Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numient (levodopa / carbidopa) – Merking - N04BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNumient
ATC-kodeN04BA02
Stofflevodopa / carbidopa
ProdusentImpax Laboratories Ireland Limited

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

BOKS/KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Numient 95 mg/23,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 145 mg/36,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 195 mg/48,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 245 mg/61,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting levodopa/karbidopa

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 95 mg levodopa og 23,75 mg karbidopa (som monohydrat). Hver kapsel inneholder 145 mg levodopa og 36,25 mg karbidopa (som monohydrat) Hver kapsel inneholder 195 mg levodopa og 48,75 mg karbidopa (som monohydrat) Hver kapsel inneholder 245 mg levodopa og 61,25 mg karbidopa (som monohydrat)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

25 harde kapsler med modifisert frisetting

100 harde kapsler med modifisert frisetting

240 harde kapsler med modifisert frisetting

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Peroral bruk.

Svelges hele, skal ikke tygges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

Skal brukes innen 60 dager etter åpning.

Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Impax Laboratories Ireland Limited

56 Fitzwilliam Square

Dublin 2

Irland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Numient 95 mg/23,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/001 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/002 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/003 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 145 mg/36,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/004 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/005 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/006 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 195 mg/48,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/007 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/008 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/009 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 245 mg/61,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/010 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/011 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/012 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Numient 95/23,75 mg

Numient 145/36,25 mg

Numient 195/48,75 mg

Numient 245/61,25 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE BOKS (HDPE)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Numient 95 mg/23,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 145 mg/36,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 195 mg/48,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting Numient 245 mg/61,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting levodopa/karbidopa

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 95 mg levodopa og 23,75 mg karbidopa (som monohydrat) Hver kapsel inneholder 145 mg levodopa og 36,25 mg karbidopa (som monohydrat) Hver kapsel inneholder 195 mg levodopa og 48,75 mg karbidopa (som monohydrat) Hver kapsel inneholder 245 mg levodopa og 61,25 mg karbidopa (som monohydrat)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

25 harde kapsler med modifisert frisetting

100 harde kapsler med modifisert frisetting

240 harde kapsler med modifisert frisetting

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Svelges hele, skal ikke tygges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utl.dato

Skal brukes innen 60 dager etter åpning. Åpnet:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Impax logo

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

Numient 95 mg/23,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/001 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/002 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/003 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 145 mg/36,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting,

EU/1/15/1044/004 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/005 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/006 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 195 mg/48,75 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/007 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/008 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/009 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

Numient 245 mg/61,25 mg harde kapsler med modifisert frisetting

EU/1/15/1044/010 (25 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/011 (100 harde kapsler med modifisert frisetting)

EU/1/15/1044/012 (240 harde kapsler med modifisert frisetting)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter