Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Merking - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNutropinAq
ATC-kodeH01AC01
Stoffsomatropin
ProdusentIpsen Pharma

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

{ESKE - 1 SYLINDERAMPULLE }

1.LEGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning

Somatropin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én ml inneholder 5 mg somatropin.

Én sylinderampulle inneholder 10 mg (30 IE) somatropin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer er: natriumklorid, flytende fenol, polysorbat 20, natriumsitrat, vannfri sitronsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 sylinderampulle à 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Etter anbrudd, brukes innen 28 dager ved 2°C - 8°C.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen.

Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er dokumentert for 28 dager ved 2°C - 8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan produktet oppbevares i maks. 28 dager ved 2°C - 8°C etter anbrudd.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

{ ESKE - 3 SYLINDERAMPULLER }

1. LEGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning

Somatropin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én ml inneholder 5 mg somatropin.

Én sylinderampulle inneholder 10 mg (30 IE) somatropin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer er: natriumklorid, flytende fenol, polysorbat 20, natriumsitrat, vannfri sitronsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

3 sylinderampuller à 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Etter anbrudd, brukes innen 28 dager ved 2°C - 8°C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen.

Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er dokumentert for 28 dager ved 2°C - 8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan produktet oppbevares i maks. 28 dager ved 2°C - 8°C etter anbrudd.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

{ ESKE - 6 SYLINDERAMPULLER }

1. LEGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning

Somatropin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én ml inneholder 5 mg somatropin.

Én sylinderampulle inneholder 10 mg (30 IE) somatropin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer er: natriumklorid, flytende fenol, polysorbat 20, natriumsitrat, vannfri sitronsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

6 sylinderampuller à 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Etter anbrudd, brukes innen 28 dager ved 2°C - 8°C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen.

Kjemisk og fysisk stabilitet i bruk er dokumentert for 28 dager ved 2°C - 8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt kan produktet oppbevares i maks. 28 dager ved 2°C - 8°C etter anbrudd.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/00/164/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

NutropinAq 10 mg/2 ml

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) {BLISTERPAKNING}

1. LEGEMIDLETS NAVN

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IE), injeksjonsvæske, oppløsning

Somatropin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Ipsen Pharma

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.ANNET

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oppbevares i kjøleskap.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

{SYLINDERAMPULLE}

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

NutropinAq 10 mg/2 ml

s.c.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter