Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Merking - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnOzurdex
ATC-kodeS01BA01
Stoffdexamethasone
ProdusentAllergan Pharmaceuticals Ireland

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

UTVIDET ETIKETT FOR ESKE OG POSE

1.LEGEMIDLETS NAVN

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator deksametason

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett implantat inneholder 700 mikrogram deksametason.

3.FORTEGNELSE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder

Esterterminert 50:50 poly-D,L-laktidkoglykolid.

Syreterminert 50:50 poly-D,L-laktidkoglykolid.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Ett intravitrealt implantat i applikator.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til engangsbruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intravitreal bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

Skal ikke brukes hvis folieposens forsegling er skadet.

8.UTLØPSDATO

Utl.dato

Bruk applikatoren umiddelbart etter at posen er åpnet.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/638/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

APPLIKATORETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator deksametason

Intravitreal bruk.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utl.dato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 implantat.

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter