Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Merking - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnNuwiq
ATC-kodeB02BD02
Stoffsimoctocog alfa
ProdusentOctapharma AB

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Nuwiq 250 internasjonale enheter

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

250 internasjonale enheter/hetteglass simoctocog alfa (100 IE/ml etter rekonstituering)

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Sukrose, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumsitratdihydrat, poloksamer 188

Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonvæsker

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver, 1 ferdigfylt sprøyte, 1 hetteglassadapter, 1 venekanyle, 2 desinfeksjonsservietter

1 hetteglass inneholder 250 internasjonale enheter simoctocog alfa.

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 2,5 ml vann til injeksjonsvæsker.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i én enkelt periode på inntil 1 måned.

Tatt ut av kjøleskap: _____________

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSENSNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/936/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nuwiq 250

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Nuwiq 250 internasjonale enheter, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII).

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

2.ADMINISTRASJONMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

250 IE/hetteglass

6.ANNET

Octapharma-Logo

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nuwiq 500 internasjonale enheter

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

500 internasjonale enheter/hetteglass simoctocog alfa (200 IE/ml etter rekonstituering)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Sukrose, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumsitratdihydrat, poloksamer 188

Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonvæsker

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver, 1 ferdigfylt sprøyte, 1 hetteglassadapter, 1 venekanyle, 2 desinfeksjonsservietter

1 hetteglass inneholder 500 internasjonale enheter simoctocog alfa.

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 2,5 ml vann til injeksjonsvæsker.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i én enkelt periode på inntil 1 måned.

Tatt ut av kjøleskap: _____________

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENSNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/936/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nuwiq 500

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Nuwiq 500 internasjonale enheter, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII).

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

2. ADMINISTRASJONMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

500 IE/hetteglass

6. ANNET

Octapharma-Logo

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nuwiq 1000 internasjonale enheter

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1000 internasjonale enheter/hetteglass simoctocog alfa (400 IE/ml etter rekonstituering)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Sukrose, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumsitratdihydrat, poloksamer 188

Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonvæsker

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver, 1 ferdigfylt sprøyte, 1 hetteglassadapter, 1 venekanyle, 2 desinfeksjonsservietter

1 hetteglass inneholder 1000 internasjonale enheter simoctocog alfa.

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 2,5 ml vann til injeksjonsvæsker.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i én enkelt periode på inntil 1 måned.

Tatt ut av kjøleskap: _____________

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENSNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/936/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nuwiq 1000

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Nuwiq 1000 internasjonale enheter, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII).

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

2. ADMINISTRASJONMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1000 IE/hetteglass

6. ANNET

Octapharma-Logo

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Nuwiq 2000 internasjonale enheter

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

2000 internasjonale enheter/hetteglass simoctocog alfa (800 IE/ml etter rekonstituering)

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Sukrose, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumsitratdihydrat, poloksamer 188

Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonvæsker

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

1 hetteglass med pulver, 1 ferdigfylt sprøyte, 1 hetteglassadapter, 1 venekanyle, 2 desinfeksjonsservietter

1 hetteglass inneholder 2000 internasjonale enheter simoctocog alfa.

1 ferdigfylt sprøyte inneholder 2,5 ml vann til injeksjonsvæsker.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i én enkelt periode på inntil 1 måned.

Tatt ut av kjøleskap: _____________

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENSNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/936/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Nuwiq 2000

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Nuwiq 2000 internasjonale enheter, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning simoctocog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII).

Til intravenøs bruk etter rekonstituering.

2. ADMINISTRASJONMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2000 IE/hetteglass

6. ANNET

Octapharma-Logo

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE MED 2,5 ML VANN TIL INJEKSJONSVÆSKER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske for Nuwiq

Vann til injeksjonsvæsker

2. ADMINISTRASJONMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,5 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter