidin induserte CYP1A2, CYP2B6 eller CYP2A4 i humane hepatocytter ved konsentrasjoner på opptil 4,8 µM.

In vitro transportør-interaksjonsstudier

Basert på resultater fra studier av transportørhemming er legemiddelinteraksjoner relatert til dekstrometorfans hemming av P-gp, OATP1B1, OATP1B3, OCT2, OAT1, OAT3 eller BSEP ikke forventet under behandling med NUEDEXTA. Dekstrometorfan er påvist som en svak/moderat hemmer av OCT1-transportøren in vitro. Den kliniske relevansen av denne observasjonen til legemidler som er OCT1-substrater, som metformin, er ikke kjent.

Basert på sitater fra litteraturen er legemiddelinteraksjoner som et resultat av kinidins hemming av OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, BSEP, MATE1, og MATE2-K ikke forventet.

Spesielle populasjoner

Eldre pasienter

programmet (14 % ≥65 år, 2 % ≥75 år).

Farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidinmarkedsføringstillatelseer ikke systematisk undersøkt hos eldre forsøkspersoner (i alderen >65 år) selv om slike forsøkspersoner ble inkludert i det klini ke

En farmakokinetisk populasjonsanalyse av 170 forsøkspersoner (148 forsøksperson r <65 år og 22 forsøkspersoner ≥65 år) hvor dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg ble dministrert, avslørte lignende farmakokinetikk hos forsøkspersoner <65 år og de som var ≥65 år.

Kjønn

En farmakokinetisk populasjonsanalyse basert på data fra 109 for øk per oner (75 menn; 34 kvinner) viste ingen åpenbare kjønnsforskjeller i farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin.

Rase

En farmakokinetisk populasjonsanalyse basert på data f a 109 forsøkspersoner (21 kaukasiske;

71 latinamerikansk opprinnelse; 18 mørkhudede) viste ingen åpenbare forskjeller i farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin basert på rase.

Nedsatt nyrefunksjon

I en studie med en kombinasjonsdose m d d kstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg to ganger daglig hos 12 forsøkspersoner med lett (CLCR 50–80 ml/min) eller moderat (CLCR 30–50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon (6 hver), sammenlignet med 9 friske forsøkspersoner (avpasset etter kjønn, alder og vektklasse med nyresvekkede forsøkspersoner), viste forsøkspersonene liten forskjell i farmakokinetikken til kinidin eller dekstrometorfan sammenlignet med friske forsøkspersoner. Dosejustering er derfor ikke påkrevet ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Det er ikke foretatt studierUtgåttved bruk av deks rometorfan/kinidin på pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Nedsatt leverfunksjon

I en studie med en kombinasjonsdose med dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg to ganger daglig hos 12 forsøkspersoner med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (som indikert av Child-Pugh-metoden; 6 hver), sammenlignet med 9 friske forsøkspersoner (avpasset etter kjønn, alder og vektklasse med leversvekkede forsøkspersoner), viste forsøkspersonene med moderat nedsatt leverfunksjon lignende AUC og Cmax og clearance for dekstrometorfan som friske forsøkspersoner. Lett til moderat nedsatt leverfunksjon hadde liten effekt på farmakokinetikken til kinidin. Kinidinclearance påvirkes ikke, selv om det er økt distribusjon som fører til en reduksjon i eliminasjonshalveringstiden. Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon viste en økt frekvens av bivirkninger. Derfor er det ikke nødvendig å justere dosen hos pasienter med lett og moderat nedsatt leverfunksjon, selv om ytterligere overvåking for bivirkninger bør vurderes hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. En økning av dosen, om nødvendig, bør gjøres med forsiktighet hos disse pasientene. Hverken dekstrometorfan alene eller dekstrometorfan/kinidin er evaluert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Farmakogenomikk

Kinidinkomponenten er ment å hemme CYP2D6 slik at en større eksponering for dekstrometorfan kan oppnås sammenlignet med når dekstrometorfan gis alene. Omtrent 7–8 % av individer med kaukasisk opprinnelse, 3–6 % av mørkhudete av afrikansk opprinnelse, 2–3 % av arabisk opprinnelse og 1–2 % av asiatisk opprinnelse mangler generelt evnen til å metabolisere CYP2D6-substrater og klassifiseres som langsomme omsettere (Poor Metabolizers, PMs). Det er ikke forventet at kinidinkomponenten vil bidra til effekten av NUEDEXTA hos langsomme omsettere, men bivirkninger av kinidinkomponenten er fortsatt mulig.

Omtrent 1–10 % av individer av kaukasisk opprinnelse, 5–30 % av mørkhudete av afrikansk opprinnelse, 12–40 % av arabisk opprinnelse og 1 % av asiatisk opprinnelse viser økt metabolsk aktivitet for CYP2D6-substrater og klassifiseres som ultraraske omsettere (Ultra-rapid Metabolizers, UMs). Hos pasienter som er ultraraske omsettere, metaboliseres dekstrometorfan raskt, noe som kan føre til lavere, potensielt subterapeutisk konsentrasjon.

Pediatrisk populasjon

Farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin hos pediatriske pasienter er ikke stud rt (se pkt. 5.1).

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for gentoksisitet eller kars nogenitet, og heller ikke nedsatt fertilitet.

I studier av embryoføtal toksisitet og utviklingstoksisitet (rotter og kaniner) med dekstrometorfanhydrobromid/kinidinsulfat, ble det observert m sdannelser ved middels og høye doser med redusert ossifisering ved den laveste dosen hos rotte , som er omtrent 1 og 50 ganger den humane dosen på henholdsvis 30/18 mg/dag basert på mg/m2. Dosen uten effekt hos kaniner er 2 og 60 ganger anbefalt human dose (recommended human dose, RHD).

Den pre- og postnatale utviklingsstudien viste en lett forsinket utvikling hos avkom ved middels og høye doser. Overlevelse og vekt hos avkommet var litt redusert ved den laveste dosen, som tilsvarte omtrent 1 til 50 ganger den humane dos n på 30/18 mg/kg basert på mg/m2, for henholdsvis dekstrometorfanhydrobromid og kinidinsulfat.

Krysskarmellosenatrium

Mikrokrys allinsk cellulose

Kolloidal vannfri silika

Laktosemonohydrat

Magnesiumstearat

6.

FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjelpestoffer

 

 

markedsføringstillatelse

Kapselinnhold

 

 

Utgått

 

Kapselskall

Gelatin

Titandioksid (E171)

Rødt jernoksid (E172)

Trykksverte

Skjellakk (20 % forestret)

Propylenglykol

Titandioksid (E171)

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Flaske i polyetylen med høy tetthet (HDPE) med barnesikret polypropylenlokk. Hver fla ke r pakket i en eske.

Pakningsstørrelse: 60 kapsler

Blisterpakning av PVC-basert klar film forseglet med aluminiumsfolie. Hver blis erpakning er pakket i en hylse.

Pakningsstørrelse: 13 kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i ove ensstemmelse med lokale krav.

markedsføringstillatelse

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Jenson Pharmaceutical Services Limit d

Carradine House, 237 Regents Park Road

N3 3LF London

Storbritannia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

9.UtgåttDATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

10.OPPDATERINGSDATO

{MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

4.1 Indikasjoner

1. LEGEMIDLETS NAVN

NUEDEXTA 23 mg/9 mg harde kapsler

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver kapsel inneholder dekstrometorfanhydrobromidmonohydrat, tilsvarende 23,11 mg dekstrometorfan og kinidinsulfatdihydrat, tilsvarende 8,69 mg kinidin.

Hjelpestoff med kjent effekt:

Hver harde kapsel inneholder 109,2 mg laktose (som monohydrat).

nedenfor:

markedsføringstillatelse

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Hard kapsel

Mursteinsrød gelatinkapsel, størrelse 1 med «DMQ/ 30–10» trykket hv tt blekk påkapselen og tre hvite bånd rundt omkretsen.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

NUEDEXTA er indisert for symptomatisk behandling av pseudobulbar affekt (PBA) hos voksne (se pkt. 4.4). Effekt har kun vært undersøkt hos pasienter med underliggende amyotrofisk lateral sklerose eller multippel sklerose (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Anbefalt startdose er NUEDEXTA 15 mg/9 mg én gang daglig. Anbefalt dosetitreringsplan er skildret

Utgått

Uke 1 (dag 1–7):

 

Pasien en bør ta én NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsel én gang daglig, om morgenen, i de

 

7 innledende dagene.

ke 2–4 (dag 8–28):

Pasienten bør ta én NUEDEXTA 15 mg/9 mg kapsel, to ganger daglig, én om morgenen og én om kvelden, med 12 timers mellomrom, i 21 dager.

Fra uke 4 og fremover:

Hvis den kliniske responsen med NUEDEXTA 15 mg/9 mg er tilfredsstillende, skal doseringen i uke 2–4 fortsettes.

Hvis den kliniske responsen med NUEDEXTA 15 mg/9 mg ikke er tilfredsstillende bør NUEDEXTA 23 mg/9 mg foreskrives, tatt to ganger daglig, én om morgenen og én om kvelden, med 12 timers mellomrom.

Den maksimale dosen fra uke 4 og fremover er NUEDEXTA 23 mg/9 mg, to ganger daglig.

I tilfelle pasienten går glipp av en dose skal ikke en ytterligere dose tas, men neste forskrevne dose tas til vanlig tid. Det skal ikke tas mer enn 2 kapsler i en 24-timers periode, med 12 timer mellom hver dose.

Spesielle populasjoner

Eldre pasienter

Kliniske studier inkluderte ikke nok pasienter i alderen ≥65 år til å endelig avgjøre om de responderer annerledes i forhold til effekt og sikkerhet. En farmakokinetisk populasjonsstudie avslørte liknende farmakokinetikk hos pasienter <65 år og pasienter ≥65 år (se pkt. 5.2).

Pasienter med nedsatt nyre- og leverfunksjon

Det er ikke nødvendig å justeremarkedsføringstillatelsedosen hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon (se pkt. 4.4). Men ettersom det var en tendens til økt forekomst av bivirkninger hos

pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon, er ytterligere overvåking av bivirkning r hos disse pasientene tilrådelig. Hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) ll r alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min/1,73m2), bør potensiell risiko forbundet med bruk av dette legemidlet veies opp mot medisinsk behov (se pkt. 5.2).

Genotype CYP2D6

Det er ikke nødvendig å justere dosen hos pasienter med et ikke-funk jonelt CYP2D6-enzym, såkalte langsomme omsettere (poor metabolisers, PMs). Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med økt CYP2D6-aktivitet, såkalte ultraraske omsettere (ultra-rapid metabolisers, UMs), se pkt. 5.2. I tilfelle utilstrekkelig klinisk respons, se anbefalt dosetitrer gsplan.

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke NUEDEXTA i den pediatriske populasjonen for symptomatisk behandling av pseudobulbar affekt.

Administrasjonsmåte

Kapslene skal tas peroralt til samme tid hver dag. Når to kapsler tas i løpet av 24 timer, er det anbefalte doseringsintervallet på 12 timer. Kapslene kan tas med eller uten mat.

4.3 Kontraindikasjoner

OverfølsomhetUtgåttoverfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Pasienter som har hatt kinidin-, kinin-, meflokin-indusert trombocytopeni, hepatitt, benmargsdepresjon eller lupusli nende syndrom (se pkt. 4.4).

Pasienter som får samtidig behandling med kinidin, kinin eller meflokin (se pkt. 4.5).

Pasienter med forlenget QT-intervall, kongenitalt langt QT-syndrom eller en historie som antyder torsades de pointes ventrikulær takykardi (se pkt. 4.4).

Pasienter som får samtidig behandling med tioridazin, et legemiddel som både forlenger QT-intervallet betydelig og som metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6. Interaksjon med NUEDEXTA kan føre til en økt effekt på QT-intervallet (se pkt. 4.4 og 4.5).

Pasienter med komplett AV-blokk uten implantert pacemaker, eller hos pasienter med risiko for komplett AV-blokk (se pkt. 4.4).

Pasienter som tar monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller som har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene, på grunn av faren for alvorlige og eventuelle dødelige

legemiddelinteraksjoner, inkludert serotoninsyndrom. Behandling med en MAO-hemmer bør ikke innledes før det har gått minst 14 dager etter at behandlingen med NUEDEXTA er seponert (se pkt. 4.5).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

NUEDEXTA er kun egnet for behandling av PBA, ikke for andre årsaker til emosjonell labilitet. PBA er en konsekvens av nevrologiske sykdommer som påvirker hjernen eller hjerneskade, og kjennetegnes av episoder med ufrivillige, ukontrollerte følelsesutbrudd med latter og/eller gråt som er uforenlig med eller uproporsjonalt til pasientens emosjonelle tilstand eller humør. Før behandling med NUEDEXTA innledes, må pasienten fullt ut evalueres for å bekrefte diagnosen PBA. Sentralt for diagnosen er tilstedeværelsen av en underliggende nevrologisk tilstand som er kjent for å forårsake PBA, og bekreftelse på at episodene med følelsesutbrudd ikke reflekterer pasientens emosjonelle

tilstand eller humør.

markedsføringstillatelse

 

Trombocytopeni

Kinidin ved høyere doser enn i NUEDEXTA kan forårsake immunformidlet trombocytop ni som kan være alvorlig eller dødelig. Faren for trombocytopeni i forbindelse med den lavere dos n av kinidin i NUEDEXTA er ikke kjent. Ikke-spesifikke symptomer som svimmelhet, frysninger, feber, kvalme og oppkast kan inntre før eller forekomme med trombocytopeni. NUEDEXTA sk seponeres omgående hvis trombocytopeni forekommer, med mindre trombocytopenien helt klart kke er legemiddelrelatert. Likeledes skal ikke dette legemidlet gjenopptas hos pasienter med en ibili et, fordi en raskere og alvorligere trombocytopeni enn ved den originale episoden kan forekomme. Det skal ikke brukes ved mistenkt immunformidlet trombocytopeni fra strukturelt relaterte virkestoffer, inkludert kinin og meflokin, da kryssfølsomhet kan forekomme. Kinidin-forbu det trombocytopeni forsvinner vanligvis, men ikke alltid, i løpet av få dager etter seponering av legem dlet som forårsaker sensibiliteten.

Andre overfølsomhetsreaksjoner

Høyere doser av kinidin har også vært assosiert med lupuslignende syndrom med polyartritt, noen ganger med positiv test på antinuklære antistoffer. Andre assosiasjoner omfatter utslett, bronkospasme, lymfodenopati, hemolytisk anemi, vaskulitt, uvetitt, angioødem, agranulocytose, sicca-syndromet, myalgi, økte nivåer av skjelett-muskel- nzym r, og pneumonitt. Dekstrometorfan kan også assosieres med overfølsomhetsreaksjoner, inklude t urtikaria, angioødem og kortpustethet.

Levertoksisitet

Hepatitt, inkludert granulomatøs hepatitt er rapportert hos pasienter som får kinidin, vanligvis i løpet av de første ukene av behandlingen. Feber kan være et fremtredende symptom, og trombocytopeni eller andre tegn på overfølsomhet kan også forekomme. NUEDEXTA skal seponeres hvis hepatitt forekommer,Utgåttmed mindre det helt klart ikke er behandlingsrelatert. De fleste tilfellene bedres når kinidin seponeres.

Hjerteeffek er

NUEDEXTA har potensialet til å forårsake QTc-forlengelse og følgelig torsades de pointes-typisk ventrikulær takykardi. Hypokalemi og hypomagnesemi skal korrigeres før behandling innledes, og serumnivået av kalium og magnesium skal overvåkes under behandlingen hvis det foreligger klinisk indikasjon. Når behandling med NUEDEXTA innledes hos pasienter med fare for QT-forlengelse, skal det utføres en evaluering av QT-intervallet med EKG ved baseline og 2 timer etter den første dosen administreres i fastende tilstand (tilnærmet kinidin Tmax). Dette inkluderer pasienter med en familiehistorie som innebærer unormal QT, samtidige legemidler som forlenger QT-intervallet, og pasienter med venstre ventrikkel-hypertrofi (LVH) og/eller venstre ventrikkel-dysfunksjon (LVD). LVH og LVD er mer sannsynlig hos pasienter med kronisk hypertensjon, kjent koronar arteriesykdom eller som har hatt slag.

Samtidig bruk av legemidler som både forlenger QT-intervallet og som hovedsakelig metaboliseres av CYP2D6 (se nedenfor) er spesielt bekymringsfullt. Samtidig bruk av tioridazin er kontraindisert (se pkt. 4.3). Det må utvises forsiktighet når NUEDEXTA administreres i kombinasjon med flekainid,

klorpromazin og haloperidol. Effekten av kombinasjonen på pasientens QTc-intervall skal evalueres med EKG før og etter dosen.

EKG skal evalueres på nytt hvis risikofaktorene for QTc-forlengelse endres signifikant under behandlingen med NUEDEXTA. Hvis pasienter opplever symptomer som antyder en forekomst av hjertearytmier, f.eks. synkope eller palpitasjoner, skal NUEDEXTA seponeres inntil videre evaluering av pasienten kan gjennomføres.

Samtidig bruk av substrater/hemmere av CYP2D6

Kinidinet i NUEDEXTA hemmer CYP2D6 hos pasienter hvor CYP2D6 ellers ikke er genetisk fraværende eller har lav aktivitet (langsomme omsettere av CYP2D6, se «Farmakogenomikk» i pkt. 5.2). På grunn av denne effekten på CYP2D6, kan akkumulasjon av stoffer fra de uendrede

legemidlene og/eller sviktende dannelse av aktiv metabolitt påvirke sikkerheten og/eller effekten av legemidler som brukes samtidigmarkedsføringstillatelsemed NUEDEXTA og som metaboliseres av CYP2D6 (se pkt. 4.5). Legemidler som er avhengige av CYP2D6-metabolisering, spesielt de med en relativt mal t rap utisk

indeks, skal generelt unngås under behandling med NUEDEXTA, og pasientene må in trueres deretter. Når samtidig bruk av et CYP2D6-legemiddelsubstrat anses som nødvendig, skal dosen av CYP2D6-substratet reduseres passende i henhold til farmakokinetikken til det involv r substratet (se pkt. 4.5). En gjennomgang av pasientens gjeldende legemidler er en vesent ig del v evalueringen av pasienter som behandling med NUEDEXTA er foreslått for.

Serotoninsyndrom

Når NUEDEXTA brukes med andre serotoninerge legemidler, kan faren for «serotoninsyndrom» være økt på grunn av en farmakodynamisk interaksjon. Symptomer på serotoninsyndrom omfatter endret sinnstilstand, hypertensjon, rastløshet, myoklonus, hyperterm , hyperrefleksi, diaforese, skjelving og risting. Behandlingen bør avsluttes hvis disse symptomene fo ekommer. Kombinasjon med MAO-hemmere er kontraindisert (se pkt. 4.3). Trisykliske antidepressiva (TCA, f.eks. desipramin, nortriptylin, imipramin, amitriptylin) metaboliseres av CYP2D6 og er derfor også utsatt for en farmakokinetisk interaksjon med kinidin. På grunn av de farmakodynamiske og farmakokinetiske interaksjonene, er samtidig bruk av NUEDEXTA og TCA'er ikke anbefalt på grunn av den økte faren for serotoninsyndrom (se pkt. 4.5). Forsiktigh t bør utvises hvis pasienter samtidig behandles med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI' r).

Svimmelhet

NUEDEXTA kan forårsake svimmelhet (se pkt. 4.8). Forholdsregler for å redusere faren for fall skal iverksettes, spesielt for pasienter ed redusert motorikk som påvirker ganglaget, eller som har falt før.

AntikolinergeUtgåtteffek er av kinidin

Pasienter bør overvåkes for en forverring av klinisk tilstand av myasthenia gravis og andre tilstander som kan påvirkes negativt av antikolinerge effekter.

Legemiddelmisbruk og -avhengighet

Dekstrome orfan er en ikke-kompetitiv NMDA-antagonist og sigma-1-reseptoragonist med lav affinitet, som ikke har vært systematisk studert hos dyr eller mennesker for eventuelt misbruk, toleranse eller fysisk avhengighet. Tilfeller av misbruk av dekstrometorfan er imidlertid rapportert, hovedsakelig hos ungdom.

På grunn av muligheten for misbruk av dekstrometorfan skal leger evaluere pasientene for en historie som innebærer legemiddelmisbruk, og observere slike pasienter nøye for tegn på feilbruk eller misbruk (f.eks. utvikling av toleranse, doseøkning, legemiddelsøkende oppførsel).

I tillegg skal vedlikeholdet av den kliniske effekten av NUEDEXTA hos pasienten overvåkes jevnlig over lengre tid mot tolerabiliteten, for å konstatere den fortsatte nytten av produktet.

NUEDEXTA inneholder laktose

NUEDEXTA inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

MAO-hemmere

NUEDEXTA må ikke brukes med monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), som fenelzin og moklobemid, eller hos pasienter som har tatt MAO-hemmere i løpet av de seneste 14 dagene, på grunn av faren for serotoninsyndrom (se pkt. 4.3).

CYP3A4-hemmere

markedsføringstillatelse

 

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 kan forventes å øke plasmanivået av kinidin, noe som kan øke faren relatert til QTc-forlengelse. St rke er moderate CYP3A4-hemmere skal unngås under behandling med NUEDEXTA. De inkluderer, men er ikke begrenset til, atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokon zol, nef zodon, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, telitromycin, amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir, grapefruktjuice og verapamil. Hvis samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A4-hemmere anses som nødvendig, anbefales det at en evaluering av QT-intervallet med EKG gjennomføres før NUEDEXTA administreres og senere ved passende tid punkter.

Leverenzym-induktorer

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Sterke induktorer av CYP3A4 (f.eks. rifampicin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, johannesurt/Hypericum pe fo atum) kan fremskynde metaboliseringen av kinidin, noe som vil føre til lavere plasmakonsentrasjon og følgelig redusert hemming av CYP2D6. Dette kan føre til lavere, potensielt subterapeutisk pla makonsentrasjon av dekstrometorfan og redusert effekt av NUEDEXTA.

CYP2D6-substrater

Kinidin er en kraftig hemmer av CYP2D6. Behandling med NUEDEXTA kan derfor føre til forhøyede plasmanivåer og akkumulasjon av samtidig administrerte legemidler som gjennomgår omfattende CYP2D6-metabolisering. CYP2D6-substrater inkluderer visse betablokkere som metoprolol, antipsykotika som haloperidol, perfenazin og aripiprazol, antidepressiva som nortriptylin, imiprapin, amitriptylin og desipra in, det kjemoterapeutiske legemidlet tamoksifen, og noradrenalintransporUtgåtthemmeren atomoksetin. Tioridazin, et CYP2D6-substrat som også forlenger QT-intervallet, er kon raindisert (se pkt. 4.3). Samtidig bruk av flekainid, klorpromazin eller haloperidol, CYP2D6-substrater som også forlenger QT-intervallet, krever forsiktighet (se pkt. 4.4).

Ved bruk av prodrugs hvor virkningen formidles av CYP2D6-produserte metabolitter (for eksempel kodein og hydrokodon, hvor analgetisk og antitussiv effekt ser ut til å bli formidlet av henholdsvis morfin og hydromorfon), kan effekten bli betydelig redusert av NUEDEXTA på grunn av hemming av CYP2D6 og følgelig redusert dannelse av den aktive metabolitten.

Legemiddelinteraksjoner med desipramin og paroksetin har vært studert i kontrollerte kliniske studier med en høyere dosekombinasjon av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) enn i dette legemidlet. Studieresultatene er beskrevet nedenfor. Ingen andre legemiddelinteraksjoner med CYP2D6-substrater er systematisk undersøkt.

Desipramin (CYP2D6-substrat)

Det trisykliske antidepressive legemidlet desipramin metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6. En legemiddelinteraksjonsstudie ble gjennomført med en høyere kombinasjonsdose av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) og desipramin 25 mg.

Kombinasjonsdosen av dekstrometorfan/kinidin økte steady state av desipramin omtrent 8 ganger. Samtidig bruk av NUEDEXTA og TCA'er anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Paroksetin (CYP2D6-hemmer og -substrat)

Den selektive serotoninreopptakshemmeren (SSRI) paroksetin metaboliseres hovedsakelig av CYP2D6 og er også en kraftig CYP2D6-hemmer. I en legemiddelinteraksjonsstudie ble en høyere kombinasjonsdose med dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) lagt til paroksetin ved steady state. Eksponeringen for paroksetin (AUC0-24) økte 1,7 ganger og Cmax økte 1,5 ganger. Hvis NUEDEXTA og paroksetin foreskrives samtidig bør den innledende dosen av paroksetin reduseres. Paroksetindosen kan så justeres etter klinisk respons. En dosering på mer enn 35 mg/dag er imidlertid ikke anbefalt.

NMDA-reseptorantagonister (memantin)

Både dekstrometorfan ogmarkedsføringstillatelsememantin er antagonister av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-reseptor n, som teoretisk sett kan føre til en additiv effekt ved NMDA-reseptorene og potensielt en økt for komst av

bivirkninger. En legemiddelinteraksjonsstudie ble gjennomført med en høyere dosekombina jon av dekstrometorfan/kinidin (dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg) og memantin 20 mg/dag. Det var ingen signifikant forskjell i plasmakonsentrasjonene av dekstrometorfan og deks rorfan før og etter administreringen av memantin, og det var ingen effekt på plasmakonsentrasjonen v memantin før og etter administreringen av dekstrometorfan/kinidin. Plasmakonsentrasjonen av kinidin økte 20–30 % når memantin ble tilført. Det var ingen tydelige farmakodynamiske in eraksjoner.

Digoksin og andre P-glykoproteinsubstrater

Kinidin er en hemmer av P-glykoprotein. Samtidig administrering av kinidin med digoksin, et P-glykoproteinsubstrat, fører til opptil doblet serumnivå av d goksin. Plasmakonsentrasjonen av digoksin bør overvåkes nøye hos pasienter som tar NUEDEXTA samtidig, og digoksindosen reduseres som nødvendig. Andre P-gp-substrater, hvor en reduksjon av dosen kan være nødvendig, inkluderer tikagrelor og dabigatraneteksilat.

Alkohol

Det bør utvises forsiktighet når dette leg mi l t tas i kombinasjon med alkohol eller andre sentralt virkende legemidler som kan øke faren for bivirkninger som søvnighet og svimmelhet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrenset engde data på bruk av NUEDEXTA hos gravide kvinner. Studier på dyr (rotterUtgåttog kaniner) har vist utviklingstoksisitet, inkludert teratogenitet og embryoletalitet (se pkt. 5.3).

Som en forholdsregel er dette legemidlet ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, ettersom dette legemidlet kan forårsake fosterskade.

Amming

Kinidin skilles ut i morsmelk hos mennesker og det er ukjent om dekstrometorfan blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.

Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med NUEDEXTA skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

I prekliniske studier ble det ikke sett noen effekt på fertilitet hos hann- og hunnrotter (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

NUEDEXTA har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør advares om muligheten for CNS-relaterte effekter som søvnighet, svimmelhet og

synkope eller svekket syn (se pkt. 4.8), og rådes til å ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis disse symptomene forekommer.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

Sikkerheten av NUEDEXTA ble undersøkt i en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 12 uker hos 326 PBA-pasienter med underliggende ALS (60 %) eller MS (40 %), og i en åpen, oppfølgende forlengelsesfase med en pasientundergruppe fra denne studien (253 pasienter) i ytterligere 84 dager.

De vanligst rapporterte bivirkningene er gastrointestinale sykdommer (som diaré, kvalme), nevrologiske sykdommer (som svimmelhet, hodepine, søvnighet) og fatigue.

Alvorlige bivirkninger har vært rapportert for NUEDEXTA. Disse er muskelspastisitet, respirasjonsdepresjon og redusert oksygenmetning i blodet.

Ti pasienter avbrøt studiebehandlingen på grunn av bivirkninger, én av disse pasi n ne på grunn av en alvorlig bivirkning (forverret muskelspastisitet).

Tabell med oppsummering av bivirkninger

Bivirkningene som anses å være i det minste mulig relatert til behandling med NUEDEXTA i den placebokontrollerte fasen og den åpne forlengelsesfasen av ovennevnte kliniske studie, er oppført nedenfor etter organklassesystem og frekvens.

svært vanlige (≥ 1/10)

 

 

vanlige (≥ 1/100 til < 1/10)

 

 

mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100)

 

sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000)

 

svært sjeldne (< 1/10 000)

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

 

 

Frekv ns

Bivirkning

Stoffskifte- og

 

 

Mind e

Nedsatt appetitt

ernæringsbetingede

 

 

 

 

vanlige

sykdommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Anoreksi

 

 

 

 

 

 

Psykiatriske lidelser

 

 

Mindre

Angst

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

 

Bruksisme, forvirringstilstand, nedstemthet, depresjon,

 

 

 

 

Sjeldne

desorientering, tidlig oppvåkning, flat affekt,

 

 

 

 

hallusinasjoner, impulsiv oppførsel, likegyldighet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

søvnløshet, rastløshet, søvnforstyrrelse

Nevrologiske sykdommer

 

 

Vanlige

Svimmelhet, hodepine, søvnighet

 

Utgått

 

 

 

 

 

 

 

Mindre

Dysgeusi, hypersomni, muskelspastisitet, synkope, fall

 

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Balanseforstyrrelse, unormal koordinasjon, dysartri,

 

 

 

 

 

 

 

 

motorisk dysfunksjon, parestesi, paraparese, sedasjon

 

 

 

 

 

Øyesykdommer

 

 

Sjeldne

Diplopi, tåkesyn

 

 

 

 

 

 

Sykdommer i øre- og labyrint

 

Mindre

Reisesyke, tinnitus

 

vanlige

 

 

 

 

 

Hjertesykdommer

 

 

Mindre

Atrioventrikulær blokk av første grad, forlenget QT på

 

 

vanlige

EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeldne

Myokardinfarkt, palpitasjoner, ventrikulære

 

 

 

 

ekstrasystoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organklassesystem

 

Frekvens

Bivirkning

 

 

 

 

Sykdommer i

 

 

Epistakse, faryngolaryngeal smerte, respiratorisk

respirasjonsorganer, thorax og

Sjeldne

depresjon, rinoré, gjesping

mediastinum

 

 

 

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Vanlige

Diaré, kvalme

 

 

 

 

 

 

Mindre

Buksmerter, forstoppelse, tørr munn, flatulens,

 

 

vanlige

magebesvær, oppkast

 

 

Sjeldne

Unormal avføring, dyspepsi, gastritt, oral hypoestesi

 

 

oral parestesi, proktalgi, tørr tunge

 

 

 

Sykdommer i lever og

 

Mindre

Økte leverenzymer (GGT, ASAT, ALAT)

galleveier

 

vanlige

 

 

 

 

Sjeldne

Kolelitiase, økt bilirubin i blodet, unormal

 

 

leverfunksjonstest

 

 

 

Hud- og underhudssykdommer

Mindre

Utslett

vanlige

 

 

 

 

 

Sjeldne

Erytem, hyperhidrose, hypoestesi i ansikt t,

 

 

nattesvetting

 

 

 

Sykdommer i muskler,

 

Mindre

Muskelspasmer

bindevev og skjelett

 

vanlige

 

 

 

 

Sjeldne

Muskel-skjelettstivhet, mya g , nakkesmerter, smerter i

 

 

ekstremiteter

 

 

 

Sykdommer i nyre og urinveier

Sjeldne

Pollakiuri

 

 

 

Lidelser i kjønnsorganer og

Sjeldne

Seksuell dysfu ksjon

brystsykdommer

 

 

 

 

Generelle lidelser og

 

 

 

reaksjoner på

 

Vanlige

Fatigue

administrasjonsstedet

 

 

 

 

 

Mindre

A teni, irritabilitet

 

 

vanlige

 

 

 

 

 

 

Brystbesvær, brystsmerter, frysninger, varmefølelse,

 

 

Sjeldne

forstyrret ganglag, influensalignende sykdom, pyreksi,

 

 

 

redusert oksygenmetning

Skader, forgiftninger og

 

 

 

komplikasjoner ved medisinske

Sjeldne

Skjelettskade

prosedyrer

 

 

 

Melding av mistenk e bivirkninger

 

 

markedsføringstillatelse

Melding av mistenk e bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å

Utgått

 

 

 

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens le emiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Evaluering og behandling av overdosering er basert på erfaring med de individuelle komponentene, dekstrometorfan og kinidin. Metaboliseringen av dekstrometorfan er hemmet av kinidin, slik at bivirkninger fra en overdose av NUEDEXTA kan være alvorligere og mer langvarig sammenlignet med en overdose av dekstrometorfan alene.

Under utviklingen av dette legemidlet ble dosekombinasjoner av dekstrometorfan/kinidin som inneholdt opptil 6 ganger høyere doser med dekstrometorfan og 12 ganger høyere doser med kinidin studert. De vanligste bivirkningene var lett til moderat kvalme, svimmelhet og hodepine.

Dekstrometorfan

Bivirkninger fra en overdose med dekstrometorfan inkluderer kvalme, oppkast, apati, koma, respirasjonsdepresjon, anfall, takykardi, hypereksitabilitet og toksisk psykose. Andre bivirkninger inkluderer ataksi, nystagmus, dystoni, tåkesyn, og endringer i muskelreflekser. Dekstrometorfan kan øke faren for serotoninsyndrom og denne faren er økt ved overdosering, spesielt hvis det tas sammen med andre serotonerge midler, SSRI'er eller trisykliske antidepressiva.

Kinidin

De viktigste effektene av akutt overdose er ventrikkelarytmier og hypotensjon. Andre tegn og symptomer på overdose kan inkludere oppkast, diaré, tinnitus, høyfrekvent hørselstap, vertigo, tåkesyn, diplopi, fotofobi, hodepine, forvirring og delirium.

Mens terapeutiske doser av kinidin for behandling av hjertearytmier eller malaria vanligvis er ≥10 ganger høyere enn dosen med kinidin i dette legemidlet, kan potensielt dødelig hjertearytmi,

inkludert torsades de pointes, forekomme ved kinidineksponeringer som er mulig fra en ov rdose med NUEDEXTA.

Behandling av overdosering

Kinidin

Behandling av hjerte-effekter (hemodynamisk ustabil polymorf ventrikke takyk rdi (inkludert torsades de pointes)) er enten umiddelbar defibrillering eller umiddelbar rask hjer es mulering («overdrive pacing»). Andre antiarytmika med Klasse I- (prokainamid) eller Kla e III-aktiviteter bør (hvis mulig) unngås. Behandling av hypotensjon og andre tegn og symptomer bør være symptomatisk behandling

og støttetiltak. Administrering av aktivt kull ved vanlig dose på 1

/k , administrert hver 2. til 6. time,

som en velling med 8 ml/kg springvann, kan øke den system ske eliminasjonen av kinidin. Dette

tiltaket bør unngås ved tarmslyng. Metoder som forsuring av ur

en og dialyse har ingen påviste

fordeler. Legemidler som hemmer eliminasjonen av kinidin (cimetidin, karbonanhydrasehemmere,

tiaziddiuretika) bør seponeres hvis de ikke er absolutt n dvendige.

Dekstrometorfan

 

Behandling av overdosering med dekstrom torfan bør rettes mot symptomatisk behandling og

støttetiltak. Mageskylling kan være nyttig.

 

Dekstrometorfanhydrobromid er det farmakologiske virkestoffet som virker på det sentrale nervesys emet (CNS). Kinidinsulfat er en spesifikk hemmer av CYP2D6-avhengig oksidativ metabolisme, brukt til å øke den systemiske biotilgjengeligheten av dekstrometorfan.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiske egenskaper

 

 

markedsføringstillatelse

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre midler med virkning på nervesystemet; ATC-kode: N07XX59

 

Utgått

 

Virkningsmekanisme

Nøyaktig hvilken mekanisme som fører til at dekstrometorfan gir en terapeutisk effekt hos pasienter med pseudobulbar affekt er ikke kjent. Kinidin øker plasmanivåene av dekstrometorfan ved å kompetitivt hemme cytokrom P450 2D6 (CYP2D6), noe som katalyserer en større biotransformasjonsvei for dekstrometorfan.

Farmakodynamiske effekter

Dekstrometorfan er en sigma-1-reseptoragonist og en ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist. I tillegg viser den affinitet for serotonintransportøren (SERT) og for reseptoren 5-HT1B/D. Gjennom sin binding til reseptorene NMDA, sigma-1, SERT og 5-HT1B/D, tror man dekstrometorfan har en modulær effekt på nevrotransmisjon som involverer glutamat, monoaminer (inkludert serotonin), samt ionekanalfunksjon.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekten av dekstrometorfan/kinidin for behandling av PBA ble demonstrert i tre randomiserte, kontrollerte, dobbeltblinde, kliniske multisenterstudier med forsøkspersoner med PBA med underliggende amyotrofisk lateral sklerose (ALS) eller multippel sklerose (MS). Kvalifiserte pasienter hadde en diagnose med PBA definert av episoder med ufrivillige, ukontrollerte følelsesutbrudd med latter og/eller gråt som er uforenlig eller uproporsjonert i forhold til emosjonell tilstand eller humør.

forsøkspersonenes score på labilitetsskalaen fra Center for Neurologic Studies (CNS-LS), et validert 7-punkts, egenadministrert spørreskjema som gir en kvantitativ måling av frekvens og a vorlighetsgrad av PBA. CNS-LS-score var fra minimum 7 (ingen symptomer) til maksimalt 35.

I alle studiene var sluttpunktetmarkedsføringstillatelsefor effekt «Antall episoder med latter eller gråt» (PBA-epi od r) og

Hovedstudie (07-AVR-123)

I denne placebokontrollerte 12-ukers studien, ble 326 forsøkspersoner med PBA med underliggende ALS eller MS randomisert til å få NUEDEXTA 15 mg/9 mg (n=107), NUEDEXTA 23 mg/9 mg (n=110) eller placebo (n=109) i 12 uker.

Forsøkspersonene var i alderen 25 til 80 år, med en gjennoms ttsalder på omtrent 51 år. Omtrent 74 % var kaukasiske, 4 % var mørkhudede, 1 % var asiatiske og 19 % var av latinamerikansk opprinnelse. 60 % av forsøkspersonene hadde underliggende ALS og 40 % hadde underliggende MS.

Alle forsøkspersonene hadde klinisk relevante ymptomer på PBA, kvantifisert som en CNS-LS-score på 13 eller mer.

Gjennomsnittlig daglige PBA-episodeantall v d baseline (beregnet fra det totale antallet episoder rapportert i opptil 7 dager før behandling) var 4,7 i NUEDEXTA 23 mg/9 mg-gruppen, 6,8 i NUEDEXTA 15 mg/9 mg-gruppen og 4,5 i placebogruppen.

Gjennomsnittlig CNS-LS-score ved baseline var 19,8 i NUEDEXTA 23 mg/9 mg-gruppen, 21,0 i NUEDEXTA 15 mg/9 g-gruppen og 19,9 i placebogruppen.

For å evaluereUtgåttlang idsda a ble 253 forsøkspersoner som fullførte den dobbeltblinde studiefasen, gitt en mulighet til del a i en åpen forlengelsesfase, hvor de fikk NUEDEXTA 23 mg/9 mg i ytterligere 84 dager.

Frekvensen av PBA-episoder, målt som «antall episoder» i begge NUEDEXTA behandlingsgruppene, ble signifikant redusert i løpet av studien ved en gradvis reduksjon på henholdsvis 47 % og 49 % i forhold til placebo (p <0,0001 for begge sammenligninger).

CNS-LS score for minste kvadrats gjennomsnitt var signifikant redusert på slutten av behandlingen i begge behandlingsgruppene sammenlignet med placebo (8,2 poengs reduksjon for NUEDEXTA

23 mg/9 mg, 7,5 poengs reduksjon for NUEDEXTA 15 mg/9 mg, 5,7 poengs reduksjon for placebo). P-verdien for NUEDEXTA 23 mg/9 mg vs. placebo var p = 0,0002 og for NUEDEXTA

15 mg/9 mg vs. placebo var p = 0,008.

Den 12 uker lange åpne fasen av studien (hvor alle forsøkspersonene fikk NUEDEXTA 23 mg/9 mg), viste varighet av effekten observert i den placebokontrollerte perioden.

Studier med høyere dosekombinasjoner av dekstrometorfan/kinidin

To ytterligere fase III-studier ble gjennomført ved bruk av en høyere dosekombinasjon av dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg. Den høyere dosen med kinidin som ble brukt i disse studiene ville ha resultert i en eksponering for dekstrometorfan som var omtrent 1,6 ganger større enn med NUEDEXTA 23 mg/9 mg.

Den første var en 4-ukers studie med forsøkspersoner med PBA med underliggende ALS, og den andre var en 12-ukers studie med forsøkspersoner med underliggende MS. I begge studiene var det primære utfallsmålet, CNS-LS, og det sekundære utfallsmålet, «antall episoder med latter og gråt», statistisk signifikant redusert av kombinasjonen dekstrometorfan/kinidin.

I en 12 måneders åpen sikkerhetsstudie der også den høyere dosekombinasjonen av dekstrometorfan

23 mg/kinidin 26 mg ble brukt, ble det inkludert 553 forsøkspersoner med PBA forbundet med

 

markedsføringstillatelse

trettifire forskjellige nevrologiske tilstander. Omtrent 30 % av studiedeltakerne hadde andre diagnoser

enn ALS og MS, inkludert slag, traumatisk hjerneskade, Parkinsons sykdom, Alzheimers

ykdom og

annen demens, primær lateral sklerose, progressiv bulbær parese og progressiv supranuk

ær parese.

Kun sikkerhetsdata ble samlet i denne studien; ingen nye sikkerhetssignaler ble id n ifis rt.

Studier for å vurdere hjerteeffekter

 

Effekten av NUEDEXTA 23 mg/9 mg (i 7 påfølgende doser) på QTc-forlengelse, ble evaluert i en randomisert, dobbeltblind (bortsett fra moksifloksacin), placebokonrollert og positivt kontrollert (400 mg moksifloksacin) crossover-studie av QT med 50 fastende, normale, friske menn og kvinner som er raske omsettere (CYP2D6-genotype). Gjennomsnittlige e drin er i QTcF var 6,8 ms for NUEDEXTA 23 mg/9 mg og 9,1 ms for den referansepos t ve ko trollen (moksifloksacin). Den maksimalt gjennomsnittlige forskjellen (95 % øvre konfidensgrense) fra placebo etter baseline korreksjon var 10,2 (12,6) ms. Denne testdosen er adekvat til å representere den stabile eksponeringen hos pasienter som er raske omsettere (CYP2D6-fenotype).

Effektene av supraterapeutiske doser med

ek trometorfan/kinidin (23 mg/26 mg og 46 mg/53 mg, i

7 påfølgende doser) på QTc-forlengelse ble

valuert i en randomisert, placebokontrollert,

dobbeltblind, crossover-studie med en ytt rlig re åpen, positivt kontrollert (400 mg moksifloksacin)-arm med 36 friske f ivillige. De maksimale gjennomsnittlige forskjellene (95 % øvre konfidensgrense) fra placebo etter b selinekorreksjon var 10,2 (14,6) og 18,4 (22,7) ms etter dekstrometorfan/kinidin-doser på henholdsvis 23 mg/26 mg og 46 mg/53 mg. De supraterapeutiske dosene er adekvate til å representere økt kinidineksponering på grunn av legemiddelinteraksjoner og organdysfunksjon.

PediatriskUtgåttpopulasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med NUEDEXTA i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved PBA (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter enkeltvis og gjentatt administrering av dosekombinasjoner med NUEDEXTA 23 mg/9 mg, økte forsøkspersonenes eksponering for dekstrometorfan omtrent 20 ganger, sammenlignet med forsøkspersoner som ble gitt dekstrometorfan uten kinidin.

Etter gjentatte doser med NUEDEXTA 23 mg/9 mg og NUEDEXTA 15 mg/9 mg, nås maksimale plasmakonsentrasjoner (Cmax) av dekstrometorfan omtrent 3 til 4 timer etter dosering og den maksimale plasmakonsentrasjonen av kinidin nås omtrent 2 timer etter dosering.

Hos personer som er raske omsettere, økte de gjennomsnittlige verdiene av Cmax og AUC0-12 for dekstrometorfan og dekstrofan ettersom dosen med dekstrometorfan økte fra 15 til 23 mg, og de gjennomsnittlige verdiene av Cmax og AUC0-12 for kinidin var like.

Gjennomsnittlig Cmax for kinidin i plasma, etter NUEDEXTA 15 mg/9 mg to ganger daglig til forsøkspersoner med PBA, var 1 til 3 % av de terapeutiske konsentrasjonene forbundet med antiarytmisk effekt (2 til 5 µg/ml).

NUEDEXTA kan tas samtidig med eller utenom måltider, da mat ikke påvirker eksponeringen for dekstrometorfan og kinidin i noen større grad.

Distribusjon

Etter administrering av kombinasjonsproduktet forblir proteinbindingen hovedsakelig den samme som etter administrering av de individuellemarkedsføringstillatelsekomponentene. Dekstrometorfan er omtrent 60–70 % proteinbundet, og kinidin er omtrent 80–89 % proteinbundet.

Biotransformasjon og eliminasjon

Dekstrometorfan metaboliseres raskt av CYP2D6 til sin primære metabolitt, deks rorfan, som raskt glukuronideres og elimineres renalt. Kinidinkomponenten av NUEDEXTA tjener som en selektiv hemmer av den CYP2D6-avhengige oksidative metaboliseringen av dekstrometorf n og øker således plasmakonsentrasjonen av dekstrometorfan. Ved forekomst av kinidin er det antatt at CYP2A4-avhengig oksidativ metabolisme spiller en større rolle i elimina jon av dekstrometorfan.

Etter administrering av NUEDEXTA 23 mg/9 mg til 14 personer som er raske omsettere, var eliminasjonshalveringstiden av dekstrometorfan 18,8 timer og eliminasjonshalveringstiden av kinidin var 9,6 timer.

Kinidin metaboliseres av CYP3A4. Det finnes flere hydroksylerte metabolitter av kinidin. Hovedmetabolitten er 3-hydroksykinidin, som an es å være minst halvparten så farmakologisk aktiv som kinidin med hensyn til hjerteeffekter som QT-forlengelse. Det finnes for tiden en begrenset mengde data om omfanget av effekten av CYP3A4-hemmere på de farmakokinetiske parametrene av kinidin og dets metabolitter, inkludert pot nsialet for akkumulasjon ved steady state.

Når pH i urin er under 7, finner m n omtrent 20 % av kinidin uendret i urinen, men dette tallet faller til så lite som 5 % når urinen er mer lk lisk. Nyreclearance involverer både glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon, de pet av (pH-avhengig) tubulær reabsorpsjon.

Linearitet/ikkeUtgått-lineari et

Plasmakonsentrasjonene av dekstrometorfan og dekstrorfan er proposjonale med dekstrometorfandosen i nærvær av en fast dose med kinidin, som den i NUEDEXTA. Plasmakonsentrasjonen av kinidin er proposjonal med kinidindosen.

In vitro CYP P450-interaksjonsstudier

Potensialet for at dekstrometorfan og kinidin hemmer eller induserer cytokrom P450 in vitro ble evaluert ved bruk av humane mikrosomer. Dekstrometorfan hemmet ikke (<20 % hemming) noen av de testede isoenzymene: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4 i humane levermikrosomer ved konsentrasjoner opptil 5 µM. Kinidin hemmet ikke (<30 % hemming) CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 eller CYP3A4 i humane mikrosomer ved konsentrasjoner opptil 5 µM. Kinidin hemmet CYP2D6 med en halvt maksimalt hemmende konsentrasjon (IC50) på mindre enn 0,05 µM. Hverken dekstrometorfan eller kinidin induserte CYP1A2, CYP2B6 eller CYP2A4 i humane hepatocytter ved konsentrasjoner på opptil 4,8 µM.

In vitro transportør-interaksjonsstudier

Basert på resultater fra studier av transportørhemming er legemiddelinteraksjoner relatert til dekstrometorfans hemming av P-gp, OATP1B1, OATP1B3, OCT2, OAT1, OAT3 eller BSEP ikke forventet under behandling med NUEDEXTA. Dekstrometorfan er påvist som en svak/moderat hemmer av OCT1-transportøren in vitro. Den kliniske relevansen av denne observasjonen til legemidler som er OCT1-substrater, som metformin, er ikke kjent.

Basert på sitater fra litteraturen er legemiddelinteraksjoner som et resultat av kinidins hemming av OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, BSEP, MATE1, og MATE2-K ikke forventet.

Spesielle populasjoner

Eldre pasienter

programmet (14 % ≥65 år, 2 % ≥75 år).

Farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidinmarkedsføringstillatelseer ikke systematisk undersøkt hos eldre forsøkspersoner (i alderen >65 år) selv om slike forsøkspersoner ble inkludert i det klini ke

En farmakokinetisk populasjonsanalyse av 170 forsøkspersoner (148 forsøksperson r <65 år og 22 forsøkspersoner ≥65 år) hvor dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg ble dministrert, avslørte lignende farmakokinetikk hos forsøkspersoner <65 år og de som var ≥65 år.

Kjønn

En farmakokinetisk populasjonsanalyse basert på data fra 109 for øk per oner (75 menn; 34 kvinner) viste ingen åpenbare kjønnsforskjeller i farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin.

Rase

En farmakokinetisk populasjonsanalyse basert på data f a 109 forsøkspersoner (21 kaukasiske;

71 latinamerikansk opprinnelse; 18 mørkhudede) viste ingen åpenbare forskjeller i farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin basert på rase.

Nedsatt nyrefunksjon

I en studie med en kombinasjonsdose m d d kstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg to ganger daglig hos 12 forsøkspersoner med lett (CLCR 50–80 ml/min) eller moderat (CLCR 30–50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon (6 hver), sammenlignet med 9 friske forsøkspersoner (avpasset etter kjønn, alder og vektklasse med nyresvekkede forsøkspersoner), viste forsøkspersonene liten forskjell i farmakokinetikken til kinidin eller dekstrometorfan sammenlignet med friske forsøkspersoner. Dosejustering er derfor ikke påkrevet ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Det er ikke foretatt studierUtgåttved bruk av deks rometorfan/kinidin på pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Nedsatt leverfunksjon

I en studie med en kombinasjonsdose med dekstrometorfan 23 mg/kinidin 26 mg to ganger daglig hos 12 forsøkspersoner med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (som indikert av Child-Pugh-metoden; 6 hver), sammenlignet med 9 friske forsøkspersoner (avpasset etter kjønn, alder og vektklasse med leversvekkede forsøkspersoner), viste forsøkspersonene med moderat nedsatt leverfunksjon lignende AUC og Cmax og clearance for dekstrometorfan som friske forsøkspersoner. Lett til moderat nedsatt leverfunksjon hadde liten effekt på farmakokinetikken til kinidin. Kinidinclearance påvirkes ikke, selv om det er økt distribusjon som fører til en reduksjon i eliminasjonshalveringstiden. Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon viste en økt frekvens av bivirkninger. Derfor er det ikke nødvendig å justere dosen hos pasienter med lett og moderat nedsatt leverfunksjon, selv om ytterligere overvåking for bivirkninger bør vurderes hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. En økning av dosen, om nødvendig, bør gjøres med forsiktighet hos disse pasientene. Hverken dekstrometorfan alene eller dekstrometorfan/kinidin er evaluert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Farmakogenomikk

Kinidinkomponenten er ment å hemme CYP2D6 slik at en større eksponering for dekstrometorfan kan oppnås sammenlignet med når dekstrometorfan gis alene. Omtrent 7–8 % av individer med kaukasisk opprinnelse, 3–6 % av mørkhudete av afrikansk opprinnelse, 2–3 % av arabisk opprinnelse og 1–2 % av asiatisk opprinnelse mangler generelt evnen til å metabolisere CYP2D6-substrater og klassifiseres som langsomme omsettere (Poor Metabolizers, PMs). Det er ikke forventet at kinidinkomponenten vil bidra til effekten av NUEDEXTA hos langsomme omsettere, men bivirkninger av kinidinkomponenten er fortsatt mulig.

Omtrent 1–10 % av individer av kaukasisk opprinnelse, 5–30 % av mørkhudete av afrikansk opprinnelse, 12–40 % av arabisk opprinnelse og 1 % av asiatisk opprinnelse viser økt metabolsk aktivitet for CYP2D6-substrater og klassifiseres som ultraraske omsettere (Ultra-rapid Metabolizers, UMs). Hos pasienter som er ultraraske omsettere, metaboliseres dekstrometorfan raskt, noe som kan føre til lavere, potensielt subterapeutisk konsentrasjon.

Pediatrisk populasjon

Farmakokinetikken til dekstrometorfan/kinidin hos pediatriske pasienter er ikke stud rt (se pkt. 5.1).

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for gentoksisitet eller kars nogenitet, og heller ikke nedsatt fertilitet.

I studier av embryoføtal toksisitet og utviklingstoksisitet (rotter og kaniner) med dekstrometorfanhydrobromid/kinidinsulfat, ble det observert m sdannelser ved middels og høye doser med redusert ossifisering ved den laveste dosen hos rotte , som er omtrent 1 og 50 ganger den humane dosen på henholdsvis 30/18 mg/dag basert på mg/m2. Dosen uten effekt hos kaniner er 2 og 60 ganger anbefalt human dose (recommended human dose, RHD).

Den pre- og postnatale utviklingsstudien viste en lett forsinket utvikling hos avkom ved middels og høye doser. Overlevelse og vekt hos avkommet var litt redusert ved den laveste dosen, som tilsvarte omtrent 1 til 50 ganger den humane dos n på 30/18 mg/kg basert på mg/m2, for henholdsvis dekstrometorfanhydrobromid og kinidinsulfat.

Krysskarmellosenatrium

Mikrokrys allinsk cellulose

Kolloidal vannfri silika

Laktosemonohydrat

Magnesiumstearat

6.

FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjelpestoffer

 

 

markedsføringstillatelse

Kapselinnhold

 

 

Utgått

 

Kapselskall

Gelatin

Titandioksid (E171)

Rødt jernoksid (E172)

Trykksverte

Skjellakk (20 % forestret)

Propylenglykol

Titandioksid (E171)

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

3 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

 

 

markedsføringstillatelse

 

 

pakket

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

10.

Utgått

 

OPPDATERINGSDATO

{MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert legemiddelkontoret

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter