Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Merking - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnObizur
ATC-kodeB02
Stoffsusoctocog alfa
ProdusentBaxalta Innovations GmbH

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

OBIZUR 500 E pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning susoktokog alfa

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én ml inneholder ca. 500 E susoktokog alfa fra svinesekvens med antihemofilifaktor VIII (rekombinant) etter rekonstituering.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer:

Polysorbat 80

Natriumklorid

Kalsiumkloriddihydrat

Sukrose

Tris-base

Tris-HCl

Tri-natriumcitratdihydrat

Les pakningsvedlegget før bruk.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Ett, fem, ti hetteglass med pulver som inneholder susoktokog alfa 1 ml oppløsningsvæske i én, fem, ti ferdigfylt(e) sprøyte(r)

Én, fem, ti hetteglassadapter(e) med filter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til intravenøs bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Ikke bruk med mindre oppløsningen er klar og fargeløs og legemidlet er fullstendig oppløst.

8.UTLØPSDATO

Utl.dato:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Brukes umiddelbart eller innen 3 timer etter rekonstituering.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Baxalta Innovations GmbH A-1221 Wien

Østerrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/0/00/000/000

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

PULVERETIKETT PÅ HETTEGLASSET

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

OBIZUR 500 E pulver til injeksjonsvæske, oppløsning sSusoktokog alfa

i.v.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

Injeksjonsvæske til engangsbruk.

3.UTLØPSDATO

Utl.dato:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

500 E

6.ANNET

Baxalta-logo

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

OPPLØSNINGSVÆSKEETIKETT PÅ FERDIGFYLT SPRØYTE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske for Obizur

Vann til injeksjonsvæsker

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

Utl.dato:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

6. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter