Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ocaliva (obeticholic acid) – Preparatomtale - A05AA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnOcaliva
ATC-kodeA05AA04
Stoffobeticholic acid
ProdusentIntercept Pharma Ltd

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

OCALIVA 5 mg tabletter, filmdrasjerte

OCALIVA 10 mg tabletter, filmdrasjerte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

OCALIVA 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg obetikolsyre.

OCALIVA 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg obetikolsyre.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert (tablett)

OCALIVA 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Gul, 8,0 mm rund tablett merket med «INT» på den ene siden og «5» på den andre.

OCALIVA 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Gul, 7,6 X 7,4 mm trekantet tablett merket med «INT» på den ene siden og «10» på den andre.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

OCALIVA er indisert for behandling av primær biliær kolangitt (også kjent som primær biliær cirrhose); enten i kombinasjon med ursodeoksykolsyre (UDCA) hos voksne med en utilstrekkelig respons på UDCA, eller som monoterapi hos voksne som ikke tåler UDCA.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Startdosen er 5 mg én gang daglig.

Basert på en vurdering av toleranse etter 6 måneder skal dosen økes til 10 mg én gang daglig for å oppnå optimal respons.

Ingen dosejustering av samtidig administrert UDCA kreves hos pasienter som får obetikolsyre. Håndtering og dosejustering ved alvorlig pruritus

Håndteringsstrategier inkluderer tillegg av gallesyrebindende resiner eller antihistaminer.

For pasienter som opplever alvorlig intolerabilitet på grunn av pruritus, skal ett av det følgende vurderes:

• Redusere dosen med obetikolsyre til:

5 mg annenhver dag for pasienter som er intolerante overfor 5 mg én gang daglig

5 mg én gang daglig for pasienter som er intolerante overfor 10 mg én gang daglig

Midlertidig seponere obetikolsyre i opptil 2 uker etterfulgt av ny oppstart med redusert dose.

Fortsette å øke dosen til 10 mg én gang daglig, hvis det tolereres, for å oppnå optimal respons.

Vurdere å seponere behandlingen med obetikolsyre for pasienter som fortsetter å oppleve vedvarende uutholdelig pruritus.

Spesielle populasjoner Eldre (>65 år)

Det er begrensede data på eldre pasienter. Ingen dosejustering er nødvendig for eldre pasienter (se pkt. 5.2).

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Det er begrensede data på pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon, og det er ingen data på alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2).

Pasienter med nedsatt leverfunksjon

Det er begrensede data på pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Den anbefalte startdosen for moderat (Child-Pugh klasse B) og alvorlig (Child-Pugh klasse C) nedsatt leverfunksjon er 5 mg én gang i uken. Hvis en adekvat reduksjon i alkalisk fosfatase og/eller totalt bilirubin ikke er oppnådd etter 3 måneder med OCALIVA 5 mg én gang i uken og pasienten tolererer legemidlet, økes dosen med OCALIVA til 5 mg to ganger i uken (minst tre dager mellom dosene) og deretter til 10 mg to ganger i uken (minst tre dager mellom dosene), avhengig av respons og toleranse. Det kreves ingen dosejustering for lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke obetikolsyre i den pediatriske populasjonen i behandling av primær biliær kolangitt (PBC).

Administrasjonsmåte

Tabletten skal tas peroralt med eller uten mat.

For pasienter som tar gallesyrebindende resiner, skal obetikolsyre administreres minst 4–6 timer før eller 4–6 timer etter inntak av en gallesyrebindende resin eller med så stort intervall som mulig) (se pkt. 4.5).

4.3Kontraindikasjoner

-Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

-Fullstendig biliær obstruksjon.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Leverrelaterte bivirkninger

Økning i alaninaminotransferase (ALAT) og aspartataminotransferanse (ASAT) er observert hos pasienter som tar obetikolsyre. Kliniske tegn og symptomer på hepatisk dekompensering har også vært observert. Disse hendelsene har oppstått så tidlig som i løpet av den første behandlingsmåneden. Leverrelaterte bivirkninger har primært vært observert ved høyere doser enn den maksimale anbefalte dosen på 10 mg én gang daglig (se pkt. 4.9). Pasienter skal overvåkes under behandling med OCALIVA for økning i biokjemiske levertester og for utvikling av leverrelaterte bivirkninger. Doseringsjusteringer er nødvendig for pasienter med moderat (Child-Pugh klasse B) eller alvorlig (Child-Pugh klasse C) nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2 og 5.2).

Alvorlig pruritus

Alvorlig pruritus ble rapportert hos 23 % av pasientene behandlet med OCALIVA 10 mg-gruppen, 19 % av pasientene i OCALIVA-titreringsgruppen, og 7 % av pasientene i placebo-gruppene. Median tid til alvorlig pruritus oppsto var henholdsvis 11, 158 og 75 dager for pasienter som fikk OCALIVA 10 mg, OCALIVA-titrering og placebogruppen. Håndteringsstrategier inkluderer tilsetting av gallesyrebindende resiner eller antihistaminer, dosereduksjon, redusert dosehyppighet og/eller midlertidig doseringsopphold (se pkt. 4.2 og 4.8).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Legemidler som påvirkes av obetikolsyre

Warfarin

Internasjonal normalisert ratio (INR) reduseres etter samtidig administrering av warfarin og obetikolsyre. INR skal overvåkes og warfarindosen justeres om nødvendig for å opprettholde mål-INR-området når obetikolsyre og warfarin administreres samtidig.

Interaksjon med CYP1A2-substrater med smal terapeutisk indeks

Obetikolsyre kan øke eksponeringen for samtidig administrerte legemidler som er CYP1A2-substrater. Terapeutisk overvåking av CYP1A2-substrater med smal terapeutisk indeks (f.eks. teofyllin og tizanidin) anbefales.

Legemidler som påvirker obetikolsyre

Gallesyrebindende resiner

Gallesyrebindende resiner som kolestyramin, kolestipol eller kolesevelam adsorberer og reduserer absorpsjon av gallesyre og kan redusere effekten av obetikolsyre. Når gallesyrebindende resiner administreres samtidig, skal obetikolsyre tas minst 4–6 timer før eller 4–6 timer etter inntak av en gallesyrebindende resin eller med så stort intervall som mulig.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen data på bruk av obetikolsyre hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av obetikolsyre under graviditet.

Amming

Det er ukjent om obetikolsyre blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. Basert på dyrestudier og kjent farmakologi er det ikke forventet at obetikolsyre forstyrrer amming eller veksten eller utviklingen til et barn som ammes. Tatt i betraktning fordelen av amming for barnet og fordelen av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med obetikolsyre skal avsluttes / avstås fra (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Det er ingen data tilgjengelig hos mennesker. Studier på dyr indikerer ingen direkte eller indirekte effekter på fertilitet eller reproduksjon (se pkt. 5.3).

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Obetikolsyre har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De hyppigst rapporterte bivirkningene var pruritus (63 %) og fatigue (22 %). Bivirkninger som førte til seponering, var 1 % i OCALIVA-titreringsgruppen og 11 % i OCALIVA 10 mg-gruppen. Den

vanligste bivirkningen som førte til seponering, var pruritus. De fleste tilfellene av pruritus oppsto i løpet av den første måneden med behandling, og gikk stort sett over etter hvert ved fortsatt bruk.

Bivirkningstabell

Bivirkningene rapportert med OCALIVA i den kliniske fase III-studien, er listet opp i tabellen nedenfor etter MedDRAs organklassesystem og etter frekvens. Frekvenser er definert som: svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10); mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100); sjeldne

(≥ 1/10 000 til < 1/1000); svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Tabell 1. Bivirkningsfrekvens hos PBC-pasienter*

Organklassesystem

Svært vanlige

Vanlige

Endokrine sykdommer

 

Unormal funksjon i

 

 

skjoldbruskkjertelen

Nevrologiske sykdommer

 

Svimmelhet

Hjertesykdommer

 

Palpitasjoner

Sykdommer i

 

Orofaryngeal smerte

respirasjonsorganer, thorax og

 

 

mediastinum

 

 

Gastrointestinale sykdommer

Abdominale smerter og

Forstoppelse

 

ubehag

 

Hud- og underhudssykdommer

Pruritus

Eksem, utslett

 

 

 

Sykdommer i muskler,

 

Artralgi

bindevev og skjelett

 

 

Generelle lidelser og

Fatigue

Perifert ødem, pyreksi

reaksjoner på

 

 

administrasjonsstedet

 

 

* Bivirkninger defineres som hendelser som oppstår med en frekvens høyere enn eller lik 5 % av pasientene i gruppen som fikk obetikolsyrebehandling, og med en forekomst som er høyere enn eller lik 1 % høyere enn i placebogruppen.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Pruritus

Ca. 60 % av pasientene hadde pruritus i anamnesen ved registrering i fase III-studien. Behandlingsrelatert pruritus startet generelt i løpet av den første måneden etter behandlingsoppstart.

Sammenlignet med pasienter som startet med 10 mg én gang daglig i OCALIVA 10 mg-gruppen, hadde pasienter i OCALIVA-titreringsgruppen lavere forekomst av pruritus (henholdsvis 70 % og 56 %) og en lavere seponeringshyppighet grunnet pruritus (henholdsvis 10 % og 1 %).

Prosentandelen av pasienter som krevde intervensjoner (dvs. dosejusteringer, behandlingsavbrudd eller oppstart av antihistaminer eller gallesyrebindende resiner), var 41 % i OCALIVA 10 mg-gruppen, 34 % i OCALIVA-titreringsgruppen og 19 % i placebogruppen.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Den høyeste enkeltdoseeksponeringen for obetikolsyre hos friske, voksne frivillige har vært 500 mg. Gjentatte doser med 250 mg har vært administrert i 12 etterfølgende dager, og noen forsøkspersoner opplevde pruritus og reversibel økning i levertransaminaser. Hos PBC-pasienter som fikk OCALIVA 25 mg én gang daglig (2,5 ganger den høyeste anbefalte dosen) eller 50 mg én gang daglig (5 ganger den høyeste anbefalte dosen), ble det rapportert en doseavhengig økning i forekomsten av leverrelaterte bivirkninger (f.eks. ascites, oppblussing av primær biliær kolangitt, nytt utbrudd av gulsott) samt økning i transaminaser og bilirubin (opptil mer enn 3 ganger den øvre normalverdien [ULN]). Ved overdose skal pasienten overvåkes nøye og støttende behandling gis etter behov.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Gallesyrepreparater, ATC-kode: A05A A04

Virkningsmekanisme

Obetikolsyre er en selektiv og potent agonist for farnesoid X-reseptoren (FXR), en nukleær reseptor som uttrykkes ved høye nivåer i leveren og tarmen. FXR antas å være en viktig regulator av gallesyrebaner og inflammatoriske, fibrotiske og metabolske baner. FXR-aktivering reduserer de intracellulære hepatocytt-konsentrasjonene av gallesyre ved å undertrykke de novo-syntese fra kolesterol, samt ved å øke transporten av gallesyre ut av hepatocyttene. Disse mekanismene begrenser den totale mengden sirkulerende gallesyre samtidig som de fremmer kolerese. Dermed reduseres leverens eksponering for gallesyre.

Klinisk effekt og sikkerhet

En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert, parallellgruppe, 12-måneders fase III-studie (POISE) evaluerte sikkerheten og effekten av OCALIVA hos 216 pasienter som tok UDCA i minst 12 måneder (stabil dose i ≥3 måneder) eller som ikke tolererte UDCA og ikke fikk UDCA i

≥3 måneder. Pasienter ble inkludert i studien hvis den alkaliske fosfatasen (ALP) var høyere enn eller lik 1,67 ganger øvre normalgrense (ULN) og/eller hvis totalt bilirubin var høyere enn 1 x ULN, men mindre enn 2 x ULN. Pasientene ble randomisert (1:1:1) til å motta placebo, OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg titrert til 10 mg ved 6 måneder, avhengig av terapeutisk respons/tolerabilitet) én gang daglig. Flertallet (93 %) av pasientene mottok behandling i kombinasjon med UDCA, og et lite antall pasienter (7 %) som ikke tolererte UDCA, fikk placebo, OCALIVA

(10 mg) eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) som monoterapi. ALP og totalt bilirubin ble vurdert som kategoriske variabler i det primære sammensatte endepunktet, samt kontinuerlige variabler over tid.

Studiepopulasjonen var overveiende kvinnelig (91 %) og hvit (94 %). Gjennomsnittsalderen var 56 år, og majoriteten av pasienter var yngre enn 65 år. Gjennomsnittlige ALP-verdier ved baseline var fra 316 U/l til 327 U/l. Gjennomsnittlige verdier for totalt bilirubin ved baseline var fra 10 mikromol/l til 12 mikromol/l for alle behandlingsgrupper, med 92 % av pasientene innenfor normalområdet.

Behandling med OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg til 10 mg) førte til klinisk og statistisk signifikante økninger (p<0,0001) i forhold til placebo, i antall pasienter som oppnådde det primære sammensatte endepunktet på alle studietidspunkt (se tabell 2). Responsene oppsto så tidlig som etter 2 uker og var doseavhengig (OCALIVA 5 mg sammenlignet med 10 mg ved 6 måneder, p=0,0358).

Tabell 2. Prosentandel av PBC-pasienter som oppnådde det primære sammensatte endepunkteta ved måned 6 og måned 12 med eller uten UDCAb

 

 

 

 

 

OCALIVA

OCALIVA

Placebo

 

10 mg

Titreringc

 

(N = 73)

(N = 70)

(N = 73)

Måned 6

 

 

 

 

 

 

 

Respondenter, n (%)

37 (51)

24 (34)

5 (7)

Tilsvarende 95 % KI

39 %, 62 %

23 %, 45 %

1 %, 13 %

p-verdid

<0,0001

<0,0001

Ikke aktuelt

Måned 12

 

 

 

 

 

 

 

Respondenter, n (%)

35 (48)

32 (46)

7 (10)

Tilsvarende 95 % KI

36 %, 60 %

34 %, 58 %

4 %, 19 %

p-verdid

<0,0001

<0,0001

Ikke aktuelt

Komponenter i primært endepunkte

 

 

ALP lavere enn

40 (55)

33 (47)

12 (16)

1,67 ganger ULN, n (%)

 

 

 

Reduksjon i ALP på minst

57 (78)

54 (77)

21 (29)

15 %, n (%)

 

 

 

Totalt bilirubin lavere enn

 

 

 

eller lik 1 gang ULNf, n

60 (82)

62 (89)

57 (78)

(%)

 

 

 

aProsentandel av forsøkspersoner som oppnådde en respons, definert som ALP lavere enn 1,67 ganger ULN, totalt bilirubin innenfor normalområdet og en ALP-reduksjon på minst 15 %. Manglende verdier ble ansett som ikke-respons. Fishers eksakte test ble brukt til å beregnet 95 % konfidensintervaller (KI-er).

bI studien var det 16 pasienter (7 %) som var intolerante og ikke fikk samtidig administrert UDCA: 6 pasienter (8 %) i OCALIVA 10 mg-gruppen, 5 pasienter (7 %) i OCALIVA-titreringsgruppen og 5 pasienter (7 %) i placebogruppen.

cPasientene ble randomisert (1:1:1) til å motta OCALIVA 10 mg én gang daglig i alle de 12 månedene studien varte, eller OCALIVA-titrering (5 mg én gang daglig de første 6 månedene, med mulighet til å øke til 10 mg én gang daglig de siste 6 månedene hvis pasienten tolererte OCALIVA, men hadde ALP 1,67 ganger ULN eller mer, og/eller totalt bilirubin over ULN, eller lavere enn 15 % ALP-reduksjon) eller placebo.

dOCALIVA-titrering og OCALIVA 10 mg kontra placebo. P-verdier oppnås ved bruk av Cochran-Mantel- Haenszel General Association-testen stratifisert etter intoleranse mot UDCA og ALP før behandling høyere enn tre ganger ULN og/eller AST mer en dobbelt så stor som ULN og/eller total bilirubin høyere enn ULN.

eResponsfrekvens ble beregnet basert på den observerte kasusanalysen (dvs. [n=observert respondent]/[N=Intention to treat-populasjon (ITT)]); prosentandel av pasienter med måned 12-verdier er henholdsvis 86 %, 91 % og 96 % for OCALIVA 10 mg-, OCALIVA-titrerings- og placebogruppen.

fGjennomsnittlig totalt bilirubin-verdi ved baseline var 0,65 mg/dl og var innenfor normalområdet (dvs. lavere enn eller lik ULN) HOS 92 % av de registrerte pasientene.

Gjennomsnittlig reduksjon i ALP

Gjennomsnittlige reduksjoner i ALP ble observert så tidlig som i uke 2 og ble opprettholdt til og med måned 12 for pasienter som forble på den samme dosen i alle de 12 månedene. For pasienter i OCALIVA-titreringsgruppen der OCALIVA-dosen ble økt fra 5 mg én gang daglig til 10 mg én gang daglig, ble det observert ytterligere reduksjoner i ALP ved måned 12 hos de fleste pasientene.

Gjennomsnittlig reduksjon i gammaglutamyltransferase (GGT)

Den gjennomsnittlige (95 % KI) reduksjonen i GGT var 178 (137, 219) E/L i OCALIVA 10 mg- gruppen, 138 (102, 174) E/L i OCALIVA-titreringsgruppen og 8 (-48, 32) E/L i placebogruppen.

Monoterapi

Femtien PBC-pasienter med baseline ALP 1,67 ganger ULN eller høyere og/eller totalt bilirubin høyere enn ULN ble evaluert for en biokjemisk respons på OCALIVA som monoterapi (24 pasienter fikk OCALIVA 10 mg én gang daglig, og 27 pasienter fikk placebo) i en analyse av samlede data fra den randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte 12 måneders fase III-studien (POISE) samt fra

en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert 3 måneders studie. Ved måned 3 oppnådde 9 (38 %) OCALIVA-behandlede pasienter en respons på det sammensatte endepunktet, sammenlignet med 1 (4 %) placebobehandlet pasient. Gjennomsnittlig (95 % KI) reduksjon i ALP hos OCALIVA- behandlede pasienter var 246 (165, 327) U/l sammenlignet med en økning på 17 (-7, 42) U/l hos de placebobehandlede pasientene.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med obetikolsyre i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved behandling av PBC (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

Dette legemidlet er blitt godkjent ved såkalt betinget godkjenning, i påvente av ytterligere dokumentasjon for legemidlet.

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) vil, minst en gang i året, evaluere ny informasjon om legemidlet og denne preparatomtalen vil bli oppdatert etter behov.

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Obetikolsyre absorberes med toppkonsentrasjoner i plasma (Cmax) etter en median tid (tmax) på ca. 2 timer. Administrasjon samtidig med mat endrer ikke omfanget av absorpsjon av obetikolsyre.

Distribusjon

Proteinbinding i humant plasma av obetikolsyre og dets konjugater er høyere enn 99 %. Distribusjonsvolumet til obetikolsyre er 618 l. Distribusjonsvolumet til glyko- og taurin-obetikolsyre har ikke blitt fastslått.

Biotransformasjon

Obetikolsyre konjugeres med glysin eller taurin i leveren og utskilles i galle. Glysin- og taurinkonjugatene av obetikolsyre absorberes i tynntarmen og fører til enterohepatisk sirkulasjon. Konjugatene kan dekonjugeres av tarmmikrobiota i ileum og tykktarmen. Dette fører til konvertering til obetikolsyre som kan reabsoberes eller skilles ut i feces, den viktigste eliminasjonsveien.

Etter daglig administrering av obetikolsyre var det en akkumulering av glysin- og taurinkonjugatene av obetikolsyre som hadde in vitro farmakologisk aktivitet lik den til modersubstansen. Forholdet mellom metabolitt og modersubstans for glysin- og taurinkonjugater av obetikolsyre var henholdsvis 13,8 og 12,3 etter daglig administrering. Ytterligere en tredje obetikolsyremetabolitt, 3-glukuronid, dannes, men anses å ha minimal farmakologisk aktivitet.

Eliminasjon

Etter administrering av radiomerket obetikolsyre ble mer enn 87 % utskilt i feces. Utskillelse i urin er mindre enn 3 %.

Proporsjonalitet mellom dose og tid

Etter administrering av flere doser med 5, 10 og 25 mg én gang daglig i 14 dager øker systemisk eksponering av obetikolsyre proporsjonalt med dosen. Eksponeringer av glyko- og taurin-obetikolsyre samt total obetikolsyre øker mer enn proporsjonalt med dosen.

Spesielle populasjoner

Eldre

Det er begrensede farmakokinetiske data på eldre pasienter (>65 år). Farmakokinetiske populasjonsanalyser, utviklet ved bruk av data fra pasienter opptil 65 år, indikerte at alder ikke forventes å ha signifikant påvirkning på clearance av obetikolsyre fra sirkulasjonen.

Pediatrisk populasjon

Ingen farmakokinetiske studier ble utført med obetikolsyre hos pasienter under 18 år.

Kjønn

Farmakokinetiske populasjonsanalyser indikerte at kjønn ikke påvirker farmakokinetikken til obetikolsyre.

Rase

Farmakokinetiske populasjonsanalyser indikerte at rase ikke forventes å påvirke farmakokinetikken til obetikolsyre.

Nedsatt nyrefunksjon

Obetikolsyre elimineres i minimal grad via nyrene, med mindre enn 3 % av dosen gjenfunnet i urin. Basert på farmakokinetiske populasjonsanalyser hadde ikke nyrefunksjon noen betydelig effekt på farmakokinetikken til obetikolsyre.

Nedsatt leverfunksjon

Obetikolsyre metaboliseres i leveren og tarmene. Den systemiske eksponeringen for obetikolsyre, dens aktive konjugater og endogene gallesyrer, er forhøyet hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, sammenlignet med friske kontrollpersoner. Derfor anbefales et modifisert doseregime for pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon for å oppnå eksponeringsnivåer i plasma som er lik dem for pasienter uten nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2).

Betydningen av lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A) på farmakokinetikken til obetikolsyre var uvesentlig. Derfor er ingen dosejustering nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon.

Hos forsøkspersoner med lett, moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (henholdsvis Child-Pugh klasse A, B og C) økte gjennomsnittlig AUC av total obetikolsyre, summen av obetikolsyre og dens to konjugater, med henholdsvis 1,13, 4 og 17 ganger, sammenlignet med forsøkspersoner med normal leverfunksjon etter administrering av en enkeltdose med 10 mg obetikolsyre.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogenitet og fertilitets-, reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

Oral administrering av obetikolsyre over NOAEL til mus, rotter og hunder i pivotale studier av toksisitet ved gjentatt dosering førte primært til effekter på det hepatobiliære systemet. Disse inkluderte økt levervekt, endringer i kjemiparametrene i serum (ALAT, ASAT, LDH, ALP, GGT og/eller bilirubin), og makroskopiske/mikroskopiske endringer. Alle endringene var reversible ved seponering og samsvarer med, og forutsier, den dosebegrensende toksisiteten hos mennesker (systemisk eksponering ved NOAEL var opptil 24 ganger høyere enn det som ble observert ved den maksimale anbefalte dosen for mennesker). I en pre- og postnatal toksisitetsstudie på rotter ble taurokonjugatet til obetikolsyre påvist i avkom fra diegivende mordyr dosert med obetikolsyre.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Tablettkjerne

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Natriumstivelsesglykolat (type A)

Magnesiumstearat

Drasjering

Poly(vinylalkohol), delvis hydrolysert (E1203)

Titandioksid (E171)

Makrogol 3350 (E1521)

Talkum (E553b)

Jernoksid, gul (E172)

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5Emballasje (type og innhold)

Bokser i polyetylen med høy tetthet (HDPE) med barnesikret lukning i polypropylen og en induksjonsforsegling i aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelse: 30 eller 100 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intercept Pharma Ltd.

2 Pancras Square

London, N1C 4AG

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/16/1139/001

EU/1/16/1139/002

EU/1/16/1139/003

EU/1/16/1139/004

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 12/2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu< og på nettstedet til Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no)>.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter