Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odefsey (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – Pakningsvedlegg - J05AR19

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnOdefsey
ATC-kodeJ05AR19
Stoffemtricitabine / rilpivirine hydrochloride / tenofovir alafenamide
ProdusentGilead Sciences International Ltd 

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Odefsey er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Odefsey

3.Hvordan du bruker Odefsey

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Odefsey

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Odefsey er og hva det brukes mot

Odefsey er en antiviral medisin som brukes til å behandle infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV). Det er en enkelt tablett som inneholder en kombinasjon av tre virkestoffer: emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Hvert av disse virkestoffene virker ved å hemme et enzym kalt “revers transkriptase”, som er nødvendig for at HIV-1-viruset skal kunne formere seg.

Odefsey reduserer mengden av HIV i kroppen din. Dette vil forbedre immunsystemet ditt og redusere risikoen for utvikling av sykdommer forbundet med HIV-infeksjon.

Odefsey brukes av voksne og ungdom som er 12 år eller eldre, og som veier minst 35 kg.

2. Hva du må vite før du bruker Odefsey

Bruk ikke Odefsey:

Dersom du er allergisk overfor emtricitabin, tenofoviralafenamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Dersom du tar noen av disse legemidlene:

-karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital og fenytoin (brukes til å behandle epilepsi og forebygge krampeanfall)

-rifabutin, rifampicin og rifapentin (brukes til behandling av visse bakterielle infeksjoner, f.eks. tuberkulose)

-omeprazol, dekslansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(brukes til å forebygge og behandle magesår, halsbrann og sure oppstøt)

-deksametason (et kortikosteroidlegemiddel som brukes til å behandle betennelse og undertrykke immunsystemet) når det tas gjennom munnen eller injiseres (unntatt som en enkeltdosebehandling)

-produkter som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) (et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst)

Dersom noe av dette gjelder deg, skal du ikke ta Odefsey, og rådføre deg med legen din omgående.

Advarsler og forsiktighetsregler

Du må følges opp av legen din mens du tar Odefsey.

Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot HIV-infeksjon. Mens du tar Odefsey, kan du fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon.

Rådfør deg med lege før du bruker Odefsey:

Dersom du har leverproblemer eller tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B-infeksjon, vil legen din vurdere nøye hvilket behandlingsregime som er det beste for deg.

Hvis du har hepatitt B-infeksjon, kan leverproblemene bli verre etter at du slutter å ta Odefsey. Det er viktig at du ikke slutter å ta Odefsey uten å rådføre deg med legen din; se avsnitt 3, Ikke avbryt behandling med Odefsey.

Hvis du tar legemidler som kan forårsake en livstruende uregelmessig hjerterytme (torsades de pointes).

Mens du bruker Odefsey

Når du begynner å bruke Odefsey, må du se etter:

tegn på betennelse eller infeksjon

leddsmerter, stive ledd eller skjelettproblemer

Dersom du legger merke til noen av disse symptomene, må du rådføre deg med legen din omgående. Se avsnitt 4, Mulige bivirkninger, for mer informasjon.

Det er mulig at langtidsbrukere av Odefsey i fremtiden kan få nyreproblemer.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til barn som er 11 år eller yngre, eller som veier mindre enn 35 kg. Bruk av Odefsey hos barn som er 11 år eller yngre, er ennå ikke studert.

Andre legemidler og Odefsey

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Odefsey kan innvirke på andre legemidler. Som en følge av dette kan mengden av Odefsey eller andre legemidler i blodet ditt påvirkes. Dette kan hindre medisinene dine fra å virke skikkelig, eller kan gjøre bivirkninger verre. I noen tilfeller kan det være nødvendig at legen justerer dosen din eller kontrollerer blodnivåene dine.

Legemidler som aldri skal brukes sammen med Odefsey:

-karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital og fenytoin (brukes til å behandle epilepsi og forebygge krampeanfall)

-rifabutin, rifampicin og rifapentin (brukes til behandling av visse bakterielle infeksjoner, f.eks. tuberkulose)

-omeprazol, dekslansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(brukes til å forebygge og behandle magesår, halsbrann og sure oppstøt)

-deksametason (et kortikosteroidlegemiddel som brukes til å behandle betennelse og undertrykke immunsystemet) når det tas gjennom munnen eller injiseres (unntatt som en enkeltdosebehandling)

-produkter som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) (et urtemiddel som brukes mot depresjon og angst)

Hvis du tar noen av disse legemidlene, skal du ikke ta Odefsey, og rådføre deg med legen din omgående.

Andre typer legemidler:

Rådfør deg med legen din hvis du bruker:

Legemidler som brukes til behandling av HIV

Legemidler som inneholder:

-tenofoviralafenamid

-tenofovirdisoproksil

-lamivudin

-adefovirdipivoksil

Antibiotika som brukes til å behandle bakterielle infeksjoner, som inneholder:

-klaritromycin

-erytromycin

Disse legemidlene kan øke mengden av rilpivirin (en komponent i Odefsey) i blodet ditt. Legen din vil gi deg et annet legemiddel.

Soppdrepende legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner:

-ketokonazol

-flukonazol

-itrakonazol

-posakonazol

-vorikonazol

Disse legemidlene kan øke mengden av rilpivirin og tenofoviralafenamid (komponenter i Odefsey) i blodet ditt. Legen din vil gi deg et annet legemiddel.

Antivirale midler brukt til å behandle hepatitt C, som inneholder:

-boceprevir

Disse legemidlene kan øke mengden av tenofoviralafenamid (en komponent i Odefsey) i blodet ditt. Legen din vil gi deg et annet legemiddel.

Legemidler mot magesår, halsbrann eller sure oppstøt som:

-syrenøytraliserende midler (aluminium-/magnesiumhydroksyd eller kalsiumkarbonat)

-H2-antagonister (famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin)

Disse legemidlene kan redusere mengden av rilpivirin (en komponent i Odefsey) i blodet ditt. Hvis du tar et av disse legemidlene, vil legen din enten gi deg et annet legemiddel eller anbefale hvordan og når du skal ta dette legemidlet:

-Hvis du tar et syrenøytraliserende middel, ta det minst 2 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey.

-Hvis du tar en H2-antagonist, ta den minst 12 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey. H2-antagonister kan bare tas én gang om dagen hvis du tar Odefsey. H2-antagonister bør ikke tas to ganger om dagen. Snakk med legen din om et alternativt regime (se Hvordan du tar Odefsey).

Ciklosporin, et legemiddel som brukes til å redusere styrken på kroppens immunsystem: Dette legemidlet kan øke mengden av rilpivirin og tenofoviralafenamid (komponenter i Odefsey) i blodet ditt. Legen din vil gi deg et annet legemiddel.

Metadon, et legemiddel som brukes til behandling av opiatavhengighet, siden legen din kanskje må endre metadondosen.

Dabigatraneteksilat, et legemiddel som brukes til behandling av hjerteproblemer, siden legen din kanskje må overvåke nivåene av dette legemidlet i blodet ditt.

Rådfør deg med legen din hvis du tar noen av disse legemidlene. Ikke avslutt behandlingen uten først å kontakte legen din.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk sikker prevensjon mens du bruker Odefsey.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin når du er gravid.

Hvis du har tatt Odefsey i løpet av svangerskapet, kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske tester for å overvåke utviklingen av barnet ditt. Hos barn av mødre som brukte nukleosid revers transkriptasehemmere (NRTIer) under svangerskapet, veide nytten ved beskyttelse mot HIV opp for risikoen for bivirkninger.

Du må ikke amme under behandling med Odefsey. Dette skyldes at noe av virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk hos mennesker. Det anbefales at du ikke ammer, for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.

Kjøring og bruk av maskiner

Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du føler deg sliten, trøtt eller svimmel etter å ha tatt legemidlet.

Odefsey inneholder laktose

Informer legen din dersom du er laktoseintolerant eller intolerant overfor andre sukkertyper.

Odefsey inneholder laktosemonohydrat. Hvis du er laktoseintolerant, eller hvis du har blitt fortalt at du har intoleranse overfor andre sukkertyper, må du diskutere dette med legen din før du begynner å bruke legemidlet.

Dersom noe av dette gjelder deg, må du rådføre deg med lege før du tar Odefsey.

3.Hvordan du bruker Odefsey

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er:

Voksne: én tablett hver dag med mat

Ungdom fra 12 år og oppover, som veier minst 35 kg: én tablett hver dag med mat

Tabletten skal ikke tygges, knuses eller deles.

Hvis du tar et syrenøytraliserende middel slik som aluminium-/magnesiumhydroksid eller kalsiumkarbonat, ta det minst 2 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey.

Hvis du tar en H2-antagonist slik som famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin, ta den minst 12 timer før eller minst 4 timer etter Odefsey. H2-antagonister kan bare tas én gang om dagen hvis du tar Odefsey. H2-antagonister bør ikke tas to ganger om dagen. Snakk med legen din om et alternativt regime.

Dersom du tar for mye av Odefsey

Dersom du ved et uhell tar mer enn den anbefalte dosen med Odefsey, kan du ha økt risiko for å få mulige bivirkninger av dette legemidlet (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger).

Kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart for råd. Ta vare på eller ta med deg flasken med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.

Dersom du har glemt å ta Odefsey

Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Odefsey.

Om du går glipp av en dose:

Dersom du oppdager det innen 12 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Odefsey, må du ta tabletten så raskt som mulig. Ta alltid tabletten sammen med mat. Ta så neste dose som vanlig.

Dersom du oppdager det mer enn 12 timer etter tidspunktet du vanligvis tar Odefsey, må du ikke ta den glemte dosen. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid sammen med mat.

Hvis du kaster opp innen 4 timer etter at du har tatt Odefsey, tar du en ny tablett sammen med mat. Hvis du kaster opp mer enn 4 timer etter å ha tatt Odefsey, trenger du ikke å ta en ny tablett før din neste regelmessig planlagte dose.

Ikke avbryt behandling med Odefsey

Ikke avbryt behandling med Odefsey uten å rådføre deg med legen din. Avbrutt behandling med Odefsey kan virke sterkt inn på din effekt av senere behandling. Hvis behandlingen med Odefsey avbrytes, uansett grunn, må du rådføre deg med lege før du begynner å ta Odefsey-tabletter igjen.

Når lageret ditt av Odefsey begynner å bli lite, må du skaffe mer fra lege eller apotek. Dette er svært viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis man avbryter behandlingen, selv i kort tid. Sykdommen kan da bli vanskeligere å behandle.

Hvis du har både HIV-infeksjon og hepatitt B, er det spesielt viktig at du ikke avslutter Odefsey- behandlingen uten først å ha diskutert dette med legen din. Det kan være nødvendig med regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos enkelte pasienter med fremskreden leversykdom eller cirrhose er det ikke anbefalt å avslutte behandlingen ettersom dette kan føre til en forverring av hepatitt, som kan være livstruende.

Rådfør deg med legen din omgående om nye eller uvanlige symptomer du legger merke til etter avsluttet behandling, spesielt med hensyn til symptomer som normalt er forbundet med din hepatitt B-infeksjon.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Mulige bivirkninger: informer lege omgående

Alle tegn på betennelse eller infeksjon. Hos noen pasienter med fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) og tidligere opportunistiske infeksjoner (infeksjoner som forekommer hos personer med et svakt immunsystem) kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at HIV-behandling er påbegynt. Man tror at disse symptomene skyldes en forbedring av kroppens immunrespons, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært til stede uten klare symptomer.

Autoimmune forstyrrelser, når immunsystemet angriper friskt kroppsvev, kan også forekomme etter at du begynner å ta legemidler mot HIV-infeksjon. Autoimmune forstyrrelser kan forekomme flere måneder etter at behandlingen har startet. Vær oppmerksom på symptomer på infeksjon eller andre symptomer som:

-muskelsvakhet

-svakhet som begynner i hender og føtter og som deretter sprer seg mot overkroppen

-hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet.

Dersom du legger merke til disse eller andre symptomer på betennelse eller infeksjon, kontakt legen din umiddelbart.

Svært vanlige bivirkninger:

(kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

søvnløshet (insomnia)

hodepine

svimmelhet

kvalme

Tester kan også vise:

økte nivåer av kolesterol og/eller pankreatisk amylase (et fordøyelsesenzym) i blodet

økte nivåer av leverenzymer i blodet

Vanlige bivirkninger

(kan ramme opptil 1 av 10 personer)

redusert appetitt

depresjon

unormale drømmer

søvnforstyrrelser

nedstemthet

søvnighet (somnolens)

tretthet

magesmerter eller ubehag

oppkast

oppblåsthet

munntørrhet

tarmgass (flatulens)

diaré

hudutslett

Tester kan også vise:

lavt antall hvite blodlegemer (redusert antall hvite blodlegemer kan gjøre deg mer utsatt for infeksjoner)

lavt antall blodplater (en type blodceller involvert i koagulering av blod)

reduksjon av hemoglobin i blodet

høyere nivå av fettsyrer (triglyserider), bilirubin eller lipase i blodet

Mindre vanlige bivirkninger

(kan ramme opptil 1 av 100 personer)

tegn eller symptomer på betennelse eller infeksjon

lavt antall røde blodlegemer (anemi)

alvorlige hudreaksjoner, inkludert utslett ledsaget av feber, hevelse og leverproblemer

fordøyelsesbesvær som fører til ubehag etter måltider

hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals (angioødem)

kløe (pruritus)

leddsmerter (artralgi)

Rådfør deg med lege dersom noen av bivirkningene blir alvorlige.

Andre bivirkninger som kan observeres under HIV-behandling

Hyppigheten av følgende bivirkninger er ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).

Skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretrovirale kombinasjonslegemidler som Odefsey, kan utvikle en bensykdom kalt osteonekrose (benvevet dør som en følge av manglende blodforsyning til skjelettet). Bruk av denne typen legemiddel over lang tid, bruk av kortikosteroider, inntak av alkohol, et svært svakt immunsystem og overvekt kan være noen av risikofaktorene for å utvikle denne sykdommen. Tegn på osteonekrose er:

-stive ledd

-leddsmerter (spesielt i hofter, knær og skuldre)

-bevegelsesbesvær

Dersom du merker noen av disse symptomene, må du informere legen din.

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning i nivået av lipider (fett) og glukose i blodet. Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Odefsey

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter {EXP}. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold flasken tett lukket.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Odefsey

Virkestoffer er emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Hver Odefsey-tablett inneholder

200 mg emtricitabin, rilpivirinhydroklorid tilsvarende 25 mg rilpivirin og tenofoviralafenamidfumarat tilsvarende 25 mg tenofoviralafenamid.

Andre innholdsstoffer er

Tablettkjerne:

Krysskarmellosenatrium, laktose (som monohydrat), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, polysorbat 20, povidon.

Filmdrasjering:

Makrogol, polyvinylalkohol, talkum, titandioksid, makrogol 3350, talkum, svart jernoksid (E172).

Hvordan Odefsey ser ut og innholdet i pakningen

Odefsey er en grå, kapselformet, filmdrasjert tablett som på den ene siden er stemplet med merket “GSI”, og på den andre siden har tallet “255”. Odefsey leveres i flasker med 30 tabletter, og i pakninger som består av 3 flasker, hver med 30 tabletter. Hver flaske inneholder tørkemiddel av silikagel som skal oppbevares i flasken for å beskytte tablettene. Tørkemidlet av silikagel er oppbevart i en egen pose eller beholder og skal ikke svelges.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannia

Tilvirker:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: +353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter